Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2010-11-30

Sammanträde 2010-11-30

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd
Dnr 10.1-0054/2010

8 Stöd till lokalkostnad för föreningen

Convictus Hälsocenter
Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 11.1-0795/2009

9 Extra anslag till föreningen Ny Gemenskap

Ansökan från föreningen Ny Gemenskap
Dnr 10.1-0556/2010

10 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras fredagen den 3 december 2010.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-09-28 hade justerats 2010-10-01.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade

2010-11-11 beslutat att bevilja föreningen ALRO ett extra verksamhetsbidrag om
40 000 kr för år 2010.

Dnr 10.1-0531/2010

2010-11-11 beslutat att bevilja Spelberoendes förening Stockholm ett särskilt verksamhetsstöd om 50 000 kr.

Dnr 10.1-0587/2010

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd
Dnr 10.1-0054/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-11.

För år 2010 har organisations- och föreningsutskottet och förvaltningen fattat beslut om projektbidrag alternativt tilläggsbidrag till 17 föreningar (inklusive ärenden som föreläggs för beslut, och delegationsbeslut som anmäls, på dagens sammanträde). Dessa beslut motsvarar ett belopp om cirka 2,5 miljoner kronor för år 2010. Det totala beloppet avsatt för projekt uppgår för samma period till 3,4 miljoner kronor. Det


innebär att det vid detta sammanträde finns 900 000 kronor i projektmedel som i nuläget inte är uppbokade. Prognosen är att medlen kommer att utnyttjas då ytterligare ärenden kommer att föreläggas för beslut vid nästkommande sammanträde.


Förslag till beslut
Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Ansökan om stöd till lokalkostnader för föreningen Convictus Hälsocenter

Ansökan från föreningen Convictus

Dnr 11.1-0795/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Convictus ett bidrag om 180 000 kr till lokalkostnaden för år 2010 för verksamheten Convictus Hälsocenter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-20.

Convictus driver Hälsocenter, en drogfri verksamhet med hälsofrämjande insatser för missbrukare och före detta missbrukare. Staden har tidigare tilldelat Hälsocentret medel från statsbidraget för HIV-prevention för finansiering av lokalkostnaden.

Staden fick mindre statsbidrag att fördela 2010, vilket medförde att Hälsocentret inte fick lokalkostnaden finansierad via statliga medel. Detta innebär att Convictus har svårt att driva verksamheten vidare varför man ansöker om stöd till lokalhyra vid
organisations- och föreningsutskottet. Förvaltningen anser att Hälsocentret fyller en viktig funktion och föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet beviljar Convictus 180 tkr i stöd till lokalkostnader för verksamheten Convictus Hälso-center.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Extra anslag till föreningen Ny Gemenskap

Ansökan från föreningen Ny Gemenskap

Dnr 10.1-0556/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Ny Gemenskap ett extra ekonomiskt stöd om 150 000 kr för att fortsatt driva helgverksamhet under år 2010.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-02.
Ny Gemenskap driver en öppen dagverksamhet för hemlösa och missbrukare på

Kammakargatan. Under hösten har besökarantalet, företrädesvis under helger, ökat från 170 till cirka 220 besökare per dag. Föreningen bedömer att de behöver anställa ett antal timvikarier utöver den ordinarie personalen för att klara av den utökade

besöksfrekvensen. Ny Gemenskap har i dagsläget inte ekonomi att själva stå för en

tillfällig utökning av personalgruppen varför man ansöker om ett extra bidrag om

150 tkr hos organisations- och föreningsutskottet. Förvaltningen anser att Ny

Gemenskaps verksamhet fyller en viktig funktion bland dagverksamheterna för

hemlösa, bland annat då föreningen även driver verksamhet under helgerna. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet beviljar föreningen Ny Gemenskap ett extra ekonomiskt stöd om 150 tkr för att fortsatt driva helgverksamhet under år 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Förvaltningens information

Ariane Andersson gav en utförlig information om det pågående arbetet gällande en lokal överenskommelse mellan staden och de idéburna organisationerna. Under hösten har ett flertal dialogmöten och två dialogkonferenser genomförts med organisationer verksamma inom stadens socialtjänst och äldreomsorg. Samtalsledare är Peter Örn, regeringens representant i dialogen om den nationella överenskommelsen. Ett förslag till överenskommelse kommer att skickas ut på remiss till organisationerna inom kort.

Förvaltningen återkommer med information.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet.