Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-08-20

Sammanträde 2009-08-20

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Bordlagt ärende rörande Omprövning efter prövotid Restaurang för Old Beefeater Inn

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro Créme

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Dubliner

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro Sjöstad

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Loj

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Coop Medborgarplatsen

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Urban Deli

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Salzer

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Happy people

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ett Litet Kök Lindhagen

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Dharma / Wokhouse


Dnr: 01-2009-02032 Handl: SHö/mza

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Moda Café

17 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Kastellet

18 Utökad serveringstid på Restaurang Dovas

19 Utökad serveringstid på Restaurang Harry B James

20 Ägarskifte på Restaurang Tegnérgatan 37

21 Omprövning efter prövotid på Restaurang Collage-Sthlm

22 Omprövning efter prövotid på Restaurang Solidaritet

23 Omprövning efter prövotid på Restaurang Hilton Stockholm Slussen

24 Omprövning efter prövotid på Restaurang Engelbrekt

25 Omprövning efter prövotid på Restaurang Södermalm - Ett Ställe

26 Lokalutvidgning på Restaurang Tyrol

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

27 Tillsynsärende rörande Restaurang Värtan Pizzeria

28 Tillsynsärende rörande Restaurang The Viper Room

29 Tillsynsärende rörande Restaurang Corridor

30 Tillsynsärende rörande Restaurang Ladan

Anmälningar och information

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-05-27 - 2009-07-31

32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-06-01 - 2009-07-31

33 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-05-27 - 2009-07-31

34 Domar/beslut från länsrätten (15 st)

35 Domar/beslut från kammarrätten (3 st)

36 Domar/beslut från regeringsrätten (2 st)

37 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (178 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare


Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-06-04 hade justerats

2009-06-10.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-08-25.

§5 Bordlagt ärende om omprövning efter prövotid i restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11

Dnr: 25-2009-00558

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja serveringstid i restaurangen, fredag-lördag samt dag före helgdag, till klockan 02:00, på prov i ett år.

2. Tidigare meddelade villkor om vakter och STAD-utbildning kvarstår.

3. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen, fredag-lördag samt dag före helgdag, till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 9 § AL, med hänvisning till att de närboende kan komma att störas av verksamheten med en senare serveringstid än till klockan 01:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-05-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande från bolagets ombud, daterat 2009-05-26.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud daterad 2009-08-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att medge serveringstid i restaurangen, fredag-lördag samt dag före helgdag, till klockan 02:00, på prov i ett år och att tidigare meddelade villkor om vakter och STAD-utbildning kvarstår.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Créme, Blasieholmsgatan 1

Dnr: 01-2009-01085

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Bistro Créme AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan kl. 11:00-22:00, samt till slutna sällskap, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-03:00 respektive 11:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dubliner (f.d. Restaurang Kejsaren) Holländargatan 1

Dnr: 19-2009-01126

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Dubliner i Stockholm AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och på uteserveringen klockan 11:00 – 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 fredag och lördag medges på prov i ett år, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar för närboende, enligt 7 kap. 5 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL.

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess sista gäst lämnat serveringslokalen, enligt 7 kap. 5 § AL.

5. Villkor meddelas även att samtlig personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD:s utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Villkoret skall vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2009-11-01. Därefter gäller villkoret kontinuerligt. Villkoret meddelas i enlighet med 7 kap. 5 och 9 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-06-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Sjöstad, Ljusslingan 17

Dnr: 01-2009-01307

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge O.C.H. Group Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00 respektive 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-06-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Loj, Katarina Bangata 20

Dnr: 01-2009-01308

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Rimax Café AB serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

2. Dessutom medges serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta då risk för störningar till närboende föreligger.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coop Medborgarplatsen, Fatburstrappan 18

Dnr: 01-2009-01352

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Coop Sverige AB stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till 22:00 i serveringslokalen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Urban Deli, Nytorget 4

Dnr: 01-2009-01463

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Urban Deli AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2009-12-31 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klokan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen, att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit samt att en meny med varierat allsidigt matutbud presenterats. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2009-12-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Salzer, John Ericssonsgatan 6

Dnr: 01-2009-01745

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i restaurang till klockan 24:00 medges, enligt 7 kap. 5 § AL, på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten stör närboende. Förutsättningen är att sökanden visar att ljudisoleringen uppfyller erforderliga värden för en sådan tid. Senast 2009-11-20 ska sökande visa detta.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klokan 24:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.


Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Happy people, Strandvägens kaj, kajplats 19

Dnr: 01-2009-01808

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering dagligen till klockan 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning. Förbehållet skall vara undanröjt senast 2009-11-30 innan beslutet verkställs genom utfärdande av tillståndsbevis.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ett Litet Kök Lindhagen, Lindhagensgatan 120

Dnr: 01-2009-01758

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ett Litet Kök Lindhagensplan AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 21:00 i serveringslokalen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att ge Ett Litet Kök Lindhagensplan AB utöver ovan, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och öl till slutna sällskap fram till klockan 00:00 i serveringslokalen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wokhouse, Valhallavägen 153

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Reza Vahidtary med den enskilda firman Långholmsfood serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, mellan klockan 11:00 – 22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurang och uteservering, medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurang och uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Moda Café, Sergels Torg 16

Dnr: 01-2009-02050

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i serveringslokal Kastellet, Kastellholmen

Dnr: 02-2009-01895

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i serveringslokal Kastellet, dagligen klockan 11:00 – 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Dovas, Sankt Eriksgatan 53 A

Dnr: 05-2009-01348

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-29 och förslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

På sammanträdet dukades skrivelse från bolaget. Skrivelsen inkom till tillståndsenheten 2009-08-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Harry B James, Regeringsgatan 47

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lille Köbenhavn AB serveringstid till klockan 03:00 vid servering till allmänheten i uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), under ett års prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vahid Motaghi och Kambiz Mohaghegh vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Tegnérgatan 37, Tegnérgatan 37

Dnr: 19-2009-01411

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja serveringstid i restaurangen dagligen till klockan 03:00, på prov i ett år.

2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen från klockan 22:00 till dess sista gäst lämnat serveringslokalen, enligt 7 kap. 5 § AL.

3. Villkor meddelas även att samtlig personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD:s utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt. Villkoret meddelas i enlighet med 7 kap. 5 och 9 §§ AL.

4. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen, till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 9 § AL, med hänvisning till befarade störningar för närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att medge serveringstid dagligen i restaurangen, till klockan 03:00, på prov i ett år, samt att villkor meddelas om vakter och STAD-utbildning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

§21 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Collage-Sthlm, Ingmar Bergmans gata 2

Dnr: 25-2009-01196

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja serveringstid till klockan 03:00 i samtliga uteserveringar (utegård samt uteservering mot Smålandsgatan) på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL). Tidigare meddelade villkor om vakter och STAD-utbildning kvarstår.


2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i samtliga uteserveringar (utegård samt uteservering mot Smålandsgatan) avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Rami Yacoub och advokaten Patric Lindblom, samt Dennis Johansson, konsult på Audio Design, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet inlämnades fullmakt, daterad 2009-08-19, samt ett yttrande från Björn Holmberg ställt till Miljöförvaltningen, daterat 2009-07-25

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att medge serveringstid till klockan 03:00 i samtliga uteserveringar på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende, samt att tidigare meddelade villkor om vakter och STAD-utbildning kvarstår.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m, ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

§22 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Solidaritet, Lästmakargatan 3

Dnr: 25-2009-01199

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid dagligen i restaurang och uteservering (innegård) klockan 11:00 – 05:00.

2. Tidigare meddelade villkor om vakter, kontroll av gästantal och STAD-utbildning kvarstår.

Skäl och lagrum redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8

Dnr: 25-2009-01200

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Hotel Hilton Plaza AB stadigvarande serveringstid i uteserveringen, fredag-lördag samt dag före helgdag mellan klockan 11:00 och 03:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Engelbrekt, Högdalsgången 34

Dnr: 25-2009-01202

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bulent & Co Handelsbolag stadigvarande serveringstid i restaurang fredag-lördag till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag-lördag från klockan 22:00 tills sista gästen lämnat lokalen. Lagstöd finns i 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

3. Villkor kvarstår även att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret gäller kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-01 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Södermalm – Ett Ställe, Västgötagatan 4

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i uteserveringen till klockan 03:00 enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (1994:1738), AL, med hänvisning till att närboende kan komma att störas av verksamheten med en senare serveringtid än till klockan 00:00.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Behrang Gilanpuor och Behrooz Gilanpuor vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse med ett ljud och bullermätningsprotokoll daterat 2008-05-21. Handlingarna inkom till tillståndsmyndigheten 2009-08-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Utskottet anser att bolaget inte har visat att tillräckliga åtgärder har vidtagits så att de närboende inte störs av verksamheten, med serveringstid till klockan 03:00, i uteserveringen.

§26 Ansökan om lokalutvidgning i restaurang Tyrol/Gröna Lund, Allmänna Gränd 2

Dnr: 27-2009-01833

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per Magnusson, restaurangansvarig, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§27 Ingripande mot Pizzeria Oz-Em Handelsbolag – Värtan Pizzeria, Södra Kajen 39, Positionen 113

Dnr: 07-2008-03965

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren Pizzeria Oz-Em Handelsbolag en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Ithar Abdulla AB – Restaurang Ladan, Rindögatan 52

Dnr: 07-2009-01220

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Ithar Abdulla AB tillståndshavare på restaurang Ladan enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-08 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2009-08-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-06-01 – 2009-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-05-27 – 2009-07-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§32 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

Domar/beslut/protokoll från länsrätten
11 domar och 4 beslut anmäldes.

§33 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

3 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§34 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§35 Information från tillståndenheten

Tillståndsenheten informerar om ett ärende som ligger hos länsrätten i Stockholms län för avgörande. Tillståndenheten har avslagit en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd bl.a. därför att sökanden redan hade beviljats ett tillfälligt tillstånd för den aktuella platsen en gång. Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd föreskriver att om en sökande på nytt ansöker om ett tillfälligt serveringstillstånd för samma serveringsställe ska ansökan avslås.

Polisens förebyggande arbete inför studenten 2009 med krögare och ordningsvakter har fungerat mycket bra. Arrangörerna till festivalen ”Where the action is” har i år använt öl-tappar istället för PET-flaskor, vilket eliminerade problemet med att alkoholdrycker fördes utanför serveringsytorna. Mellan den 21-23 augusti 2009 pågår matupplevelsemässan ”Smaklust” i Tantolunden. Mathantverkare med lokalproducerade varor från hela Sverige samlas och de som har ansökt om serveringstillstånd har fått det beviljat.

§36 Mötet avslutas

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) avslutade sammanträdet.