Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-06-04

Sammanträde 2009-06-04

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Återremitterat ärende Utökad serveringstid på Restaurang Grodan (La Grenouille)

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Färgfabriken

7 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Little Persia Globen

8 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Marievik Gastronomi

9 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Tezukuri Sushi

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Gamla Enskede Matbod

11 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Stockholm Food

12 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Restaurangakademin

13 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Festvåning Muntergöken

14 Ägarskifte på Restaurang Floras Kulle

15 Ägarskifte på Restaurang Spisen

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang Restaurang Lejonbacken

17 Omprövning efter prövotid på Restaurang Grand Hotel

18 Omprövning efter prövotid Restaurang Café L´Angolo

19 Omprövning efter prövotid på Restaurang Mosebacke Etablissement

20 Omprövning efter prövotid på Restaurang Old Beefeater Inn

21 Omprövning efter prövotid på Restaurang Melanders Butik & Brasseri

22 Omprövning efter prövotid på Restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Söderhof

Nya ärenden:

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Hälsingborg

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Patricia

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Dahlak

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Gåsgränd

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Ambassadeur

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Källaren Aurora

30 Tillsynsärende avseende Japansk Restaurang Kyoto

31 Tillsynsärende avseende Restaurang Pronto

32 Tillsynsärende avseende Restaurang Hotel Kung Carl

Anmälningar och information

33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-04-29 - 2009-05-26

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-05-01 - 2009-05-26

35 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-04-29 - 2009-05-26

36 Domar/beslut från länsrätten (6 st)

37 Domar/beslut från länsrätten (2 st)

38 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (176 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare


Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-05-07 hade justerats

2009-05-11.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-06-10.

§5 Återremitterat ärende om utökad serveringstid i restaurang Grodan (La Grenouille), Grev Turegatan 16

Dnr: 05-2009-00638

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 01:00 på prov ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mats Broström, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 28 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m föreslog att utskottet skulle besluta att medge utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 01:00 på prov ett år.

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), m.fl. m.

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§6 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1

Dnr: 01-2009-00106

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen i serveringslokalerna från klockan 11:00 till klockan 01:00 samt i uteserveringen till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstid inomhus i serveringslokalerna samt i uteservering till klockan 03:00 respektive 01:00 på prov under ett år, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till dessa tider utan att störningar uppkommer till boende.

3. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden styrker dispositionsrätt till lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts, senast 2009-06-22.

4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 inomhus i serveringslokalerna samt i uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Little Persia Globen, Slakthusplan 4

Dnr: 01-2009-00401

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Little Persia Globen AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och i uteservering, på trottoaren i direkt anslutning till restaurangen, mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges servering till klockan 03:00 i restaurangen under ett års prövotid, enligt 6 kap. 4 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL. Detta då risk för störningar till närboende föreligger.

4. Ansökan om uteservering i närliggande park avslås enligt 7 kap. 10 § AL. Detta då uteserveringen i parken inte ligger i direkt anslutning till serveringslokalen.

5. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL.

6. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat senast 2009-10-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Marievik Gastronomi, Årstaängsvägen 25

Dnr: 01-2009-00564

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Utbildning Leder till Rätt Arbete Education i Norden AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Marievik Gastronomi och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00 samt till slutna sällskap i konferensrum och uppehållsrum till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tezukuri Sushi, Hammarby Kaj 38

Dnr: 01-2009-00881

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Tesei (no) Sushi AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 23:00 respektive 11:00 och 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Ovanstående gäller under förutsättning att finansiering visas fullt ut. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-09-04 ska förbehållet vara undanröjt.

3. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Enskede Matbod, Stockholmsvägen 17

Dnr: 01-2009-01130

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Edin Dizdarevic serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Gamla Enskede Matbod och dess uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL, när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2009-10-31 ska sådant vara förvaltningen till handa.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 23:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, daterat den 13 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Utskottet beslutade att ge Edin Dizdarevic serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Gamla Enskede Matbod och dess uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Dnr: 01-2009-01244

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stockholm Food Catering Event AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Stockholm Food och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 24:00 respektive 22:00. Vidare beviljas serveringstid till klockan 02:00 i restaurang vid servering till slutna sällskap på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Ovanstående gäller under förutsättning att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

3. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd, daterat den 14 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurangakademin, Rökerigatan 4

Dnr: 02-2009-00683

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurangakademin AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 i serveringslokalen, i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i festvåning Muntergök, Grev Turegatan 56

Dnr: 02-2009-01816

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Aktiebolaget Grundstenen 123267 uä serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i festvåning Muntergök, dagligen klockan 11:00-22:00 i restaurang samt klockan 11:30-22:00 i uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurang medges på prov i ett år enligt 6 kap. 4 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar för närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås, med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande för livsmedelshantering i lokalen inkommer till förvaltningen samt att sökanden visar att de har dispositionsrätt till lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att båda förbehållen undanröjts. Senast 2009-09-04 ska förbehållen vara undanröjda.

5. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i Floras Kulle, Humlegården/Sturegatan

Dnr: 19-2009-00675

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet medger serveringstid till klockan 03:00 under ett års prövotid för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen, enligt 7 kap. 5 § AL

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat serveringsstället, enligt 7 kap. 5 § AL.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2009-10-30.

5. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Annelie Telford, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2009-06-02.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Spisen, Postiljonvägen 6

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stora Restaurang Spisen serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Spisen och dess uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2009-10-31 ska sådant vara förvaltningen till handa.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2009-08-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag från Farsta stadsdelsnämnd, daterat den 14 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning efter prövotid samt ändring av tider och vaktvillkor restaurang Lejonbacken, Allmänna Gränd 2-4

Dnr: 25-2009-00539

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid inomhus i restaurangen till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Serveringstid i uteserveringen till klockan 01:00 kvarstår sedan tidigare.

3. Tidigare meddelat vaktvillkor, att två förordnade vakter ska tjänstgöra på serveringsstället, fredag-lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat dessa kvarstår.

4. Tidigare meddelat villkor om STAD-utbildning för all personal som stadigvarande arbetar med servering kvarstår och gäller kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

I tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2009-06-02, vilken dukades vid sammanträdet, framgår att tillståndshavaren 2009-05-27 ändrat sin ansökan. Ändringen avser att tillståndshavaren önskar stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurang i enlighet med den omprövning som detta ärende ursprungligen avsåg. Förvaltningen föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Omprövning av serveringstid i Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8

Dnr: 25-2009-00550

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid av vin från klockan 08:00 till klockan 11:00 i samband med frukostservering i Cadierbaren, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att ansökan skulle avslås.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m.

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§18 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2

Dnr: 25-2009-00555

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i uteservering till klockan 24:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-14 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Omprövning efter prövotid i restaurang Mosebacke Etablissement, Mosebacke Torg 3

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan on stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurangen på torsdagar i enlighet med 6 kap. 4 § och 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Omprövning efter prövotid i restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11

Dnr: 25-2009-00558

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa ordinarie sammanträde, d.v.s. den 20 augusti 2009.

2. Utskottet beslutade att förlänga prövotiden till den 31 augusti 2009.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företrädds bolaget av Roland Lilljedahl, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande från bolagets ombud, daterat den 26 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till nästa ordinarie sammanträde samt förlänga prövotiden till den 31 augusti 2009.

§21 Omprövning av serveringstid i restaurang Melanders Butik & Brasseri, Dalagatan 9 R

Dnr: 25-2009-01197

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge stadigvarande serveringstid i restaurangen dagligen från klockan 11:00 till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Omprövning efter prövotid i restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu, Sturegatan 4

Dnr: 25-2009-01198

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid dagligen i uteservering till klockan 05:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Återremitterat ärende om ingripande mot Hofburen AB-Söderhof, Fatbursgatan 1

Dnr: 07-2008-03883

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet, för Hofburen AB tillståndshavare på restaurang Söderhof, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Bekir Suvakci med biträde av redovisningskonsult Konstantinos Mitilinos, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande från bolaget, daterat den 26 maj 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Hälsingborg Stockholm AB, Restaurang Hälsingborg, Mäster Samuelsgatan 60

Dnr: 07-2008-03271

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Hälsingborg Stockholm AB på serveringsstället restaurang Hälsingborg, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fredrik Lindh samt ombuden Roger Hedlund och Anders Uhnér, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 1 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Lady Patricia-Patricia, Stadsgårdskajen 152

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela AB Lady Patricia en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL). Varningen förenas med villkor enligt 7 kap. 5 § AL att upprätta en handlingsplan som ska insändas till förvaltningen senast 2009-09-04.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén och Johan Sahlin. Med på sammanträdet var även Martin Hedeborg, Rickard Hellstrand och Nicklas Szeplaky. Det redogjordes för omständigheterna i ärendet i enlighet med under sammanträdet två ingivna yttranden, daterade 2009-06-03 och 2009-06-04.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) m.fl. m och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstiden mellan klockan 03:00 och klockan 05:00.

Stefan Nilsson anförde därutöver:” De gällande riktlinjerna för serveringstillstånd antogs av kommunfullmäktige 2008. Den årliga omprövningen av tillstånd mellan klockan 03:00 och klockan 05:00 togs då bort efter förslag från socialtjäntförvaltningen, eftersom det finns möjlighet att återkalla dessa tillstånd vid misskötsel. Detta är ett fall där förnyat tillstånd mellan klockan 03:00 och klockan 05:00 inte skulle ha beviljats enligt de tidigare riktlinjerna”.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§26 Ingripande mot Dahlak Handelsbolag, Sibeliusgången 44

Dnr: 07-2008-04909

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Dahlak HB med enligt 7 kap. 19 § punkt 3 och 4 alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Berhe Erimias och Dawit Gheberzgahiber vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med inkomna handlingar 2009-06-03. Vid sammanträdet dukades en PM från förvaltningen, daterad 2009-06-03 där det framgår vilka handlingar som inkommit samt en tjänsteanteckning från förvaltningen, daterad 2009-06-03.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Restaurang Gåsgränd 4 Aktiebolag – Gåsgränd 4

Dnr: 07-2009-00348

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Gåsgränd 4 Aktiebolag tillståndshavare på serveringsstället Gåsgränd, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 3 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot restaurang Ambassadeur Aktiebolag-Ambassadeur, Kungsgatan 18

Dnr: 07-2009-00586

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela restaurang Ambassadeur Aktiebolag tillståndshavare på restaurang Ambassadeur en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att Restaurang Ambassadeur Aktiebolag utarbetar en ny skriftlig alkohol- och gästpolicy och redovisar hu den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen tillhanda senast 2009-09-04.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lennart Karlsson och Vimal Kovac vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 2 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Japan Travel Center AB – Japansk Restaurang Kyoto, Sickla Kanalgata 21

Dnr: 07-2009-00904

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Japansk Restaurang Kyoto AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Fadi & Ninos Delikatess Handelsbolag-Pronto, Yngligagatan 3

Dnr: 07-2009-00906

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-08 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vida någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§31 Ingripande mot Kung Carls Bakficka Mat & Bar AB – Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 23

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Kung Carls Bakficka Mat & Bar AB tillståndshavare på Hotel Kung Carl, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén, Kurt Östlund och Jan Andersson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades utlåtande från moderbolagets styrelse, daterat 2009-05-28.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet anför därutöver: ” Det tillståndshavande bolaget Kung Carls Bakficka Mat & Bar AB ägs till 51 % HKC Hotels Hotels AB där en person är VD och majoritetsägare. Den personen är därmed en person med betydande inflytande i restaurangrörelsen. Samma person är dömd för brukande av osann urkund (falska fakturor), vilket gör honom olämplig som tillståndshavare. Utskottet anser att det är extra graverande att man vid brottet har använt fakturaunderlag som ursprungligen kommer från Hotell Kung Carl.

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-05-01 – 2009-05-26

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§34 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-04-29 – 2009-05-26

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§35 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

Domar/beslut/protokoll från länsrätten
6 domar anmäldes.

§36 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 dom och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollet till handlingarna.

§37 Information från tillståndenheten