Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Skrivelse om hur föreningsbidragen används och handläggs

Svar på skrivelse från Jackie Nylander (V), Abdo Goriya (S) och Marion Sundqvist (MP)
Dnr 2.6-0730/2009

9 Tilläggsanslag till X-Cons

Ansökan om tilläggsanslag från X-Cons Stockholm
Dnr 10.1-0775/2009

10 ATMISS, Anhöriga till Missbrukare

Ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare
Dnr 10.1-0637/2009

11 Attention Stockholms stad

Ansökan från föreningen Attention Stockholms stad
Dnr 10.1-0623/2009

12 Verksamhetschef

Ansökan från Systerjouren Somaya
Dnr 10.1-0716/2009

13 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2010

14 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 23 november 2009.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2009-09-17 hade justerats 2009-09-21.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2009-10-13 beslutat att bevilja Ny Gemenskap ett extra anslag om 75 000 kr.

Dnr 10.1-0749/2009

2009-11-06 beslutat att avslå ansökan från HSO Stockholms stad om 22 000 kr.

Dnr 10.1-0828/2009

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0112/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-19.

Vid detta OFU informeras om ett delegationsbeslut om 75 tkr till Ny Gemenskap.

Ny Gemenskap driver en öppen dagverksamhet för hemlösa och missbrukare.

165 tkr föreslås av sedan tidigare reserverade medel. Av dessa går 125 tkr till Systerjouren Somaya, gällande sex månader, samt 40 tkr i start och introduktionsstöd till Attention Stockholm för ett års verksamhet.

Resterande anslag kan ej tas i anspråk, då de enligt nämndens beslut 2009-09-17 ingår i de budgethållningsåtgärder som fastställdes för 2009.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Skrivelse om hur föreningsbidragen används och handläggs

Svar på skrivelse från Jackie Nylander (V), Abdo Goriya (S) och Marion

Sundqvist (MP)
Dnr 2.6-0730/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på

skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-02.

Jackie Nylander (V), Abdo Goriya (S) och Marion Sundqvist (MP) har i en skrivelse till organisations- och föreningsutskottet önskat ett klargörande av de rutiner som finns rörande utskottets organisations- och föreningsstöd. OFU fördelar årligen ett

relativt omfattande ekonomiskt stöd till ideella organisationer. Det är en angelägen verksamhet och många av stadens organisationer utför ett betydelsefullt arbete.

Nylander, Goriya och Sundqvist önskar därför att förvaltningen beskriver vilka rutiner som finns rörande dessa frågor. Förvaltningen delar uppfattningen om att det är angeläget att stödja ideella organisationer i deras arbete. Deras arbete är viktiga alternativ och komplement till nämndens övriga verksamhet. Det är således av stor vikt att det finns goda rutiner för att handlägga och administrera organisations- och föreningsstödet.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på den ingivna skrivelsen.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Tilläggsanslag till X-Cons

Ansökan om tilläggsanslag från X-Cons Stockholm

Dnr 10.1-0775/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från X-Cons.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ej återkräva den summa,
213 250 kr, som förvaltningen har betalat ut för mycket till X-Cons.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-02.

Under hösten 2008 beslutade Kris, Kriminellas Revansch I Samhället, att på grund

av stadgebrott utesluta sin lokalförening i Stockholm, Kris Stockholm. Den ombildade lokalföreningen i Stockholm kallar sig numera X-Cons. Innan splittringen fanns ett antal ekonomiska uppgörelser mellan riksorganisationen och lokalföreningen, som avbröts när lokalföreningen uteslöts. X-Cons menar att man har åsamkats oskälig ekonomisk skada på grund av att man inte längre tillhör Krisorganisationen. Föreningen ansöker därför hos OFU om ett extraanslag för att föreningen inte ska ta skada ekonomiskt.

Förvaltningen menar dock att det ekonomiska läget, för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och OFU, inte medger att denna ansökan tillstyrks. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att ansökan från X-Cons Stockholm avslås.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut. Vidare beslöt utskottet att ej återkräva den summa som förvaltningen har betalat ut för mycket till X-Cons.

§10 ATMISS, Anhöriga Till Missbrukare

Ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare

Dnr 10.1-0637/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-21.

ATMISS, föreningen Anhöriga Till Missbrukare är en relativt nystartad förening som vänder sig till anhöriga, barn – ungdom – vuxna, som lever eller har levt i en familj med missbruk. Föreningen har planer på att starta och erbjuda olika typer av verksamhet för målgruppen bland annat öppen verksamhet, stödgrupper och ”lugntrum” för läxläsning/barnpassning. För närvarande bedrivs verksamhet i liten omfattning

eftersom föreningen inte har någon ändamålsenlig verksamhetslokal utan lånar tillfälligt en gårdslokal.

Föreningen har vid två tidigare tillfällen sökt projektstöd från OFU, ärendet (dnr: 421-0551/2007) behandlades vid OFU:s sammanträdet 2008-02-14 och ärende (dnr: 421-0291/2008) behandlades vid OFU.s sammanträde den 2008-09-25, ansökningarna avslogs.

Förvaltningen anser med hänvisning till de budgetförutsättningar som råder att redan etablerat och väl fungerande samarbete bör prioriteras före start av nya verksamheter. Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Dikran Dison (KD) och tjänstgörande

ersättaren Petra Gardos Ek (M) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), ledamoten Dikran Disons (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Eks (M) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja ATMISS 220 000 kr.

2. Därutöver anförs följande.

ATMISS verksamhet vänder sig till anhöriga barn och ungdomar och behöver stöd till en föreningslokal, för att ha möjlighet att fortsätta sin värdefulla verksamhet med att stödja och hjälpa anhöriga till missbrukare, som bedrivs på ideell grund. Ingen annan förening har samma profil som denna förening och den fyller en viktig funktion som frivilligorganisation.


Fortsatt tillgång till lokal är nödvändig, framför allt för att kunna ta emot barn och unga för gruppsamtal och stöd. Barn och unga är föreningens huvudsaliga målgrupp. Därför föreslås utskottet bevilja 150 000 kr i årshyra och 70 000 kr till övriga kostnader som är nödvändiga för att bedriva verksamheten (telefon, bredband, marknadsföring, försäkring m.m.).

Ersättaryttrande

Ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S).

§11 Attention Stockholms stad

Ansökan från föreningen Attention Stockholms stad

Dnr 10.1-0623/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Attention Stockholms stad 40 000 kr i fortsatt start- och introduktionsstöd för ett års verksamhet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-16.

Riksförbundet Attention bildades 1999 och är en samlande intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Knutna till förbundet finns idag ca 40 lokalföreningar där också den medlemsnära verksamheten bedrivs. I Stockholms län har det sedan 1999 funnits en länsförening som främst arbetat intressepolitiskt och sedan hösten 2007 finns även en nybildad lokalförening inom Stockholms stad. Den nystartade föreningen i Stockholm har som målsättning att skapa en plats för medlemmar att träffas på där de kan få information, stöd och rådgivning.

I april 2008 beviljade OFU start- och introduktionsbidrag till Attention Stockholms stad med 40 000 kr för ett års verksamhet.

Föreningen Attention Stockholms stad ansöker hos OFU om fortsatt start- och introduktionsbidrag med 60 000 kr för ett års verksamhet. Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Attention Stockholms stad fortsatt start- och introduktionsstöd om 40 000 kr för ett års verksamhet. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns reserverade.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Verksamhetschef

Ansökan från Systerjouren Somaya

Dnr 10.1-0716/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren Somaya

125 000 kr i fortsatta projektmedel avsedda för anställning av en verksamhetschef
på halvtid under sex månader.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-16.

Systerjouren Somaya (kvinno- och tjejjour) är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn. Föreningens jourkvinnor är flerspråkiga muslimer utbildade i jourkvinnokunskap
med speciell kulturkompetens och förståelse för de hjälpsökande muslimska kvinnornas situation och specifika behov.

Sedan starten 1998 har verksamheten snabbt expanderat till följd av en ökad tillströmning av stödsökande kvinnor/tjejer. Systerjouren Somayas personal har de senaste åren arbetat under pressade förhållanden, personalomsättningen har varit stor och resurserna bristfälliga.

Systerjouren Somaya beviljades i april 2007 projektstöd av OFU med 250 000 kr avsedda för att anställa en verksamhetschef/ledare inom föreningen för att på så vis skapa ordning och lugn i verksamheten samt på sikt stabilisera och stärka föreningens verksamhet.

Hittills under år 2009 har Systerjouren Somaya haft 26 kvinnor och 17 barn boende i sitt skyddade boende. Av dessa var 88 % boende inom Stockholm stad. Under 2009 har Somaya även nekat 34 kvinnor boende varav 27 nekanden var på grund av platsbrist.

Förvaltningen anser att Systerjouren Somayas verksamhet är ett betydande komplement till stadens egen verksamhet. Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetschefen hittills varit av stor betydelse för Systerjouren Somayas verksamhet och föreslår därför att OFU beviljar föreningen fortsatt projektmedel om 125 tkr för sex månaders verksamhet avsedda för anställning av verksamhetschef på halvtid. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns reserverat.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2010

Dnr 1.1-0819/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade fastställa följande sammanträdestider för 2010.

Torsdag 11 februari

Tisdag 11 maj projektansökningar

Tisdag 22 juni

Tisdag 28 september

Torsdag 25 november projektansökningar, preliminärt beslut om vb 2011

Måndag 20 december

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Förvaltningens information

a) Förelåg en skrivelse från RSMH Västerort om föreningsbidrag för 2010 samt förvaltningens svar på denna skrivelse.
Dnr 10.1-0859/2009

Skrivelserna lades till handlingarna.b) Förelåg en inbjudan till uppföljningskonferens för Överenskommelsen den
3 december 2009. Konferensen äger rum på Nalen i Stockholm.

Utskottet beslutade att två ledamöter/ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i konferensen.


§15 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.