Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av ordförandebeslut

7 Anmälan av tjänstemannabeslut

8 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 10.1-0112/2009

9 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade
och Döva Barn med Familjer
Dnr 10.1-0030/2009

10 Råd och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från föreningen Somaliska Hälsoteamet
Dnr 10.1-0061/2009

11 Ansökan om tilläggsbidrag för verksamhetsåret 2009

Ansökan från Mansjouren i Stockholms län
Dnr 10.1-0117/2009

12 Stödcentrum mot incest (Rsci)

Ansökan om verksamhetsbidrag 2009
Dnr 10.1-0182/2009

13 Tilläggsansökan om verksamhetsbidrag

Utsändes senare
Ansökan från Systerjouren Somaya
Dnr 10.1-0150/2009

14 Fördelning av bidrag för hivpreventivt arbete

Ansökan om ekonomiskt stöd från åtta afrikanska föreningar/nätverk
Dnr 11.1-0043/2009

15 Ekonomiskt stöd till verksamheter för personer med ett kriminellt förflutet

Ansökan om verksamhetsbidrag från X-Cons
(före detta Kris Stockholm) och Kris City
Dnr 10.1-0081/2009 och 10.1-0205/2009

16 Café Mer Smak

Ansökan om projektmedel från föreningen
Café Ekobönan
Dnr 10.1-0059/2009

17 Convictus Råd & Stöd

Ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag från Convictus Råd & Stöd
Dnr 10.1-0078/2009

18 Kompletterande verksamhetsbidrag till Alla Kvinnors Hus, Ny Gemenskap, Stiftelsen Fountain House och Stockholms Stadsmission

19 Förvaltningens information

a) Översyn av riktlinjerna; pågående arbete

b) Anmälan av ett dokument från Rainbow Sweden
Dnr 10.1-0083/2009

c) Anmälan av skrivelse från Ersta Vändpunkten
Dnr 10.1-0183/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 28 april 2009.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2009-02-12 hade justerats 2009-03-11.

§6 Anmälan av ordförandebeslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) beslutade 2009-03-31 att bevilja Convictus 285 000 kr, varav hyra, 27 500 kr, i verksamhetsbidrag för perioden 2009-04-01 – 2009-05-31.

47 500 kr avsätts för övriga kostnader relaterade till Råd &Stöd.
Dnr 10.1-0078/2009

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2009-02-13 beslutat att bevilja Kris Stockholm 100 000 kr i verksamhetsbidrag för mars månad 2009

Dnr 10.1-0081/2009

2009-03-13 beslutat att bevilja KRIS Stockholm 100 000 kr i verksamhetsbidrag för april månad 2009
Dnr 10.1-0081/2009

2009-03-03 beslutat att bevilja föreningen Eritrean War Disabled Fighters Association,
EWDFA, 6 146 kr till elkostnader för december månad 2008
Dnr 10.1-0200/2009

2009-03-10 beslutat att bevilja Somaliska Hälsoteamet ett förskottsbidrag om 40 000 kr

Dnr 11.1-0235/2009

2009-03-18 beslutat att bevilja RSMH Kungsholmen 75 250 kr i verksamhetsbidrag för perioden 2009-04-01 – 2009-06-30

Dnr 10.1-0083/2009

2009-03-26 beslutat att bevilja RSMH Söder 30 000 kr i verksamhetsbidrag för perioden 2009-04-01 – 2009-06-30
Dnr 10.1-0084/2009

2009-03-26 beslutat att bevilja RSMH Söder om Söder 85 250 kr i verksamhetsbidrag för perioden 2009-04-01 – 2009-06-30
Dnr 10.1-0085/2009

2009-03-26 beslutat att bevilja RSMH Västerort 52 500 kr i verksamhetsbidrag för perioden 2009-04-01 – 2009-06-30
Dnr 10.1-0087/2009

2009-03-26 beslutat att bevilja RSMH Solbergagården 88 500 kr i verksamhetsbidrag för perioden 2009-04-01 – 2009-06-30
Dnr 10.1-0086/2009


2009-03-26 beslutat att bevilja RSMH Järva Regnbågen 50 000 kr i verksamhetsbidrag för resterande månader 2009
Dnr 10.1-0194/2009

2009-03-26 beslutat att bevilja Terrafem Stockholm 71 750 kr för andra kvartalet 2009.

Dnr 10.1-0304/2009

§8 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0112/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-23.

Vid detta OFU föreslås fördelning av 4 422 896 kr. Av detta belopp är 3 660 750 kr sedan tidigare reserverade medel och 762 146 kr kommer att tas från medel avsatta för projekt. Under förutsättning av ovanstående beslut återstår 1 762 728 kr att för-dela.

Organisations- och föreningsutskottet (OFU) gav vid ingången av 2009 stöd till 13 projekt. Prognosen för redan pågående projekt för 2009 är 3 056 000 kr, samt ytter-ligare tre miljoner kronor till en Extra ungdomssatsning. Dessa tre miljoner kr har tillkommit till OFU:s budget för 2009 genom omdisponering av medel som tidigare år beviljats Fryshuset.

Inför detta OFU fanns 2 524 874 kr, möjliga att fördela till nya projekt under 2009.

Enligt förslag i detta ärende återstår 1 762 728 kr att fördela.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§9 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer

Dnr 10.1-0030/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 135 000 kr till dag- och kolloverksamhet sommaren 2009 för barn från Stockholms stad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-10.

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) bildades

1993 och har cirka 200 medlemmar/familjer. Föreningen vill påverka, informera

och samarbeta med skola, socialtjänst och barnhälsovård m.fl. En viktig del i verksamheten är det stöd föreningen kan ge familjerna, föräldrar, barn och ungdomar.

FHDBF har anordnat koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sedan 1995. Bakgrunden till detta är att föräldrar i flera år påtalat behov av kolonivistelse för sina hörselskadade och döva barn och ungdomar. Koloniverksamheten har givit målgruppen möjlighet att lära sig olika saker, utvecklas, ökat nätverk och växa utan föräldrarnas närvaro. Många av dessa barn saknar kamrater på nära håll och är ofta isolerade i sin hemmiljö.

FHDBF ansöker om 150 000 kr för att anordna dag- och koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sommaren 2009. Denna organisation kompletterar befintlig kolloverksamhet med sitt arbete med denna målgrupp.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar FHDBF 135 000 kr för att genomföra pla-nerad verksamhet sommaren 2009 för barn från Stockholms stad.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från föreningen Somaliska Hälsoteamet

Dnr 10.1-0061/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Somaliska Hälsoteamet

120 000 kr till projektet ”Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och

familjer” för resterande månader 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-23.

Somaliska Hälsoteamet bedriver sedan 1997 ett omfattande och framgångsrikt arbete

med den somaliska gruppen i Stockholm. Föreningen är framförallt verksam inom
områdena HIV-prevention, psykisk ohälsa och familjeplanering.

Somaliska Hälsoteamet ansöker hos OFU om fortsatt projektstöd med 360 000 kr för att under ett år bedriva råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer. I april 2007 beviljades Somaliska Hälsoteamet 122 000 kr av OFU för att driva projektet under ett år och i april 2008 beviljades projektet ytterligare

60 000 kr för andra halvåret 2008.

Förvaltningen anser att Somaliska Hälsoteamet genom sin etablerade förtroendeplattform hos målgruppen och breda kunskap är en viktig resurs för staden. Dock menar förvaltningen att föreningen måste bli tydligare i hur man hanterar kontakter från familjer med barn som befinner sig i problematiska livssituationer. Förvaltningen menar vidare att föreningen under kommande projektperiod tydligt måste redogöra för hur många familjer/personer som kontaktar föreningen och övergripande redogöra för deras problemsituation.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Somaliska Hälsoteamet 120 000 kr för resterande månader 2009 till projektet råd- och stödverksamhet till somaliska barn, ungdomar och familjer.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ansökan om tilläggsbidrag för verksamhetsåret 2009

Ansökan från föreningen Mansjouren i Stockholms län

Dnr 10.1-0117/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Mansjouren i Stockholms län ytterligare 200 000 kr i verksamhetsstöd för resterande månader 2009 under

förutsättning att de beviljade medlen destineras i huvudsak till att stödja jourtelefonverksamheten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-23.

Mansjouren i Stockholms län är en fristående ideell förening som sedan 1987 erbjuder stödsamtal till män och kvinnor i svåra livssituationer. Föreningen driver en telefonjour, erbjuder stödsamtal samt leder samtalsgrupper och parsamtal.

Mansjouren har sedan 2004 erhållit verksamhetsbidrag från OFU om ca 220 000 kr per år.

Verksamheten inom Mansjouren i Stockholm drivs med ideella krafter som besvarar de ca 2000 av de 6000 påringningar som inkommer från stödsökande varje år. Enligt ansökan från föreningen går verksamheten i dagsläget ”på knäna” till följd av att de frivilliga krafterna inte räcker till för att driva verksamheten på ett tillfredställande sätt samt en kommande hyreshöjning som föreningens budget inte täcker.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Mansjouren i Stockholms län 200 000 kr för

resterande månader 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran

Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Ersättaren Marion Sundqvist (MP) la fram ett annat förslag till beslut; Om jag hade haft rösträtt skulle jag ha föreslagit att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) anslöt sig till ersättaren Marion Sundqvists (MP) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), ledamoten Lena Klings (FP) och ledamoten Dikran Disons (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för ersättaren Marion Sundqvists (MP) förslag till beslut.

Ersättaryttrande

Ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag hade haft rösträtt skulle jag ha lagt följande förslag till beslut.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Mansjouren
tilläggsbidrag om 1 miljon kronor för 2009.

2. Därutöver anförs följande.

Mansjouren är en effektiv och billig verksamhet för samhället, eftersom den till allra största delen sker med frivilliga krafter. Varje år tar flera tusen personer kontakt med mansjouren. Många av dessa är i kris, exempelvis p.g.a. skilsmässor och vårdnadstvister och många har problem med våld och aggressioner eller med missbruk. Att fånga upp människor i ett tidigt skede är avgörande för att minska mänskligt lidande och också begränsa samhällets kostnader. Mansjourens verksamhet förebygger också att kvinnor utsätts för våld och hot från män, eftersom många män som tar kontakt har problem med aggressioner och vill ha hjälp med detta. Pengarna är avsedda att användas till att anställa en volontärsamordnare, en administratör samt till utbildning och handledning av volontärerna.

§12 Stödcentrum mot incest (Rsci)

Ansökan om verksamhetsbidrag 2009

Dnr 10.1-0182/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Riksföreningen

Stödcentrum mot incest verksamhetsbidrag om 378 000 kr för 2009.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-30.

Föreningen vänder sig till kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och bedriver verksamhet som stödgrupper, telefonjour, café, kurser, sommarläger mm. Rsci är en kamratstödjande förening d.v.s. alla verksamma inom föreningen har själva erfarenheter från sexuella övergrepp i barndomen. Rsci har sedan flera år tillbaka erhållit verksamhetsstöd från OFU.

Vid sammanträdet 2008-12-18 beslutade OFU att reservera 2009 års verksamhetsbidrag till Rsci i avvaktan på att en utredning gällande konflikthantering inom föreningen färdigställts. Förvaltningen anser att utredningen är klar genom att de krav som ställts på föreningen vad gäller konflikthantering uppnåtts.

Förvaltningen föreslår därför att OFU beslutar att utbetala verksamhetsbidraget 2009 till Rsci om 378 000 kr, medlen avser del av lokal- och personalkostnader.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Tilläggsansökan verksamhetsbidrag

Ansökan från Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour

Dnr 10.1-0150/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren Somaya

ytterligare 24 000 kr i verksamhetsbidrag för 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-01.

Systerjouren Somaya (kvinno- och tjejjour) är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn. Föreningens jourkvinnor är flerspråkiga och utbildade i jourkvinnokunskap med en bred kulturkompetens samt särskild förståelse för de hjälpsökande muslimska kvinnornas situation och specifika behov.

Föreningen bildades 1998 och har sedan juni 2000 beviljats ekonomiskt stöd från OFU. För 2008 års verksamhet erhöll Systerjouren Somayas kvinno- och tjejjour

688 000 kr i verksamhetsbidrag från OFU och för 2009 års verksamhet har 662 000 kr beviljats. För andra året i följd erhåller Systerjouren Somaya ett minskat verksamhetsbidrag från OFU.

Systerjouren Somaya uppger i ansökan att om inte medel tillförs för 2009 års verksamhet kommer neddragningar inom antingen telefonjouren eller det skyddade boendet bli en tvungen åtgärd.

Förvaltningen har förståelse för verksamhetens beskrivna problemsituation och anser att medel motsvarande den senaste sänkningen om 3,5 %, 24000 kr, för verksamhetsåret 2009 bör tillskjutas Systerjouren Somaya.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Fördelning av bidrag för hivpreventivt arbete

Ansökan om ekonomiskt stöd från åtta afrikanska föreningar/nätverk

Dnr 11.1-0043/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Somaliska
  Hälsoteamet 260 000 kr för 2009.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera 200 000 kr
  för Afrikanska nätverket för hivprevention under 2009.

 3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökningarna
  från Afrikanska Kvinnors Nätverk, Africa South of Sahara, Hälsoteamet före-
  bygger hiv/aids, Kongoföreningen i Stockholm, Nätverket afrikaner i Vantör
  samt Riksorganisationen Kongo-Kinshasa.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-06.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2009-01-27 att ansöka hos

Socialstyrelsen om 12 230 tkr i statsbidrag för hivpreventivt arbete samt stöd till hivpositiva. Socialstyrelsen biföll 2009-02-05 nämndens ansökan. 500 tkr reserverades för att efter ytterligare utredning fördelas till organisationer som arbetar med hivprevention för stockholmare av utländsk bakgrund. Somaliska hälsoteamet beviljades genom ett delegationsbeslut 2009-03-10 ett bidrag om 40 tkr. I detta ärende föreslås fördelningen av de återstående 460 tkr.

Förvaltningen föreslår att OFU tilldelar Somaliska Hälsoteamet 260 tkr. Den somaliska gruppen är en av de största afrikanska grupperna i Stockholm samtidigt som den är förhållandevis svår att nå ut till samt att hivprevalensen är förhållandevis hög.

Förvaltningen föreslår vidare att OFU reserverar 200 tkr för det nybildade Afrikanska Nätverket för hivprevention.

Förvaltningen föreslår slutligen att ansökningarna från Afrikanska Kvinnors Nätverk, Africa South of Sahara, Hälsoteamet förebygger hiv/aids, Kongoföreningen i Stockholm, Nätverket afrikaner i Vantör samt Riksorganisationen Kongo-Kinshasa avslås.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Ekonomiskt stöd till verksamheter för personer med ett kriminellt förflutet

Ansökan om verksamhetsbidrag från X-Cons (före detta Kris Stockholm) och Kris City

Dnr 10.1-0081/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja X-Cons verksamhetsbidrag om 853 000 kr, varav hyra 500 000 kr, för perioden 2009-05-01 – 2009-12-31.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Kris City.

3. Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-06.

X-Cons, före detta Kris Stockholm, och den nybildade föreningen Kris City ansöker om ekonomiskt stöd för sina respektive verksamheter. Kris Stockholm beslutade 2009-03-28 att byta namn till X-Cons samt att delvis förändra sina stadgar. Hädan-efter ersätter namnet X-Cons namnet Kris Stockholm. Det är dock i grunden samma förening som den som ansökta om verksamhetsbidrag i april 2008.

Med anledning av uteslutningen av Kris Stockholm ur Kris riksorganisation beslutade organisations- och föreningsutskottet (OFU) 2008-12-18 att bevilja verksamhetsbidrag för endast en månad, om 105 tkr, till X-Cons. Medel, om 1 153 tkr, för återstoden av året reserverades i avvaktan på vidare utredning. Under utredningens gång har X-Cons genom delegationsbeslut beviljats medel för månaderna februari, mars och april om totalt 300 tkr. Således har X-Cons beviljats medel om 405 tkr för årets fyra första månader.

De två föreningarnas ansökningar är snarlika. Båda avser att hämta nya medlemmar vid frigivning samt erbjuda kamratstöd och sociala aktiviteter. Med hjälp av exempel caféverksamhet men även med studiecirklar och arbetsträning ska målgruppen förmås att lämna sitt kriminella liv bakom sig.

Sammantaget uppfyller båda föreningarna kraven för att erhålla stöd från OFU.

Förvaltningen föreslår att X-Cons beviljas verksamhetsbidrag om 853 tkr, varav hyra 500 tkr, för perioden 2009-05-01 – 2009-12-31 samt att ansökan från Kris City avslås. Förvaltningen menar att det ekonomiska läget för OFU ger ytterst begränsade möjligheter för satsningar på nya verksamheter varför det samlade stödet till organisationer som arbetar med före detta kriminella ej bör överstiga det belopp som tidigare beviljats Kris Stockholm.

X-Cons är en etablerad, välfungerande och välbesökt verksamhet som även framgent bör erhålla ett stöd från OFU. Det finns enligt förvaltningen inte skäl att avslå deras ansökan eller att sänka stödet till Kris Stockholm/X-Cons, utöver de 4,5 % som OFU beslutade om 2008-12-18.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran

Dison (KD) och ledamoten Abdo Goriya (S) föreslog att utskottet skulle besluta

enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet.

§16 Café Mer Smak

Ansökan om projektmedel från Föreningen Café Ekobönan

Dnr 10.1-0059/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-06.

Föreningen Café Ekobönan ansöker om 275 00 kr i projektmedel för fortsatt drift

av Café Mer Smak. Caféet drevs tidigare av Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser/Centrala Stockholm (IFS/CS) och erhöll projektmedel från OFU 2006-07-01 – 2008-06-30, men har nu avknoppats till en egen förening. Caféet är

beläget i stadsbibliotekets filial på Kungsholmen. Caféet har en konsekvent genomtänkt profil och man har bestämt sig för att det skall vara ”rättvisemärkt”. I dagsläget arbetar åtta personer, exklusive handledare, i caféet.

Caféet har redan erhållit projektbidrag under två år och har därefter utvecklats till en reguljär verksamhet. Då OFU’s anslag för nya projekt är begränsat bör projekt som tydligt syftar till metodutveckling prioriteras.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår Café Ekobönans ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle bordlägga ärendet.

§17 Convictus Råd & Stöd

Ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag från Convictus Råd & Stöd.

Dnr 10.1-0078/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus Råd & Stöd verksamhetsbidrag om 1 025 000 kr, varav hyra 96 000 kr och lokalrelaterade driftskostnader om 7 000 kr, för perioden 2009-06-01 – 2009-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-06.

Convictus ansöker om 1 525 200 kr i verksamhetsbidrag för sin nya verksamhet Råd & Stöd avseende perioden 2009-04-01 – 2009-12-31. Utöver detta tillkommer hyreskostnader om 121 620 kr och lokalrelaterade driftskostnader om 9 tkr för perioden. Hyran betalas av förvaltningen direkt till hyresvärden. Convictus bedriver sedan slutet av november en ny verksamhet – Convictus Råd & Stöd – på Malmskillnadsgatan. Denna nya verksamhet har en annan profil än Bryggan City, som Convictus erhöll verksamhetsbidrag för tidigare. Råd & Stöd kan närmast beskrivas som ett medborgarkontor för Convictus målgrupp, d.v.s. hemlösa missbrukare varav många är hiv-positiva.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Convictus Råd & Stöd verksamhetsbidrag om 1 025 tkr, varav hyra 96 tkr och lokalrelaterade driftskostnader om
7 tkr, för perioden 2009-06-01 – 2009-12-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Kompletterande verksamhetsbidrag till Alla Kvinnors Hus, Ny Gemenskap, Stiftelsen Fountain House och Stockholms Stadsmission

Dnr 10.1-0304/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade bevilja ytterligare verksamhetsbidrag för 2009 till

Alla Kvinnors Hus med 158 000 kr

Ny Gemenskap med 80 000 kr

Stiftelsen Fountain House med 159 000 kr

Stockholms Stadsmission med 135 000 kr

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-23.

Socialtjänstnämnden (SotN) fattade beslut om budget för år 2009 vid sammanträdet

2008-12-11. Beslutad budget innebar en minskning av anslaget till utomstående

organisationer för 2009 med 2 miljoner kronor.

Alla Kvinnors Hus, Ny Gemenskap, Stiftelsen Fountain House och Stockholms Stadsmission är organisationer som driver boenden för våldsutsatta kvinnor samt

boenden och dagverksamheter för hemlösa. De nämnda organisationerna fick en sammanlagd besparing med 532 tkr inför verksamhetsåret 2009. Besparingen fördelades enligt följande Alla Kvinnors Hus 158 tkr, Ny Gemenskap 80 tkr, Stiftelsen Fountain House 159 tkr och Stockholms Stadsmission 135 tkr.

Med beaktande av den grundläggande principen att organisationernas verksamhet ska komplettera stadens egna verksamheter samt de prioriteringar som styr nämndens verksamhet, så gör förvaltningen bedömningen att ovanstående organisationer bör kompenseras upp till 2008 års nivå. Detta då ovanstående organisationer har ett omfattande och förväntat samarbete med staden.

Förvaltningen föreslår således att ytterligare verksamhetsbidrag för 2009 beviljas till Alla Kvinnors Hus med 158 tkr, Ny Gemenskap med 80 tkr, Stiftelsen Fountain House med 159 tkr och Stockholms Stadsmission med 135 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Förvaltningens information

a) Förvaltningen gav en utförlig information om det pågående arbetet med översynen av riktlinjer för ekonomiskt stöd till utomstående organisationer. Förvaltningen återkommer till utskottet innan ärendet tas upp i socialtjänst- och arbetsmarknads-nämnden.

b) Anmälan av dokument från Rainbow Sweden om ett klargörande av två
kränkande artiklar om Convictus i Svenska Dagbladet.
Dnr 10.1-0083/2009

Dokumentet lades till handlingarna.

c) Anmälan av skrivelse från Ersta Vändpunkten om reducerat bidrag 2009.
Dnr 10.1-0183/2009

Skrivelsen lades till handlingarna.

d) Förvaltningen informerade om att den 25 maj 2009 anordnas seminariet ”Samspel
mellan kommunen och de idéburna organisationerna”. Seminariet vänder sig till de organisationer som förvaltningen samarbetar med. Seminarieledare är Peter Örn, regeringens representant i dialogen om den nationella överenskommelsen.

§20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.