Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 21 december 2009.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2009-11-19 hade justerats 2009-11-23.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade 2009-12-07 beslutat att bevilja Kvinnocenter Tensta-Hjulsta 30 000 kr för fortsatt verksamhet år 2010.

Dnr 10.1-0884/2009

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0112/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-17.

Vid detta OFU informeras om ett delegationsbeslut om 30 tkr till Kvinnocenter
Tensta-Hjulsta.

OFU föreslås fatta beslut gällande verksamhetsstöd för föreningen Livsstycket för år 2010 med 4 250 000 kr.

600 000 kr föreslås Stadsmissionens pågående projekt för Unga föräldrar samt ett
extra anslag om 150 000 kr till Manscentrum för att möta upp det ökande antal män som söker hjälp för sitt våldsbeteende. Båda för år 2010.


RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm föreslås under förutsättning av medfinansiering i samma storleksordning från idrottsnämnden och kulturnämnden, 300 000 kr för att driva ungdomsverksamheten Egalia under verksamhetsåret 2010.

Resterande anslag kan ej tas i anspråk, då de enligt nämndens beslut 2009-09-17 ingår i de budgethållningsåtgärder som fastställdes för 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende, Den ideella föreningen Klubb Draken

Ansökan från den ideella föreningen Klubb Draken
Dnr 10.1-0155/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om projekt-
bidrag från den ideella föreningen Klubb Draken.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-25. Den ideella föreningen Klubb Draken ansöker hos OFU om projektstöd med 180 000 kr för att under sex månader göra en förstudie kring möjligheterna till uppstart av en ungdomsverksamhet på Kungsholmen.


Föreningen Klubb Draken har ansökt om medel från fem nämnder inom Stockholms stad varav socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden är en. Sammanlagt ansöker

föreningen om 300 000 kr. Äldrenämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Kulturnämnden och Idrottsnämnden har avslagit ansökan.

Vid tidigare kontakter med företrädare för Klubb Draken har förvaltningen framfört att ett eventuellt ekonomiskt stöd till verksamheten förutsätter en samfinansiering med övriga berörda nämnder.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår projektansökan om 180 000 kr från föreningen Klubb Draken.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Lena Kling (FP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), vice

ordföranden Jackie Nylanders (V) och ledamoten Lena Klings (FP) förslag till beslut.

Reservation
Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja den ideella föreningen Klubb Draken 180 000 kr i projektstöd för att under sex månader göra en förstudie kring möjligheterna till uppstart av en ungdomsverksamhet på Kungsholmen.

Ledamoten Dikran Dison (KD) deltog inte i beslutet.

§9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2010

Dnr 10.1-0113/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhets-
bidrag för 2010 till följande 77 organisationer med angivna summor inklusive
hyresstöd.

Förening

Beslut, kr

Varav hyra

Afasiföreningen i Stockholms län

411 000

60 000

ALRO Stockholm

179 000

100 000

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

97 000

28 000

ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

335 000

80 000

BRIS Region Mitt

412 000

160 000

Brottsofferjouren i Västerort

410 000

56 000

Brottsofferjouren Stockholms Innerstad-Lidingö

410 000

120 000

Bryggan Stockholm

662 000

150 000

Demensföreningen i Stockholms län

62 000

9 000

DHR - Stockholmsavdelningen

889 000

99 000

Elektra Fryshuset KFUM Söder

325 000

0

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

135 000

30 000

Eritrean War Disabled Fighters Association EWDFA

218 000

120 000

Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 591 000

300 000

Farsta Brottsofferjour

410 000

46 000

Filadelfiaförsamlingen Stockholm/LP-Kontakten City

332 000

74 000

FMN - Föräldraföreningen Mot Narkotika i Storstockholm

389 000

100 000

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe

757 000

309 000

Frälsningsarméns Sociala Center

579 000

112 000

FSDB Stockholms och Gotlands län

1 135 000

650 000

FUB Stockholm

742 000

50 000

Föreningen Autism i Stockholms län

187 000

80 000

Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm

46 000

46 000

Föreningen för blödarsjuka i Stockholm (FBIS-S)

28 000

5 000

Föreningen Ny Gemenskap

1 776 000

415 000

Handikappridföreningen Lunk i kring

332 000

65 000

HiSUS - Unga Höreselskadade i Stockholm Stad

225 000

50 000

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

91 000

10 000

Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm, FHLIS

12 000

0

HOPP Stockholm

424 000

50 000

HRF Hörselskadades förening i Stockholm

445 000

0

HSO Stockholms stad

578 000

76 000

Hörselskadade och döva barn med familjer, FHDBF

449 000

140 000

Ideella föreningen Situation Sthlm

1 135 000

430 000

IFFI med EU-inriktning

167 000

167 000

IFS/CS Steg för Steg

1 385 000

688 000

Intresseföreningen MellanMålet

270 000

150 000

Kvinnors Nätverk

1 040 000

150 000

Kvinnors Rätt

378 000

80 000

Källan Schizofreniförbundet

567 000

130 000

Mansjouren i Stockholms län

215 000

150 000

MANUEL- Kontaktnät på eget språk

144 000

18 000

Nevodrom (Stockholms romer på väg)

172 000

0

NHR Stockholm, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

348 000

35 000

OCD-föreningen Ananke i Stockholm

376 000

147 000

Posithiva Gruppen

336 000

336 000

Reumatikerföreningen Stockholm

451 000

37 000

RFHL-Sthlmavd/Qvinnoqulan

450 000

70 000

RFSL Stockholm

965 000

965 000

RSCI Riksföreningen stödcentrum mot incest

378 000

160 000

RSMH Järva Regnbågen

60 000

0

RSMH Kungsholmen

301 000

180 000

RSMH Solbergagården

354 000

170 000

RSMH Söder om Söder

342 000

111 000

Skärholmens Brottsofferjour

410 000

8 000

Sociala Missionen

1 146 000

600 000

Spelberoendes förening Stockholm

438 000

130 000

Spånga-Kista Brottsofferjour

410 000

37 000

SRF Stockholms stad

1 021 000

180 000

Stiftelsen Fountain House

3 523 000

1 000 000

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1 355 000

150 000

Stiftelsen Noaks Ark

1 241 000

1 241 000

Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar

741 000

741 000

Stockholms Brukarförening

335 000

98 000

Stockholms distrikt av IOGT-NTO

183 000

130 000

Stockholms Dövas Förening

898 000

200 000

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

151 000

0

Stockholms Makalösa Föräldrar

310 000

16 000

Stockholms Stadsmission

3 812 000

1 800 000

Stockholms Stamningsförening

135 000

16 000

StorStockholms Lokalförening av RTP, RTP-StS

45 000

5 000

Sällskapet Länkarna i Stockholm Mariedal

191 000

191 000

Terrafem Stockholm

287 000

90 000

Tjejzonen i Stockholm

340 000

100 000

Verdandi Stockholmskretsen

978 000

250 000

X-Cons Stockholm

1 258 000

544 000

Ångestsyndromsällskapet i Stockholms Stad

220 000

100 000

Summa

44 335000

15 391 000

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja följande tre organisa-
tioner verksamhetsbidrag för de första sex månaderna år 2010 och reservera
resterande medel för dessa organisationer för övriga sex månader 2010.

Nr Förening Beslut Reserverat Varav hyra

1. Fatima Stockholm 119 000 119 000 75 000

2. Föreningen Alla Kvinnors Hus 1 755 000 1 755 000 600 000

3. Systerjouren Somaya 343 000 343 000 150 000

Summa 2 217 000 2 217 000 825 000


3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus
920 000 kr i verksamhetsbidrag för 2010, varav hyra och driftskostnader om
234 tkr betalas direkt av förvaltningen, samt att reservera ett omställningsbidrag
för första kvartalet om 230 tkr.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från
Föreningen RSMH Västerort, Kamratföreningen Klubb 10 samt Föreningen
Fenix.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, äldrenämnden, utbildningsnämnden,
kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

6. Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-26.

OFU genom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens enhet Organisations och föreningsstöd arbetar med stöd till utomstående organisationer inom frivilligsektorn. Stöd ges till organisationer och föreningar som är ett komplement och/eller ett alternativ till stadens egna verksamheter inom den sociala sektorn. Förvaltningens samarbete med de olika organisationerna innebär bl.a. att utreda och bedöma ansökningar om ekonomiskt stöd, ge råd och stöd till organisationerna, följa upp verksamhet och ekonomi, och i samverkan mellan förvaltningens egna verksamheter, stadsdelsnämnderna och organisationerna utveckla frivilligsektorns engagemang i socialtjänsten.

Planeringen i detta ärende är att OFU för 2010 kommer att fördela 68 628 000 kr till föreningar/organisationer.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats.

I tjänsteutlåtandets bilaga 1 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 49 919 000 kr föreslås fördelas och reserveras i direkt verksamhetsstöd för 2010.

Ytterligare 4 250 000 kr kommer att behandlas i särskilt ärende gällande föreningen Livsstycket.

7 000 000 kr utbetalas i verksamhetsstöd till Fryshuset.

Förvaltningens förslag innebär att 2010 års projektpott uppgår till ca 3 600000 kr. Därutöver fördelar OFU 3 miljoner kr till en särskild ungdomssatsning

I majoritetens förslag till budget 2009 gavs förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en lokal överenskommelse med frivilligsektorn. Staden skall i samråd med frivilligorganisationerna nå en överenskommelse om spelregler och åtaganden från respektive part. En sådan överenskommelse finns på nationell nivå mellan regeringen och de ideella organisationerna. Syftet är att tillsammans utforma långsiktiga strategier för samarbete och samverkan samt identifiera ansvarsfrågor. Detta är något som har beaktats i förvaltningens förslag till nya riktlinjer. Förvaltningens förslag till nya riktlinjer ligger för beredning och kommer att behandlas under 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Den idella föreningen Livstycket

Ansökan från Den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0430/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja den ideella föreningen
Livstycket ett verksamhetsbidrag om 4 250 000 kr för år 2010.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-23.
Den ideella föreningen Livstycket startade 1992 och är en integrations främjande

verksamhet för individer som står långt ifrån den formella arbetsmarknaden. Verksamhetens målsättning är att skapa aktiva och delaktiga samhällsmedborgare.

Inom Livstyckets dagliga basverksamhet använder man sig av så kallad funktionell pedagogik som arbetsmodell, där man varvar teori med praktik. Verksamheten syftar till att stärka deltagarnas självförtroende, utveckla deras språkkunskaper samt deras kunskaper om det svenska samhället. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare. Sammanlagt sysselsätter/stödjer föreningens verksamhet ca 150 personer om året.

Föreningen Livstycket har för år 2008 och 2009 erhållit 4 250 000 kr per år från OFU i verksamhetsstöd för basverksamheten. För 2010 års verksamhet ansöker föreningen om 4 354 208 kr i verksamhetsstöd hos OFU.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar den ideella föreningen Livstycket ett verksamhetsbidrag för 2010 likt 2009 års nivå d.v.s. 4 250 000 kr .

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet.

§11 Utökat anslag för verksamhetsåret 2010

Ansökan från Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

Dnr 10.1-0861/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stiftelsen
Manscentrum i Stockholm ett utökat verksamhetsbidrag för 2010 med
150 000 kr, avsedda för att minska kön för behandling av våldsamma män.

2. Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-22.
Stiftelsen Manscentrum (MC) bedriver ett professionellt kriscentrum/ mottagning för män som hamnat i kriser och/eller har problem som de inte klarar av att lösa på egen hand eller har svårt att finna hjälp för. Många män hänvisas till MC från andra instanser, de flesta från Stockholms stad (35%) och Stockholms läns landsting (35%). Manscentrum kommer årligen i kontakt med 550 – 600 män. En ökande andel av de hjälpsökande männen har problem med att de är aggressiva och våldsamma. 1987 angav 3% detta som orsak till att de behövde hjälp och i nuläget anger 35 – 40 % av de hjälpsökande detta som sökorsak. Med anledning av detta har MC sedan många år tillbaka arbetat för att utveckla en metodik för att i såväl grupp som i individuell behandling arbeta med målgruppen.

Enligt Manscentrum är kön till samtalsserier/behandling oftast 1-2 veckor. I dagsläget är kön nästan 3 veckor och ökande. När kön blir 3 veckor stängs intaget, vilket innebär att män inte längre ställs i kö utan får kontakta Manscentrum vid ett senare tillfälle.

Under hösten 2009 har Manscentrum ständigt varit på gränsen att stänga intaget. Att stänga intaget för med sig ett stort problem för alla inblandade men framförallt för de hjälpsökande männen och deras familjer enligt Manscentrum.

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm ansöker hos OFU om ett utökat verksamhetsbidrag 2010 med 200 000 kr. Anslaget är avsett för en personalförstärkning inom verksamheten för att kunna minska köerna för behandlingen av våldsamma män.

Förvaltningen föreslår att Manscentrum i Stockholm beviljas ett utökat verksamhetsbidrag för 2010 med 150 000 kr. Förvaltningen föreslår att medel motsvarande det föreslagna beloppet tas ur OFU:s projektbudget för 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Stadsmissionen – Ung förälder

Ansökan från Stockholms Stadsmission

Dnr 10.1-0874/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms
Stadsmission 600 000 kr till projektet Ung förälder för verksamhetsåret 2010.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-25.

Den 29 september 2008 begärdes Stiftelsen Kvinnoforum i konkurs. Inom Kvinnoforum bedrevs ungdomsavdelning Xist. Inom Xist bedrevs enskilda verksamheter som b.l.a. Xist skola, Xist - Aktivitetshuset och Xist - Unga föräldrar. Xist-Unga föräldrars öppna förskola erhöll mellan 2006-2008 projektstöd från OFU med 600 000 kr per år.

Som en följd av att Stiftelsen Kvinnoforum begärdes i konkurs avstannade all verksamhet inom Xist. Endast skolans verksamhet hölls igång då den togs över av Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen.

I samband med Xist/Kvinnoforums konkurs ansökte tre skilda ideella organisationer om medel hos OFU för att överta den fortsatta driften av verksamheten som byggts upp inom Xist – Unga föräldrar. OFU beslutade vid sammanträdet den 18 december 2009 att bevilja Stockholms Stadsmissionen – Ung förälder 300 000 kr för sex månaders verksamhet, avsedda för att överta och utveckla den verksamhet som byggts upp inom Xist till förmån för Stockholms unga föräldrar och deras barn.

Stockholms Stadsmission ansöker hos OFU om 656 000 kr i projektbidrag för att driva verksamheten Stadsmissionen – Ung förälder under år 2010.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar ansökan om projektbidrag från Stockholms Stadsmission till verksamhet för unga föräldrar med 600 000 kr för verksamhetsåret 2010. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns reserverade inom projektpotten 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Ungdomsverksamheten EGALIA

Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm

Dnr 10.1-0879/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-26..

RFSL Stockholm ansöker hos Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden och Idrottsnämnden om ett sammantaget ekonomiskt stöd med 1 208 030 kr för ett års verksamhet avsedda för att driva ungdomsverksamheten Egalia.

Egalia startade i januari 2007 och är en mötesplats för homosexuella, bisexuella och transexuella ungdomar (HBT – ungdomar) 13 – 20 år. Ungdomsverksamheten Egalia har under sina tre projektår (finasierat av Allmänna Arvsfonden) utformat en egen modell för hur de arbetar inom verksamheten, Egaliamodellen. Denna syftar främst till att erbjuda en kontinuerlig, åldersreglerad, drogfri och ledarledd mötesplats vars målsättning är att stärka HBT - ungdomar i deras identitet och kring en ”komma ut- process”, att vara en mötesplats för att hitta ärliga relationer och en plattform för att skapa sig ett socialt nätverk. Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen och håller öppet två kvällar i veckan. En vanlig kväll kommer mellan 25 – 40 ungdomar till Egalia.

Enligt Allmänna Arvsfondens riktlinjer så stödjer man projekt under maximalt tre år. Finansieringen av Egalia avslutas därmed den 31 september 2009. Egalia hade ingen finansiering för sin verksamhet från den 1 oktober 2009 och riskerade nedläggning.

Vid sammanträdet den 16 juni 2009 beviljade OFU RFSL Stockholm, 225 000 kr för resterande tre månader 2009 (oktober – december) avsedda för ungdomsverksamheten Egalia, dnr: 10.1-0184/2009. I ärendet uppmanades RFSL Stockholm att inför en eventuell ansökan för verksamhetsåret 2010 kontakta lämpliga samfinansiärer.


Förvaltningen föreslår att OFU beviljar RFSL Stockholm 300 000 kr för år 2010 avsedda för ungdomsverksamheten Egalia, under förutsättning att verksamheten samfinansieras i samma storleksordning av idrottsnämnden och kulturnämnden. Förvaltningen har gjort bedömningen att 300 000 kr är ett rimligt belopp för de individstödjande delarna av verksamheten, vilket avser del av lön för fritidsledare och verksamhetsledare. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns budgeterat inom projektmedel för 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle återremittera ärendet. De berörda förvaltningarna uppmanas att föra en diskussion för att nå samsyn i frågan.

§14 Förvaltningens information

Berit Jernberg informerade om att Eddie Friberg kommer att vara tjänstledig från sin

anställning under våren 2010 för annat arbete inom staden. Vidare informerades om

att Daniel Liljendahl slutar sin anställning på förvaltningen för att i börja arbeta på

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inom Stockholms läns landsting.

§15 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra god jul och gott nytt år.