Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2011-10-24

Sammanträde 2011-10-24

Datum
Klockan
17.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Ekonomisk redovisning år 2011

8 DHB Östra

Ansökan från (Döva, Hörselskadade och
Språkstörda barn i Östra Sverige)
Dnr 10.1-0351/2011

9 Föreningen Convictus ansöker om projektmedel för förstärkt hälsoarbete bland hemlösa

Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-0474/2011

10 Föreningen S:ta Clara kyrkas vänner ansöker om projektmedel till Klara ungdomsgård

Ansökan från föreningen S:ta Clara kyrkas vänner
Dnr 10.1-0477/2011

11 Projektet Hjälp mig

Projektansökan från föreningen Hopp-Hafi
Dnr 10.1-0352/2011

12 Projektet Glora

Projektansökan från föreningen Varken Hora eller Kuvad
Dnr 10.1-0453/2011

13 Projektet Barnrättsbyrån inom Ersta diakonisällskap

Projektansökan från föreningen Ersta diakonisällskap
Dnr 10.1-0393/2011

14 Verksamhetsbidrag till föreningen Livstycket

Ansökan om verksamhetsbidrag från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0279/2011

15 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
,.pdf (164 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie
Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras torsdag den 27 oktober 2011.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2011-06-21 hade justerats 2011-06-28.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Förvaltningschef Gillis Hammar hade

2011-09-15 beslutat att avslå ansökan från RSMH Järva Regnbågen om 30 000 kr.
Dnr 10.1-0357/2011

2011-09-30 beslutat att bevilja Föreningen Fontänhuset Sköndal ett tilläggsbidrag om 86 000 kr.
Dnr 10.1-0573/2011

§7 Ekonomisk redovisning år 2011

Dnr 10.1-0018/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-13.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 107,6 miljoner kronor.

Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverade för projektbidrag och start- och introduk-

tionsbidrag. Med de beslut som förvaltningen föreslår vid dagens sammanträde har projektmedel nu tecknats in. Organisations- och föreningsstöd har dock tillförts extra medel under året. Detta innebär att det nu totalt finns cirka 1,6 miljoner kronor kvar att fördela till tillfälliga satsningar. Sammanlagt har utskottet, eller förvaltningen genom delegationsbeslut, beviljat projektmedel till 17 verksamheter under året. Det är 7
av dessa verksamheter som inte tidigare har fått stöd av organisations- och föreningsutskottet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§8 DHB Östra

Ansökan från DHB Östra (Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Östra
Sverige)

Dnr 10.1-0351/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-13.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 107,6 miljoner kronor.

Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverade för projektbidrag och start- och introduk-

tionsbidrag. Med de beslut som förvaltningen föreslår vid dagens sammanträde har projektmedel nu tecknats in. Organisations- och föreningsstöd har dock tillförts extra medel under året. Detta innebär att det nu totalt finns cirka 1,6 miljoner kronor kvar att fördela till tillfälliga satsningar. Sammanlagt har utskottet, eller förvaltningen genom delegationsbeslut, beviljat projektmedel till 17 verksamheter under året. Det är 7
av dessa verksamheter som inte tidigare har fått stöd av organisations- och föreningsutskottet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§9 Föreningen Convictus ansöker om projektmedel för förstärkt hälsoarbete bland hemlösa

Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-0474/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Convictus ett tillfälligt bidrag om 145 000 kronor för att förstärka hälsoarbetet bland missbrukare och hemlösa under tidsperioden 2011-11-01 – 2012-02-28.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-30.
Föreningen Convictus ansöker om ett tillfälligt projektstöd, i avvaktan på fortsatt statsbidrag, för en hälsoarbetare som ska arbeta med information kring HIV och hepatit och motivera till testning. En annan del av tjänsten är att motivera till hälsovårdande insatser till exempel genom att följa med enskilda personer till Convictus hälsocenter och introducera dem i verksamheten där. Hälsoarbetaren ska även ge stöd i kontakt med sjukvården. Målgruppen är missbrukare och hemlösa. Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar Convictus 145 000 kr till en temporär förstärkning i avvaktan på ett beslut om statsbidrag under tidsperioden 2011-11-01–2012-02-28.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Föreningen S:ta Clara kyrkas vänner ansöker om projektmedel till Klara ungdomsgård

Ansökan från föreningen S:ta Clara kyrkas vänner

Dnr 10.1-0477/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen

S:ta Clara kyrkas vänner.Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-02.
Föreningen S:ta Clara kyrkas vänner ansöker om projektmedel om 373 000 kr för Klara ungdomsgård med tillhörande uppsökande arbete. Förvaltningen bedömer att ungdomsgårdsverksamheten inte är att se som direkt individstödjande socialt arbete då Klara ungdomsgård främst är att betrakta som en fritidsgårdsverksamhet. Det tillhörande uppsökande arbetet bedrivs redan av Ungdomsjouren varför förvaltningen föreslår att ansökan avslås.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rebecca Adami (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ann-Katrin Åslunds (FP), ledamoten Ewa Samuelssons (KD) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylanders (V) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Rebecca Adami (MP) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar ansökan från föreningen S:ta Clara kyrkas vänner.

2. Därutöver anförs följande.

Kyrkans arbete är livsavgörande för många som söker sig till kyrkan, och med dess centrala läge är det en tillflyktsort i en stad som blir allt mer otillgänglig och hård för de som av olika skäl tvingas leva utan ett tryggt hem. Att kyrkan öppnar sin verksamhet för ungdomar fler kvällar i veckan skulle vara positivt för dem som söker sig dit.

Miljöpartiet menar att insatser till de mest utsatta är en bristvara i Stockholm och att de behöver utökas via stöd från staden.

§11 Projektet Hjälp mig

Projektansökan från föreningen HOPP-Hafi

Dnr 10.1-0352/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå HOPP-Hafis projekt-ansökan..

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-04.
HOPP-Hafi ansöker om 181 000 kronor i projektbidrag för att fortsätta bedriva stödinsatser för målgruppen arabiska och kurdiska kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Förvaltningen delar föreningens uppfattning om att det är en utsatt målgrupp i behov av stöd. Förvaltningen anser dock att projektets genomförande inte är tillräckligt genomarbetat. Föreningen har idag ingen färdig statistik som visar hur många kvinnor man möter i verksamheten och de har bitvis svårt för att redovisa hur ofta de erbjuder olika stödinsatser. Sedan flera år tillbaka har socialnämnden dessutom ett etablerat samarbete med HOPP Stockholm som bedriver liknande verksamhet men riktar sig till alla oavsett etnisk bakgrund. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår HOPP-Hafis projektansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Rebecca Adami (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ann-Katrin Åslunds (FP) och ledamoten Ewa Samuelssons (KD) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Rebecca Adami (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar HOPP-Hafis projektansökan.

2. Därutöver anförs följande.

Projektansökan gäller en utsatt målgrupp i behov av stöd och staden bör ta tillvara de kulturella och språkliga kunskaper som organisationen besitter i sin förmåga att nå denna målgrupp.

§12 Projektet Glora

Projektansökan från föreningen Varken Hora eller Kuvad
Dnr 10.1-0453/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Varken Hora eller Kuvads projektansökan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-04.
Varken Hora eller Kuvad (VHEK) ansöker om 540 000 kronor i projektbidrag för att driva projektet Glora vars syfte är att stödja ungdomar som drabbats av förtryck eller våld i hederns namn, genom uppsökande verksamhet samt genom att erbjuda enskild rådgivning. Länsstyrelsen i Stockholms län finansierar projektet sedan år 2010 men VHEK ansöker om ytterligare medel för att finansiera en del som länsstyrelsen inte beviljade medel till under andra projektåret. VHEK och deras projekt Glora faller inom ramen för socialnämndens riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer. Socialförvaltningen bedömer dock att socialnämnden redan har egna verksamheter och samarbeten med föreningar som riktar sig till samma målgrupp som VHEK och deras projekt Glora arbetar med. Socialförvaltningen bedömer att föreningens arbete kan ske med hjälp av nuvarande finansiering från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet avslår Varken Hora eller Kuvads ansökan om projektbidrag.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Projektet Barnrättsbyrån inom Ersta diakonisällskap

Projektansökan från föreningen Ersta Diakonisällskap
Dnr 10.1-0393/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ersta diakonisällskap
377 200 kronor i projektbidrag för Barnrättsbyrån för perioden 2011-10-27 -
2012-10-26.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-04. Under år 2010 genomförde Ersta diakonisällskap en förstudie i syfte att svara på frågorna: vad skulle Ersta diakonisällskap kunna erbjuda barn och unga som ingen annan gör, hur ser behoven ut hos utsatta barn och unga och var är behoven störst. Förstudien
visade bland annat att det inte finns en specifik oberoende instans som arbetar praktiskt med barns rättigheter och kan erbjuda enskilda barn och unga stöd, rådgivning och praktisk hjälp. Sedan sommaren år 2011 driver Ersta diakonisällskap därför projektet Barnrättsbyrån med ovanstående inriktning. Ersta ansöker om 377 200 kr för att finansiera en av två tjänster i projektet.

Socialförvaltningen anser att Barnrättsbyrån är ett nyskapande och utvecklande projekt som på sikt har möjlighet att komplettera stadens egna verksamheter samt de föreningar som redan erhåller ekonomiskt stöd från OFU. Förvaltningen föreslår därför att organisations- och föreningsutskottet beviljar Ersta diakonisällskapets ansökan om projektbidrag.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Rebecca Adami (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är glada att Stockholm stad i dag, på FN-dagen, kan bevilja Ersta Barnrättsbyrå projektbidrag för att kunna driva den verksamhet, som startat upp under året. Verksamheten är något helt nytt och utgör ett led i att säkerställa FN:s konvention om barnets rättigheter.

Det har tidigare saknats en oberoende verksamhet dit man kan vända sig som barn och ungdom för att kunna få hjälp och stöd i praktiska frågor, som rör barnets rätt. Erstas svar på detta är Barnrättsbyrån, som nu är ett värdefullt komplement till övriga insatser i samhället. Här erbjuds stöd, rådgivning och praktisk hjälp genom en alltid

närvarande socialsekreterare eller jurist. En kontaktperson, eller nyckelperson utses till varje barn, som särskilt handhar barnets sociala och emotionella behov och är kontaktlänk till de samhällsfunktioner, som bör kopplas in. Man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ett tillgänglighetsperspektiv.

Liknande verksamhet finns sedan tidigare i London, Kids Company, där man erbjuder en plats till utsatta barn, ungdomar och familjer och där det alltid finns personal som lyssnar och hjälper.

§14 Verksamhetsbidrag till föreningen Livstycket

Ansökan om verksamhetsbidrag från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0279/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-04.
Livstycket bildades år 1992 och har sina lokaler i Tensta. De är både en ideell förening och ett aktiebolag. Föreningen Livstyckets vision är att vara en plats där invandrare och flyktingar utbyter erfarenheter, lär sig det svenska språket och får en ökad självkänsla. Livstycket inriktar sig främst mot kvinnors behov och önskemål.

Socialförvaltningens sektion för organisations- och föreningsstöd har genomfört en verksamhetsrevision av föreningen Livstycket. Verksamhetsrevisionen visar att föreningen Livstycket bedriver verksamhet som är till gagn för de individer som deltar samt är betydelsefull ur ett barnperspektiv. De remitterande stadsdelsnämnderna är generellt nöjda med den verksamhet som föreningen Livstycket erbjuder. Verksamhetsrevisionen visar samtidigt att 2011 års verksamhetsbidrag ligger på en hög nivå utifrån verksamhetens beläggning och geografiska upptagningsområde. Ersättningsnivån är också hög i jämförelse med upphandlad verksamhet inom relaterade verksamhetsområden.

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget till föreningen Livstycket justeras nedåt till 3 360 tkr för år 2012. Föreningen Livstycket bör i samband med förändringen beviljas omställningsstöd med 445 tkr. På sikt bör en diskussion föras om
finansieringen ska hanteras lokalt då föreningen Livstycket främst används av de tre närliggande stadsdelsförvaltningarna.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle bordlägga ärendet.

§15 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2012

Dnr 1.1-0634/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet fastställde följande sammanträdesdagar för år 2012. Alla sammanträden är klockan 17.30.

Tisdag 27 mars projektansökningar

Tisdag 12 juni

Tisdag 25 september

Tisdag 30 oktober projektansökningar

Tisdag 18 december beslut om vb 2013

Förslag till beslut
Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Förvaltningens information

Förelåg ett PM om ”Dialog inför överenskommelse stad – idéburen sektor inom social-tjänst och äldreomsorg” daterat 2011-10-13 och den gemensamma arbetsgruppens ”Förslag till överenskommelse avseende syfte, principer och åtaganden” som presen-terades på konferensen den 19 oktober 2011, daterad 2011-10-03. Ariane Andersson gav en utförlig information om hur arbetet har fortskridit. Socialförvaltningen och äldreförvaltningen kommer att ta fram ett gemensamt tjänsteutlåtande för beslut i respektive nämnd under december 2011. Efter beslut av KF kommer organisationerna att bjudas in för att underteckna överenskommelsen.

§17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.