Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Bordlagt ärende

Café Mer Smak
Ansökan om projektmedel från föreningen
Café Ekobönan
Dnr 10.1-0059/2009

9 Verksamhetsbidrag till RSMH-föreningar

Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till fem
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) föreningar
Dnr 10.1-0375/2009

10 Life Ring - Självhjälpsgrupp

Ansökan om projektbidrag från Föreningen
Skyddsvärnet i Stockholm
Dnr 10.1-0048/2009

11 Ria-center Södermalm

Ansökan om ekonomiskt stöd från
Hela Människan Ria Järfälla
Dnr 10.1-0047/2009

12 Tjuvgods.se

Ansökan om organisationsbidrag från föreningen
Dnr 10.1-0300/2009

13 Den ideella föreningen Klubb Draken

Ansökan från den ideella föreningen Klubb Draken
Dnr 10.1-0155/2009

14 Stoppa Gatuvåldet

Ansökan från föreningen
Dnr 10.1-0298/2009

15 Nätverk för socialt stöd och utbildning/sommarläger 2009

Ansökan från Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige
Dnr 10.1-0221/2009

16 Ungdomsverksamheten EGALIA

Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm
Dnr 10.1-0184/2009

17 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm
Dnr 10.1-0318/2009

18 Ansökan om extra verksamhetsbidrag 2009

Ansökan från Intresseföreningen Mellanmålet
Dnr 10.1-0245/2009

19 Terrafem Stockholm verksamhetsbidrag 2009, kvartal 3 och 4

Ansökan om verksamhetsbidrag 2009
Dnr 10.1-0279/2009

20 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och ledamoten Abdo Goriya (S) fick i uppdrag
att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 22 juni 2009.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2009-04-23 hade justerats 2009-05-08.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade 2009-05-28 beslutat att bevilja föreningen NHR 10 000 kr för att genomföra en föreläsning på temat ”Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning”.

Dnr 10.1-0372/2009

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0112/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-16.

Vid detta OFU föreslås fördelning av 1 146 500 kr. Av detta belopp är 801 500 kr

sedan tidigare reserverade medel och 335 000 kr kommer att tas från medel avsatta för projekt. Under förutsättning av att ovanstående beslut fattas återstår 812 728 kr att fördela för resten av året.

Organisations- och föreningsutskottet (OFU) gav vid ingången av 2009 stöd till 13 projekt. Prognosen för redan pågående projekt för 2009 är 3 056 000 kr, samt ytter-ligare tre miljoner kronor till en Extra ungdomssatsning. Dessa tre miljoner kr har tillkommit till OFU:s budget för 2009 genom omdisponering av medel som tidigare år beviljats Fryshuset.

Inför detta OFU fanns 1 147 728 kr, möjliga att fördela till nya projekt under 2009.

Enligt förslag i detta ärende återstår 812 728 kr att fördela.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Bordlagt ärende, Café Mer Smak

Ansökan om projektmedel från Föreningen Café Ekobönan

Dnr 10.1-0059/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Café
  Ekobönan 100 000 kr till drift av Café Mer Smak.

 2. Därutöver anfördes följande.

Café Mer Smak driver en viktig verksamhet som nu har knoppats av och avser att bli permanent. Därför är det viktigt att caféet finner en egen långsiktig finansiering och öppnar verksamheten så att fler personer kan ta del av verksamheten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-06.

Föreningen Café Ekobönan ansöker om 275 tkr i projektmedel för fortsatt drift av Café Mer Smak. Caféet drevs tidigare av Intresseföreningen för schizofreni och

andra psykoser/Centrala Stockholm (IFS/CS) och erhöll projektmedel från OFU
2006-07-01 – 2008-06-30, men har nu avknoppats till en egen förening. Caféet är

beläget i stadsbibliotekets filial på Kungsholmen. Caféet har en konsekvent genomtänkt profil och man har bestämt sig för att det skall vara ”rättvisemärkt”. I dagsläget arbetar åtta personer, exklusive handledare, i caféet.

Caféet har redan erhållit projektbidrag under två år och har därefter utvecklats till en reguljär verksamhet. Då OFU’s anslag för nya projekt är begränsat bör projekt som tydligt syftar till metodutveckling prioriteras.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet avslår Café Ekobönans ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta att bevilja Föreningen Café Ekobönan 100 tkr till drift av Café Mer Smak.

§9 Verksamhetsbidrag till RSMH-föreningar

Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till fem RSMH (Riksförbundet för
Social och Mental Hälsa) föreningar

Dnr 10.1-0375/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhetsbidrag om 145 000 kr till RSMH Kungsholmen för perioden 2009-07-01 – 2009-12-31.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhetsbidrag
  om 177 000 kr till RSMH Solbergagården för perioden 2009-07-01 – 2009-12-31.

 3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhetsbidrag
  om 171 000 kr till RSMH Söder om Söder för perioden 2009-07-01- 2009-12-31.

 4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja avvecklingsbidrag om
  000 kr till RSMH Söder.

 5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja avvecklingsbidrag om
  000 kr till RSMH Västerort.

 6. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-02.

RSMH-föreningarna bedriver ett kamratstödjande arbete som är ett viktigt komplement till stadens övriga resurser riktade till målgruppen. RSMH organiserar många medlemmar som själva är drabbade av psykisk ohälsa. I samband med att de fem RSMH-föreningarna hade lämnat in sina ansökningar beslutade förvaltningen ett göra en särskild utredning avseende deras verksamhet och hur den relaterar till stadsdelarnas socialpsykiatriska verksamhet men även hur förhållandet mellan bidragets och verksamhetens eller föreningens storlek ser ut.

Utredningen visar att RSMH Söder om Söder fungerar tillfredsställande och har ett väl fungerande samarbete med Farsta sdf. RSMH Kungsholmen har en fungerande föreningsverksamhet, men behöver utveckla sin relation till Kungsholmens sdf. RSMH Solbergagården har även de en väl fungerande verksamhet och nära samverkan med Älvsjö sdf, men behöver se över sina lokalrelaterade kostnader, som exempelvis städkostnader.

RSMH Västerort och RMSH Söder har enligt förvaltningens bedömning inte en tillfredsställande föreningsverksamhet och har båda undermåliga lokaler. RSMH Västerort och RSMH Söder har ingen samverkan med Bromma respektive Södermalms sdf, förutom i den mån de enskilda individerna har en kontakt.

Förvaltningen föreslår att RSMH Söder om Söder, RSMH Solbergagården och RSMH Kungsholmen beviljas fortsatt verksamhetsbidrag för det andra halvåret 2009. Storleken på bidraget bör vara oförändrad jämfört med det första halvåret. Inför 2010 görs en sedvanlig prövning.

OFU föreslås bevilja ett avvecklingsbidrag till RSMH Västerort och RSMH Söder, som i storlek motsvarar det bidrag som de har fått för det första halvåret 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Life Ring - Självhjälpsgrupp

Ansökan om projektbidrag från Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Dnr 10.1-0048/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Skyddsvärnet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-02.

Föreningen Skyddsvärnet önskar genom sitt projekt starta upp ett antal självhjälpsgrupper enligt konceptet Life Ring. Life Ring är ett sekulärt alternativ till Minnesotamodellen som används inom Anonyma Alkoholister (AA), Anonyma Narkomaner - Narcotics Anonymous (NA) och andra liknande grupper.

Minnesotamodellen eller tolvstegsmodellen är psykosocial behandlingsform där den enskilde individen genom att acceptera ett antal punkter, tolv stycken, ske ges stöd för att bli, och förbli, drogfri. Drygt hälften av de tolv stegen innehåller på olika sätt någon form av koppling till en gud, ande eller har annat religiöst inslag.

Skyddsvärnet vill hjälpa till att starta Sveriges (och Europas) första Life Ring självhjälpsgrupp i Stockholm som ett alternativ till de befintliga gemenskaperna. Efter projektet och stödet med att sätta igång så kommer Life Ring vara en självständig, självgående och självfinansierad organisation precis som de övriga självhjälpsgrupperna.

Förvaltningen menar att organisations- och föreningsutskottet redan idag stöder ett stort antal ideella organisationer med liknande målgrupp och innehåll och förelår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår Skyddsvärnets ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ria-center Södermalm

Ansökan om ekonomiskt stöd från Hela Människan Ria Järfälla

Dnr 10.1-0047/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Hela
Människan Ria Järfälla.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-02.

Hela Människan Ria Järfälla är en organisation som bedriver socialt arbete på kristen

grund. Arbetets fokus ligger på missbrukare och hemlösa. Nu ansöker man om 940 tkr för delfinansiering av driften av ett Ria-center, d.v.s. en form av dagverksamhet för hemlösa och missbrukare, på Södermalm. Verksamheten är öppen fyra, måndag-torsdag, förmiddagar i veckan. Dagverksamheten bedrivs på ett liknande sätt som de andra ideella organisationerna, Frälsningsarmén, Stockholms Stadsmission, Ny Gemenskap och Convictus, driver sina verksamheter. Man vill dock fokusera på samtalet och dagverksamheten ska främst fungera som en plats där personalen ska försöka förmå besökarna att ta en kontakt med myndigheterna för att förändra sitt liv.

Förvaltningen menar att organisations- och föreningsutskottet redan idag stöder ett stort antal ideella organisationer med liknande målgrupp och innehåll.

Förvaltningen föreslår således att organisations- och föreningsutskottet avslår Hela Människans ansökan.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Tjuvgods.se

Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Tjuvgods.se
Dnr 10.1-0300/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-02.

Tjuvgods.se bildades på våren 2006 med syftet att hjälpa personer som är intagna på anstalt, sitter i häktet eller har avtjänat sitt straff. Föreningen är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Verksamheten syftar till att genom kreativitet och produktion åstadkomma en minskning av deltagarnas missbruk. Den ingivna ansökan är närmast identiskt med de ansökningar som OFU avslog 2007 respektive 2008. Förvaltningen finner inte skäl att bedöma denna ansökan på annat sätt än föregående ansökningar varför OFU föreslås avslå även denna ansökan.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle bordlägga ärendet.

§13 Den ideella föreningen Klubb Draken

Ansökan från den ideella föreningen Klubb Draken

Dnr 10.1-0155/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-14.

Den ideella föreningen Klubb Draken ansöker hos OFU om projektstöd med
180 000 kr för att under sex månader göra en förstudie kring möjligheterna till uppstart av en ungdomsverksamhet på Kungsholmen.


Föreningen Klubb Draken har ansökt om medel från fem nämnder inom Stockholms stad varav socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden är en. Sammanlagt ansöker
föreningen om 300 000 kr. Äldrenämnden och Kungsholmens stadsdelsnämnd har avslagit ansökan.

Vid tidigare kontakter med företrädare för Klubb Draken har förvaltningen framfört att ett eventuellt ekonomiskt stöd till verksamheten förutsätter en samfinansiering med övriga berörda nämnder.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår projektansökan om 180 000 kr från föreningen Klubb Draken.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle återremittera ärendet. Föreningen uppmanas att förtydliga sin ansökan och förvaltningen uppmanas att tydligare redogöra för övriga nämnders beslut.

§14 Stoppa Gatuvåldet

Ansökan från föreningen Stoppa Gatuvåldet (SGV)

Dnr 10.1-0298/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om start- och
introduktionsbidrag från föreningen Stoppa Gatuvåldet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-14.

Föreningen Stoppa Gatuvåldet startades under 2007 som en reaktion på den våld-samma händelsen då en grupp ungdomar misshandlade 16- åriga Riccardo
Campogiani så svårt att det ledde till hans död. Anton Abele startade då ett
upprop på Facebook och senare startades föreningen Stoppa Gatuvåldet.
Trots föreningens utåtriktade arbete så ses inga tendenser på att ungdomsvåldet minskar därför söker nu föreningen andra vägar för att stävja våldet.

Föreningen Stoppa Gatuvåldet ha startat en jourbussverksamhet (första tillfälle var den 30 april 2009 på Medborgarplatsen) som kommer att finnas på Medborgarplatsen och Stureplan/Plattan/Norrmalmstog varannan fredagskväll mellan kl. 22.00 – 02.00. Bussen ska vara en trygg plats dit ungdomar kan vända sig för att prata av sig och samtala med en medmänniska.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från föreningen Stoppa Gatuvåldet med motiveringen att staden har välfungerande stadsövergripande verksamheter för ändamålet samt att det även pågår en upphandling av trygghetsskapande ungdoms-arbete i staden i storleksordningen ca 5 mkr. Upphandling förväntas vara färdig i juli 2009. Vidare har polisen sina mobila stationer (husbilar) placerade vid Stureplan och Medborgarplatsen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Nätverket för socialt stöd och utbildning/sommarläger 2009

Ansökan från Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Dnr 10.1-0221/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-14.

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige (KKF-S) är en partipolitisk och religiös obunden kurdisk kvinnoorganisation. Förbundet är rikstäckande och består av kvinnosektioner som är anslutna till Kurdiska Riksförbundets medlemsföreningar och övriga kurdiska kvinnosektioner/föreningar. Inom KKF-S bedrivs verksamhet som att organisera utbildningar, seminarier, föreläsningar och lägerverksamhet för kurdiska familjer, främst kvinnor och barn.

Kurdiska kvinnoförbundet ansöker om projektstöd hos OFU för att sommaren 2009 arrangera ett sommarläger. Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan med motiveringen att verksamheten inte specifikt riktas till personer bosatta i Stockholms stad.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Ungdomsverksamheten EGALIA

Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm

Dnr 10.1-0184/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFSL Stockholm
225 000 kr för att driva verksamheten Egalia under perioden oktober – december
2009.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-07.

RFSL Stockholm ansöker hos OFU om ekonomiskt stöd med 1 262 854 kr för ett års verksamhet avsedda för att driva ungdomsverksamheten Egalia.


Egalia startade i januari 2007 och är en mötesplats för homosexuella, bisexuella och transexuella ungdomar (HBT – ungdomar) 13 – 20 år. Ungdomsverksamheten Egalia har under sina tre projektår (finasierat av Allmänna Arvsfonden) utformat en egen modell för hur de arbetar inom verksamheten, Egaliamodellen.

Egaliamodellen syftar främst till att erbjuda en kontinuerlig, åldersreglerad, drogfri och ledarledd mötesplats vars målsättning är att stärka HBT - ungdomar i deras identitet och kring en ”komma ut- process”, att vara en mötesplats för att hitta ärliga relationer och en plattform för att skapa sig ett socialt nätverk. Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen och håller öppet två kvällar i veckan. En vanlig kväll kommer mellan 25 – 40 ungdomar till Egalia.

Enligt Allmänna Arvsfondens riktlinjer så stödjer man projekt under maximalt tre år, finansieringen av Egalia avslutas därmed den 31 september 2009. Egalia har i dagsläget ingen finansiering för sin verksamhet från den 1 oktober 2009 och riskerar nedläggning.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar RFSL Stockholm 225 000 kr för resterande tre månader 2009 (oktober – december) avsedda för ungdomsverksamheten Egalia. Förvaltningen anser dock att RFSL Stockholm bör kontakta lämpliga samfinansiärer inför en eventuell ansökan gällande år 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Ledamoten Abdo Goriya (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.


Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), ledamoten Lena

Klings (FP) och ledamoten Dikran Disons (KD) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Abdo Goriya (S) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Vi tycker att Egalia är en mycket bra verksamhet som givetvis ska få finansiering för att kunna finnas kvar. Kontinuiteten är väldigt viktig och nu måste arbetet med att säker-

ställa verksamhetens finansiering även efter årsskiftet ta vid. Initiativet om att samköra finansieringen genom olika förvaltningar tycker vi är en klok idé.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja RFSL Stockholm medel
för ett års verksamhet för Egalia.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att långsiktigt bidra till att finansiera
Egalias verksamhet.

3. Därutöver anförs följande.

Egalia har drivits av RFSL sedan 2007 och lockar 2 500 ungdomar varje år. Verksam-heten behöver en långsiktig finansiering, inte bara för perioden september till december 2009. Forskning visar att HBT-ungdomar överlag mår sämre än andra ungdomar och Egalia erbjuder en unik mötesplats för HBT-ungdomar. Vi vill att Egalia ska få en långsiktig finansiering och bli en av stadens mötesplatser för ungdomar. Stockholms stad borde vara en förebild så att fler mötesplatser för HBT-ungdomar kan öppnas i såväl i Stockholm som i Sverige.

§17 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm

Dnr 10.1-0318/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stulen Barndom
Stockholm 30 000 kr för resterande sex månader 2009 (juli – december).

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-20.

Stulen barndom Stockholm ansöker om 30 000 kr i projektbidrag för fortsatt verksamhet under resterande sex månader 2009.

Stulen Barndom Stockholm är en ideell förening som stödjer vuxna människor som har en historia från fosterhem, barnhem och andra institutioner och anser att de farit illa på grund av detta. Alla verksamma inom föreningen har egen erfarenhet av omhändertagande i barndomen. Föreningen bedriver råd- och stödverksamhet enligt kamratstödsprincipen oftast per telefon men gör även hembesök till medlemmar samt håller öppethusverksamhet i föreningslokalen.

Stulen Barndom Stockholm vänder sig till en mycket utsatt målgrupp och förvaltningen gör bedömningen att den kamratstödjande verksamheten till viss del kan innebära ett stöd för målgruppen.

Förvaltningen föreslår att Stulen Barndom Stockholm beviljas fortsatt projektstöd med 30 000 kr för de resterande sex månaderna 2009 (medel finns reserverade).

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Ansökan om extra verksamhetsbidrag 2009

Ansökan från Intresseföreningen Mellanmålet
Dnr 10.1-0245/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Intresseföreningen
  Mellanmålet ett extra verksamhetsbidrag om 80 000 kr för resterande månader
  2009.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-20.

Intresseföreningen MellanMålet bildades år 2005 med syftet att underlätta rehabili-
teringen för unga vuxna som insjuknat i psykos. Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar och skapa möjligheter till social samvaro och meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna är mestadels förlagda till den egna lokalen. Föreningen driver verksamheten i ett nära samarbete med behandlingsenheten Midgård och stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm samt Östermalm vilket också är Midgårds upptagningsområde.

Föreningen menar att föreningsverksamheten ej går att driva utan avlönad personal då de föreningsaktiva dels på grund av sin sjukdomsbild behöver ett stöd men också därför att de aktiva byts ut efter hand, vilket är en del av verksamhetsidén. Medlemmarna ska inte stanna kvar i föreningen utan beredas möjlighet att gå vidare i sina liv. Föreningen ansöker om medel för att kunna behålla sin personal. Det ansökta beloppet, 170 tkr, avser kostnader för en heltidstjänst med lönebidrag.

Förvaltningen förslår att MellanMålet beviljas ett extra verksamhetsbidrag om 80 tkr för resterande månader 2009, avsedda för del av tjänst.


Förslag till beslut
Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Terrafem Stockholm verksamhetsbidrag 2009, kvartal 3 och 4

Ansökan om verksamhetsbidrag 2009
Dnr 10.1-0279/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Terrafem Stockholm
verksamhetsbidrag om 143 500 kr för resterande sex månader 2009 (juli-
december).

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-20.

Terrafem Stockholm är sedan hösten 2005 en lokal förening till riksorganisationen Terrafem. Terrafem Stockholm arbetar med att stärka och stödja flickor och kvinnor med utländsk bakgrund, som utsätts för mäns våld. Föreningen bedriver bland annat en jourtelefon (inkl. juristjour) inom detta område på 43 olika språk.

OFU beviljade 2008-12-31 verksamhetsbidrag för första kvartalet 2009, 71 750 kr, till Terrafem Stockholm. Medel för de återstående kvartalen, om 215 250 kr, reserverades i avvaktan på att länsstyrelsens utredning gällande riksföreningen Terrafem färdigställts. Beslut gällande utredningen togs vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens (SAN) sammanträde den 19 mars 2009. Beslut gällande Terrafem Stockholms verksamhetsbidrag om 71 750 kr för andra kvartalet 2009 togs enligt delegationsbeslut 23 mars 2009.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar bevilja Terrafem Stockholms verksamhetsbidrag om 143 500 kr för resterande sex månader 2009 (juli – december). Medel finns reserverade.

Förslag till beslut
Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Abdo
Goriya (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) föreslog att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.


Ledamoten Dikran Dison (KD) deltog inte i beslutet.

§20 Förvaltningens information

a) Eddie Friberg informerade om konferensförslag för utskottet och berörda tjänstemän. Utskottet beslutade att förlägga en konferens till Silja Line den

4 – 5 september 2009.

b) Förvaltningen informerade om att seminariet ”Samspel mellan kommunen och de
idéburna organisationerna” var uppskattat och välbesökt. Seminariet vände sig till
de organisationer som förvaltningen samarbetar med. Seminarieledare var Peter
Örn, regeringens representant i dialogen om den nationella överenskommelsen.

§21 Övriga frågor

Ledamoten Abdo Goriya (S) väckte frågan om hur medel från Europeiska socialfonden kan komma de föreningar och organisationer som förvaltningen samarbetar med till del.

§22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra en trevlig sommar.