Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-03-05

Sammanträde 2009-03-05

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till för allmänheten Restaurang Diarca

6 Nytt tillstånd till för allmänheten Restaurang Res. De Trevi

7 Nytt tillstånd till för allmänheten Restaurang Restaurang Phuket Island

8 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Kafé Mäster Olof

9 Utökad serveringstid på Restaurang Grodan Sergel

10 Omprövning efter prövotid för Restaurang Oj Oj Oj

11 Omprövning efter prövotid för Restaurang Metró

12 Omprövning efter prövotid för Restaurang Pleasant

13 Omprövning efter prövotid för Restaurang Waan Thai

14 Omprövning efter prövotid för Restaurang Pizzeria Torino i Örnsberg

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

15 Återremitterat ärende, Tillsynsärende gällande Restaurang Ericas Hemlagat

Nya ärenden:

16 Tillsynsärende gällande Restaurang Kokyo

17 Tillsynsärende gällande Restaurang Teater Scenario

18 Tillsynsärende gällande Restaurang Dao Beach

19 Tillsynsärende gällande Restaurang Café la Corniche

20 Tillsynsärende gällande Restaurang Momma

Dnr: 07-2008-03990 Handl: PHe/Gkr

21 Tillsynsärende gällande Restaurang Starbar

22 Tillsynsärende gällande Restaurang Olympos

23 Tillsynsärende gällande Restaurang Agra Tandoori

24 Tillsynsärende gällande Restaurang Jimmys Marina Steakhouse

25 Tillsynsärende gällande Restaurang Ristorante Pavarotti

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-02-01 - 2009-02-25

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap under perioden 2009-02-01 - 2009-02-25

28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-02-01 - 2009-02-25

29 Domar/beslut från länsrätten (10 st)

30 Information från tillståndsenheten, alkohollagsutredningen. Pressmeddelande och sammanfattning av utredningens förslag.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-02-05 hade justerats 2009-02-10.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-03-09.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Diarca, Åsögtan 111

Dnr: 01-2008-04614

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Diarca Restaurang AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att medge servering till klockan 01:00 i restaurangen under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten med denna serveringstid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL. Detta på grund av risk för störningar till närboende.

 4. Ovanstående förutsätter att lokalen godkänns av brandmyndigheten och att sökanden erhåller slutligt godkännande från miljöförvaltningen för allsidig matlagning i lokalens kök, enligt 7 kap. 8 § AL. Vidare ska kunskaper i alkohollagen redovisas för minst hälften av bolagets styrelse, enligt 7 kap. 7 § AL. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2009-06-12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang De Trevi, Förmansvägen 11

Dnr: 01-2008-04872

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Emsa Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att medge serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen, med ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Tjänsteanteckning från tillståndenheten angående ändring av sökt serveringstid, daterad 2009-02-17. I tjänsteanteckningen framgår att sökanden önskar serveringstid från klockan 11:00. I den ursprungliga ansökan ansöktes om serveringstid från klockan 13:00.

Med ändring av p. 1 i tjänsteutlåtandet föreslår förvaltningen att sökanden ska få serveringstid mellan klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering i stället för serveringstid mellan klockan 13:00-22:00.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Phuket Island, Hammarby Allé 73

Dnr: 01-2009-00132

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Phuket Island AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

 3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2009-06-30, medges även serveringstid till klockan 01:00 inomhus.

 4. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag, daterat 2009-02-13, avseende yttrande från Södermalms stadsdelsnämnd över ansökan om alkoholservering-Restaurang Phuket Island (Dnr 507-66/09).

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Kafé Mäster Olof, Svartmangatan 6

Dnr: 02-2009-00137

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kulturkafét Mäster Olof ekonomisk förening serveringstillstånd för vin och starköl till slutna sällskap, dagligen i restaurang mellan klockan 18:00-23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen(AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i uteservering i innergården avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

3. Serveringstillstånd i uteservering i innergården medges till klockan 22:00 på prov ett år.

4. Ovanstående förutsätter att brandmyndigheten godkänner lokalen samt att sökanden styrker att lokalens livsmedelsanläggning blir registrerad av miljöförvaltningen, enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2009-04-06, i annat fall upphör detta besluta att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

5. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anders Hansson, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs underskrifter från samtliga fem innehavare av lägenheter med fönster mot gården på Svartmangatan 5.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag, daterat 2009-02-13, avseende yttrande från Södermalms stadsdelsnämnd över ansökan om alkoholservering-Mäster Olofsgården (Dnr 507-55/09).

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge serveringstillstånd till klockan 22:00 i uteservering i innergården på prov ett år och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Grodan Sergel, Sveavägen 9-11

Dnr: 05-2008-04640

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 05:00 i restaurangen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter ska utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Villkor meddelas även om system för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL. Med detta upphör tidigare meddelat villkor om en ordningsvakt från klockan 22:00 att gälla.

 3. Tidigare meddelat villkor om STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering kvarstår oförändrat, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande från Stefan Nilsson (mp)

Det finns en koppling mellan mycket sena serveringstider och mängden våldsbrott. Ytterligare ett 05-tillstånd till de 13 nuvarande kommer sannolikt att leda till ökade ordningsproblem. Förlängningen till klockan 05:00 borde därför inte ha beviljats.

§10 Ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering efter prövotid i restaurang Oj Oj Oj, Söderhallarna 309

Dnr: 25-2008-04592

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i uteserveringen, dagligen mellan klockan 11:00 och 24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Omprövning efter prövotid i restaurang Metró, Götgatan 93

Dnr: 25-2008-04593

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Dinero Aktiebolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurangen till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Tidigare meddelade villkor angående vakter och STAD-utbildning kvarstår oförändrade.

 3. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Omprövning efter prövotid i restaurang Pleasant, Kammakargatan 9 A

Dnr: 25-2008-04594

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Pleasant Prospect AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang Waan Thai, Sankt Eriksgatan 92

Dnr: 25-2008-04595

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Jaal Restaurang AB stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Pizzeria Torino i Örnsberg, Junkergatan 6

Dnr: 25-2009-00407

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Pizzeria Torino i Örnsberg stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 12:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkoret om att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering kvarstår. Detta på grund av serveringsställets beskaffenhet och i syfte att serveringslokalen ska kunna överblickas på ett tillfredställande sätt.

3. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Pulkka 02-Ericas Hemlagat, Ringvägen 151

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Pulkka 02, tillståndshavare på serveringsstället Erica Hemlagat, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Shiwech Aktiebolag – Kokyo, Sveavägen 105

Dnr: 26-2008-00015

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Shiwech Aktiebolag en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Teater Scenario/scenariorum för unga – Teater Scenario, Hantverkargatan 78

Dnr: 07-2008-01428

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Teater Scenario/scenariorum för unga, 802400-3082, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Degen & Olofsson HB - Dao Beach, Blackebergsvägen 28

Dnr: 07-2008-02451

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Degen & Olofsson HB tillståndshavare på restaurang Dao Beach enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-11 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Annelie Dahlgren, Magnus Degen och ombudet Sture Lindqvist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Basel Kompaniet AB – Café la Corniche, Norr Mälarstrand 76

Dnr: 07-2008-03421

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Basel Kompaniet AB tillståndshavare i Café la Corniche en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot D & B Restaurang AB- Starbar, Sankt Eriksgatan 22

Dnr: 07-2008-04033

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av dom i kammarrätten i Stockholm, meddelad 2007-05-29, samt eventuellt nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Buhran Boyaci och ombudet Johan Obel vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 2 mars 2009.

Under sammanträdet inlämnades Starbars meny.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av dom i kammarrätten i Stockholm, meddelad 2007-05-29 samt eventuellt nya uppgifter.

§21 Ingripande mot Restaurang Assayo – Olympos, Bredängstorget 3

Dnr: 07-2008-04233

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela den enskilde näringsidkaren, med firman Restaurang Assayo, tillståndshavare i restaurang Olympos, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att tillståndshavaren ska tillse att all nuvarande personal, de som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2009-06-30. Villkoret gäller därefter kontinuerligt vid eventuell nyanställning av serveringspersonal.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Stark Spicery Handelsbolag – Agra Tandoori, Hantverkargatan 84

Dnr 07-2008-04647

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Stark Spicery HB tillståndshavare på Agra Tandoori enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Atahar Hossain, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 3 mars 2009.

Närvarande vid sammanträdet var även redovisningskonsult Thomas Sävö.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Jimmys Steakhouse AB- Jimmys Marina Steakhouse, Kölnagatan 26-28

Dnr 07-2008-04650

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren, Jimmys Steakhouse Sjöstaden AB tillståndshavare på Jimmys Marina Steakhouse, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 26 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Kista Kök och Bar AB – Ristorante Pavarotti, Kronoborgsgränd 14

Dnr 07-2008-04696

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Kista Kök och Bar AB en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-02-01 – 2009-02-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§27 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-02-01 – 2009-02-25

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§28 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

8 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§29 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om alkoholutredningens förslag till ny alkohollag.

Anders Häregård delade ut statistik för 2008 avseende serveringstillstånd vid tillståndsenheten.