Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-12-06

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-12-06

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Överförmyndarnämnden

4.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 6 december 2018.

Beslutsärenden
4.7 Enkät till ställföreträdare
Dnr 2.4.2-214/2018

4.8 Bidrag till Stockholms läns Godmans- och Förvaltarförening 2019
Dnr 2.4.2-119/2018

5 Äldrenämnden

5.1 Äldreförvaltningens föredragningslista 11 december 2018

Beslutsärenden

5.7 Kundval hemtjänst - revidering av förfrågningsunderlag
Dnr 5.1.1-395/2017 med koppling till dnr 511-660/2017

5.8 Fördelning av verksamhetsbidrag 2019 till ideella organisationer för äldre
Dnr 7.3.1-68/2018
Omedelbar justering

5.9 Vård- och omsorgsboenden för döva och dövblinda äldre - rapport
Dnr 3.2-395/2018

5.10 Flexibel korttidsvård som anhörigstöd - rapport
Dnr 3.1-472/2018

5.11 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre 2018
Dnr 4.1-598/2018

5.12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2018
Dnr 4.1-396/2018

5.13 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år
Gemensamt ärende för äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 3.5-534/2018 för äldrenämnden och dnr 3.1.1-473/2018 för socialnämnden)

5.14 Val av det gemensamma rådet för socialnämnden, äldrenämnden och
överförmyndarnämnden för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022
Dnr 1.1.2-653/2018
(Se FH-rådets föredragningslista, punkt 8, LV:s anmärkning här)

6 Socialnämnden

6.1 Socialnämndens föredragningslista den 11 december 2018

Remisser och yttranden
6.5 Nya regler om faderskap och föräldraskap
(SOU 2018:68)
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2018/1290
Dnr 1.7.1-474/2018

6.6 Gymnasielagens unga
Svar på skrivelse till socialnämnden från L, M, MP, C och KD
Dnr 1.7.2-572/2018

Övriga beslutsärenden
6.7 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck
och samhällets utmaningar- En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018
Dnr 1.8.1-668/2016

6.8 Tilldelning av trygghetspris 2018
Dnr 1.11.1-114/2018

6.9 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd
Dnr 3.1.1-152/2018

6.10 Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad 26 september 2018
Dnr 3.1.1-263/2018

6.11 Den treåriga hemlöshetssatsningen 2015-2017 Sammanställning av resultat samt förslag till fortsatta åtgärder i stadens arbete mot hemlöshet
Dnr 311-364/2018

6.12 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år
Dnr 3.1.1-473/2018

6.13 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2019
Dnr 3.2.2-562/2018

6.14 Månadsrapport november 2018
Dnr 1.3.1-536/2017
Sent utskick

6.15 Överenskommelse angående Skolfam
Dnr 2.11.6-579/2018

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 13 november 2018
7.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 8 november 2018
7.3 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 13 november 2018

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Överförmyndarnämnden