Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2011-03-24

Sammanträde 2011-03-24

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Ekonomisk redovisning år 2011

7 Återremitterat ärende

Ansökan om projektmedel
Ansökan från föreningen Tro och Hopp
Dnr 10.1-0216/2010

8 Ansökan om start- och introduktionsbidrag

Ansökan från föreningen Tjuvgods.se
Dnr 10.1-0532/2010

9 Ökad medlemsaktivitet

Projektansökan från Ångestsyndromsällskapet
Dnr 10.1-0074/2011

10 Ett steg i taget

Projektansökan från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta
Dnr 10.1-0040/2011

11 Fontänhuset Sköndal

Projektansökan från föreningen
Dnr 10.1-0653/2010

12 Projekt Maskros - Utvecklad stödverksamhet för utsatta tjejer

Projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour
Dnr 10.1-0645/2010

13 Föreningen Tänk om! Stockholm

Ansökan om projektbidrag från föreningen
"Tänk om! Stockholm"
Dnr 10.1-0024/2011

14 Sveriges romska ungdomsdelegation (SRUD)

Ansökan om start- och introduktionsbidrag från föreningen Sveriges romska ungdomsdelegation
Dnr 10.1-0686/2010

15 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och ledamoten Rebecca Adami (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 28 mars 2011.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2011-02-17 hade justerats 2011-02-21.

§6 Ekonomisk redovisning år 2011

Dnr 10.1-0018/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-03.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 107,6 miljoner kronor. Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverat för projektbidrag och start- och introduktionsbidrag. Tidigare tagna beslut, och de beslut som förvaltningen föreslår vid dagens sammanträde, innebär att det finns cirka 800 000 kronor kvar att fördela för år 2011. Förvaltningen bedömer att samtliga projektmedel kommer att förbrukas under året. Förvaltningen planerar att lägga fram nya ansökningar om projektbidrag för beslut vid organisations- och föreningsutskottets sammanträden i oktober.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§7 Ansökan från föreningen Tro och Hopp

Dnr 10.1-0216/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Tro
och Hopp ett start- och introduktionsbidrag om 200 000 kronor för perioden
2011-03-24 - 2012-03-23.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-03.

Föreningen Tro och Hopp har ansökt om ekonomiskt stöd om 787 000 kronor hos organisations- och föreningsutskottet för att bedriva uppsökande arbete bland romska ungdomar med missbruksproblem. Förvaltningen ansåg dock att det sökta beloppet var väl stort för en första ansökan från en för förvaltningen okänd förening samt att föreningens kontaktnät vid olika stadsdelsförvaltningar var för outvecklat för att det uppsökande arbetet skall kunna bedrivas effektivt. Förvaltningen föreslog därför organisations- och föreningsutskottet att avslå ansökan från Tro och Hopp. Ansökan bordlades vid organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2010-12-16. Vid det följande sammanträdet 2011-02-17 återemitterades ärendet till förvaltningen.

Föreningen har, sedan förvaltningens första handläggning av ärendet, under år 2011 startat upp ett kontaktskapande arbete i de stadsdelar där unga romer med missbruksproblem identifieras som ett problem. Förvaltningen har dock inte fått någon tydlig bild av hur pass omfattande och stadsövergripande problemet med unga missbrukande romer är. De referenser som föreningen har lämnat indikerar en väl begränsad omfattning av verksamheten. Beloppet föreningen ansöker om är också jämförelsevis högt, både i relation till verksamhetens omfattning och till annan bidragsfinansierad verksamhet. Förvaltningen anser därför att ansökan om 787 000 kronor inte bör beviljas. Förvaltningen vill samtidigt föreslå att Tro och hopp får möjlighet att under en period etablera sin verksamhet och ytterligare utöka sitt samarbete i staden med berörda parter, med stöd av ett start- och introduktionsbidrag om 200 000 kronor för en ettårsperiod. Bidragsnivån är avsett att motsvara en deltidslön.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Ansökan om start- och introduktionsbidrag

Ansökan från föreningen Tjuvgods.se
Dnr 10.1-0532/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bifalla föreningen Tjuvgods.se ansökan om hyresbidrag om 347 872 kronor för perioden 2011-07-01 – 2012-06-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-02.
Tjuvgods.se är en förening med syfte att stödja tidigare kriminella att komma tillbaka in i samhället. Föreningen samarbetar bland annat med Kriminalvården kring rehabilitering av före detta kriminella med neuropsykiatriska funktionshinder. Merparten av föreningens verksamhet bekostas av Allmänna arvsfonden, vars stöd till verksamheten upphör i juni 2011. Föreningen anser att de kommer att kunna driva verksamheten med egna medel från och med hösten 2012. Tjuvgods.se bedömer dock att de har behov av ekonomiskt stöd under en övergångsperiod. Därför vänder sig föreningen till organisations- och föreningsutskottet för att ansöka om ett ettårigt, tillfälligt bidrag för lokalhyra för perioden juli 2011 till och med juni 2012. Årshyran för lokalen är 347 872 kronor. Föreningen har en kompletterande inriktning i förhållande till övriga föreningar som arbetar med målgruppen före detta kriminella. Förvaltningen ser också positivt på föreningens planering för att finna annan långsiktig finansiering av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att utskottet bifaller ansökan om ett tillfälligt stöd från föreningen Tjuvgods.se.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.


Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§9 Ökad medlemsaktivitet

Projektansökan från Ångestsyndromsällskapet

Dnr 10.1-0074/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ångestsyndromsäll-
skapet Stockholm 103 000 kronor för projektet ”Ökad medlemsaktivitet” för
perioden 2011-07-01 – 2011-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-02.
Föreningen Ångestsyndromssällskapet Stockholm har sedan år 2008 fått projektbidrag för en samordnartjänst som ska ansvara för att utveckla medlemsverksamheten. Under år 2010 har föreningen aktiverat cirka 40-talet personer i olika former av cirkelverksamheter med ett kamratstödjande syfte. Projektbidrag ska vara ett tillfälligt stöd och förvaltningen föreslår därför att utskottet beviljar ett sista projektbidrag till föreningen om 103 000 kronor för perioden juli till och med december år 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Ett steg i taget

Projektansökan från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta

Dnr 10.1-0040/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta 200 000 kronor för projektet ”Ett steg i taget” under perioden 2011-08-15 – 2011-12-16.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-17.
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är en ideell kvinnoförening som driver en verksamhet i Tensta, som vänder sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten besöks vardagar av cirka 20-40 kvinnor som kan ta del av olika gruppaktiviteter såsom språkcirkel, matematikcirkel och matlagningskurs. Verksamheten vid Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta kompletterar stadens insatser inom Jobbtorg och de insatser som stadsdelsnämnderna bedriver. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är en välbesökt, mångkulturell verksamhet. Samtidigt kommer besökarna från närområdet
och verksamheten är därför inte att betrakta som stadsövergripande. Vid årets utgång kommer föreningen att ha haft projektbidrag sedan år 2009 och förvaltningen föreslår därför att utskottet beviljar ett sista projektbidrag till Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta om 200 000 kronor för projektet ”Ett steg i taget” under perioden 2011-08-15 –
2011-12-16.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Fontänhuset Sköndal

Projektansökan från föreningen Fontänhuset Sköndal

Dnr 10.1-0653/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Fontänhuset Sköndal ett ekonomiskt stöd om 250 000 kronor för sex månaders verksamhet under
perioden juli-december år 2011.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-03.
Fontänhuset Sköndal driver sedan år 2009 verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa enligt Fontänhus-modellens riktlinjer. Fontänhuset Sköndal ansöker om
636 430 kronor för att driva verksamheten vidare under perioden juli-december år 2011.

Förvaltningen bedömer att OFU, trots flera etablerade samarbetspartners inom samma område, bör ge Fontänhuset Sköndal möjlighet att fortsätta bedriva sin verksam
het med hjälp av ett omställningsbidrag. Ett omställningsbidrag ger Fontänhuset Sköndal möjlighet att arbeta för att säkerställa en långsiktig och självförsörjande
finansiering genom att öka antalet biståndsbedömda personer i verksamheten, vilket är deras målsättning.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Fontänhuset Sköndal ett ekonomiskt stöd om 250 000 kronor för sex månaders verksamhet under perioden juli-december år 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Projekt Maskros – Utvecklad stödverksamhet för utsatta tjejer

Projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour

Dnr 10.1-0645/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Tjejjour ett ekonomiskt stöd om 155 000 kronor till Projekt Maskros – Utvecklad stödverksamhet till utsatta tjejer, för perioden 2011-03-24 – 2012-03-23.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-03.
Stockholms Tjejjour har de två senaste åren märkt en markant ökning av flickor

som har blivit eller blir utsatta för incest. Idag finns det ingen tjejjour som har särskild kompetens på området sexuella övergrepp och incest mot flickor. Tjejjouren vill ändra på detta genom att göra en utbildningssatsning i kombination med att erbjuda utökat stöd till målgruppen.

Även om OFU har en samarbetspartner som bedriver liknande arbete anser förvaltningen att Stockholms Tjejjours projektansökan är intressant. Projektets målgrupp är svår att nå och stödinsatserna är ofta omfattande när målgruppen väl nås. Förvaltningen anser att det finns ett behov av att utveckla stödet till målgruppen inom deras verksamhet.

Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet beviljar projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Föreningen Tänk om! Stockholm

Ansökan om projektbidrag från föreningen ”Tänk om! Stockholm”

Dnr 10.1-0024/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om projektbidrag från föreningen ”Tänk Om! Stockholm”

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-03.
Föreningen ”Tänk Om! Stockholm” vill hjälpa personer som varit utsatta för någon form av destruktivitet och belysa kopplingar mellan hedersvåld, missbruk och kriminalitet. Föreningen vill under år 2011 genomföra olika satsningar i syfte att bygga upp föreningen och stödja målgruppen. Förvaltningen bedömer att föreningens projektansökan saknar en tydlig struktur och att de tänkta satsningarna inte faller inom ramen för socialnämndens riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer. Förvaltningen förslår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår projektansökan från

föreningen ”Tänk Om! Stockholm”.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Sveriges romska ungdomsdelegation (SRUD)

Ansökan om start- och introduktionsbidrag från föreningen Sveriges romska ungdomsdelegation

Dnr 10.1-0686/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Sveriges romska ungdomsdelegation.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-03.
Sveriges romska ungdomsdelegation (SRUD) vill genom olika satsningar stödja behövande romer i Stockholms stad. Förvaltningen bedömer att föreningens syfte till del är relevant men att insatserna och genomförandet är för omfattande och bitvis osammanhängande. SRUD har haft möjlighet att komplettera sin ansökan men förvaltningen anser inte att projektets genomförande är realistiskt. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår ansökan från föreningen Sveriges romska ungdomsdelegation.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Förvaltningens information

Fredrik Jurdell informerade om det pågående arbetet gällande en lokal överenskom-melse mellan staden och de idéburna organisationerna. Processen inleddes våren 2010 med att bjuda in samtliga föreningar verksamma inom stadens socialtjänst och äldreomsorg samt intresserade till en dialogkonferens. Syftet är att skapa en gemensam överenskommelse mellan staden och organisationerna. Under hösten har ett flertal dialogmöten och två dialogkonferenser genomförts med organisationerna. De deltagande organisationerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till en överenskommelse. Samtalsledare är Peter Örn, regeringens representant i dialogen om den nationella överenskommelsen. Den 28 april 2011 är nästa dialogkonferens.

§16 Övriga frågor

Utskottet förde en diskussion om sitt framtida förhållningssätt gentemot de föreningar som erhåller stöd genom organisations- och föreningsutskottet.

Förvaltningen skickar ut gällande riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer antagna av socialtjänstnämnden 2004-02-17.

§17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.