Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 10.1-0054/2010

8 Återremitterat ärende

Ungdomsverksamheten EGALIA
Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm
Dnr 10.1-0879/2009

9 Fördelning av medel till ungdomsverksamheter år 2010

10 Ledsagarservice för föreningar år 2009

11 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 15 februari 2010.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2009-12-17 hade justerats 2009-12-21.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Förvaltningschef Gillis Hammar hade

2009-12-21 beslutat att bevilja Ny Gemenskap ett extraanslag om 50 000 kr.

Dnr 10.1-0951/2009

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade

2010-01-21 beslutat att bevilja Ny Gemenskap ett extraanslag om 75 000 kr.
Dnr 10.1-0025/2010

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0054/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-11.

Organisations- och föreningsutskottet (OFU) stödjer vid ingången av 2010 nio projekt. Prognosen för redan pågående projekt för 2010 är 1 705 000 kr.

Det totala beloppet avsatt för projekt samt kostnader i samband med delegations-beslut uppgår för 2010 till 3 600 000 kr. Detta innebär att 1 895 000 kr ej är uppbokade projektmedel vid ingången av året.

Förutom detta har tre miljoner kr tillkommit till OFU:s budget fr.o.m. 2009 genom omdisponering av medel som tidigare beviljats Fryshuset. Vid detta OFU föreslås fördelning av dessa tre miljoner kronor, särskilt destinerade för ungdomssatsningar.

Vid detta OFU informeras om två delegationsbeslut gällande extra anslag till Ny Gemenskap. Sammanlagt har 125 000 kr utbetalats. Anslaget gäller kompensation för utökade öppettider samt utökad volym i verksamheten.

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm föreslås 300 000 kr för att driva ungdomsverksamheten Egalia under verksamhetsåret 2010. Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att fördela 800 000 kr för ledsagning till stadens föreningar inom funktionshinderområdet för år 2010. För detta är särskilda medel budgeterade.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende

Ungdomsverksamheten EGALIA

Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm

Dnr 10.1-0879/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade bevilja, under förutsättning
av medfinansiering från idrottsnämnden och kulturnämnden, RFSL Stockholm
300 000 kr för att driva verksamheten Egalia under verksamhetsåret 2010.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-29.

RFSL Stockholm ansöker hos socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden om ett sammantaget ekonomiskt stöd med 1 208 030 kr för ett års verksamhet avsedda för att driva ungdomsverksamheten Egalia.

Egalia startade i januari 2007 och är en mötesplats för homosexuella, bisexuella och transexuella ungdomar (HBT – ungdomar) 13 – 20 år. Ungdomsverksamheten Egalia har under sina tre projektår (finansierat av Allmänna Arvsfonden) utformat en egen modell för hur de arbetar inom verksamheten, Egaliamodellen. Denna syftar främst till att erbjuda en kontinuerlig, åldersreglerad, drogfri och ledarledd mötesplats vars målsättning är att stärka HBT - ungdomar i deras identitetsskapande och kring en ”komma ut- process”, att vara en mötesplats för att hitta ärliga relationer och en plattform för att skapa sig ett socialt nätverk. Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen och håller öppet två kvällar i veckan. En vanlig kväll kommer mellan 25 – 40 ungdomar till Egalia.

Enligt Allmänna Arvsfondens riktlinjer så stödjer man projekt under maximalt tre år. Finansieringen av Egalia avslutas därmed den 31 september 2009. Egalia hade ingen finansiering för sin verksamhet från den 1 oktober 2009 och riskerade nedläggning.

Vid sammanträdet den 16 juni 2009 beviljade OFU RFSL Stockholm, 225 000 kr för resterande tre månader 2009 (oktober – december) avsedda för ungdomsverksamheten Egalia, dnr: 10.1-0184/2009. I ärendet uppmanades RFSL Stockholm att inför en eventuell ansökan för verksamhetsåret 2010 kontakta lämpliga samfinansiärer.


Enligt förvaltningens bedömning kvarstår det tidigare förslaget där förvaltningen föreslår att OFU beviljar RFSL Stockholm 300 000 kr för år 2010 avsedda för ungdomsverksamheten Egalia, under förutsättning att verksamheten samfinansieras av idrottsnämnden och kulturnämnden.

Förvaltningen har gjort bedömningen att 300 000 kr är ett rimligt belopp för de individstödjande delarna av verksamheten, vilket avser del av lön för fritidsledare och verksamhetsledare. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns budgeterat inom projektmedel för 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och ledamoten Abdo Goriya (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Den verksamhet Egalia bedriver är unik i sitt slag och mycket viktig för sin målgrupp, unga HBT-ungdomar som behöver stöd och trygghet i sin identitetsskapande process. Vi ser det därför som angeläget att Egalia beviljas stöd så att verksamheten kan säkras.

Av ärendet framgår inte hur mycket övriga berörda förvaltningar avser att tilldela verksamheten. Vi utgår från att övriga förvaltningar bidrar med ekonomiska belopp så att det sammanlagt från de tre förvaltningarna motsvarar den ansökan som Egalia har gjort. I den socialdemokratiska budgetreservationen för år 2010 finns 1,5 miljoner kronor avsatta för att trygga Egalias verksamhet.


Ersättaryttrande
Ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag hade haft rösträtt skulle jag ha lagt följande förslag till beslut.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja RFSL Stockholm
500 000 kr till verksamheten Egalia för 2010.

2. Därutöver anförs följande.

Summan i OFU:s förslag till beslut, tillsammans med övriga medfinansierande förvaltningar, motsvarar endast cirka hälften av de resurser som föreningen har ansökt om. Vi ifrågasätter starkt förvaltningarnas bedömning gällande vilket belopp som är rimligt. Det finns för oss inget i ansökan som tyder på att föreningen inte bäst själva gör bedömningen gällande vilken omfattning på verksamheten som behövs, och vilka resurser det kräver.

Konsekvensen av förvaltningens förslag är att med halverat stöd kan Egalia endast ha öppet en gång i veckan. Dessutom kan de inte fortsätta sitt arbete med att utbilda stadens övriga ungdomsverksamheter.

Vidare anser vi att verksamheter i staden för HBTQ-ungdomar är allt för centralt och viktigt för att det ska vara föremål för kortsiktig och halverad finansiering. Vi vill att verksamhetens överlevnad och utveckling ska säkerställas genom att dess finansiering behandlas i stadens ordinarie budget och upphandlas i inom långsiktiga avtal.

§9 Fördelning av medel till ungdomsverksamheter år 2010

Från och med år 2009 har 3 mkr tillförts socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens anslag till utomstående organisationer för att fördelas till ungdomsverksamheter.
Dnr 10.1-0005/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja KFUM Fryshuset
ett ekonomiskt stöd om totalt 1 825 000 kr enligt nedanstående fördelning
för ett års verksamhet:
1.1. Brobyggarna 75 000 kr
1.2. ElektraStockholm 300 000 kr
1.3. Ensamma mammor 350 000 kr
1.4. EXIT 300 000 kr
1.5. Passus 300 000 kr
1.6. Support 0
1.7. Lovely days 200 000 kr
1.8. Nätvandrarna 100 000 kr
1.9. United Sisters 200 000 kr
1.10. Sjöliv 0

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms
Stadsmission ett ekonomiskt stöd om 650 000 kr till Enter Mötesplats för
ett års verksamhet.

3.1 Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Verdandi
Stockholmskretsen ett ekonomiskt stöd om 175 000 kr till projektet ”De
oprioriterade barnen” för ett års verksamhet.

3.2 Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Verdandi
Stockholmskretsen ett ekonomiskt stöd om 200 000 kr till projektet
”Vi behövs”.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om
150 000 kr från föreningen Framtidståget till projektet ”Kvalificerad
kontaktperson”.


5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om
100 000 kr från föreningen Samhällets Styvbarn Stockholm till projektet
”En röst”.

6. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Insamlingsstiftelsen
Stella ett ekonomiskt stöd om 150 000 kr till del av mentorprogrammet
Stella.

7. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om
140 343 kr från Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län för tre
veckors verksamhet av ”Ungdomsprojektet Nordanö”.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-25.
Från och med 2009 har 3 mkr överförts till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens anslag till utomstående organisationer. Medlen öronmärks för ungdomsverksamheter och administreras genom organisations- och föreningsutskottet.

Detta ärende avser fördelning av 3 mkr till ungdomsverksamhet som är ett komplement och/eller alternativ till övrig ungdomsverksamhet inom Stockholm stad.

Totalt 9 ansökningar har behandlats inom ramen för de avsatta medlen till ungdomsverksamheter, dessa omfattar sammanlagt 19 verksamheter eller projekt.

Förvaltningen föreslår att fördelningen sprids över kompletterande verksamheter som arbetar med eller engagerar ungdomar i Stockholm. Förvaltningen föreslår att OFU beviljar en fördelning enligt följande för 2010: Fryshuset totalt 1 825 000 kr till 8 olika projekt, Stockholm stadsmission 650 000 kr till verksamheten Enter Mötesplats och Verdandi Stockholmskretsen 175 000 kr till projektet ”De oprioriterade barnen” och 200 000 kr till projektet ”Vi behövs” och Insamlingsstiftelsen Stella 150 000 kr till mentorprogrammet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut. Förvaltningen fick i uppdrag att kontakta föreningen Samhällets Styvbarn Stockholm.

§10 Ledsagarservice för föreningar år 2010

Dnr 10.1-0876/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fördela 800 000 kr, för
ledsagning till stadens handikappföreningar för 2010, enligt bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-15.
Från och med årsskiftet 2001/2002 införde staden pengsystem inom ledsagarservice.

Enheten för ledsagarservice har sedan dess varit en ren utförarenhet på samma villkor

som privata utförare. Enheten har även tidigare beviljat stadens handikappföreningar ledsagning vid möten och aktiviteter.

Socialtjänstnämnden beslutade vid sammanträdet 2001-10-12 att 0,8 mkr skulle föras över från tidigare anslag till ledsagning till förvaltningens ansvarsområde stöd till utomstående organisationer. Föreningarna erhåller sedan 2002 pengar för ledsagning, för köp av fritt utvald utförare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att fördela 800 000 kr för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.

Bilaga 1.

Förening

Förslag 2010 kr

De Blindas FritidsKlubb

Gotlandsgatan 44

112 55 STOCKHOLM

35 000 kr

DHR Stockholmsavdelningen

Hammarby Fabriksväg 23

120 33 STOCKHOLM

186 000 kr

NHR, Stockholms län

Fatbursgatan 19

118 28 STOCKHOLM

227 000 kr

SRF, Norra innerstaden

Runiusgatan 14

112 55 STOCKHOLM

30 000 kr

SRF, Stockholmsavdelningen

Gotlandsgatan 44, 4 tr

104 60 STOCKHOLM

89 000 kr

Sthlms Reumatikerförening

Erstagatan 27

116 36 STOCKHOLM

27 000 kr

VHIK, Västerorts handikapp IK

162 41 HÄSSELBY

27 000 kr

Synligan

Skånegatan 71

116 37 STOCKHOLM

Replokal

38 000 kr

Hjulteatern

126 000 kr

Unga Rörelsehindrade Sthlm

Alsnögatan 7, 3 tr

116 41 STOCKHOLM

4 000 kr

Brukarhusets IF

11 000 kr

Summa 800 000 kr