Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-09-13

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-09-13

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Mötet 16 augusti blev inställt.

4 Äldrenämnden

4.1 Äldrenämndens föredragningslista 18 september 2018.

Beslutsärenden

4.7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2018
Dnr 1.2.2-503/2018
Skickas ut senare.

Remisser och yttranden

4.8 Remiss av betänkanden "Med tillit växer handlingsutrymmet" (SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/1086, för yttrande senast 2018-09-19
Dnr 1.6-481/2018

4.9 Remiss av "God och nära vård. En primärvårdsreform"
(SOU 2018:39)
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/1121, för yttrande senast den 27 september 2018
Dnr 1.6-504/2018

Anmälningsärenden

4.12 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från möte den 15 juni 2018

5 Överförmyndarnämnden

5.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 20 september 2018.

Beslutsärenden

5.6 Tertialrapport 2 2018
Dnr 1.2.2-170/2018

5.7 Revirederad delegationsordning
Dnr 1.1.3-158/2018

5.8 Sammanträdesdatum 2019 för överförmyndarnämnden
Dnr 1.1.1-164/2018

5.9 Länsstyrelsens tillsynsrapport 2017-återredovisning
Dnr 1.9-138/2018

Remisser

5.11 Färdplan för Stockholm - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-147/2018

Anmälningsärenden

5.12 Förvaltningsgrupps protokoll 21/8 2018

6 Socialnämnden

6.1 Socialnämndens föredragningslista den 18 september 2018

Remisser och yttranden

6.5 God och nära vård - En primärvårdsreform
(SOU 2018:39)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-410/2018

6.7 Avtal mellan socialnämnden och SHIS avseende verksamhet och bostadssociala merkostnader för genomgångsbostäder
Dnr 2.11.6-5/2018

6.8 Tertialrapport 2, 2018 för socialnämnden
Skickas ut och publiceras den 10/9 2018

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 21 augusti 2018
7.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 23 augusti 2018

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Presentation av utkastet till "Funktionsprogram för LSS- och SoL-bostäder 2018

§6 Överförmyndarnämnden

§9 Övriga frågor och FH-rådets sammanträdestider 2019

§10 Sammanträdet avslutas