Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd
Dnr 10.1-0054/2010

8 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2011

9 Ungdomsverksamheten Egalia

Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm
Dnr 10.1-0360/2010

10 Föräldrar och ungdomar i samverkan

Ansökan från föreningen Föräldravandring på Östermalm
Dnr 10.1-0203/2010

11 Ungdomsgård för unga med synnedsättning

Ansökan från Unga Synskadade Stockholm
Dnr 10.1-0484/2010

12 Ledsagarservice för föreningar år 2011

Ansökan om föreningsledsagning
Dnr 10.1-0505/2010

13 ATMISS, Anhöriga Till Missbrukare

Ansökan från föreningen ATMISS, Anhöriga Till Missbrukare
Dnr 10.1-0984/2009

14 Stödgrupper på Maskrosbarn

Ansökan från föreningen Maskrosbarn
Dnr 10.1-0585/2010

15 Administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar

Ansökan från RSMH-distriktet (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Stockholms läns
Dnr 10.1-0599/2010

16 RSMH Järva Regnbågen

Ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Järva Regnbågen
Dnr 10.1-0449/2010

17 Stadsmissionen - Unga föräldrar

Ansökan från Stockholms Stadsmission
Dnr 10.1-0874/2010

18 Ansökan om projektmedel

Ansökan från föreningen Tro och Hopp
Dnr 10.1-0216/2010

19 Ansökan om verksamhetsstöd till föreningen Convictus Hälsocenter

Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-0459/2010

20 Ansökan om föreningsbidrag

Ansökan från föreningen KRIS
Dnr 10.1-0520/2010

21 Sammanträdestider 2011 för organisations och föreningsutskottet

22 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (M) och vice ordföranden Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 20 december 2010.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-11-30 hade justerats 2010-12-03.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade

2010-12-06 beslutat att bevilja föreningen Stulen Barndom Stockholm 60 000 kr för
år 2011.

Dnr 10.1-0519/2010

2010-12-06 beslutat att bevilja föreningen Bryggan Stockholm 75 000 kr i tilläggs-bidrag för år 2010.
Dnr 10.1-0506/2010

§7 Ekonomisk redovisning

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0054/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29.

Inför år 2010 avsattes en projektpott om 3,4 miljoner kronor. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, organisations- och föreningsutskottet och förvaltningen har tagit beslut om stöd till ideella organisationer som motsvarar detta belopp. Detta inkluderar de beslut som tas på dagens utskott samt beslut på nämnden i december.
Besluten har avsett såväl tillägg till verksamhetsbidraget som särskilda projektbidrag (cirka 1,9 miljoner kronor har fördelats till nio projekt).

Beslut om omfattningen av projektmedel för år 2011 tas i samband med verksamhetsplan för år 2011 på nämndsammanträdet i januari. Under detta sammanträde

föreslås organisations- och föreningsutskottet ta beslut om projektbidrag till sex verksamheter för år 2011. Tidigare under år 2010 har utskottet tagit beslut om bidrag till två verksamheter som löper över kalenderåret (ansökningar från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta och Ångestsyndromsällskapet). Totalt har dessa beslut inneburit att 1,4 miljoner kronor av 2011-års projektmedel har tecknats in.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2011

Dnr 10.1-0055/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhets-
bidrag för år 2011 till följande 81 verksamheter med angivna summor.

Förening

Beslut, kr

Afasiföreningen i Stockholms län

411 000

ALRO Stockholm

179 000

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

97 000

ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

335 000

Attention Stockholms stad

40 000

Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län

187 000

BRIS Region Mitt

412 000

Brottsofferjouren i Västerort

410 000

Brottsofferjouren Stockholms Innerstad-Lidingö

410 000

Bryggan Stockholm

662 000

Convictus

920 000

Demensföreningen i Stockholms län

62 000

Den Ideella föreningen Livstycket

4 250 000

DHR - Stockholmsavdelningen

889 000

Elektra Fryshuset KFUM Söder

325 000

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

135 000

Eritrean War Disabled Fighters Association EWDFA

218 000

Ersta Diakoni Vändpunkten

1 591 000

Farsta Brottsofferjour

410 000

FATIMA Stockholm

80 000

Filadelfiaförsamlingen Stockholm/LP-Kontakten City

332 000

FMN - Föräldraföreningen Mot Narkotika i Storstockholm

389 000

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe

757 000

Frälsningsarméns Sociala Center

579 000

FSDB Stockholms och Gotlands län

1 135 000

FUB Stockholm För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

742 000

Föreningen Alla Kvinnors Hus

3 510 000

Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm

46 000

Föreningen Ny Gemenskap

1 776 000

Handikappridföreningen Lunk i kring

332 000

HiSUS - Unga Hörselskadade i Stockholms Stad

225 000

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

91 000

Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm, FHLIS

12 000

HOPP Stockholm

424 000

HRF Hörselskadades förening i Stockholm

445 000

HSO Stockholms stad

578 000

Hörselskadade och döva barn med familjer, FHDBF

449 000

Ideella föreningen Situation Sthlm

1 135 000

IFFI med EU-inriktning

167 000

IFS/CS Steg för Steg

1 385 000

Intresseföreningen MellanMålet

270 000

IOGT-NTO Stockholms distrikt

183 000

Kvinnors Nätverk

1 040 000

Kvinnors Rätt

378 000

Mansjouren i Stockholms län

215 000

MANUEL- Kontaktnät på eget språk

144 000

NHR Stockholm, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

348 000

Noaks Ark Stockholm

1 241 000

OCD-föreningen Ananke i Stockholm

376 000

Posithiva Gruppen

236 000

Reumatikerföreningen Stockholm

451 000

RFHL-Stockholm/Qvinnoqulan

450 000

RFSL Stockholm

965 000

RSCI Riksföreningen stödcentrum mot incest

378 000

RSMH Järva Regnbågen

60 000

RSMH Kungsholmen

301 000

RSMH Söder om Söder

342 000

Schizofreniförbundet, Källan

567 000

Skärholmens Brottsofferjour

410 000

Sociala Missionen

1 146 000

Spelberoendes förening Stockholm

438 000

Spånga-Kista Brottsofferjour

410 000

SRF Stockholms stad

1 021 000

Stiftelsen Fountain House

3 523 000

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1 355 000

Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar

741 000

Stockholms Brukarförening

335 000

Stockholms Dövas Förening

898 000

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

151 000

Stockholms Makalösa Föräldrar

310 000

Stockholms Stadsmission Ungdomsmottagning

811 000

Stockholms Stadsmission

3 550 000

Stockholms Stamningsförening

135 000

StorStockholms Lokalförening av RTP, RTP-StS

45 000

Systerjouren Somaya

936 000

Sällskapet Länkarna i Stockholm Mariedal

191 000

Terrafem Stockholm

287 000

Tjejzonen i Stockholm

340 000

Verdandi Stockholmskretsen

978 000

X-Cons Stockholm

1 258 000

Ångestsyndromsällskapet i Stockholms Stad

220 000

Summa

53 966 000


2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera 172 000 kronor i
verksamhetsbidrag för år 2011 till föreningen Nevodrom.


3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera 354 000 kronor i
verksamhetsbidrag för år 2011 till RSMH Solbergagården.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende
för kännedom till kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden,
kulturnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-08.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens organisations- och föreningsutskott

beslutar om verksamhets-, projektbidrag och start- och introduktionsbidrag till
utomstående organisationer. Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller

socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisa-tioner.

Planeringen i detta ärende bygger på de förutsättningar som gäller för social­nämndens budget år 2011. (Från och med 1 januari 2011 bildas socialnämnden dit delar av nuvarande socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens ansvar förs över.) Budget och verksamhetsplan för år 2011 fastställs av socialnämnden i januari.

Beslut om föreningsstöd fattas både av organisations- och föreningsutskottet och av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Detta ärende avser verksamhetsbidraget som organisations- och föreningsutskottet fattar beslut om.

För år 2011 omfattar verksamhetsbidraget, enligt förslaget i detta ärende, 54,5 miljoner kronor som fördelas till 83 verksamheter. Vid sidan av dessa medel kommer organisations- och föreningsutskottet även att vid utskottet i februari besluta om 2,5 miljoner kronor till ungdomssatsningar för perioden mars till och med december år 2011. För nästkommande år är planeringen att lägga in dessa medel i hanteringen av verksamhetsbidrag så att ansökan och beredning sker på samma sätt som för verksamhetsbidragen och fördelas per kalenderår.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tar också vissa beslut om stöd till utomstående organisationer. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om stöd till akutboenden som drivs av idéburna organisationer utifrån tak-över-huvudet-garantin. Dessa omfattar stöd om totalt 29 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar

54 492 000 kronor i verksamhetsbidrag till 83 verksamheter för år 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Ungdomsverksamheten Egalia

Ansökan från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Stockholm

Dnr 10.1-0360/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFSL Stockholm
300 000 kronor för verksamheten Egalia under år 2011.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna ärendet till
kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29.
RFSL Stockholm ansöker hos socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur­nämnden och idrottsnämnden om ett sammantaget ekonomiskt stöd om 1,5 miljoner kronor för ungdomsverksamheten Egalia under år 2011. Egalia är en mötesplats för homosexuella, bisexuella och transsexuella ungdomar (HBT-ungdomar) i åldern 13 upp till 20 år. Verksamheten har sedan september år 2009 fått stöd av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Sedan år 2010 har verksamheten också fått stöd av kultur- och idrottsnämnderna. Under året har representanter för förvaltningarna gjort ett gemensamt besök hos verksamheten för att följa upp och diskutera ansökningarna till nämnderna. Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar ett fortsatt projektbidrag om 300 000 kronor för år 2011, dvs. samma bidragsnivå som i fjol.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), vice ordföranden Jackie Nylander (V), ledamoten Dikran Dison (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Ek (M) föreslog att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt Jonas Nilssons (M), vice ordföranden Jackie Nylanders (V), ledamoten Dikran Disons (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Eks (M) förslag till beslut.

Reservation
Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot utskottets
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.


Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1 Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja RFSL Stockholm
tillräckliga medel för att Egalia ska kunna utöka öppettiderna till två kvällar
per vecka.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att tillskriva kommunstyrelsen
att verksamheten för HBT-ungdomar inom fritidsgårdsverksamheten bör per-
manentas, förslagsvis via en stadsdelsnämnd som får ett kommunövergripande
uppdrag att se till att sådan verksamhet finns.

3. Organisations- och föreningsutskottet tillskriver kommunstyrelsen och påtalar
att HBT-kompetens bör finnas på alla av kommunen finansierade fritidsverk-
samheter för barn och ungdomar.

4. Därutöver anförs följande.


Egalia har drivits av RFSL sedan 2007 och är en viktig mötesplats för HBT-ungdomar. Egalia utgör en zon fri från hatbrott och trakasserier. Det är en plats som synliggör HBT-personer och där HBT är normen.

RFSL har ansökt om utökat bidrag från staden (totalt 1,5 miljoner kronor) för att kunna öka öppettiderna från en till två kvällar per vecka. Man vill också använda ett utökat bidrag till att stärka det identitetsskapande arbetet samt starta utbildning och utåtriktat arbete. Att då endast bevilja 300 000 kronor anser Miljöpartiet är för lite, även om också idrottsnämnden och kulturnämnden kommer att bidra.

Egalia ska vara en trygg punkt att återvända till under en individuell utvecklingsprocess. Verksamheten behöver permanentas och få en långsiktig finansiering. En stadsdelsnämnd borde ges det kommunövergripande uppdraget att erbjuda och långsiktigt finansiera den mötesplats som Egalia utgör. HBT-kompetens bör dessutom finnas på alla av kommunen finansierade fritidsverksamheter för barn och ungdomar. Målet bör vara att genom utbildningsinsatser och kunskapsspridning ska HBT-unga känna sig lika välkomna på alla fritidsgårdar i staden, vilket tyvärr inte alltid är fallet i dag.

Forskning visar att HBT-ungdomar överlag mår sämre än andra ungdomar och Egalia erbjuder en unik mötesplats för HBT-ungdomar. Miljöpartiet vill att Egalia ska få en långsiktig finansiering och bli en av stadens mötesplatser för ungdomar. Stockholm stad borde vara en förebild så att fler mötesplatser för HBT-ungdomar kan öppnas i såväl Stockholmsregionen som i hela landet.

§10 Föräldrar och ungdomar i samverkan

Ansökan från föreningen Föräldravandring på Östermalm

Dnr 10.1-0203/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Föräldravandring på Östermalm för projektet ”Föräldrar och ungdomar i samverkan”.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-29.
Föreningen ”Föräldravandring på Östermalm” har ansökt om 860 000 kronor i projektbidrag. Projektet ”Föräldrar och ungdomar i samverkan” har bland annat som mål

att utveckla föräldravandringsorganisationer inom varje stadsdelsnämndsområde i
innerstaden. Förvaltningen har, tillsammans med föreningen, undersökt de berörda stadsdelsförvaltningarnas intresse av att utveckla föräldravandringen på det sätt som ansökan skisserar. Då behovet och intresset för denna typ av projekt inte bedöms vara tillräckligt stort i nuläget föreslår förvaltningen att organisations- och föreningsutskottet avslår ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ungdomsgård för unga med synnedsättning

Ansökan från Unga Synskadade Stockholm

Dnr 10.1-0484/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Unga Synskadade
Stockholm 330 000 kronor i bidrag för projektet ”Ungdomsgård för unga med
synnedsättning” för perioden 2011-05-01 – 2012-04-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-16.

Unga Synskadade Stockholm (USS) arbetar med att påverka synnedsatta ungdomars situation på arbetsmarknaden och i skolan samt med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för ungdomar med synnedsättning i åldern 12-31 år. I Stockholms stad finns det idag cirka 50 ungdomar mellan 12-20 år som räknas till denna grupp.

Föreningen startade i maj 2008 i projektform en ungdomsgårdsverksamhet för ungdomar med synnedsättning. Ungdomsgårdens verksamhet bedrivs i den befintliga ungdomsgården Hövdingagården i Aspudden. Projektet är nu inne på det tredje och sista projektåret med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Föreningen Unga Synskadade Stockholm ansöker om 330 000 kr i ekonomiskt stöd till projekt ”Ungdomsgård för unga med synnedsättning” för ett år. Förvaltningen
anser att projektet är värt att stödja och ser det angeläget att ungdomar med synnedsättning erbjuds en återkommande fritidsaktivitet där de kan träffa andra i en liknande situation. Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Unga Synskadade Stockholm 330 tkr i bidrag för projektet ”Ungdomsgård för unga med synnedsättning” för perioden 2011-05-01 – 2012-04-30.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Ledsagarservice för föreningar år 2011

Ansökan om föreningsledsagning
Dnr 10.1-0505/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fördela 773 000 kronor,
för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2011, enligt bilaga 1.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-24.

Från och med årsskiftet 2001/2002 införde staden pengsystem inom ledsagarservice. Enheten för ledsagarservice har sedan dess varit en utförarenhet på samma villkor som privata utförare. Tidigare beviljade enheten även stadens handikappföreningar ledsagning vid möten och aktiviteter.

Socialtjänstnämnden beslutade vid sammanträdet 2001-10-12 att 0,8 mkr skulle föras över från tidigare anslag till ledsagning till förvaltningens ansvarsområde stöd till utomstående organisationer. Föreningarna erhåller sedan 2002 pengar för ledsagning, för köp av fritt utvald utförare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att fördela 773 000 kr för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 ATMISS, Anhöriga Till Missbrukare

Projektansökan från föreningen ATMISS, Anhöriga Till Missbrukare

Dnr 10.1-0984/2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen ATMISS, Anhöriga Till Missbrukare.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-01.
ATMISS grundades 2007, med syfte att stödja anhöriga till missbrukare. ATMISS vision är att i första hand hjälpa barn och ungdomar som lever i en familj med missbruksproblematik, men riktar sig till hela familjen i sitt arbete. Föreningen planerar att starta olika typer av verksamheter för målgruppen. ATMISS ansöker om projektbidrag från OFU med 580 000 kronor för ett års verksamhet. ATMISS har vid tre

tidigare tillfällen sökt projektstöd från OFU. Ansökningarna avslogs på OFU:s sammanträden vid samtliga tillfällen (2008-02-14, 2008-09-25 och 2009-11-17).

Förvaltningen anser att aktuell ansökan från ATMISS inte nämnvärt skiljer sig från de ansökningar som tidigare avslagits. Förvaltningen bedömer att Stockholms stad redan har ett omfattande och väletablerat samarbete med organisationer inom de områden som ATMISS syftar att starta verksamhet inom. Förvaltningen gör bedömningen att det krävs mer planering och struktur för att bedriva den typ av verksamhet som ATMISS avser att bedriva. Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från föreningen ATMISS.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), vice ordföranden Jackie Nylander (V), ledamoten Dikran Dison (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Ek (M) föreslog att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt Jonas Nilssons (M), vice ordföranden Jackie Nylanders (V), ledamoten Dikran Disons (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Eks (M) förslag till beslut.

Reservation
Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot utskottets
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.


Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1 Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja föreningen ATMISS
sökta projektmedel på 580 000 kronor.

2. Därutöver anförs följande.

Föreningen ATMISS fyller en viktig funktion som ingen annan organisation uppfyller i dag. Det är bra att barn till missbrukare genom ATMISS har en frivilligorganisation som de kan vända sig till. Föreningen kan fånga upp och ibland också hänvisa vidare barn och ungdomar till professionella organisationer.

§14 Stödgrupper på Maskrosbarn

Projektansökan från föreningen Maskrosbarn

Dnr 10.1-0585/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen
Maskrosbarn 394 000 kronor till projektet Stödgrupper på Maskrosbarn
för verksamhetsåret 2011.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-30.

Föreningen Maskrosbarn arbetar med att stödja ungdomar som har en förälder som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom. Maskrosbarn vill närma sig sin målgrupp genom att starta en ny form av stödgruppsverksamhet där ungdomarna är mer delaktiga och aktiva, med förhoppningen att de ska känna tillit och därmed våga dela med sig av sina erfarenheter. Föreningen Maskrosbarn ansöker om projektbidrag för ett års verksamhet.

Maskrosbarn har valt att närma sig sin målgrupp på ett annorlunda sätt med förhoppningen om att nå fram till dem som är i behov av stöd. Förvaltningen anser att projektansökan från Maskrosbarn visar på ett välplanerat och strukturerat angreppssätt. Förvaltningen anser även att det är positivt att projektets effekter kommer att utvärderas.

Förvaltningen föreslår därför att OFU beslutar att bevilja projektansökan från föreningen Maskrosbarn om 394 000 kronor.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar

Ansökan från RSMH-distriktet (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Stockholms län

Dnr 10.1-0599/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja projektansökan
från föreningen RSMH-distriktet om 110 000 kronor.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-01.

RSMH Stockholms läns distrikt ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd för en samordnartjänst. Samordnarens uppgift är bland annat att utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet och att arbeta för att vitalisera föreningarna.

Förvaltningen anser att den samordnande funktionen kan bidra till en stabilitet i lokalföreningarnas arbete. Förvaltningen anser att det är mer resurseffektivt att stödja samordnarens arbete på distriktet jämfört med att fördela samma resurser på lokala föreningar. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet

beviljar ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 RSMH Järva Regnbågen

Projektansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Järva Regnbågen
Dnr 10.1-0449/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen RSMH Järva Regnbågen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-01.

Järva Regnbågen är en lokalförening inom RSMH. Föreningen ansöker om projektbidrag från OFU med 240 562 kronor. Enligt föreningen behövs en extra resurs som sköter administrativa sysslor men även fungerar som ett stöd för brukarna vid till exempel myndighetskontakter.

Sedan år 2005 har OFU beviljat RSMH Stockholms läns distrikt medel för en sam-
ordningstjänst på distriktets kansli. Samordnarens uppgift är bland annat att utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet och att arbeta för att

vitalisera föreningarna.

Förvaltningen anser att det är mer resurseffektivt att samordnaren arbetar på distriktet, istället för att fördela samma resurser på lokala föreningar. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår ansökan från RSMH Järva Regnbågen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Stadsmissionen – Unga föräldrar

Projektansökan från Stockholms Stadsmission

Dnr 10.1-0874/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms
Stadsmission 600 000 kronor till projektet Unga föräldrar för verksamhets-
året 2011.

2. Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-01.
Stockholms Stadsmission ansöker hos OFU om 750 000 kr i projektbidrag för att
utveckla och driva verksamheten Stadsmissionen-Unga föräldrar under år 2011.

Basen i Stadsmissionen-Unga föräldrar är en öppen förskola för unga föräldrar och deras barn. OFU har sedan projektet startade år 2009 beviljat medel för verksamheten.

Unga föräldrar och deras barn är en i samhället utsatt grupp. Forskning visar på att barn till unga föräldrar är överrepresenterade i statistik som rör olika psykosociala missförhållanden. Genom att möta dessa familjer i ett tidigt skede ges möjligheter till ett viktigt förebyggande arbete. Stadsmissionen-Unga föräldrar ser ut att nå sina kvantitativa mål för år 2010. Under år 2011 bör de även fokusera på att ta fram kvalitativa mått på verksamhetens effekter. Redovisningen av huruvida verksamheten uppfyllt såväl kvantitativa som kvalitativa mål bör ligga som en grund för förvaltningens bedömning av eventuellt fortsatt bidrag för år 2012. Med anledning av detta anser förvaltningen att det inte är motiverat att bevilja ett utökat belopp.

Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar Stockholms Stadsmission fortsatt projektmedel om 600 000 kronor (samma bidragsnivå som i fjol) för att driva verksamheten Stadsmissionen-Unga föräldrar under år 2011.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Ansökan från föreningen Tro och Hopp

Dnr 10.1-0216/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29.

Föreningen Tro och Hopp ansöker om ekonomiskt stöd om 787 tkr hos organisations- och föreningsutskottet för att bedriva uppsökande arbete bland romska ungdomar med missbruksproblem. Förvaltningen menar dock att det ansökta beloppet är väl stort för en första ansökan från en för förvaltningen okänd förening samt att föreningen behöver upprätta ett kontaktnät vid bland annat olika stadsdelsförvaltningar för att det uppsökande arbetat skall kunna bedrivas effektivt. Detta har föreningen inte i dag varför förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beslutar att avslå ansökan från Tro och Hopp. Samtidigt välkomnas en ny ansökan när föreningen kan påvisa ett utökat kontaktnät av ovanstående art.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle bordlägga ärendet.

§19 Projektansökan från Convictus Hälsocenter

Dnr 10.1-0459/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen
Convictus ett bidrag om 180 000 kronor till del av kostnaden för år 2011
för Convictus Hälsocenter.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-20.

Convictus driver Hälsocenter, en drogfri verksamhet med hälsofrämjande insatser för missbrukare och före detta missbrukare. Staden har tidigare tilldelat Hälsocentret medel för finansiering av lokalkostnaden. Convictus ansöker nu även om stöd till verksamheten. Förvaltningen anser att Hälsocentret fyller en viktig funktion och
bedömer att ett stöd på samma nivå som för år 2010 är rimligt även för år 2011. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet beviljar Convictus 180 tkr i fortsatt stöd till del av kostnaden för verksamheten Convictus Hälsocenter.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M), vice ordföranden Jackie Nylander (V), ledamoten Dikran Dison (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Ek (M) föreslog att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt Jonas Nilssons (M), vice ordföranden Jackie Nylanders (V), ledamoten Dikran Disons (KD) och tjänstgörande ersättaren Petra Gardos Eks (M) förslag till beslut.

Reservation
Tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) reserverade sig mot utskottets
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.


Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1 Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja föreningen Convictus
545 000 kronor för kostnaden för 2011 för Convictus Hälsocenter.

2. Därutöver anförs följande.

Hälsocentret fyller en mycket viktig funktion i rehabiliteringskedjan från aktivt missbruk till ett liv utan missbruk. Genom att bevilja det sökta beloppet också för personal (värdinna och hälsoarbetare) möjliggörs ett dagligt öppethållande och förutsättningarna växer för ett ökat antal besökare.

§20 Ansökan från KRIS – 08

Dnr 10.1-0520/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från KRIS – 08.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29.

Föreningen KRIS -08 ansöker om ekonomiskt stöd hos organisations- och föreningsutskottet. Förvaltningen menar dock att det ekonomiska läget för organisations- och föreningsutskottet år 2011 ger begränsade möjligheter för satsningar på nya ansökningar inom ett område där liknande verksamhet redan är etablerad. Därför föreslår förvaltningen att organisations- och föreningsutskottet beslutar att avslå ansökan från KRIS- 08. Med tanke på den komplementära verksamhet som KRIS likväl bedriver bör KRIS- 08 välkomnas att ansöka om ekonomiskt stöd inför år 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2011

Dnr 1.1-0652/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fastställa följande sammanträdestider för utskott år 2011. Alla sammanträden är klockan 17.00.


Torsdag 17 februari

Torsdag 24 mars projektansökningar

Tisdag 21 juni

Torsdag 29 september

Torsdag 27 oktober projektansökningar

Måndag 19 december beslut om vb 2012

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (M) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra god jul och gott nytt år.

Bilaga 1.

Förening

Förslag 2011 kr

De Blindas FritidsKlubb

Gotlandsgatan 44

112 55 STOCKHOLM

35 000 kr

DHR Stockholmsavdelningen

Hammarby Fabriksväg 23

120 33 STOCKHOLM

186 000 kr

NHR, Stockholms län

Fatbursgatan 19

118 28 STOCKHOLM

227 000 kr

SRF, Stockholmsavdelningen

Gotlandsgatan 44, 4 tr

104 60 STOCKHOLM

119 000 kr

Sthlms Reumatikerförening

Erstagatan 27

116 36 STOCKHOLM

27 000 kr

Synligan

Skånegatan 71

116 37 STOCKHOLM

Replokal

38 000 kr

Hjulteatern

126 000 kr

Unga Rörelsehindrade Sthlm

Alsnögatan 7, 3 tr

116 41 STOCKHOLM

4 000 kr

Brukarhusets IF

11 000 kr

Summa 773 000 kr