Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 10.1-0112/2009

8 Bordlagt ärende

Tjuvgods.se
Ansökan om organisationsbidrag från
föreningen Tjuvgods.se
Dnr 10.1-0300/2009

9 Afrikanska nätverket för hivprevention

Ansökan om ekonomiskt stöd från Afrikanska nätverket för hivprevention
Dnr 11.1-0236/2009

10 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2009

Ansökan från föreningen Stockholms Makalösa Föräldrar
Dnr 10.1-0504/2009

11 Förvaltningens information

a) Anmälan av två skrivelser från Föreningen Unga Draken
Dnr 10.1-0649/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 21 september 2009.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2009-06-16 hade justerats 2009-07-06.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2009-06-17 beslutat att bevilja Ny Gemenskap ett extra anslag om 100 000 kr.

Dnr 10.1-0513/2009

2009-08-03 beslutat att bevilja IFS/CS Steg för Steg ett extra bidrag om 95 000 kr.

Dnr 10.1-0622/2009

Vik. kanslichef Karin Wallander hade

2009-06-29 beslutat att bevilja RSMH Kungsholmen 5 500 kr i extra verksamhetsbidrag för perioden 2009-07-01 – 2009-12-31.
Dnr 10.1-0083/2009

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0112/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-17.

Vid detta OFU informeras om tre delegationsbeslut som sammanlagt innebär utbetalningar om 200 500 kr. 200 tkr föreslås av reserverade medel.


Inför detta möte 2009-09-17 finns 612 228 kr, att fördela sedan 200 500 kr dragits av efter delegationsbeslut. Då beslut fattats om reserverade medel återstår 412 228 kr.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Bordlagt ärende. Tjuvgods.se

Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Tjuvgods.se

Dnr 10.1-0300/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Tjuvgods.se.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-02.

Tjuvgods.se bildades på våren 2006 med syftet att hjälpa personer som är intagna på anstalt, sitter i häktet eller har avtjänat sitt straff. Föreningen är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Verksamheten syftar till att genom kreativitet och produktion åstadkomma en minskning av deltagarnas missbruk. Den ingivna ansökan är närmast identiskt med de ansökningar som OFU avslog 2007 respektive 2008. Förvaltningen finner inte skäl att bedöma denna ansökan på annat sätt än föregående ansökningar varför OFU föreslås avslå även denna ansökan.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), ledamoten Lena Klings (FP) och ledamoten Dikaran Disons (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) reserverade sig

mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja föreningen Tjuvgods.se

28 296 kr.

Ersättaryttrande

Ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S).

§9 Afrikanska nätverket för hivprevention

Ansökan om ekonomiskt stöd från Afrikanska nätverket för hivprevention.

Dnr 11.1-0236/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Afrikanska nätverket för hivprevention 200 000 kr för återstoden av 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-07.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2009-01-27 att ansöka hos
Socialstyrelsen om 12 230 tkr i statsbidrag för hivpreventivt arbete samt stöd till hivpositiva. Socialstyrelsen biföll 2009-02-05 nämndens ansökan. 500 tkr reserverades för att efter ytterligare utredning fördelas till organisationer som arbetar med hivprevention för stockholmare av utländsk bakgrund varav Somaliska hälsoteamet tidigare har tilldelats 300 tkr.


Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att det nybildade Afrikanska nätverket för hivprevention beviljas 200 tkr för att stärka deras och deras medlemsföreningars arbete.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2009

Ansökan från föreningen Stockholms Makalösa Föräldrar

Dnr 10.1-0504/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Stockholms Makalösa Föräldrar om utökat verksamhetsbidrag för 2009.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-24.

Föreningen Stockholms Makalösa Föräldrar har funnits som organisation sedan 1996. Huvudorganisationen är Sveriges Makalösa Föräldrar. Organisationens syfte är att synliggöra och stärka gruppen ensamstående föräldrar och på så sätt förbättra villkoren för dem och deras barn. Föreningen arbetar för hjälp till självhjälp och för att bygga sociala nätverk där människor stärker varandra. Inom föreningen drivs idag även en öppen förskola vilken fungerar som stöd för nyblivna ensamstående föräldrar i deras föräldraskap.

Föreningen har sedan år 2007 erhållit verksamhetsbidrag från OFU med cirka 300 000 kr per år.

Med anledning av utökat medlemsantal och förändrade a-kassa regler ansöker Stockholms Makalösa Föräldrar hos OFU om utökat verksamhetsbidrag med 120 000 kr för perioden 2009-08-01 – 2009-12-31. De ansökta medlen ska användas till att utöka en samordnartjänst (från 50% till 100%).

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att avslå ansökan om utökat verksamhetsbidrag med 120 000 kr från föreningen Stockholms Makalösa Föräldrar.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Förvaltningens information

a) Till sammanträde hade utsänts två skrivelser från Föreningen Unga Draken.
Dnr 10.1-0643/2009

Skrivelserna lades till handlingarna.

b) Förvaltningen föreslog att OFU:s extra sammanträdet den 22 oktober 2009 utgår.

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet.

§12 Övriga frågor

Skrivelse om hur föreningsbidragen används och handläggs från vice ordföranden Jackie Nylander (V), ledamoten Abdo Goriya (S) och ersättaren Marion Sundqvist (MP) överlämnades till förvaltningen för beredning.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.