Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2011-12-19

Sammanträde 2011-12-19

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Ekonomisk redovisning år 2011

8 Bordlagt ärende

Verksamhetsbidrag till föreningen Livstycket
Ansökan om verksamhetsbidrag från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0279/2011

9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2012

10 Tilläggsbidrag till verksamheter för hemlösa vintern 2011-2012

11 Ledsagarservice för föreningar år 2012

Ansökan om föreningsledsagning
Dnr 10.1-0625/2011

12 Föreningen KRIS-08 ansöker om projektbidrag

Ansökan från KRIS-08
Dnr 10.1-0542/2011

13 Terrafem Stödboende

Projektansökan från föreningen Terrafem
Dnr 10.1-0667/2011

14 RFHL Stockholm-Qjouren

Projektansökan från föreningen RFHL Stockholm
Dnr 10.1-0652/2011

15 Fortsatta stödgrupper på Maskrosbarn

Projektansökan från föreningen Maskrosbarn
Dnr 10.1-0660/2011

16 Att bli kär i "fel" tjej/kille

Projektansökan från föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime
Dnr 10.1-0061/2011

17 Ansökan från Bris om projektbidrag till en dygnet-runt-öppen hjälplinje

18 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (163 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras torsdag den 22 december 2011.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2011-10-24 hade justerats 2011-10-27.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Förvaltningschef Gillis Hammar hade 2011-10-26 beslutat att bevilja föreningen ALRO ett extra verksamhetsbidrag om 65 000 kr för år 2011.

Dnr 10.1-0565/2011

§7 Ekonomisk redovisning år 2011

Dnr 10.1-0018/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-28.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 107,6 miljoner kronor för år 2011. Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverade för projektbidrag och start- och introduktionsbidrag. I samband med tertialrapport tillfördes organisations- och föreningsstöd ytterligare 1,5 miljoner kronor. Inräknat de beslut som socialnämnden fattar vid sammanträdet den 15 december och organisations- och föreningsutskottet fattar vid sammanträdet den 19 december har samtliga dessa 4,9 miljoner fördelats till ideella organisationer. Förvaltningen föreslår att utskottet godkänner redovis-ningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§8 Bordlagt ärende. Verksamhetsbidrag till föreningen Livstycket

Ansökan om verksamhetsbidrag från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0279/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Livstycket
verksamhetsbidrag med 3 360 tkr för år 2012.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Livstycket
omställningsbidrag med 445 tkr för år 2012.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-04.
Livstycket bildades år 1992 och har sina lokaler i Tensta. De är både en ideell förening och ett aktiebolag. Föreningen Livstyckets vision är att vara en plats där invandrare och flyktingar utbyter erfarenheter, lär sig det svenska språket och får en ökad självkänsla. Livstycket inriktar sig främst mot kvinnors behov och önskemål.

Socialförvaltningens sektion för organisations- och föreningsstöd har genomfört en verksamhetsrevision av föreningen Livstycket. Verksamhetsrevisionen visar att föreningen Livstycket bedriver verksamhet som är till gagn för de individer som deltar samt är betydelsefull ur ett barnperspektiv. De remitterande stadsdelsnämnderna är generellt nöjda med den verksamhet som föreningen Livstycket erbjuder. Verksamhetsrevisionen visar samtidigt att 2011 års verksamhetsbidrag ligger på en hög nivå

utifrån verksamhetens beläggning och geografiska upptagningsområde. Ersättnings-

nivån är också hög i jämförelse med upphandlad verksamhet inom relaterade verksamhetsområden.

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget till föreningen Livstycket justeras nedåt till 3 360 tkr för år 2012. Föreningen Livstycket bör i samband med förändringen beviljas omställningsstöd med 445 tkr. På sikt bör en diskussion föras om
finansieringen ska hanteras lokalt då föreningen Livstycket främst används av de

tre närliggande stadsdelsförvaltningarna.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ann-Katrin Åslunds (FP), ledamoten Ewa Samuelssons (KD) och
ledamoten Stefan Nilssons (MP) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert (S) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande

Organisations- och föreningsutskottet beviljar ansökan om verksamhetsbidrag
från den ideella föreningen Livstycket.

Särskilt uttalande
Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Föreningen Livstycket bedriver en viktig verksamhet för personer som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Många är analfabeter, är dåligt förankrade i det svenska samhället och behöver mer tid för att kunna ta emot Jobbtorgens insatser. Samtliga uppbär försörjningsstöd och ett problem för många av deltagarna är dålig hälsa. Handläggningen av stödet till föreningen Livstycket överfördes till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 2008. I samband med den verksamhetsrevision som genom-förts har förvaltningen uppmärksammat att föreningen Livstyckets ersättning per del-tagare ligger på en högre nivå än vissa ”liknande verksamheter ” samt att kapaciteten inte fullt utnyttjats. Förvaltningen föreslår därför en minskning av bidraget för år 2012 samt ett omställningsbidrag för samma år. Förvaltningen skriver att en diskussion på sikt bör föras om finansieringen ska hanteras lokalt då föreningen främst används av de tre närliggande stadsdelsförvaltningarna. Motiveringen är att bidrag från OFU ska ges till föreningar som bedriver stadsövergripande verksamhet.

Det framgår av handlingarna att den verksamhet som bedrivs i föreningen Livstycket välkomnar deltagare från hela Stockholm. Att det är flest deltagare från Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby beror på att det huvudsakligen är i dessa stads-delar som staden erbjuder bostäder för den berörda målgruppen. Det är angeläget att hela staden tar ett gemensamt ansvar för människor som kommer till Stockholm och som står allra längst bort från arbetsmarknaden.

Beslutet om föreningsbidrag och omställningsbidrag gäller 2012. Ansökan om bidrag och eventuella nya projekt sker årsvis.

§9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2012

Dnr 10.1-0017/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhets-
bidrag för år 2012 till följande 91 verksamheter med angivna summor.

Förening

Beslut, kr

Afasiföreningen i Stockholms län

411 000

ALRO Stockholm

179 000

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

97 000

ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

335 000

Attention Stockholms stad

200 000

Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län

187 000

BRIS Region Mitt, del av Riksförbundet BRIS

412 000

Brottsofferjouren i Västerort

410 000

Brottsofferjouren Stockholms Innerstad-Lidingö

410 000

Brottsofferjouren Syd/Ost (f.d. Farsta Brottsofferjour)

410 000

Bryggan Stockholm

662 000

Convictus

920 000

Demensföreningen i Stockholms län

62 000

DHR - Stockholmsavdelningen

889 000

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

135 000

Eritrean War Disabled Fighters Association EWDFA

218 000

Ersta diakoni, Vändpunkten

1 591 000

FATIMA Stockholm

80 000

FHDBF, Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

449 000

Filadelfiaförsamlingen Stockholm/LP-Kontakten City

332 000

FMN - Föräldraföreningen Mot Narkotika Storstockholm

389 000

Forum för Frivilligt Socialt Arbete/Volontärbyrån

1 000 000

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe

757 000

Frälsningsarméns Härbärge

4 661 000

Frälsningsarméns Sociala Center

579 000

FSDB Stockholms och Gotlands län

1 135 000

FUB Stockholm För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

742 000

Föreningen Alla Kvinnors Hus

3 510 000

Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm

46 000

Föreningen Ny Gemenskap

1 776 000

Föreningen Ny Gemenskap/Stödboende

1 625 000

Handikappridföreningen Lunk i Kring

332 000

HiSUS - Unga Hörselskadade i Stockholms Stad

225 000

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

91 000

Hjärt- och lungsjukas förening FHLIS-Stockholm

12 000

HOPP Stockholm

424 000

HRF Hörselskadades förening i Stockholm

445 000

HSO Stockholms stad

578 000

Ideella föreningen Situation Sthlm

1 135 000

IFFI Stockholm med EU-inriktning

167 000

Insamlingsstiftelsen Stella

100 000

Intresseföreningen för schizofreni/Centrala Stockholm Steg för Steg

1 385 000

Intresseföreningen MellanMålet

270 000

Kvinnors Nätverk

1 040 000

Kvinnors Rätt

378 000

Mansjouren i Stockholms län

215 000

MANUEL- Kontaktnät på eget språk

144 000

NHR Stockholm, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

348 000

Noaks Ark Stockholm

1 241 000

OCD-föreningen Ananke i Stockholm

376 000

Personskadeförbundet, StorStockholms Lokalförening av RTP, RTP

45 000

Posithiva Gruppen

236 000

Reumatikerföreningen Stockholm

451 000

RFHL-Stockholm/Qvinnoqulan

450 000

RFSL Stockholm

965 000

RFSL Stockholm/EGALIA

300 000

RSCI Riksföreningen stödcentrum mot incest

378 000

RSMH Järva Regnbågen

60 000

RSMH Kungsholmen

301 000

RSMH Solbergagården

354 000

RSMH Stockholms läns distrikt

110 000

RSMH Söder om Söder

342 000

Schizofreniförbundet, Källan

567 000

Skärholmens Brottsofferjour

410 000

Sociala Missionen

1 146 000

Spelberoendes förening Stockholm

438 000

Spånga-Kista Brottsofferjour

410 000

SRF Stockholms stad

1 021 000

Stiftelsen Fountain House

3 523 000

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

2150 000

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1 355 000

Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar

741 000

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

700 000

Stockholms distrikt av IOGT-NTO

183 000

Stockholms Dövas Förening

898 000

Stockholms Dövas Ungdomsråd

151 000

Stockholms Makalösa Föräldrar

310 000

Stockholms Stadsmission-Bostället

6 965 000

Stockholms Stadsmission-Enter Mötesplats

540 000

Stockholms Stadsmission-Unga föräldrar

300 000

Stockholms Stadsmission-Ungdomsmottagningen

811 000

Stockholms Stadsmission-Öppna dagverksamheter

3 550 000

Stockholms Stamningsförening

135 000

Svenska Brukarföreningen/Stockholm

335 000

Systerjouren Somaya

936 000

Sällskapet Länkarna i Stockholm Mariedal

191 000

Terrafem Stockholm

287 000

Tjejzonen i Stockholm

340 000

Verdandi Stockholmskretsen

1 100 000

X-Cons Stockholm

1 258 000

Ångestsyndromsällskapet i Stockholms Stad

220 000

Summa

68 478 0002. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att Brottsofferjouren
Skärholmen beviljas 100 000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för år
2012.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att föreningen Ny Gemenskap
beviljas 170 000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för utökade hyres-
kostnader första halvåret år 2012.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ansökan från föreningen Kvinnocenter Tensta-Hjulsta om verksamhetsbidrag avslås och istället beviljas
föreningen ett omställningsbidrag om 50 000 kronor för år 2012.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ansökan från föreningen
Stulen Barndom om verksamhetsbidrag avslås och i stället beviljas föreningen
ett omställningsbidrag om 60 000 kronor för år 2012.

6. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå föreningen Terrafem Stockholms ansökan om projektbidrag.

7. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende för
kännedom till kommunstyrelsen, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsdels-
nämnderna, utbildningsnämnden och äldrenämnden.

8. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-02.

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott beslutar om verksamhets-,

projektbidrag och start- och introduktionsbidrag till ideella organisationer. Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller socialnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer. Förvaltningen föreslår i detta ärende att organisations- och
föreningsutskottet beviljar 68 478 000 kronor i verksamhetsbidrag till 91 verksamheter för år 2012. Beslut om verksamhetsbidrag till föreningen Livstycket fattas i separat ärende. Totalt omfattar förvaltningens förslag till verksamhetsbidrag 71 838 000 kronor till 92 verksamheter.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert (S) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.


Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ann-Katrin Åslunds (FP), ledamoten Ewa Samuelssons (KD) och vice ordföranden Roger Mogerts (S) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande

Organisations- och föreningsutskottet bifaller förvaltningens förslag med
nedanstående förändringar.

Föreningen Kvinnocenter Tensta-Hjulsta beviljas 50 000 kr i verksamhetsbidrag
i stället för omställningsbidrag.


Föreningen Terrafem beviljas 400 000 kr i verksamhetsbidrag.


§10 Tilläggsbidrag till verksamheter för hemlösa vintern 2011-2012

Dnr 10.1-0679/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Frälsningsarméns
Härbärge 300 000 kronor i tillägg för akutboendet.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ny Gemenskap
100 000 kronor i tillägg för helgöppen dagverksamhet.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms
Stadsmission 600 000 kronor i tillägg för akutboenden och helgöppen
dagverksamhet.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-05.

En betydande del av stadens verksamheter för hemlösa utförs av idéburna organisationer med stöd från socialnämnden. Detta gäller såväl dagverksamheter som akut-boenden för att staden ska kunna uppfylla tak-över-huvudet-garantin. Under vinterhalvåret blir belastningen på verksamheterna särskilt hög. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att delar av de extra medel som tilldelats organisations- och föreningsstöd i samband med tertialrapport 1 används för att tillfälligt förstärka akutboenden och helgöppna dagverksamheter.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja tilläggsbidrag till Frälsningsarmén (300 000 kronor), Ny Gemenskap (100 000 kronor) och Stockholms Stadsmission (600 000 kronor) för vintern 2011/2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ledsagarservice för föreningar år 2012

Ansökan om föreningsledsagning
Dnr 10.1-0625/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fördela 773 000 kronor,
för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2012, enligt bilaga 1.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-09.
Från och med årsskiftet 2001/2002 införde staden pengsystem inom ledsagarservice. Enheten för ledsagarservice har sedan dess varit en utförarenhet på samma villkor som privata utförare. Tidigare beviljade enheten även stadens handikappföreningar ledsagning vid möten och aktiviteter. Ansvaret för bidrag till handikappföreningar fördes därefter över till organisations- och föreningsstöd. Föreningarna erhåller sedan 2002 pengar för ledsagning, för köp av fritt utvald utförare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att fördela 773 000 kr för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Föreningen KRIS-08 ansöker om projektbidrag

Ansökan från KRIS-08

Dnr 10.1-0542/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja KRIS-08 ett start-
och introduktionsbidrag om 325 000 kronor för år 2012.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-11.
Föreningen KRIS-08 ansöker om projektmedel om 790 000 kr hos OFU för att stödja personer, som verkat som kriminella och har haft missbruksproblem, i ett drogfritt liv utan kriminalitet. Föreningen har som mål att med tiden starta upp en öppenvård för ovanstående personer som finansieras via platsköp. Då föreningen utgör en till socialtjänsten och närliggande föreningar kompletterande verksamhet, där målet är egenfinansiering bör KRIS-08 stödjas temporärt av socialnämndens organisations- och föreningsutskott. Förvaltningen menar dock att KRIS-08 är att se som en ny förening och därför enligt riktlinjerna bör beviljas ett start- och introduktionsbidrag istället för ett projektbidrag. Föreningen söker även 450 000 kr hos Länsstyrelsen och beräknar också ett fortsatt stöd från Kriminalvården om 50 000 kr för år 2012.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja KRIS-08 ett start- och introduktionsbidrag om 325 000 kr som innefattar lokalhyra och kostnader för telefon, IT samt porto.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Terrafem Stödboende

Projektansökan från föreningen Terrafem.

Dnr 10.1-0667/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Terrafem projekt-
bidrag om 234 000 kronor för projektet Stödboende under perioden
2012-01-01 – 2012-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-28.
Sedan år 2007 har Terrafem, tillsammans med socialnämnden, fått utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att driva projekt stödboende, ett s.k. steg 2 boende för våldsutsatta kvinnor. Inför femte projektåret beviljades dock en lägre summa än tidigare år, vilket har medfört att Terrafem är i behov av ytterligare medel för att kunna driva boendet på samma nivå som tidigare projektår. Terrafem ansöker därför om projektbidrag från OFU.

Förvaltningen anser att OFU bör bevilja Terrafem projektbidrag för att fullfölja
projektperioden. Terrafem har drivit projektet tillsammans med socialnämnden sedan
år 2007 och är för kommande projektår i behov av delfinansiering för att upprätthålla tidigare verksamhetsnivå. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar Terrafem projektbidrag om 234 000 kr för verksamhetsåret 2012. Projektbidraget bör ses som ett engångsbidrag och ny utredning görs vid eventuell förlängd ansökan från
Terrafem.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 RFHL Stockholm – Qjouren

Projektansökan från föreningen RFHL Stockholm
Dnr 10.1-0652/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFHL Stockholm
projektbidrag om 350 000 kronor för projektet Qjouren under perioden
2012-01-01 – 2012-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-28.
Qjouren är en kvinnojour för missbrukande kvinnor. Sedan år 2007 har RFHL Stockholm, tillsammans med socialnämnden, fått utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att driva Qjouren. Inför femte projektåret beviljades dock en lägre summa än tidigare år, vilket har medfört att RFHL Stockholm behöver förkorta projektperioden med tre månader om inte ytterligare ekonomiska medel tillförs projektet. RFHL Stockholm söker därför projektbidrag från OFU.

Förvaltningen anser att OFU bör bevilja RFHL Stockholm projektbidrag för att fullfölja projektperioden. RFHL Stockholm har drivit projektet tillsammans med socialnämnden sedan år 2007 och projektet är i behov av delfinansiering för att fortsätta drivas enligt projektplanen. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar RFHL Stockholm projektbidrag om 350 000 kr för verksamhetsåret 2012. Projektbidraget ska ses som ett engångsbidrag.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Fortsatta stödgrupper på Maskrosbarn

Projektansökan från föreningen Maskrosbarn
Dnr 10.1-0660/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Maskrosbarn projektbidrag om 500 000 kronor för projektet Stödgrupper på Maskrosbarn under perioden 2012-01-01 – 2012-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-28.
Föreningen Maskrosbarn har under cirka ett års tid fått projektbidrag från OFU för att driva projektet stödgrupper på Maskrosbarn. Projektets syfte är att i gruppform stödja ungdomar i åldern 14-17 som har föräldrar som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom. Maskrosbarn har nått de målsättningar som sattes upp i början av projektet. Föreningen söker nu projektbidrag för ett andra projektår med samma syfte som första projektåret. Maskrosbarn har dock för avsikt att utöka antalet grupper och del-tagare.

Förvaltningen anser att projektet avlöper väl och når målgruppen. Förvaltningen anser även att det är positivt att projektets effekter kommer att utvärderas. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar Maskrosbarn projektbidrag om 500 000 kronor för ett andra projektår.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Att bli kär i ”fel” kille/tjej

Projektansökan från föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime
Dnr 10.1-0661/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå föreningen Glöm aldrig Pela och Fadimes ansökan om projektbidrag.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-28.
Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetar med att hjälpa utsatta invandrande kvinnor och flickor. Genom projektet Att bli kär i ”fel” kille/tjej vill föreningen höja kunskapen i samhället om hur hederskultur kan se ut och hur den påverkar ungdomar i dagens samhälle. Föreningen vill genomföra olika aktiviteter såsom utbildningar för myndighetspersonal och allmänhet, skapa en informationsfolder och en webbportal. Föreningen vill även starta ett mobilt team som ska arbeta uppsökande samt ha en jourmottagning för stöd och rådgivning i enskilda ärenden.

Förvaltningen anser att föreningen riktar sig till en utsatt målgrupp men att staden redan har egna verksamheter och etablerade samarbeten med andra föreningar inom området hedersrelaterat våld. Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår projektansökan från Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert (S) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ann-Katrin Åslunds (FP), ledamoten Ewa Samuelssons (KD) och vice ordföranden Roger Mogerts (S) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande

  1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar 240 000 kr, d.v.s. halva det
    sökta beloppet, till föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime för projektet Att
    bli kär i ”fel” kille/tjej.

  2. Därutöver anförs följande.

Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime arbetar förebyggande och har kontakt med hundratals ungdomar. Den är ett viktigt komplement till övriga organisationer som arbetar för att hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat våld eller hot.

§17 Ansökan från BRIS om projektbidrag till en dygnet-runt-öppen hjälplinje

Dnr 10.1-0688/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja BRIS Region Mitt 360 000 kronor i projektbidrag för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31 för att starta upp och bedriva en dygnet-runt-öppen hjälplinje.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-05.
BRIS Region Mitt har ansökt om projektbidrag för att starta upp och bedriva en
dygnet-runt-öppen hjälptelefon för barn och ungdomar. Socialnämnden stöder sedan tidigare BRIS Region Mitt med ett verksamhetsbidrag för att ge stöd till barn och vuxna via telefon, mejl och chatt. Hjälptelefonens tillgänglighet är dock begränsad till sex timmar per dag. Förvaltningen tycker därför att det är intressant att BRIS prövar att hålla telefonen öppen dygnet-runt för att se om man därigenom når en utökad målgrupp. Då detta innebär en stor ökning i antalet timmar motiverar det att förändringen genomförs i ett projekt som får ett bidrag utöver det ordinarie bidrag.

Förvaltningen föreslår därför att OFU beslutar att bevilja BRIS Region Mitt 360 000 kronor för att starta upp och bedriva en dygnet-runt-öppen hjälplinje under år 2012.

Förslag till beslut
Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förvaltningens information

§19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra god jul och gott nytt år.