Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd
Dnr 10.1-0054/2010

8 Råd och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från föreningen Somaliska Hälsoteamet
Dnr 10.1-0183/2010

9 Behovet av en samordnare

Projektansökan från föreningen Nevo Drom Stockholm - Ny väg
Dnr 10.1-0204/2010

10 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras fredagen den 1 oktober 2010.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-06-22 hade justerats 2010-07-02.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade

2010-06-17 beslutat att bevilja föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn ett engångsbelopp om 65 000 kr för att täcka hyreskostnader under 2010.

Dnr 10.1-0184/2010

2010-06-22 beslutat att avslå ansökan från föreningen HOPP Stockholm om 60 000kr.

Dnr 10.1-0205/2010

2010-09-13 beslutat att bevilja Intresseföreningen för schizofreni i centrala Stockholm (IFS/CS) ett extra anslag för lokalkostnader om 79 000 kr.

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd
Dnr 10.1-0054/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-08.

För år 2010 har organisations- och föreningsutskottet och förvaltningen fattat beslut om projektbidrag alternativt tilläggsbidrag till 14 föreningar (inklusive de delegationsbeslut som anmäls på dagens sammanträde). Dessa beslut motsvarar ett belopp

om 2,1 miljoner kronor för år 2010. Det totala beloppet avsatt för projekt uppgår för

samma period till 3,4 miljoner kronor. Det innebär att det vid detta sammanträde finns 1,3 miljoner kronor i projektmedel som inte är uppbokade.


Förslag till beslut
Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från föreningen Somaliska Hälsoteamet

Dnr 10.1-0183/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Somaliska Hälsoteamet om 120 000 kronor till fortsättning för projektet ”Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer”.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-14.

Somaliska Hälsoteamet bedriver sedan 1997 ett omfattande och framgångsrikt arbete med den somaliska gruppen i Stockholm. Föreningen är framförallt verksam inom områdena HIV-prevention, psykisk ohälsa och familjeplanering.

Somaliska Hälsoteamet ansöker hos OFU om fortsatt projektstöd med 150 000 kr för att under ytterligare ett år bedriva råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer. I april 2007 beviljades Somaliska Hälsoteamet 122 000 kr av OFU för att driva projektet under ett år och i april 2008 beviljades projektet ytterligare 60 000 kr för andra halvåret 2008. I april 2009 beviljades projektet ytterligare

120 000 kr för ett års verksamhet.

I samband med att medel beviljades ställdes dock en del krav gällande rapporteringen för projektet. Förvaltningen begärde att föreningen under kommande projektperiod tydligt skulle redogöra för hur många familjer/personer som kontaktar föreningen och övergripande redogöra för deras problemsituation.

Föreningen har dock inte kunnat lämna denna redovisning på ett tillfredställande sätt.

Dokumentationen kring hur man hanterar kontakter från familjer med barn som befinner sig i problematiska livssituationer är inte tillräckligt bra.

Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår ansökan från Somaliska Hälsoteamet om stöd till fortsättningen av projektet ”Råd- och stödverksamhet till somaliska barn, ungdomar och familjer”.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Behovet av samordnare

Projektansökan från föreningen Nevo Drom Stockholm – Ny Väg

Dnr 10.1-0204/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Nevo Drom
Stockholm – Ny Väg om 426 000 kronor för att anställa en samordnare under ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-14.
Föreningen Nevo Drom – ”Ny Väg” ansöker om 426 000 kr i projektbidrag för att anställa en samordnare på heltid under ett år inom sin ungdomsverksamhet i Alvik.

Nevo Drom ”Ny Väg” riktar sin verksamhet till romska ungdomar. Genom sin ”ungdomsgård” i Alvik har det skapats en samlingsplats där romska ungdomar kan mötas och få stöd i personlig mognad och utveckling. Mötena och stödet kan i förlängningen förbättra förutsättningarna för ett mindre konfliktfyllt och komplicerat identitetsskapande för ungdomarna. Detta ökar också deras möjligheter till en lyckad integration i samhället.

Föreningen upplever nu att ungdomsverksamheten är i stort behov av en samordnare och ansöker därför om medel för ett års heltidsanställning.

Förvaltningen anser att ställning gällande projektansökan och höjt anslag till föreningen bör tas inom ramen för fördelningen av verksamhetsbidraget 2011. Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår projektansökan om 426 000 kronor från föreningen Nevo Drom ”Ny väg”.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Förvaltningens information

Ariane Andersson informerade om höstens pågående dialogsamtal med idéburna organisationer verksamma inom stadens socialtjänst och äldreomsorg. Cirka 70-80 personer har hittills deltagit och de sista mötena pågår under vecka 39. Samtalsledare är Peter Örn, regeringens representant i dialogen om den nationella överenskommelsen.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.