Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2019-05-16

Sammanträde 2019-05-16

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 11 april 2019, justerat den 15 april 2019.

4 Socialnämnden

4.1 Socialnämndens föredragningslista 21 maj 2019

4.11 Tertialrapport 1 - 2019 för Socialnämnden
Dnr 1.3.1-290/2018

4.13 Boendeplan 2019-2023, bostäder med särskild service enligt SoL och LSS
Dnr 3.1.1-174/2019

4.14 Socialtjänstrapport 2018
En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
Dnr 3.1.1-405/2019

4.17 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2018
Dnr 3.1.1-177/2019 (socialförvaltningen)
Dnr 4.1-278/2019 (äldreförvaltningen)

5 Äldrenämnden

5.1 Äldrenämndens föredragningslista 21 maj 2019

5.7 Tertialrapport 1 - 2019 för Äldrenämnden
Dnr 1.2.2-266-2019

5.8 Remiss av motion (V) om nollvision mot hemlöshet bland äldre
Dnr 1.6-175/2019

5.9 Boendeplan 2020
Dnr 3.2-566/2018

5.10 Redovisning av beslut och domar om särskilt boende 2018
Dnr 4.1-259/2019

5.12 Äldreomsorgens årsrapport för år 2018
Dnr 4.1-232/2019

5.13 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2018
Dnr 4.1-278/2019 (äldreförvaltningen)
Dnr 3.1.1-177/2019 (socialförvaltningen)

6 Överförmyndarnämnden

6.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista 23 maj 2019

6.6 Tertialrapport 1 2019 för överförmyndarnämnden
Dnr 1.2.2-77/2019

6.9 Stadsrevisionens årsrapport 2018 för överförmyndarnämnden - remiss från stadsrevisionen
Dnr 1.4-78/2019

6.11 Länsstyrelsens tillsynsrapport 2018 - återredovisning
Dnr 1.4-79/2019

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 april 2019

7.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 23 april 2019 (ej publicerat vid tidpunkten för detta utskick)

7.3 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 11 april 2019

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§6 Överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas