Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-01-25

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-01-25

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 7 december 2017, justerat den 11 december 2017.

4 Information om överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län och om rutiner och riktlinjer som handlar om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsens utlåtande dnr 111-1102/2017, sammanträde 17 januari 2018 bifogas. Lisa Gagnerud från socialförvaltningen och Christina Malmqvist från äldreförvaltningen informerar.

5 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 14 november 2017.

5.1 Socialnämndens föredragningslista 30 januari 2018

Remisser och yttranden

Ärende 5
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet,
(Ds 2017:60)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-718/2017
Justeras omedelbart

Ärende 6
Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-688/2017

Ärende 7
Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, motion (2017:54)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-611/2017

Ärende 8
Återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar, motion (2017:40)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-609/2017

Ärende 9
Stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet, motion (2017:49)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-564/2017

Ärende 10
Utredningstider inom individ och familjeomsorgen
Yttrande över revisionsrapport från stadsrevisionen
Dnr 1.6.1-606/2017
Justeras omedelbart

Ärende 11
Trygghet och delaktighet
Yttrande över revisionsrapport från stadsrevisionen
Dnr 1.6.1-607/2017
Justeras omedelbart

Övriga beslutsärenden

Ärende 12
Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2017
Dnr 1.3.1-585/2016
Justeras omedelbart
Skickas ut senare

Ärende 13
Fortsatt omställning enheten för ensamkommande
Dnr 1.2.1-7/2018

Ärende 14
Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra
boendeförhållanden
Bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019
Dnr 3.1.1-653/2017 (utgår)

Ärende 15
Lex Sarah-ansvarig
Utseende av ytterligare lex Sarah-ansvarig
Dnr 1.2.1-752/2017

Ärende 16
Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare
Uppföljning av verksamheten under perioden 2017-05-01 till och med 2017-10-31
Dnr 2.11.6-96/2017

Ärende 17
Uppföljning av två preventionsprogram
Dnr 3.1.1-670/2017

Ärende 18
Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök och ett forskningsprojekt, år 2018 samt redovisning av forskningsprojekt
Dnr 3.2.2-651/2017

Ärende 19
Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2017
Dnr 3.1.2-17/2017

Ärende 20
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 2018
Dnr 3.1.2-654/2017
Justeras omedelbart

Ärende 21
Avtal mellan socialnämnden och SHIS
Dnr 2.11.6-5/2018

6 Överförmyndarnämnden

Nästa sammanträde 1 februari 2018.

7 Äldrenämnden

7.1 Äldrenämndens föredragningslista 30 januari 2018

Ärende 7
Verksamhetsberättelse 2017 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-934/2017
Omedelbar justering

Ärende 8
Remiss av delbetänkandet SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Remiss från kommunstyrelsen, KF/KS dnr 110-1832/2017, för yttrande senast 2018-02-02
Dnr 1.5-986/2017
Omedelbar justering

Ärende 9
Remiss av förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 171-1831-2016, för yttrande senast 2018-02-16
Dnr 1.5-966/2017

Ärende 10
Utökad kommunikation om boende för äldre
Dnr 2.4.2-7/2018

Ärende 11
Anmälan av stiftelsen Äldrecentrums rapport 2017:5
"Stockholm SNAC - rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad"
Dnr 4.1-1033/2017

8 Anmälningsärenden

8.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 12 december 2017
8.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 14 december 2017
8.1. Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 14 december 2017
8.2. Protokoll från kommunstyrelsens råd funktionshinderfrågors sammanträde 4 december 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Information om överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län och om rutiner och riktlinjer som handlar om utskrivning från sluten

§6 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas