Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2010-05-17

Sammanträde 2010-05-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av ordförandebeslut

7 Anmälan av tjänstemannabeslut

8 Administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar

Ansökan från RSMH Stockholms läns distrikt
Dnr 10.1-0143/2010

9 Fontänhuset Sköndal

Ansökan från föreningen
Dnr 10.1-0006/2010

10 Utan hjälp klarar vi oss inte i det svenska samhället

Ansökan från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta (KITH)
Dnr 10.1-0166/2009

11 Samordnare inom gruppverksamheten inom Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad

Ansökan från föreningen Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad
Dnr 10.1-0946/2010

12 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras onsdagen den 19 maj 2010.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-02-11 hade justerats 2010-02-15.

§6 Anmälan av ordförandebeslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulf Kristersson (M) beslutade 2010-02-12 att bevilja Stadsmissionen ett tilläggsanslag om 150 000 kr för att bedriva helgverksamhet under perioden februari-april 2010.

Dnr 10.1-0450/2009

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade

2010-04-12 beslutat att bevilja Mansjouren i Stockholms län överföring av tidigare beslutade medel om 80 000 kr avsedda för förstärkning av verksamhet under år 2010.

Dnr 10.1-0186/2010

2010-03-08 beslutat att bevilja föreningen Convictus ett förskottsbidrag om 100 000 kr.
Dnr 11.1-0796/2009

2010-03-08 beslutat att bevilja föreningen RFSL Stockholm ett förskottsbidrag om
100 000 kr.

Dnr 11.1-0799/2009

§8 Administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar

Ansökan från Riksförbundet för social- och mental hälsa (RSMH) –distriktet i Stockholms län

Dnr 10.1-0143/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RSMH-distriktet
110 000 kr för år 2010.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-22.

RSMH Stockholms läns distrikt ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna behålla sin samordningstjänst. Samordnarens uppgift är bland annat att utveckla

stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet och att arbeta för

att vitalisera föreningarna.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar RSMH-distriktet fortsatt ekonomiskt stöd om
110 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Fontänhuset Sköndal

Ansökan från föreningen Fontänhuset Sköndal

Dnr 10.1-0006/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Fontänhuset Sköndal.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-21.
Föreningen Fontänhuset Sköndal har till ändamål att i Sköndal starta, utveckla och fortlöpande understödja ett Fontänhus enligt Fontänhus-modellens riktlinjer med fokus mot målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Ett Fontänhus är en arbetsinriktad rehabilitering för människor med psykisk ohälsa och Fontänhuset modellen

arbetar utifrån en brukarstyrd verksamhet.

Fontänhuset Sköndal beviljades på våren 2009 medel, 1 362 000 kr, från Allmänna Arvsfonden till att starta upp projektet Fontänhuset Sköndal, ett fontänhus med fokus på unga vuxna med psykisk ohälsa.

Föreningen Fontänhuset Sköndal ansöker om projektbidrag om 420 000 kr hos OFU för ett års verksamhet avsedda för att anställa en tredje person inom projektet.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan om projektbidrag från föreningen Fontänhuset Sköndal.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Utan hjälp klarar vi oss inte i det svenska samhället

Ansökan från Kvinnocenter i Tensta – Hjulsta (KITH)

Dnr 10.1-0166/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Kvinnocenter i Tensta – Hjulsta (KITH) projektbidrag om 120 000 kr för fortsatt verksamhet under ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-16.
Föreningen kvinnocenter Tensta – Hjulsta ansöker hos OFU om 260 tkr till projektet ”Utan hjälp klarar vi oss inte i det svenska samhället”. Projektet syftar till att inom föreningen erbjuda en öppen daglig verksamhet som ska ledas av utbildade stödpersoner.

KITHs verksamhet vänder sig i huvudsak till kvinnor i närområdet. Majoriteten av de kvinnor som kommer till KITH har av olika skäl inte kunnat komma ut i arbetslivet eller följa undervisningen på SFI. De besökande kvinnorna söker sig till KITH på eget initiativ eller genom hänvisningar från socialtjänsten, psykiatrin eller vårdcentraler. Kvinnocentret arbetar för att ge de besökande kvinnorna de verktyg som de behöver för att komma ut i och ta del av det svenska samhället.

Föreningen har sedan flera år tillbaka ett etablerat samarbete med Spånga–Tensta stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen anser att Kvinnocenter Tensta – Hjulsta bedriver en angelägen verksamhet för målgruppen. Den verksamhet som bedrivs inom föreningen vänder sig till individer som står långt ifrån den formella arbetsmarknaden men i flera avseenden också långt från det svenska samhället. Förvaltningen föreslår att OFU beviljar KITH projektbidrag om 120 000 kr för ett års verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta

enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), ledamoten Lena Klings (FP) och ledamoten Dikran Disons (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följ-ande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Kvinnocenter i Tensta –

Hjulsta (KITH) projektbidrag om 260 000 kr.

§11 Samordnare inom gruppverksamheten inom Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad

Ansökan från föreningen Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad

Dnr 10.1-0946/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ångestsyndromsällskapet

i Stockholms stad 150 000 kr i fortsatt projektbidrag för ett år, avsedda för att anställa en samordnare.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-20.

Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad är en ideell förening som vänder sig till personer med panikångest, generaliserat ångestsyndrom och/eller social fobi samt deras anhöriga. ÅSS är politiskt och religiöst obundet och tar inte ställning för eller emot olika behandlingsformer.

Ett av föreningens primära syften är att möjliggöra kamratstöd genom att människor med ångestsyndrom ges tillfälle att träffa andra med en liknande livssituation. Medlemsaktiviteterna består främst av samtalsgrupper, Öppet Hus, temakvällar, föreläsningar och andra sociala aktiviteter.

All verksamhet inom föreningen drivs med ideella krafter men på grund av den ångestproblematik som föreningens medlemmar lider av är det svårt att få stabilitet i verksamheten. ÅSS har under en längre tid, allt eftersom medlemsantalet ökat, förstått att de är i stort behov av en anställd gruppledare/administratör för verksamheten.

Föreningen ansökte hos OFU om medel för en gruppsamordnare och beviljades vid sammanträdet 2008-02-14 ett projektstöd om 150 000 kr för ett år.

Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad ansöker hos OFU om ett fortsatt projektstöd för ett år om 219 400 kr avsedda för anställning av en gruppsamordnare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad fortsatt projektbidrag om 150 000 kr för ett års verksamhet.

Förslag till beslut
Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förvaltningens information

Fredrik Jurdell informerade om att Ariane Andersson har anställts som chef för organisations- och föreningsstöd fr.o.m. den 1 juni 2010.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.