Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2013-02-21

Sammanträde 2013-02-21

Datum
Klockan
17.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Ekonomisk redovisning år 2013

7 Återremitterat ärende

Svar på återremiss angående föreningen
Livstyckets ansökan om verksamhetsbidrag för 2013
Ansökan om verksamhetsbidrag från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0260/2012

8 Återremitterat ärende

Föreningen KRIS-08 ansöker om projektbidrag
Ansökan från KRIS-08
Dnr 10.1-0483/2012

9 Ungdomsgård för unga med synnedsättning

Ansökan från Unga Synskadade Stockholm om förlängt projektbidrag
Dnr 10.1-0713/2012

10 Projekt 1000 Möjligheter - förebyggande arbete och direkt stöd till unga utsatta killar och unga som säljer sex eller använder sex som självskadebeteende - år två

Projektansökan från föreningen 1000 Möjligheter
Dnr 10.1-32/2013

11 Projekt Maskros - att brygga över glappet mellan incestutsatta tjejer och myndigheter - inom föreningen Stockholms Tjejjour - ett tredje år

Projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour
Dnr 10.1-0718/2012

12 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndag den 4 mars 2013.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2012-12-18 hade justerats 2012-12-20.

§6 Ekonomisk redovisning år 2013

Dnr 10.1-43/2013

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och
lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-28.

Organisations- och föreningsstöd har en total nettobudget om 119 miljoner kronor

för år 2013. Av dessa är 3,4 miljoner kronor reserverade för projektbidrag och start- och introduktionsbidrag. Inräknat de beslut som organisations- och föreningsutskottet beräknas fatta vid sammanträdet den 21 februari återstår 1,4 miljoner kronor (cirka 40 procent av budgeten) att fördela. Ytterligare projektansökningar kommer att behandlas under året och förvaltningen beräknar att samtliga projektmedel kommer att förbrukas. Förvaltningen föreslår att utskottet godkänner redovisningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

§7 Återremitterat ärende. Svar återremiss angående föreningen Livstyckets ansökan om verksamhetsbidrag för 2013

Ansökan om verksamhetsbidrag från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0260/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Livstycket verksamhetsbidrag om 3 760 000 kronor för år 2013.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-05.
Livstycket bildades år 1992 och har sina lokaler i Tensta. Föreningen Livstyckets
vision är att vara en plats där invandrare och flyktingar utbyter erfarenheter, lär sig det svenska språket och får en ökad självkänsla. Livstycket inriktar sig främst mot kvinnors behov och önskemål. OFU har beviljat föreningen Livstycket 4 250 000 kronor i verksamhetsbidrag under åren 2008 till och med 2011. Inför år 2012 ändrades verksamhetsbidraget till 3 360 000 kronor kompletterat med ett omställningsbidrag om 445 000 kronor. Nivån på bidraget om 3 360 000 kronor räknades på att det var 100 personer som deltog i verksamheten på heltid (6 timmar/dag). Förvaltningen har i sin uppföljning konstaterat att antalet deltagare i verksamheten fortfarande understiger 100 och att majoriteten av dessa endast deltar på deltid. Med utgångspunkt från detta anser förvaltningen att bidraget bör ligga kvar på nivån för år 2012 utan omställningsbidraget. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar Livstycket 3 360 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och tjänstgörande ersättaren Johan Nilsson (M) föreslog att utskottet skulle besluta att bevilja föreningen Livstycket verksamhetsbidrag om 3 760 000 kronor för år 2013.


Vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) ställde sig bakom ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ewa Samuelssons (KD) och tjänstgörande ersättaren Johan Nilssons (M) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Organisations- och föreningsutskottet lämnade följande särskilda uttalande.

Föreningen Livstycket bedriver en viktig verksamhet för personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Många är analfabeter och har ofta vistats länge i Sverige utan att ha lyckats bryta sin isolering och skapa egna nätverk. Livstycket har i 20 år erhållit bidrag i olika former från Stockholms stad för att kunna bedriva verksamheten.

Livstyckets verksamhet spänner över många av stadens verksamhetsområden. Personer som går på verksamheten har bland annat stor brist på utbildning och avsaknad av kunskaper i svenska. Det finns också de som har fysiska och/eller ibland psykiska funktionsnedsättningar. Livstyckets målgrupp består av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten arbetar hela tiden mot det övergripande målet att deltagarna ska gå ut i egen försörjning.

Föreningen tillskrev i december utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och Järvalyftet med förfrågan om ekonomiskt stöd. De två nämnderna har dock inte någon bidragsgivning. Utbildningsnämnden ansvarar inte för vuxenutbildning.

§8 Återremitterat ärende. Föreningen KRIS-08 ansöker om projektbidrag

Ansökan från KRIS-08

Dnr 10.1-0483/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja KRIS-08 ett förlängt start- och introduktionsbidrag om 600 000 kronor för år 2013.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-07.

Föreningen KRIS-08 beviljades 325 000 kronor i start- och introduktionsbidrag av organisations- och föreningsutskottet (OFU) för lokalkostnader år 2012. Föreningen ansöker nu om 1 300 000 kronor i projektmedel för år 2013. Förvaltningen föreslog i ett tidigare ärende ett bidrag om 600 000 kronor. När ärendet lades fram för beslut i utskottet återremitterades det dock för inarbetande av nya uppgifter. Den övergripande frågan var om KRIS-08 ska få bidrag då föreningen exkluderar personer som
medicinerar för att motverka funktionsnedsättningen ADHD. Den andra frågan rörde förvaltningens grund för förslaget om bidragets storlek som bedömdes otydlig. Att bevilja ett projektbidrag om 1 300 000 kronor mot tidigare start- och introduktionsbidrag, 325 000 kronor, anser förvaltningen vara en för hög ökning från ett år till ett annat. Förvaltningen har gjort en fördjupad bedömning av ansökan och bedömer att KRIS-08 utgör ett komplement för enskilda som anser sig behöva total drogfrihet för sin egen rehabilitering. När det gäller frågan om verksamhetens effekter motiverar det utökade bidraget är det förvaltningens bedömning att verksamheten verkat för kort tid för att detta tydligt ska kunna beskrivas. Förvaltningen föreslår att KRIS-08 beviljas ett förlängt, utökat och sista start- och introduktionsbidrag om 600 000 kronor för lokal och tillhörande driftkostnader samt del av tjänst i verksamheten.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättare Johan Nilsson (M) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M), ledamoten Ewa Samuelssons (KD), ledamoten Stefan Nilssons (MP) och tjänstgörande ersättare Johan Nilssons (M) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert (S) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag hade haft rösträtt skulle jag ha lagt följande förslag till beslut.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet avslår förslaget om bidrag till KRIS-08.

2. Därutöver anförs följande.

Vänsterpartiet ville återremittera ärendet för att klargöra om det var förenligt med stadens policy och överhuvudtaget möjligt att ge en förening bidrag från kommunen, i det fall föreningen diskriminerar och utestänger en viss grupp från medlemskap. I detta fall handlar det om att personer med funktionsnedsättningar som medicinerar för att motverka ADHD inte är välkomna som medlemmar i KRIS-08.

Vi anser att förvaltningen i återremissen inte har fördjupat sin bedömning i frågan om diskriminering. När vi ville återremittera var det med hänvisning till att ett bidrag inte är förenligt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Vår uppfattning är fortfarande att Stockholms stad bara ska ge bidrag till föreningar som är öppna och ej diskriminerar.

Det enda förvaltningen säger efter återremissen är att KRIS-08 är ett komplement för de som anser sig behöva total drogfrihet för sin rehabilitering. Går man med på detta öppnar man dörren för en rad undantag från kommunens principer. Vi uppskattar allt arbete som KRIS-08 gör, men det kan inte innebära att man får stänga ute vissa grupper. Denna aspekt belyser inte förvaltningen. Vi har inte fått veta om stöd till verksamheten är förenlig med stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar samt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

ADHD är en funktionsnedsättning. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning handlar om att göra åtskillnad, undantag eller inskränkning. Det är just detta som personer med ADHD drabbas av när KRIS inte vill ta emot dem på grund av deras medicinering.

Vi vill också hänvisa till att mediciner mot ADHD som tas under uppsikt från läkare inte gör människor drogpåverkade. Man får exempelvis köra bil och flygplan samt operera även om man äter medicinen. Medicinen är lagligt utskriven av läkare. Flera studier visar att de personer som tar medicinen fungerar klanderfritt. Vi vill också hänvisa till ett pågående projekt på Norrtäljefängelset som har visat goda resultat för den här gruppen. Givetvis kan alla mediciner i alla former missbrukas, oavsett vilken substans de innehåller.

§9 Ungdomsgård för unga med synnedsättning

Ansökan från Unga Synskadade Stockholm om förlängt projektbidrag
Dnr 10.1-0713/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Unga
Synskadade Stockholm 197 000 kronor i förlängt bidrag för projektet ”Ungdoms-gård för unga med synnedsättning” för perioden 2013-05-01 – 2013-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-11.

Föreningen Unga Synskadade Stockholm (USS) startade i maj 2008 i projektform en ungdomsgårdsverksamhet för ungdomar med synnedsättning. Från och med januari 2013 hyr verksamheten in sig hos DUKIS, Stockholms Dövas Ungdomsråds ungdomsgård, på Olof Palmes gata vid Norra Bantorget. Fram till 2011 erhöll föreningen ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden.

Föreningen Unga Synskadade Stockholm har under två år erhållit 330 000 kr/år i

bidrag för projektet ”Ungdomsgård för unga med synnedsättning”. Föreningen Unga Synskadade Stockholm ansöker nu om 230 000 kr i förlängt bidrag för perioden 2013-05-02 – 2013-12-31.

Förvaltningen anser att projektet är värt att fortsätta stödja då många av ungdomarna enligt föreningens brukarenkäter känner sig ensamma i sin skola och verksamheten har bidragit till att många har fått nya vänner. Ungdomsgården har blivit en viktig mötesplats för ungdomarna och att det är angeläget att ungdomar med synnedsättning erbjuds en återkommande fritidsaktivitet där de kan träffa andra i en liknande situation.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Unga Synskadade Stockholm 197 000 kr i förlängt bidrag för projektledartjänst inom projektet ”Ungdomsgård för ungdomar med synnedsättning” för perioden 2013-05-01 – 2013-12-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Projekt 1000 Möjligheter – förebyggande arbete och direkt stöd till unga utsatta killar och unga som säljer sex eller använder sex som självskadebeteende – år två

Projektansökan från föreningen 1000 Möjligheter
Dnr 10.1-32/2013

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen 1000
Möjligheter ett projektbidrag om 250 000 kronor för ett andra år till projektet
”Förebyggande arbete och direkt stöd till unga utsatta killar och unga som säljer eller använder sex som självskadebeteende” för perioden 2013-04-01 – 2014-03-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-28.
Föreningen 1000 möjligheter har beviljats ett projektbidrag om 250 000 kronor från OFU under ett år (2012-04-01 – 2013-03-31) för att driva projektet ”förebyggande arbete och direkt stöd till unga utsatta killar och unga som säljer sex eller använder sex som självskadebeteende”. Projektets syfte är att genom stöd och förebyggande arbete i första hand nå målgruppen unga pojkar utsatta för övergrepp, våld och hedersrelaterad problematik både i hemmet och i samhället. Föreningen ansöker nu om ett projektbidrag om 1 466 464 kronor för ett andra år med samma syfte som tidigare. Föreningen har under det första projektåret lyckats nå målgruppen främst genom sin verksamhet på skolor och fritidsgårdar i Stockholm. Förvaltningen anser att ett år är en relativt begränsad tid för att utveckla en verksamhet med inriktningen mot denna målgrupp som erfarenhetsmässigt har varit/är svår att nå. Storleken på ansökt belopp anses dock inte vara i proportion till verksamhetens omfattning. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar föreningen 1000 möjligheter ett projektbidrag om

250 000 kronor i enlighet med tidigare beviljat belopp för att fortsätta utveckla verksamheten under ett andra projektår.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Projekt Maskros – att brygga över glappet mellan incestutsatta tjejer och myndigheter – inom föreningen Stockholms Tjejjour – ett tredje år

Projektansökan från föreningen Stockholms Tjejjour
Dnr 10.1-0718/2012

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Tjejjour ett projektbidrag om 120 000 kronor för ett tredje år till projekt Maskros – att brygga över glappet mellan incestutsatta tjejer och myndigheter, för perioden 2013-03-28 – 2013-12-31.


Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-28.
Sedan mars år 2011 har Stockholms Tjejjour fått projektbidrag från OFU för att

genomföra utbildning för anställda/volontärer och för att utöka stödet till flickor som

har blivit utsatta för sexuella övergrepp och incest. Projektet avlöper väl och Stockholms Tjejjour fortsätter att nå uppsatta mål. Under projektår tre vill föreningen fortsätta vidareutveckla stödet till målgruppen. Genom projektbidraget har föreningen kunnat kvalitetssäkra och vidareutveckla sitt arbete. Förvaltningen bedömer att projektet är intressant att stödja ytterligare en period med samma bidragsnivå som tidigare eftersom projektet når målgruppen och för att föreningen ska få ytterligare tid att dokumentera det utvecklingsarbete som har genomförts. Förvaltningen föreslår därför att OFU beviljar 120 000 kronor i ett sista projektbidrag till Stockholms

Tjejjour för perioden 2013-03-28 – 2013-12-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förvaltningens information

Ariane Andersson gav en utförlig information om förvaltningens arbete med att revidera socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar. Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 26 mars 2013.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.