Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2012-03-27

Sammanträde 2012-03-27

Datum
Klockan
17.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Ekonomisk redovisning år 2012

7 Projekt Maskros 2 - att brygga över glappet mellan incestutsatta tjejer och myndigheter

Projektansökan från Stockholms Tjejjour
Dnr 10.1-0059/2012

8 Ungdomsgård för unga med synnedsättning

Ansökan från Unga Synskadade Stockholm om fortsatt projektbidrag
Dnr 10.1-0020/2012

9 Uppsökningsverksamhet bland synskadade invandrare

Ansökan från SRF Stockholms stad
Dnr 10.1-0047/2012

10 Ansökan från föreningen Convictus om projektbidrag för Bryggan Vantör

Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-0050/2012

11 Ansökan från föreningen Convictus om projektbidrag för Bryggan Östermalm

Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-0049/2012

12 Kompletterande bidrag för 2011 års verksamhet

Ansökan från Stiftelsen Fountain House Stockholm
Dnr 10.1-0701/2011

13 Styvbarnsstöd

Ansökan från Samhällets styvbarn i Stockholm
Dnr 10.1-0700/2011

14 Projekt 1000 möjligheter - förebyggande arbete och direkt stöd till unga utsatta killar och unga som säljer sex eller använder sex som självskadebeteende

Ansökan från föreningen 1000 Möjligheter
Dnr 10.1-0048/2012

15 Förvaltningens information

a) Peter Örns slutrapport av arbetet med Överenskommelsen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie
Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras torsdag den 29 mars 2012.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2011-12-19 hade justerats 2011-12-30.

§6 Ekonomisk redovisning år 2012

Dnr 10.1-0128/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-12.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 112,1 miljoner kronor

för år 2012. Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverade för projektbidrag och start- och introduktionsbidrag. Inräknat de beslut som organisations- och föreningsutskottet beräknas fatta vid sammanträdet den 27 mars återstår 1,7 miljoner kronor (cirka 50 procent av budgeten) att fördela. Ytterligare projektansökningar kommer att behandlas vid utskottets sammanträde i oktober i år. Förvaltningen föreslår att utskottet

godkänner redovisningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§7 Projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour

Projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour
Dnr 10.1-0059/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Tjejjour ett ekonomiskt stöd om 155 000 kronor till Projekt Maskros 2 – att brygga över glappet mellan incestutsatta tjejer och myndigheter, för perioden 2012-03-28 – 2013-03-27.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-01.
Sedan mars år 2011 har Stockholms Tjejjour fått projektbidrag från OFU för att genomföra utbildning för anställda/volontärer och utöka stödet till flickor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och incest. Projektet avlöper väl och Stockholms Tjejjour verkar nå sin målgrupp. Föreningen har även lyckats slussa flera av flickorna vidare till socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under projektår två vill föreningen fortsätta utveckla stödet till målgruppen genom att bl.a. erbjuda utökade jourtider och tjej- och stödgrupper. Förvaltningen anser att det finns ett behov av att fortsätta utveckla stödet till målgruppen i Stockholms Tjejjours verksamhet. Målgruppen är svår att nå och stödinsatserna är ofta omfattande när målgruppen väl nås. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar 155 000 kronor i projektbidrag till Stockholms Tjejjour för projektår två.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Ungdomsgård för unga med synnedsättning

Ansökan från Unga Synskadade Stockholm om fortsatt projektbidrag

Dnr 10.1-0020/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Unga
Synskadade Stockholm 330 000 kronor i fortsatt bidrag för projektet ”Ungdoms-

gård för unga med synnedsättning” för perioden 2012-05-01 – 2013-04-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-06.

Föreningen Unga Synskadade Stockholm (USS) startade i maj 2008 i projektform en ungdomsgårdsverksamhet för ungdomar med synnedsättning. Ungdomsgårdens verksamhet bedrivs i den befintliga ungdomsgården Hövdingagården i Aspudden. Fram till 2011 erhöll föreningen ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet är nu inne på sitt fjärde år.

OFU beviljade 2010-12-16 föreningen 330 000 kr i bidrag för projektet ”Ungdoms-gård för unga med synnedsättning” för perioden 2011-05-01 – 2012-04-30. Föreningen Unga Synskadade Stockholm ansöker om 350 000 kr i fortsatt ekonomiskt stöd till projektet för ett år. Förvaltningen anser att projektet är värt att fortsätta stödja och ser det angeläget att ungdomar med synnedsättning erbjuds en återkommande fritidsaktivitet där de kan träffa andra i en liknande situation.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Unga Synskadade Stockholm 330 000 kr i fortsatt bidrag för projektet ”Ungdomsgård för unga med synnedsättning” för perioden 2012-05-01 – 2013-04-30.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Uppsökningsverksamhet bland synskadade invandrare

Ansökan från SRF Stockholms stad
Dnr 10.1-0047/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från SRF
Stockholms stad om projektbidrag på 250 000 kronor.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-16.

Synskadades Riksförbund (SRF) beräknar att det finns över 120 000 synskadade personer i Sverige. SRF Stockholms stad representerar synskadade boende inom Stockholms stad och Ekerö kommun.


SRF Stockholms stad ansöker om 250 000 kr till projekt ”Uppsökningsverksamhet bland synskadade invandrare” för ett år. Beräknad projekttid är två år. Föreningen skriver i sin ansökan att de tidigare har varit dåliga på att nå ut till synskadade invandrare och planerar därför att genomföra en uppsökande verksamhet bland synskadade invandrare.

Socialnämnden stödjer redan SRF med ett verksamhetsbidrag om 1 021 000 kr.

Förvaltningen anser att föreningen bör försöka nå ut till etniska grupper inom ramen för det verksamhetsbidrag som föreningen får genom OFU. Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår ansökan från SRF Stockholms stad om 250 000 kr för projekt ”Uppsökningsverksamhet bland synskadade invandrare”.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Ansökan från föreningen Convictus om projektbidrag för Bryggan Vantör

Ansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-0050/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Convictus

projektbidrag om 1 500 000 kronor för Bryggan Vantör år 2012 under förutsättning att socialnämnden beviljas motsvarande belopp från kommunfullmäktige.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-15.
Föreningen Convictus driver Bryggan Vantör sedan år 2004. Verksamheten är för hemlösa stockholmare. Fram till år 2012 så har Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd finansierat verksamheten (med 2 000 000 kr för år 2011). Företrädare för stadsdelsnämnden och socialnämnden har diskuterat att Convictus bör söka medel från organisations- och föreningsutskottet för finansieringen. Stadsdelsnämnden kommer fortsatt finansiera del av verksamheten med 500 000 kr bland annat genom att betala lokalhyra. Convictus söker 1 797 520 kr i projektbidrag hos OFU för resten av verksamheten år 2012. Under förutsättning att OFU får motsvarande medel överförda från medelsreserven i projektbidrag föreslår förvaltningen att OFU beviljar Convictus projektbidrag om 1 500 000 kr för Bryggan Vantör år 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ansökan från föreningen Convictus om projektbidrag för Bryggan Östermalm

Dnr 10.1-0049//2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus projektbidrag om 1 451 750 kronor för Bryggan Östermalm år 2012 under förutsättning att socialnämnden beviljas motsvarande belopp från kommunfullmäktige.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-15.
Föreningen Convictus driver Bryggan Östermalm sedan år 2006. Verksamheten är för hemlösa stockholmare. Fram till år 2012 så har Östermalms stadsdelsnämnd finansierat verksamheten med cirka 2 100 000 kr. Företrädare för stadsdelsnämnden och socialnämnden har diskuterat att Convictus bör söka medel från organisations- och föreningsutskottet för finansieringen. Stadsdelsnämnden kommer dock finansiera del av verksamheten med 621 495 kr genom att betala hyran för verksamhetens lokal. Convictus söker resterande medel 1 451 750 kr i projektbidrag hos OFU för år 2012. Under förutsättning att OFU får motsvarande medel överförda från medelsreserven i projektbidrag för år 2012 föreslår förvaltningen att OFU beviljar Convictus projektbidrag om 1 451 750 kr för Bryggan Östermalm år 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Kompletterande bidrag för 2011 års verksamhet

Ansökan från Stiftelsen Fountain House Stockholm

Dnr 10.1-0701/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om 155 000 kronor i kompletterande bidrag från Stiftelsen Fountain House Stockholm.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-02.
Stiftelsen Fountain House Stockholm startade 1980 och bedriver daglig verksamhet enligt klubbhusmodell för personer med en psykiatrisk sjukdomshistoria. Den arbetsmodell som används beskrivs som en psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering med syfte att bryta isolering och stärka självkänslan hos medlemmar.

Under år 2011 bidrog arrangerandet av en internationell klubbhuskonferens till ett budgetunderskott för år 2011. Stiftelsen Fountain House Stockholm ansöker om ett kompletterande bidrag för 2011 års verksamhet om 155 000 kr för att minska budgetunderskottet. Förvaltningen gör bedömningen att oförutsedda händelser bör kunna täckas inom den ekonomiska ram som utgått för år 2011. Stiftelsen Fountain House Stockholm erhåller sedan flera år ett verksamhetsbidrag från OFU som år 2011 uppgick till ca 3,5 mkr. Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Styvbarnsstöd

Ansökan från Samhällets styvbarn i Stockholm
Dnr 10.1-0700/2011

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Samhällets styvbarn i Stockholm 60 000 kronor som ett begränsat projektbidrag för kvalitetssäkring under perioden 2012-04-01 – 2013- 03-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-07.
Föreningen Samhällets styvbarn i Stockholm är en länsövergripande religöst och partipolitiskt obunden ideell förening, som sedan hösten 2011 bedriver regelbunden stödverksamhet i Stockholm. Riksföreningen Samhällets styvbarn har sedan starten 2004 främst arbetat med utåtriktat opinionsarbete för att synliggöra sina medlemmar parallellt med att den offentliga utredningen ”Vanvård i den sociala barnavården, S 2006:5” genomförts.

Föreningen Samhällets styvbarn i Stockholm ansöker om 90 000 kr i projektbidrag för att stabilisera och kvalitetsutveckla föreningen och den pågående verksamheten. Med anledning av den process som fortgår vad gäller upprättelseutredningen gör förvaltningen bedömningen att det under det närmsta året är rimligt att bidra till en kvalitetssäkring av Samhällets styvbarn i Stockholms verksamhet. Förvaltningen föreslår därför ett projektbidrag av engångskaraktär där föreningen beviljas medel för omkostnader gällande utbildning för stödgruppshandledare och lokalhyra.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen Samhällets styvbarn Stockholm ett projektbidrag om 60 000 kr för att under perioden 2012-04-01 – 2013-03-31 kvalitetssäkra kamratstödsverksamheten.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Projekt 1000 möjligheter – förebyggande arbete och direkt stöd till unga utsatta killar och unga som säljer sex eller använder sex som självskadebeteende

Ansökan från föreningen 1000 Möjligheter
Dnr 10.1-0048/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen 1000

Möjligheter ett projektbidrag om 250 000 kronor för att under perioden 2012-04-01 – 2013-03-31 bedriva chatt- och stödverksamhet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-14.
Föreningen 1000 möjligheter är en partipolitiskt och religöst obunden förening som bildades genom en avknoppning från Kvinnojouren Stina i Järfälla år 2010. Föreningen vänder sig primärt till unga utsatta killar och unga som säljer sex eller använder sex som ett självskadebeteende. För målgruppen arbetar man både förebyggande med gruppverksamhet på skolor/fritids och direkt individstödjande genom en chatt- och stödverksamhet. Den övergripande målsättningen med verksamheten är att på sikt minska den psykiska ohälsan bland unga och driva ett Ungdomscenter i Stockholm.

Föreningen 1000 möjligheter ansöker om 1 402 960 kr i projektbidrag hos OFU för att starta upp och etablera sin verksamhet inom Stockholms stad. Projektmedlen ämnas i huvudsak användas till personalkostnader för verksamhetsledare och projektledare. Förvaltningen ser det som intressant att följa utvecklingen av antalet stödsökande pojkar som vänder sig till föreningen. I jämförelse med likande verksamheter som erhåller ett ekonomiskt bidrag från OFU och utifrån den omfattning som chatt- och stödverksamheten i dag bedrivs med anser förvaltningen ett projektbidrag om 250 000 kr för ett år är rimligt. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar föreningen 1000 möjligheter ett projektstöd om 250 000 kr för att under perioden 2012-04-01 – 2013-03-31 bedriva chatt- och stödverksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande
Organisations- och föreningsutskottet lämnade följande särskilda uttalande.

Vi beslutar idag enligt socialförvaltningens förslag men vill understryka att det finns många aktörer inom det område, som föreningen nu beviljas stöd till vilket förvalt-ningen tydligt beskriver i sitt förslag till beslut. Det är därför viktigt att föreningen i eventuellt kommande ansökningar kan belägga vilket mervärde föreningens verksamhet ger.

§15 Förvaltningens information

a) Anmälan av Peter Örns slutrapport av arbetet med Överenskommelsen ”En
personlig dokumentation av en dialog som lett fram till ett förslag till över-
enskommelse mellan Stockholms stad och idéburna organisationer inom social-
och äldreområdet”.
Dnr 2.6 0651/2010

Ariane Andersson informerade om det aktuella läget gällande överenskommel-
sen mellan staden och de idéburna organisationerna. Därefter lades rapporten
till handlingarna.

§16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.