Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2010-06-22

Sammanträde 2010-06-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Fatima Stockholm verksamhetsbidrag 2010, kvartal 3 och 4

Ansökan om verksamhetsbidrag 2010
Dnr 10.1-0402/2009

8 Alla kvinnors hus och Systerjouren Somaya verksamhetsbidrag 2010, kvartal 3 och 4

Ansökan om verksamhetsbidrag 2010
Dnr 10.1-0407/2009 och 10.1-0435/2009

9 Verksamhetschef

Ansökan från Systerjouren Somaya
Dnr 10.1-0341/2010

10 Föräldrar och ungdomar i samverkan

Ansökan från föreningen Föräldravandring på Östermalm
Utgår
Dnr 10.1-0203/2010

11 Tilläggsansökan från Föräldraföreningen Mot Narkotika i Storstockholm (FMN)

Ansökan från Föräldraföreningen Mot Narkotika i Storstockholm
Dnr 10.1-0064/2010

12 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Stadsmissionen för utveckling av modell för "Bostad först"

Ansökan från Stadsmissionen
Dnr 10.1-0375/2010

13 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (158 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 28 juni 2010.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-05-17 hade justerats 2010-05-26.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade 2010-06-04 beslutat att reservationen av omställningsbidraget om 230 000 kr hävs och betalas ut till föreningen Convictus verksamhet Råd och Stöd.

Dnr 10.1-0217/2010

§7 Ansökan från föreningen FATIMA Stockholm

Dnr 10.1-0402/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja FATIMA
Stockholm verksamhetsbidrag om 119 000 kr för resterande sex månader
2010 (juli-december).

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-24.

FATIMA Stockholms verksamhet vänder sig till ”Utanför-människor”, ensamma och
udda människor i alla åldrar, ungdomar och äldre (av dem många i hög ålder) samt


hemlösa och utslagna personer. FATIMA erhåller sedan många år ett verksamhetsbidrag från OFU.

OFU beviljade 2009-12-17 verksamhetsbidrag för första och andra kvartalet 2010, 119 000 kr, till FATIMA Stockholm. Medel för de återstående kvartalen, om
119 000 kr, reserverades då föreningen planerade att eventuellt säga upp hyreskontraktet på Hornsgatan i Stockholm. Då medel från OFU främst används till att täcka hyreskostnader för lokalen på Hornsgatan beslutade OFU att reservera de resterande sex månaderna för 2010, d.v.s. 119 000 kr.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar bevilja FATIMA Stockholm verksamhetsbidrag om 119 000 kr för resterande sex månader 2010 (juli – december). Medel finns reserverade.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Alla kvinnors hus och Systerjouren Somaya verksamhetsbidrag 2010, kvartal 3 och 4

Ansökan från föreningen Alla kvinnors hus och Systerjouren Somaya

Dnr 10.1-0407/2009 och 10.1-0435/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Alla
kvinnors hus verksamhetsbidrag om 1 755 000 kr för resterande sex månader
2010 (juli-december).

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren
Somaya 343 000 kr för resterande sex månader 2010 (juli-december).

3. Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-24.
OFU beviljade 2009-12-17 verksamhetsbidrag för första och andra kvartalet 2010,

1 755 000 kr till Alla kvinnors hus och 343 000 kr till Systerjouren Somaya. Medel för de återstående kvartalen, om 1 755 000 kr samt 343 000 kr, reserverades i avvaktan på att en mer djupgående analys gjorts gällande boenden för våldsutsatta kvinnor och barn.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar verksamhetsbidrag till föreningen Alla kvinnors hus om 1 755 000 kr samt till Systerjouren Somaya om 343 000 kr för resterande sex månader 2010 (juli – december). Medel finns reserverade.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Verksamhetschef

Ansökan från Systerjouren Somaya

Dnr 10.1-0341/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren
Somaya 200 000 kr i fortsatta projektmedel avsedda för anställning av en
verksamhetschef på halvtid under 2010.

2. Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-06-03.
Systerjouren Somaya (kvinno- och tjejjour) är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn. Föreningens jourkvinnor är flerspråkiga muslimer utbildade i jourkvinnokunskap med speciell kulturkompetens och förståelse för de hjälpsökande muslimska kvinnornas situation och specifika behov.

Sedan starten 1998 har verksamheten snabbt expanderat till följd av en ökad tillströmning av stödsökande kvinnor/tjejer. Systerjouren Somayas personal har de
senaste åren arbetat under pressade förhållanden, personalomsättningen har varit
stor och resurserna bristfälliga.

Systerjouren Somaya beviljades i april 2007 projektstöd av OFU med 250 000 kr för ett år, avsedda för att anställa en verksamhetschef/ledare inom föreningen för att på så vis skapa ordning och lugn i verksamheten samt på sikt stabilisera och stärka
föreningens verksamhet. Projektet har därefter även beviljats medel i motsvarande storleksordning för åren 2008 och 2009.

Under år 2009 har Systerjouren Somaya haft 31 kvinnor och 17 barn boende i sitt skyddade boende. Av dessa är ca 90 % boende inom Stockholm stad. Under 2009
har Somaya även nekat 34 kvinnor boende på grund av platsbrist.

Förvaltningen anser att Systerjouren Somayas verksamhet är ett betydande komplement till stadens egen verksamhet. Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetschefen hittills varit av stor betydelse för Systerjouren Somayas verksamhet och föreslår därför att OFU beviljar föreningen fortsatt projektmedel om 200 tkr för verksamhet 2010 avsedda för anställning av verksamhetschef på halvtid. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns reserverat.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Tilläggsansökan från Föräldraföreningen Mot Narkotika i Storstockholm (FMN)

Ansökan från Föräldraföreningen i Storstockholm

Dnr 10.1-0064/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från
Föräldraföreningen Mot Narkotika i Storstockholm.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-06-04.

FMN har sedan 1968 bedrivit verksamhet för anhöriga till drogmissbrukare.

FMN:s kärnverksamhet är att stödja de anhöriga i sin väg tillbaka från ett stort kaos med droger i familjen till ett fungerande liv igen. FMN erbjuder rådgivning, anhörigprogram och coaching beroende av behovet.

FMN erhåller sedan många år ett verksamhetsbidrag från OFU. För 2010 beviljades föreningen 389 000 kr för sitt individstödjande arbete med anhöriga till missbrukare.

Enlig FMN:s tilläggsansökan har finanskrisen 2009/2010 lett till ett ekonomiskt

underskott inom föreningens budget 2010. Föräldraföreningen Mot Narkotika ansöker därför hos OFU om 300 000 kr i tilläggsbidrag för verksamhetsåret 2010.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan om tilläggsbidrag från FMN Storstockholm.

Förslag till beslut
Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag till Stockholms Stadsmission för utveckling av modell för ”Bostad först”

Ansökan från Stockholms Stadsmission

Dnr 10.1-0375/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stadsmissionen
ekonomiskt stöd om 2 100 000 kr för att driva vägledarstöd i Bostad först-projektet

under tiden 2010-08-15 – 2011-08-15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-06-16.
Förvaltningen har i samband med behandlingen av Verksamhetsplan 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fått i uppdrag att samordna lanseringen av en
bostad först-modell i Stockholm. Utgångspunkten är att hemlösa personer omedelbart ska flytta till en så permanent bostad som möjligt. Svenska bostäder avsätter ett 15-tal lägenheter i sitt bestånd för att möjliggöra detta.

Boendelösningen ska sedan kompletteras med individuellt behovsanpassat stöd. Stadsmissionen har redan 2007 till förvaltningen aktualiserat frågan om ”Bostad först” anpassad för Stockholms förhållanden. Förvaltningens bedömning är att Stadsmissionen är väl lämpad att ansvara för det individuella boendestödet under projekttiden och föreslår därför att ansökan på 2,1 mnkr beviljas.

Förvaltningen föreslår att stödet ges som ett utökat verksamhetsbidrag, men att medel säkras via förvaltningens post för omstruktureringar. Om Bostad först visar sig vara en framgångsrik modell efter utvärderad projekttid föreslår förvaltningen att modellen görs tillgänglig för alla lämpade utförare.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran
Dison (KD) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (M), ledamoten Lena Klings (FP), ledamoten Dikran Disons (KD) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvists (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

Organisations- och föreningsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

§12 Förvaltningens information

Fredrik Jurdell informerade om att Ariane Andersson tillträde som chef för organisations- och föreningsstöd den 1 juni 2010. Därefter presenterade sig Ariane Andersson.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra en trevlig sommar.