Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Ekonomisk redovisning år 2011

8 Bordlagt ärende

Ansökan om projektmedel
Ansökan från föreningen Tro och Hopp
Dnr 10.1-0216/2010

9 Reserverat verksamhetsbidrag till RSMH Solbergagården

10 Fördelning av medel till ungdomsverksamheter år 2011

11 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 21 februari 2011.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-12-16 hade justerats 2010-12-30.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade 2011-01-25 beslutat att godkänna utbetalning av verksamhetsbidrag för kvartal 1 om 88 500 kronor till RSMH Solbergagården.

Dnr 10.1-0506/2010

§7 Ekonomisk redovisning år 2011

Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 10.1-0018/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-28.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 107,6 miljoner kronor. Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverat för projektbidrag och start- och introduktionsbidrag. Utifrån tidigare tagna beslut är beräkningen att cirka två miljoner kronor (motsvarande 59 procent) av de avsatta medlen återstår att fördela. Förvaltningen bedömer samtidigt att samtliga projektmedel kommer att förbrukas under året. Förvaltningen planerar att lägga fram ansökningar om projektbidrag för beslut vid organisations- och föreningsutskottets sammanträden i mars och i oktober.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§8 Föreningen Tro och Hopp ansöker om projektmedel

Ansökan från föreningen Tro och Hopp

Dnr 10.1-0216/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29.

Föreningen Tro och Hopp ansöker om ekonomiskt stöd om 787 tkr hos organisations- och föreningsutskottet för att bedriva uppsökande arbete bland romska ungdomar med missbruksproblem. Förvaltningen menar dock att det ansökta beloppet är väl stort för en första ansökan från en för förvaltningen okänd förening samt att föreningen behöver upprätta ett kontaktnät vid bland annat olika stadsdelsförvaltningar för att det uppsökande arbetat skall kunna bedrivas effektivt. Detta har föreningen inte i dag varför förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beslutar att avslå ansökan från Tro och Hopp. Samtidigt välkomnas en ny ansökan när föreningen kan påvisa ett utökat kontaktnät av ovanstående art.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet.

§9 Reserverat verksamhetsbidrag till RSMH Solbergagården

Dnr 10.1-0354/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att häva reservationen av verksamhetsbidraget för RSMH Solbergagården och godkänner utbetalning av kommande tre kvartalsutbetalningar om totalt 265 500 kronor.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-28.
Organisations- och föreningsutskottet beslutade vid sammanträdet den 16 december år 2010 att reservera verksamhetsbidraget om 354 000 kronor för föreningen RSMH Solbergagården. Bakgrunden var att förvaltningen fått en anonym anmälan om missförhållanden vad gäller föreningens ekonomiredovisning. Förvaltningen har låtit genomföra en extern revision av föreningens räkenskaper för år 2009 och år 2010. Granskningen har visat på att ekonomihanteringen är välfungerande. Förvaltningen har därför efter delegationsbeslut betalt ut kvartal 1 av verksamhetsbidraget (88 500 kronor). Förvaltningen föreslår nu att nämnden häver reservationen även på resterande belopp
(265 500 kronor) så att det kan betalas ut vid kommande kvartalsbetalningar.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Fördelning av medel till ungdomsverksamheter år 2011

Dnr 10.1-0657/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja KFUM Fryshuset
ett ekonomiskt stöd om totalt 1 520 000 kronor enligt nedanstående fördel-
ning under perioden 2011-03-01 – 2011-12-31:

1.1. Brobyggarna 200 000 kronor

1.2. Elektra Stockholm 350 000 kronor

1.3. Ensamma mammor 350 000 kronor

1.4. Nätvandrarna 100 000 kronor

1.5. United Sisters 300 000 kronor

1.6. Lovely days 220 000 kronor

1.7. Teater Fryshuset 0 kronor

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms
Stadsmission ett ekonomiskt stöd om 540 000 kronor till Enter Mötesplats
under perioden 2011-03-01 – 2011-12-31.

3.1 Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Verdandi
Stockholmskretsen ett ekonomiskt stöd om 146 000 kronor till projektet
”De oprioriterade barnen” under perioden 2011-03-01 – 2011-12-31.

3.2 Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Verdandi
Stockholmskretsen ett ekonomiskt stöd om 168 000 kronor till projektet
”Vi behövs” under perioden 2011-03-01 – 2011-12-31.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Insamlings-
stiftelsen Stella ett ekonomiskt stöd om 126 000 kronor till Mentor-
programmet Stella under perioden 2011-03-01 – 2011-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-01.
Detta ärende avser fördelningen av 2 500 000 kronor till ungdomsverksamheter som är ett komplement och/eller alternativ till övrig ungdomsverksamhet inom Stockholms stad. OFU:s beslut år 2011 avser perioden 2011-03-01 – 2011-12-31. Totalt har fyra ansökningar behandlats, dessa omfattar sammanlagt elva verksamheter eller projekt. Samtliga verksamheter och projekt erhöll ekonomiskt stöd från OFU år 2010 utom ett projekt (Teater Fryshuset). Förvaltningen bedömer att det är mer verkningsfullt att stödja pågående projekt och verksamheter under år 2011 inom ramen för avsatta pengar än att bevilja nya projekt ekonomiskt stöd.

Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar en fördelning enligt följande för perioden 2011-03-01 – 2011-12-31: Fryshuset totalt 1 520 000 kronor till sex olika projekt, Stockholms Stadsmission 540 000 kronor till verksamheten Enter Mötesplats, Verdandi Stockholmskretsen 146 000 kronor till projektet ”De oprioriterade barnen” och 168 000 kronor till projektet ”Vi behövs” och Insamlingsstiftelsen Stella 126 000 kronor till mentorprogrammet Stella.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Förvaltningens information

Ariane Andersson informerade om den aktuella situationen för föreningen Nevodrom och förvaltningens arbete med att lösa den uppkomna situationen.

§12 Övriga frågor

Ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) framförde önskemål om att ändra utskottets sammanträdesdagar den 29 september och 27 oktober 2011.

Beslut

Utskottet beslutade att ändra sammanträdesdagarna till tisdag 27 september, kl. 17.30 och till måndag 24 oktober 2011, kl. 17.30.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.