Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2011-06-21

Sammanträde 2011-06-21

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av ordförandebeslut

7 Anmälan av tjänstemannabeslut

8 Ekonomisk redovisning år 2011

9 Ansökan om verksamhetsbidrag föreningen Nevodrom - reserverat verksamhetsbidrag

10 Tilläggsansökan om bidrag 2011 för Källan

Ansökan från Schizofreniförbundet
Dnr 10.1-0025/2011

11 Projektet Kvinnojoursverksamhet

Projektansökan från föreningen Tensta kvinno- och tjejjour
Dnr 10.1-0026/2011

12 Förvaltningens information

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 27 juni 2011.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2011-03-24 hade justerats 2011-04-01.

§6 Anmälan av ordförandebeslut

Organisations- och föreningsutskottets ordförande Yvonne Fernell-Ingelström (M) beslutade 2011-03-29 att bevilja Ny Gemenskap ett extra anslag om 250 000 kr för att ha verksamheten öppen under hela sommaren 2011.

Dnr 10.1-0104/2011

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut

Avdelningschef Fredrik Jurdell hade

2011-05-17 beslutat att avslå ansökan från föreningen NHR Stockholm om
24 000 kr.

Dnr 10.1-0216/2011

§8 Ekonomisk redovisning år 2011

Dnr 10.1-0018/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-30.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 107,6 miljoner kronor.

Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverat för projektbidrag och start- och introduk-

tionsbidrag. Tidigare tagna beslut, och det beviljande beslut som förvaltningen föreslår vid dagens sammanträde, innebär att det finns cirka 600 000 kronor kvar att fördela för år 2011. Förvaltningen bedömer att samtliga projektmedel kommer att förbrukas under året. Förvaltningen planerar att lägga fram nya ansökningar om projektbidrag för beslut vid organisations- och föreningsutskottets sammanträden i oktober.

I samband med tertialrapport 1 avsattes också ytterligare 1,5 miljoner kronor för stöd till utomstående organisationer. Förvaltningen avser att även redovisa förslag på fördelning av dessa medel vid oktobersammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§9 Ansökan om verksamhetsbidrag föreningen Nevodrom – reserverat verksamhetsbidrag

Dnr 10.1-0368/2010

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovis-
ningen och att lägga ärendet till handlingarna.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende
för kännedom till idrottsförvaltningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-30.

Föreningen Nevodrom har haft bidrag från socialnämndens organisations- och föreningsutskott sedan år 2002 för en ungdomsverksamhet för unga romer. Inför år 2011 beslutade organisations- och föreningsutskottet att reservera föreningens bidrag om 172 000 kronor i avvaktan på att förvaltningen låtit genomföra en ekonomirevision vid föreningen. Ekonomirevisionen har dock inte genomförts och föreningen har meddelat förvaltningen att föreningen har beslutat om upplösning. Förutsättningar för fortsatt samarbete och ekonomiskt bidrag till föreningen finns därmed inte längre. Förvaltningen föreslår att utskottet godkänner denna redovisning och lägger ärendet till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Tilläggsansökan om bidrag 2011 för Källan

Ansökan från Schizofreniförbundet
Dnr 10.1-0025/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Schizofreniför-
bundet 233 000 kr i extra verksamhetsbidrag för gruppverksamheten Källan
för år 2011.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-11.
Källan är en gruppverksamhet inom Schizofreniförbundet för familjer där en förälder, eller båda, drabbats av psykisk sjukdom/funktionsnedsättningar. Schizofreniförbundet ansöker om 233 tkr i extra verksamhetsbidrag till gruppverksamheten Källan för år 2011. Ansökan avser att täcka kostnader för utökad verksamhet under året. Beslut om tilläggsbidrag tas endast undantagsvis då de projektmedel som finns reserverade är avsatta för metodutvecklande projekt, inte som ett utökat verksamhetsbidrag. Förvaltningen föreslår dock att Källan beviljas ett tillägg eftersom verksamheten riktar sig till en, av SoN, prioriterad målgrupp och det finns få alternativ till denna verksamhet. Samtidigt är tilläggsbidraget att betrakta som ett undantag och inte en permanent höjning av verksamhetsbidraget. Inför år 2012 anser förvaltningen att det är angeläget att föreningen ser över alternativa finansieringsformer. Källan bör undersöka möjligheten att få intäkter för de deltagare som kommer från kranskommunerna. Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Schizofreniförbundet 233 tkr i extra verksamhetsbidrag för gruppverksamheten Källan för år 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Projektet Kvinnojoursverksamhet

Projektansökan från föreningen Tensta kvinno- och tjejjour

Dnr 10.1-0026/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Tensta kvinno-
och tjejjours ansökan om projektbidrag.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende
till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-31.


Tensta kvinno- och tjejjour ansöker om projektbidrag för projektet Kvinnojoursverksamhet. Projektet kan ses som en fortsättning av föreningens ordinarie verksamhet där målsättningen är att ge stöd till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld av en närstående. Inom ramen för projektet vill de även ge stöd till förtyckta unga män samt till barn som har bevittnat våld.

Förvaltningen bedömer att Tensta kvinno- och tjejjour inte uppfyller kravet om att bedriva stadsövergripande socialt arbete i Stockholms stad, vilket är ett av kraven i socialnämndens riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer. Förvaltningen bedömer att bidrag till Tensta kvinno- och tjejjour även fortsättningsvis bör handläggas inom ramen för länsstyrelsens utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Förvaltningen anser även att föreningen bör etablera samarbete med de närliggande stadsdelsnämnderna för mer långsiktig finansiering, då verksamheten i första hand är lokalt inriktad. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår Tensta kvinno- och tjejjours ansökan om projektbidrag.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förvaltningens information

a) Fredrik Jurdell informerade om det pågående arbetet gällande en lokal överens-
kommelse mellan staden och de idéburna organisationerna. Ett flertal dialogmöten
och två dialogkonferenser har genomförts med organisationer verksamma inom
stadens socialtjänst och äldreomsorg. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.
Förvaltningen återkommer med information.

b) Fredrik Jurdell informerade om att han är föräldraledig från den 1 september 2011
till året ut. Ariane Andersson kommer att ansvara för frågor rörande organisations-
och föreningsutskottet under hans ledighet.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra en trevlig sommar.