Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2012-10-30

Sammanträde 2012-10-30

Datum
Klockan
17.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av ordförandebeslut

7 Ekonomisk redovisning år 2012

8 Familjer som har barn med Språkstörning

Projektansökan från DHB Östra (Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Östra Sverige)
Dnr 10.1-0361/2012

9 Projekt Barnrättsbyrån år 2 - Ersta Diakonisällskap

Projektansökan från föreningen Ersta Diakonisällskap
Dnr 10.1-0471/2012

10 Ansökan från Ny Gemenskap om extra bidrag i samband med flytt från Kammakargatan till Västberga gård

11 Ansökan om förlängt start- och indroduktionsbidrag från föreningen Tjuvgods.se

Ansökan från föreningen Tjuvgods.se
Dnr 10.1-0060/2012

12 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2013

13 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras torsdag den 1 november 2012.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2012-03-27 hade justerats 2012-03-29.

§6 Anmälan av ordförandebeslut

Organisations- och föreningsutskottets ordförande Yvonne Fernell-Ingelström (M) beslutade 2012-04-23 att bevilja Ny Gemenskap 250 000 kronor för att ha verksam-heten öppen under hela sommaren 2012 samt extra hyresbidrag om 85 000 kronor för perioden juli till och med september 2012.

§7 Ekonomisk redovisning år 2012

Dnr 10.1-0128/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-04.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 112,1 miljoner kronor för år 2012. Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverade för projektbidrag och start- och introduktionsbidrag. Inräknat de beslut som organisations- och föreningsutskottet beräknas fatta vid sammanträdet den 30 oktober återstår 1,6 miljoner kronor (cirka 48 procent av budgeten) att fördela. Ytterligare projektansökningar kommer att behandlas vid utskottets sammanträde i december i år och förvaltningen bedömer att den avsatta budgeten kommer att förbrukas. Förvaltningen föreslår att utskottet godkänner redovisningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§8 Familjer som har barn med språkstörning

Projektansökan från DHB Östra (Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Östra Sverige)
Dnr 10.1-0361/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från
föreningen DHB Östra om 40 000 kronor för projektet ”Familjer som
har barn med språkstörning”.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-24.
Föreningen DHB Östra är en intresseorganisation för familjer med döva, hörsel-skadade och språkstörda barn och ungdomar i Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Föreningen ansöker om 40 000 kr i bidrag till projektet ”Familjer som har barn med språkstörning”. Projektet planerar att arrangera två informationskvällar och specialanpassade aktiviteter för familjer/barn med språkstörning. OFU stöder dock sedan många år två föreningar som vänder sig till hörande, hörselskadade och döva språkstörda barn i Stockholms stad. Det är föreningen Hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) och Unga Hörselskadade i Stockholms stad (HiSUS). OFU stöder även Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) som vänder sig till döva språkstörda barn. Förvaltningen föreslår därför att OFU beslutar att avslå ansökan från föreningen DHB Östra om 40 000 kronor för projektet ”Familjer som har barn med språkstörning”.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Projekt Barnrättsbyrån år 2 – Ersta Diakonisällskap

Projektansökan från föreningen Ersta Diakonisällskap

Dnr 10.1-0471/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ersta diakonisällskap
500 000 kronor i bidrag till projekt Barnrättsbyrån för perioden 2013-01-01 –
2013-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-02.

Ersta diakonisällskap startade i oktober 2011 Barnrättsbyrån i projektform. Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungas mänskliga rättigheter utifrån svensk lagstiftning samt FN:s barnkonvention och erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Organisations- och föreningsutskottet har beviljat föreningen 377 200 kronor i projektbidrag för perioden 2011-10-27 – 2012-10-26. Ersta diakonisällskap ansöker nu om ett fortsatt och utökat bidrag på 975 000 kronor till projektet under verksamhetsår två.

Förvaltningen anser att Barnrättsbyrån är ett nyskapande och utvecklande projekt som kompletterar stadens egna verksamheter. Verksamheten fungerar väl utifrån sin målsättning. Förvaltningen föreslår därför en viss ökning av projektbidraget. Förvaltningen uppmanar samtidigt föreningen att söka andra bidragsgivare då hälften av barnen som vänt sig till verksamheten kommer från andra kommuner.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar Ersta diakonisällskapet 500 000 kronor i fortsatt bidrag för projekt ”Barnrättsbyrån” under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att utskottet skulle besluta enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot
varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms
(M), ledamoten Ann-Katrin Åslunds (FP) och ledamoten Ewa Samuelssons (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.


Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

Organisations- och föreningsutskottet bifaller Projekt Barnrättsbyråns ansökan om
975 000 kronor.

§10 Ansökan från Ny Gemenskap om extra bidrag i samband med flytt från Kammakargatan till Västberga gård

Dnr 10.1-0555/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Ny
Gemenskap ett extra bidrag om 274 500 kronor för ökade kostnader i samband
med flytt.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-30.

Ny Gemenskap driver en dagverksamhet för hemlösa. Tidigare har detta gjorts på Kammakargatan i stadsdelen Norrmalm. Verksamheten har nu flyttat till Västberga Gård i Hägersten-Liljeholmen. I samband med flytten har extra kostnader uppkommit för föreningen. Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar föreningen extra ekonomiskt stöd om 274 500 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ansökan om förlängt start- och introduktionsbidrag från föreningen Tjuvgods.se

Ansökan från föreningen Tjuvgods.se
Dnr 10.1-0060/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Tjuvgods.se förlängt
start- och introduktionsbidrag om 40 000 kronor för perioden 2012-11-01 –
2012-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-24.
Tjuvgods.se är en förening med syfte att stödja kriminella att komma tillbaka in i samhället. Organisations- och föreningsutskottet har tidigare beviljat föreningen
347 872 kr till lokalhyra för perioden juli 2011 till och med juni 2012. Tjuvgods.se bedömer att de har behov av fortsatt ekonomiskt stöd för att klara år 2012 och ansökte initialt om förlängt start- och introduktionsbidrag om 220 000 kr för perioden juli till och med december 2012. Därefter har bland annat kompletterande handlingar dröjt varför tidsperioden för ansökan istället gäller november 2012 till och med december 2012 och avser 73 300 kr. Ansökan avser hyresstöd för lokal där föreningen bedriver rehabiliteringsprogram och hyra av lager där föreningen har material. Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet bifaller ansökan om bidrag till föreningslokal med 40 000 kr. Förvaltningen bedömer att hyra för lagerlokal inte är stöd till frivilligt socialt arbete varför förvaltningen föreslår att föreningen inte beviljas stöd för lagerhyra.


Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§12 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2013

Dnr 1.1-0577/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet fastställde följande sammanträdesdagar för år

2013. Alla sammanträden är klockan 17.30.

Torsdag 21 februari projektansökningar

Tisdag 11 juni

Tisdag 22 oktober projektansökningar

Tisdag 17 december beslut om vb 2014

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Förvaltningens information

a) Ariane Andersson informerade om det pågående arbetet med att uppdatera
socialnämndens riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer.

b) Förvaltningen delade ut ”Överenskommelse mellan Stockholms stad och den
idéburna sektorn”. Den 4 september 2012 mötte socialborgarrådet Anna König
Jerlmyr (M) och äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) 60 idéburna organisationer
i Stadshuset för en signeringscermoni av Överenskommelsen.

§14 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.