Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-05-07

Sammanträde 2009-05-07

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-04-02 hade justerats 2009-04-06.

4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-05-11.

5 Ansökan om serveringstillstånd - Restaurang Shiraz HB, Helsingforsgatan 2

Dnr: 01-2008-04171

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Shiraz Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurangen och uteservering mellan klockan 11:00 och klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Beslutet gäller under förutsättning att den sökande senast 2009-09-01 inkommit med ett beslut om godkännande av livsmedelsanläggningen till förvaltningen.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

4. Om sökande visar ljudisoleringsprotokoll med godtagbara värden senast 2009-09-01, medges även serveringstid dagligen till klockan 01:00, på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande till närboende. Prövotiden börjar gälla efter det att båda förbehållen enligt ovan är undanröjda.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Butsaya Thai Restaurang 2, Tellusborgsgatan 67 B

Dnr: 01-2008-04611

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Butsaya Thai Restaurang stadigvarande serveringstid i restaurangen (bottenvåningen) och uteserveringen mellan klockan 11:00 och 22:00 respektive klockan 11:00 och 20:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att dispositionsrätten till lokal och uteservering visas. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

3. Under förutsättning att dispositionsrätt även visas till lokalen på våning 2 samt att brandmyndigheten inte har några anmärkningar vad gäller brandsäkerheten på serveringsstället medges även stadigvarande serveringstillstånd på våning 2 mellan klockan 11:00 och 22:00. Detta förbehåll ska vara undanröjt senast 2009-08-31.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 22

Dnr: 01-2009-00398

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Café Birger Jarl AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 03:00 respektive 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen

3. Villkor meddelas även att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

4. Ovanstående förutsätter att brandmyndigheten inte har några anmärkningar vad gäller brandsäkerheten på serveringsstället samt att serveringsstället blir godkänt av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det förbehållen undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållen vara undanröjda.

5. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MareMonte, Vanadisvägen 12

Dnr: 01-2009-00923

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge MAPZO Restauranger AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen(AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2009-06-30, i annat fall upphör detta beslut att gäla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om stadigvarande serveringstid mellan klockan 11:00-01:00 i restaurangen och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Utsikten, Årstaängsvägen 11

Dnr: 02-2009-00666

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalerna med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

10 Ansökan om serveringstillstånd i M/S Delfin XII, Strömkajen

Dnr: 03-2009-00852

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sundman & Lindström Restaurangkonsulter AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i inrikes trafik, i ovanstående serveringslokal, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt alkohollagens 7 kap. 12 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Gamla stans pizzeria, Storkyrkobrinken 9

Dnr: 05-2008-02179

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen klockan 10:00-24:00, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Tove Rhudin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang S/S Mariefred, Klara Mälarstrand

Dnr: 05-2009-00685

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja ansökan om utökad serveringstid dagligen från klockan 10:00 i restaurang, i inrikes trafik, årligen 1/5-31/12, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 6 maj 2009. I skrivelsens anges bl.a. att bolaget ansöker om serveringstid från klockan 10:00, istället för serveringstid från klockan 09:30, vilket framgår av tjänsteutlåtandet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan om serveringstid från 10:00.

Särskilt uttalande från Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Jackie Nylander (v)
" Det är viktigt att detta avsteg från normaltiden följs noga så att det
inte får prejudicerande effekter, vilket på sikt skulle kunna leda till
att den generella serveringstiden utsträcks."

Ersättaryttrande
Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Stefan Nilsson anförde vidare att ett beslut innebärande serveringstid tidigare än från klockan 11:00, riskerar att få en prejudicerande effekt.

13 Ansökan om utökad serveringstid för uteservering i restaurang After Café bar & kök/Temple Bar. Kornhamnstorg 55-57

Dnr: 19-2008-03890

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen, enligt 7 kap. 9 § alkohollagen. Detta med hänvisning till att restaurangen är belägen i ett störningskänsligt område med förekommande ordnings- och missbruksproblematik.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ersta Terrass, Erstagatan 1

Dnr: 19-2009-01067

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Convego AB serveringstid dagligen i restaurang till klockan 03:00 vid servering till slutna sällskap, under ett års prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till kringboende, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att samtliga personer som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning för nuvarande personal ska redovisas till förvaltningen senast 2009-10-31. Därefter gäller det fortlöpande.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

15 Omprövning av serveringstid i Restaurang Pontus, Brunnsgatan 1

Dnr 25-2009-00538

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurangen dagligen från klockan 11:00 till klockan 02:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag-lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

3. Villkor kvarstår även att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret gäller kontinuerligt).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

16 Omprövning efter prövotid i restaurang Tender, Regeringsgatan 111

Dnr: 25-2009-00540

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Tender Mat i Stockholm AB serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurang till slutna sällskap på prov i sex månader för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

17 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Texas Longhorn, Kryssargatan 2

Dnr: 25-2009-00547

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

2. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

18 Omprövning av serveringstid i restaurang K Karakoe, Odengatan 87

Dnr: 25-2009-00549

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurangen mellan klockan 11:00-03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-21 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

19 Omprövning efter prövotid - City Conference Center, Drottninggatan 71 B

Dnr: 25-2009-00557

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i uteservering med hänvisning till risk för störningar.

2. Utskottet medger serveringstid till klockan 02:00 på prov i ett år för att vinna erfarenhet från verksamheten.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

20 Omprövning efter prövotid - restaurang Imperiet, Götgatan 78

Dnr: 25-2009-00559

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ahlbom Skrapan Sverige AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang Imperiet med stöd av 6 kap. 4 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

21 Omprövning av serveringstid i restaurang Hotel Hanson, Surbrunnsgatan 38

Dnr: 25-2009-0537

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 02:00, innefattande rumbetjäning, s.k. roomservice, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

22 Ingripande mot Jean Swiri - Fifi´s Kök och Bar, Arenavägen 7

Dnr: 07-2008-02674

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Jean Swiri, tillståndshavare på Fifi´s Kök och Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jean Swiri, biträdd av redovisningskonsult Elsie Johannesen, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

23 Ingripande mot Caliente AB - El Caliente, Fleminggatan 22

Dnr: 07-2008-03423

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Caliente AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

24 Ingripande mot Sangt Broncos Bar AB, Tegnérgatan 16

Dnr: 07-2008-04044

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande
Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation
Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

25 Ingripande mot Café Edenborg AB - Café Edenborg, Stora Nygatan 35

Dnr: 07-2009-00158

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Café Edenborg AB tillståndshavare på Café Edenborg, enligt 7 kap. 19 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:
Yttrande från bolaget, daterat den 28 april 2009.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

26 Ingripande mot Hollywood Kista AB -O´Learys, Kista Galleria

Dnr: 07-2009-00311

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hollywood Kista AB tillståndshavare på serveringsstället O´Learys Kista Galleria, en varning enligt 7 kap.20 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jonan Rhawi och Mikael Rhawi med biträde av revisor Stig Lindholm, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

27 Ingripande mot Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag - El Cocodrilo, Ringvägen 125

Dnr: 07-2009-00590

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag tillståndshavare på restaurang El Cocodrilo en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:
Skrivelse från bolaget, daterat den 28 april 2009.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-03-26 - 2009-04-28

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-04-01 - 2009-04-27

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

30 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-03-26 - 2009-04-28

Tillståndutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

31 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

2 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

32 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om ett beslut som kommer att fattas enligt delegation,
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-04-02 hade justerats 2009-04-06.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-05-11.

§5 Ansökan om serveringstillstånd - Restaurang Shiraz HB, Helsingforsgatan 2

Dnr: 01-2008-04171

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Shiraz Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurangen och uteservering mellan klockan 11:00 och klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Beslutet gäller under förutsättning att den sökande senast 2009-09-01 inkommit med ett beslut om godkännande av livsmedelsanläggningen till förvaltningen.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

 4. Om sökande visar ljudisoleringsprotokoll med godtagbara värden senast 2009-09-01, medges även serveringstid dagligen till klockan 01:00, på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande till närboende. Prövotiden börjar gälla efter det att båda förbehållen enligt ovan är undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Butsaya Thai Restaurang 2, Tellusborgsgatan 67 B

Dnr: 01-2008-04611

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bevilja Butsaya Thai Restaurang stadigvarande serveringstid i restaurangen (bottenvåningen) och uteserveringen mellan klockan 11:00 och 22:00 respektive klockan 11:00 och 20:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att dispositionsrätten till lokal och uteservering visas. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

 3. Under förutsättning att dispositionsrätt även visas till lokalen på våning 2 samt att brandmyndigheten inte har några anmärkningar vad gäller brandsäkerheten på serveringsstället medges även stadigvarande serveringstillstånd på våning 2 mellan klockan 11:00 och 22:00. Detta förbehåll ska vara undanröjt senast 2009-08-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 22

Dnr: 01-2009-00398

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Café Birger Jarl AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 03:00 respektive 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen

 3. Villkor meddelas även att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

 4. Ovanstående förutsätter att brandmyndigheten inte har några anmärkningar vad gäller brandsäkerheten på serveringsstället samt att serveringsstället blir godkänt av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det förbehållen undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållen vara undanröjda.

 5. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang MareMonte, Vanadisvägen 12

Dnr: 01-2009-00923

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge MAPZO Restauranger AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen(AL).

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2009-06-30, i annat fall upphör detta beslut att gäla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om stadigvarande serveringstid mellan klockan 11:00-01:00 i restaurangen och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Utsikten, Årstaängsvägen 11

Dnr: 02-2009-00666

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalerna med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i M/S Delfin XII, Strömkajen

Dnr: 03-2009-00852

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sundman & Lindström Restaurangkonsulter AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i inrikes trafik, i ovanstående serveringslokal, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt alkohollagens 7 kap. 12 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Gamla stans pizzeria, Storkyrkobrinken 9

Dnr: 05-2008-02179

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen klockan 10:00-24:00, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Tove Rhudin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang S/S Mariefred, Klara Mälarstrand

Dnr: 05-2009-00685

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja ansökan om utökad serveringstid dagligen från klockan 10:00 i restaurang, i inrikes trafik, årligen 1/5-31/12, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 6 maj 2009. I skrivelsens anges bl.a. att bolaget ansöker om serveringstid från klockan 10:00, istället för serveringstid från klockan 09:30, vilket framgår av tjänsteutlåtandet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan om serveringstid från 10:00.

Särskilt uttalande från Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Jackie Nylander (v)

" Det är viktigt att detta avsteg från normaltiden följs noga så att det

inte får prejudicerande effekter, vilket på sikt skulle kunna leda till

att den generella serveringstiden utsträcks."

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Stefan Nilsson anförde vidare att ett beslut innebärande serveringstid tidigare än från klockan 11:00, riskerar att få en prejudicerande effekt.

§13 Ansökan om utökad serveringstid för uteservering i restaurang After Café bar & kök/Temple Bar. Kornhamnstorg 55-57

Dnr: 19-2008-03890

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen, enligt 7 kap. 9 § alkohollagen. Detta med hänvisning till att restaurangen är belägen i ett störningskänsligt område med förekommande ordnings- och missbruksproblematik.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ersta Terrass, Erstagatan 1

Dnr: 19-2009-01067

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Convego AB serveringstid dagligen i restaurang till klockan 03:00 vid servering till slutna sällskap, under ett års prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till kringboende, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

 3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att samtliga personer som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning för nuvarande personal ska redovisas till förvaltningen senast 2009-10-31. Därefter gäller det fortlöpande.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning av serveringstid i Restaurang Pontus, Brunnsgatan 1

Dnr 25-2009-00538

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurangen dagligen från klockan 11:00 till klockan 02:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag-lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 3. Villkor kvarstår även att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret gäller kontinuerligt).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning efter prövotid i restaurang Tender, Regeringsgatan 111

Dnr: 25-2009-00540

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Tender Mat i Stockholm AB serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurang till slutna sällskap på prov i sex månader för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Texas Longhorn, Kryssargatan 2

Dnr: 25-2009-00547

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Omprövning av serveringstid i restaurang K Karakoe, Odengatan 87

Dnr: 25-2009-00549

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurangen mellan klockan 11:00-03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-21 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Omprövning efter prövotid – City Conference Center, Drottninggatan 71 B

Dnr: 25-2009-00557

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i uteservering med hänvisning till risk för störningar.

 2. Utskottet medger serveringstid till klockan 02:00 på prov i ett år för att vinna erfarenhet från verksamheten.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

§20 Omprövning efter prövotid – restaurang Imperiet, Götgatan 78

Dnr: 25-2009-00559

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Ahlbom Skrapan Sverige AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang Imperiet med stöd av 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§21 Omprövning av serveringstid i restaurang Hotel Hanson, Surbrunnsgatan 38

Dnr: 25-2009-0537

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 02:00, innefattande rumbetjäning, s.k. roomservice, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Jean Swiri – Fifi´s Kök och Bar, Arenavägen 7

Dnr: 07-2008-02674

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Jean Swiri, tillståndshavare på Fifi´s Kök och Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jean Swiri, biträdd av redovisningskonsult Elsie Johannesen, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Caliente AB – El Caliente, Fleminggatan 22

Dnr: 07-2008-03423

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Caliente AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Sangt Broncos Bar AB, Tegnérgatan 16

Dnr: 07-2008-04044

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§25 Ingripande mot Café Edenborg AB – Café Edenborg, Stora Nygatan 35

Dnr: 07-2009-00158

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Café Edenborg AB tillståndshavare på Café Edenborg, enligt 7 kap. 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande från bolaget, daterat den 28 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Hollywood Kista AB –O´Learys, Kista Galleria

Dnr: 07-2009-00311

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hollywood Kista AB tillståndshavare på serveringsstället O´Learys Kista Galleria, en varning enligt 7 kap.20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jonan Rhawi och Mikael Rhawi med biträde av revisor Stig Lindholm, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag – El Cocodrilo, Ringvägen 125

Dnr: 07-2009-00590

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Jambolagen Nöjeskatten Aktiebolag tillståndshavare på restaurang El Cocodrilo en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Skrivelse från bolaget, daterat den 28 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-03-26 – 2009-04-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-04-01 – 2009-04-27

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-03-26 – 2009-04-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§31 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

2 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§32 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om ett beslut som kommer att fattas enligt delegation,