Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-04-02

Sammanträde 2009-04-02

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Bebe Restaurang

6 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Kaffestugan

7 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Professorn

8 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Hägerstalunds Wärdshus

9 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Story Hotel

10 Utökad serveringstid på Restaurang Theodora

11 Utökad serveringstid på Restaurang Retro

12 Utökad serveringstid på Restaurang Grodan (La Grenouille)

13 Satellitservering för på Restaurang Melanders Fiskrestaurang

14 Omprövning efter prövotid på Restaurang Ruccola Bar

15 Omprövning efter prövotid på Restaurang Ego

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

16 Återremitterat ärende. Tillsynsärende avseende Restaurang After Café bar & kök/Temple Bar

17 Återremitterat ärende. Tillsynsärende avseende Restaurang Starbar

Nya ärenden:

18 Tillsynsärende avseende Restaurang Caprese

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Fifi´s Kök och Bar

Dnr: 07-2008-02674 Handl: PHe/Gkr

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Momma

Dnr: 07-2008-03990 Handl: PHe/Gkr

21 Tillsynsärende avseende Restaurang Söderhof

Anmälningar och information

22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-02-26 - 2009-03-25

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-03-01 - 2009-03-25

24 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-02-26 - 2009-03-25

25 Domar/beslut från länsrätten (4 st)

26 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

27 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-03-05 hade justerats 2009-03-10.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-04-06.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bebe Restaurang, Rörstrandsgatan 15

Dnr: 01-2008-03610

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge HB 08 Bebe stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 i restaurangen och från klockan 11:00 till klockan 22:00 på uteserveringen, i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kaffestugan, Kungsholms Strand 173

Dnr: 01-2008-04116

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-22:00 i restaurang samt uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll saknas.

 3. Om sökanden kan visa godkänt ljudisoleringsprotokoll senast 2009-07-02, medges även serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov i ett år.

 4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggningen för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-07-02 ska förbehållet vara undanröjt.

 5. Serveringstillstånd på uteservering förutsätter även att sökanden kan visa dispositionsrätt till den. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-07-02 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 26 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Professorn, Professorsslingan 13

Dnr: 01-2009-00131

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Sirou Restaurang Kommanditbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Professorn och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstid dagligen i restaurang och uteservering till klockan 03:00 och i uteservering till klockan 01:00, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Hägesrtalunds Wärdshus, Hägerstalunds Gård

Dnr: 01-2009-00108

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hägerstalunds Wärdshus AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges servering till klockan 01:00 i uteserveringen under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta under förutsättning att musik inte spelas i uteserveringen. Prövotid meddelas för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteserveringen avslås enligt 6 kap. 4 § AL. Detta på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i Story Hotel, Riddargatan 6

Dnr: 01-2009-00209

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge STORY HOTEL AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl i restaurang och uteservering (bakgården), dagligen mellan klockan 11:00-02:00 respektive 11:00-22:00. Servering i form av roomservice får ske dagligen mellan klockan 11:00-02:00 och servering från hotellrummens minibarer får ske dygnet runt, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 02:00 i uteservering medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i uteservering avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

 4. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag, från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkoret meddelas på grund av områdets karaktär och den sena serveringstiden, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

 5. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret, som ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2009-06-05, gäller därefter kontinuerligt. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

 6. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2009-06-05, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

 7. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Theodora, Sankt Eriksgatan 53 B

Dnr: 05-2009-00263

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid fredagar och lördagar till klockan 03:00 på prov ett år.

2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

3. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2009-10-01.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ahmet Özdemir och Johan Dannqvist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2009-03-30.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag, daterat 2009-03-19, avseende yttrande från Kungsholmens stadsdelsnämnd om ansökan om utökad serveringstid i restaurang Theodora, dnr 507-055-09.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog utökad serveringstid fredagar och lördagar till klockan 03:00 på prov ett år med villkor.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förelog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Retro, Sveavägen 120

Dnr: 05-2009-00405

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 fredagar och lördagar på prov ett år under förutsättning att bolaget inkommer med ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden. Senast 2009-10-01 ska bolaget ha inkommit med ljudisoleringsprotokollet.

 2. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 23:00 på prov ett år.

 3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 4. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2009-10-01.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att ge utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 fredagar och lördagar på prov ett år med villkor respektive utökad serveringstid till klockan 23:00 i uteserveringen.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) hade haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Grodan (La Grenouille), Grev Turegatan 16

Dnr: 05-2009-00638

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter avseende kringliggande restaurangers serveringstider.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter avseende kringliggande restaurangers serveringstillstånd.

§13 Satellitservering på Medborgarplatsen/Melanders Fiskrestaurang, Södermalms Saluhall

Dnr: 16-2009-00601

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i separat uteservering på Medborgarplatsen, dagligen från klockan 11:00 till klockan 24:00, 2009-04-01- 2009-09-30, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Villkor meddelas att minst en förordnad ordningsvakt tjänstgör i satellitserveringen, torsdag – lördag från klockan 19:00 till dess att samtliga gäster lämnat serveringsstället, på grund av det allmänna ordningsläget på Medborgarplatsen, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Ruccola Bar, Hagsätra Torg 7 A

Dnr: 25-2009-00535

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Ego, Kammakargatan 22

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-03:00 respektive 11:00-00:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL),

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande enligt alkohollagen mot CHSD Invest AB, After Café bar & kök/Temple Bar, Kornhamnstorg 55-57

Dnr: 07-2008-03380

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dimitris Stavropoulos, Stavros Stavropoulos och Christopher Stavropoulos, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§17 Ingripande mot D & B restaurang AB – Starbar, Sankt Eriksgatan 22

Dnr: 07-2008-04033

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för D & B Restaurang AB enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Buhran Boyaci med biträde av advokat Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 1 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Laion Compani Kommanditbolag – Caprese, Kungsholmsgatan 24

Dnr: 07-2008-02665

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för tillståndshavaren Laion Compani Kommanditbolag enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-12 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Neserin Ömeroglu, Deniz Ömeroglu samt Peter Bäckström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 31 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Sthlm Frittata AB - Momma , Renstiernas Gata 30

Dnr: 07-2008-03990

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Sthlm Frittata AB en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Hofburen AB – Söderhof, Fatbursgatan 1

Dnr: 07-2008-03883

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för närmare utredning avseende inbetalning av skatt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Bekir Suvakci med biträde av redovisningskonsult Konstantinos Mitilinos, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Utdrag från Skatteverkets databas, daterad 2009-04-01, dukades vid sammanträdet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande från bolaget, daterat den 18 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för närmare utredning avseende inbetalning av skatt.

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-03-01 – 2009-03-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§23 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-02-26 – 2009-03-25

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§24 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

3 domar och 5 beslut anmäldes.

§25 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§26 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att ”Krögarmässan” den 30 mars 2009 avlöpte väl. Anders Häregård redogjorde vidare för förslaget till ny alkohollag. Ny alkohollag beräknas att träda i kraft den 1 juli 2010.

Socialtjänst – och arbetsmarknadsförvaltningen har fått lagförslaget på remiss och remissvaret kommer att behandlas på socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2009.