Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-10-11

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-10-11

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Presentation av boendestödet

- Boendestödets villkor, stödet till personer med samlarsyndrom och om webbutbildning Lisa Gagnerud, strateg, socialförvaltningen

5 Äldrenämnden

5.1 Äldrenämndens föredragningslista 16 oktober 2018.

Beslutsärenden
5.7 Remiss av Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
Remiss från kommunstyrelsen dnr 2018/430, för yttrande senast 29/10 2018
dnr 1.6-485/2018

5.8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2, år 2018
Dnr 4.1-396/2018

5.9 Stimulansmedel för 2018 till investeringar välfärdsteknik
Gemensamt tjänsteutlåtande med socialförvaltningen
Dnr 3.4-535/2018
(bilagor 1 och 2)

Anmälningsärenden

5.12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2018
(Utsändes senare)

6 Socialnämnden

6.1 Socialförvaltningens föredragningslista 16 okt. 2018

Beslutsärenden

6.5 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/430
Dnr 1.7.1-391/2018

6.6 Betänkandet "Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1306
Dnr 1.7.1-485/2018

6.7 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemorian
Ett socialt hållbart eget boende
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-457/2018

Övriga beslutsärenden

6.8 Ansökan om dispens från Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHM 2014:6
Dnr 1.7.2-464/2018

6.10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 2, 2018
Dnr 3.1.1-472/2018

7 Överförmyndarnämnden

7.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 18 oktober 2018

Remisser och yttranden

7.6 Månadsrapport september 2018
Dnr 1.2.2-34/2018
(utsändes senare)

7.7 Gode män och förskingring av pengar - skrivelse från Berthold Gustavsson (M)
Dnr 1.1.1-183/2018

Anmälningsärenden

7.10 Förvaltningsgruppens protokoll
Dnr 1.1.4-58/2018

8 Anmälningsärenden

8.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 18 september 2018
8.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 20 september 2018
8.3 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 18 september 2018
8.4 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor den 10 september 2018

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Presentation av boendestödet och arbete med personer som har samlarsyndrom samt webbutbildningen "psyk e"

§7 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas