Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-10-08

Sammanträde 2009-10-08

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Take A Sushi

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang B.A.R

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Lövholmen

8 Nytt tillstånd, trafikservering Restaurang m/s Nämdö

9 Utökad serveringstid Restaurang Jimmy´s Steakhouse

10 Ägarskifte Restaurang HoneyHoney Mongolian Steakhouse

11 Ägarskifte Restaurang H ! China Town

12 Ägarskifte Restaurang Zinkentältet, f.d. Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkensdamms IP

13 Omprövning efter prövotid Restaurang Cloud Nine

14 Omprövning efter prövotid Restaurang Restaurang Pizzeria Il Coure

15 Tf tillstånd, allmänheten Restaurang Båthall 1, plan 2

16 Tillfällig förändring i tillstånd Restaurang Mosebacke Etablissement

Dnr: 34-2009-02983 Handl: mza/SHö

17 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Hotel Skeppsholmen

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

18 Tillsynsärende Restaurang Entré

19 Tillsynsärende Restaurang Asha

20 Tillsynsärende Restaurang Cattelin

21 Tillsynsärende Restaurang Venedig

22 Tillsynsärende Restaurang Göta Källare

23 Tillsynsärende Restaurang Planens Restaurang

24 Tillsynsärende Restaurang Indiska Restaurangen Namaskaar

25 Tillsynsärende Restaurang Houston Steakhouse

26 Tillsynsärende Restaurang Corridor

27 Tillsynsärende Restaurang Åsens Krog

28 Tillsynsärende Restaurang Buck Rogers Krog

29 Tillsynsärende Restaurang Pizzeria Lilla Hörnan

30 Tillsynsärende Restaurang T.G.I Friday's Birger Jarlsgatan

31 Tillsynsärende Restaurang Fredsgatan 12

32 Tillsynsärende Restaurang Bandhagens Pizzeria

33 Tillsynsärende Restaurang Enskede Restaurang

34 Tillsynsärende Restaurang Lilla Wien

35 Tillsynsärende Restaurang Långbro Wärdshus

Anmälningar och information

36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-09-01 - 2009-09-30

37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-09-01 - 2009-09-30

38 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-09-01 - 2009-09-30

39 Domar/beslut från länsrätten (2 st)

40 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-09-10 hade justerats 2009-09-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-10-14.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Take A Sushi, Liljeholmstorget

Dnr: 01-2009-01577

Tillståndsutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att ge Happy Garden AB, organisationsnummer, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:30 till klockan 22:00 i restaurangen och på uteserveringen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

  2. Ovanstående gäller under förutsättning att köket efter inspektion från miljöförvaltningen blir godkänt eller villkorat godkänt för hantering av livsmedel enligt inkommen ansökan. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2009-11-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2009-10-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang B.A.R, Blasieholmsgatan 4A

Tillståndsutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att ge Lux Restaurang i city AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

  1. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning inkommer till förvaltningen. Beslut verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter att ovanstående förbehåll uppfyllts. Senast 2010-01-08 ska förbehållet vara uppfyllt. Innan förbehållet är uppfyllt får alkoholservering på restaurangen inte påbörjas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades motiveringen till förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2

Dnr: 01-2009-02720

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Megib AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 17:00 – 01:00 respektive 17:00 – 22:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang m/s Nämdö, Strömkajen

Dnr: 03-2009-03033

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till allmänheten, i inrikes trafik, för spritdrycker, vin och starköl, dagligen från klockan 09:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla ansökan, dels avslå ansökan i delen rörande ansökt serveringstid.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla serveringstillstånd i enlighet med ansökan.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Jimmy´s Steakhouse, Birger Jarlsgatan 41

Dnr: 05-2009-02812

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurangen under ett års prövotid, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurangen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL. Detta då risk för störningar till närboende föreligger.

3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att minst två ordningsvakter ska tjänstgöra i serveringslokalerna, fredagar och lördagar, från klockan 22:00 tills dess att samtliga gäster har lämnat restaurangen.

4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och till förvaltningen redovisat senast 2010-01-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar av fast personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.

Remissvar från Norrmalms stadsdelsförvaltning daterad 2009-09-02 (dnr 507-469/2009), bolagets ansökan tillstyrks.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökade serveringstid i restaurang HoneyHoney, f.d. Mongolian Steakhouse, Regeringsgatan 113

Dnr: 19-2009-02403

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, på prov i ett år.

2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

3. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar av fast personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Andreas Woisin och Dick Lennaárd, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukade skrivelse från bolaget daterad 2009-10-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om att bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen på prov i ett år, med därtill hörande villkor.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstid till 03:00 i restaurang H1, Hagagatan 1

Dnr: 19-2009-02421

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, på prov i ett år.

2. Tidigare förbehåll i beslutet avseende redovisning av finansieringen, samt miljöförvaltningens godkännande för allsidig matlagning i restaurangens kök kvarstår.

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar av fast personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fadi Georgos och Seweryos Soume, och hyresvärden av Klas Kårell, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om att bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen på prov i ett år, med därtill hörande villkor.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Zinkentältet, f.d. Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkensdamms IP, Ringvägen 16

Dnr: 19-2009-03164

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, för servering i Zinkentältet på Zinkensdamms idrottsplats, under en prövotid vintersäsongen 2009/2010 under perioden 30/10 – 31/3 från klockan 11:00 till klockan 22:00.

2. Ansökan om stadgivarande serveringstillstånd avslås.

3. Villkor meddelas att minst fem förordnade ordningsvakter tjänstgör vid serveringstältet under hela serveringstiden.

4. Villkor meddelas även att åldersgräns på 20 år tillämpas för tillträde till serveringstältet.

5. Ovanstående förutsätter att kunskapskravet i alkohollagen är uppfyllt, att godkänt livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen, att brandmyndigheten godkänt lokalen och att serveringstältet i övrigt uppfyller alkohollagens krav med tillräckligt många sittplatser. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Tillämpliga lagrum och skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från bolaget daterat 2009-10-05 och tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2009-10-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang Cloud Nine, Lilla Bantorget 1 / Torsgatan 1

Dnr: 25-2009-02839

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.


Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Restaurang Pizzeria Il Coure, Fyrvaktarkroken 16

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Cemdel Restauranger HB stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 inomhus i Restaurang Pizzeria Il Coure.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i båthall 1, plan 2, Galärvarvet

Dnr: 28-2009-01373

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge tillfälligt serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalen t.o.m. 2009-11-03, med serveringstid klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om tillfällig förändring i tillstånd på Mosebacke Etablissement, Mosebacke

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om tillfällig förändring i tillstånd i samband med konsertverksamhet avseende utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen under tre tillfällen i december, 2009-12-05, 2009-12-25 och 2009-12-26. Villkor meddelas att minst två av polisen förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Beslut fattas enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd Hotel Skeppsholmen, Långa Raden/Gröna gången

Dnr: 01-2008-03329

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hotel Skeppsholmen AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen mellan klockan 11:00 till klockan 01:00 i serveringslokalerna i byggnad 34 samt mellan klockan 11:00 och klockan 22:00 på uteserveringarna i anslutning till samma byggnad, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i serveringslokalerna och uteserveringarna i anslutning till byggnad 34 medges under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar för närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

Prövotiden gäller fram till 2010-10-08.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i serveringslokalerna samt på uteserveringarna i anslutning till byggnad 34 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

4. Utskottet ger Hotel Skeppsholmen AB, serveringstillstånd för roomservice i hotellets samtliga hotellrum dagligen mellan klockan 11:00 och klockan 03:00. För servering från hotellrummens minibarer ges tillstånd dygnet runt, enligt 7 kap. 8 § AL.

5. Utskottet ger Hotel Skeppsholmen AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap dagligen mellan klockan 11:00 och klockan 03:00 i Skridskopaviljongen och dess tillhörande uteserveringar, enligt 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

6. Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten i Skridskopaviljongen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

7. Ansökan om serveringstid från klockan klockan 08:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

8. Ansökan om servering på samtliga ytor inom hotellet avslås, enligt 7 kap. 10 § AL.

9. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2010-01-31. Villkoret gäller därefter tillsvidare. Beslut fattas enlighet med 7 kap. 5 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dennis Johansson, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukade skrivelse från bolaget daterad 2009-09-25 och tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2009-10-01.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot ENT Bar AB – Entré, Folkungagatan 78

Dnr 07-2009-02905

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§19 Ingripande mot Top in City AB – Cattelin, Storkyrkobrinken 9

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Top in City AB, på serveringsstället Cattelin, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombud advokaten Henric Levin, Reza Feridanian och Habibollah Motaghy, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades yttrande från bolagets ombud daterad 2009-10-06. Yttrandet i original inlämnades vid sammanträdet.


Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Jonas & Lalla Restaurang AB – Göta Källare, Götgatan 54-56/ Folkungagatan 45

Dnr: 07-2009-00687

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Jonas & Lalla Restaurang AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.

Tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2009-09-22 med bilaga 1 – ”Delegationsbeslut enligt alkohollagen – Omprövning efter prövotid”, daterad 2009-04-29. Vid sammanträdet dukades yttrande från bolagets ombud daterat 2009-10-05.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombud advokaten Staffan Willow, Jonas Lange och Lars Nilsson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Vinkruset AB – Planens Restaurang, Enskedevägen 98

Dnr: 07-2009-00865

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Vinkruset AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2009-10-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Indiska Restaurangen Namaskaar Handelsbolag – Indiska Restaurangen Namaskaar, Lugnets Allé 67

Dnr: 07-2009-00903

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Indiska Restaurangen Namaskaar Handelsbolag, tillståndshavare i Indiska Restaurangen Namaskaar, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Melanis Restaurang HB – Corridor, Norrtullsgatan 11

Dnr: 07-2009-01122

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Melanis Restaurang HB i restaurang Corridor. Beslut fattas enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Georges Afrim, Rabi Isabar och Martin Deniz, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2009-10-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot den enskilda näringsidkaren Ismail Naci Özturk, Åsens Krog, Sedelvägen 11

Dnr: 07-2009-01971

Tillståndutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att meddela Ismail Naci Özturk tillståndshavare i restaurang Åsens Krog, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

  2. Villkor meddelas att Ismail Naci Özturk, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2010-01-30.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ismail Naci Özturk, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Sinio Babi Oemi AB – Buck Rogers Krog, Sköllerstagatan 6

Dnr: 07-2009-01924

Tillståndutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren Sinio Babi Oemi AB en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

  2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restauranglokalen fredag-lördag från klockan 21:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Villkoret gäller omedelbart.

  3. Villkor meddelas även, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna skall vara uppfyllt och redovisats till tillståndsenheten senast 2009-12-31. Sedan gäller det kontinuerligt.

  4. Villkor meddelas även, enligt 7 kap. 5 § AL, att Sinio Babi Oemi AB utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material skall vara förvaltningen tillhanda senast 2009-10-31.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning och ovan nämnda villkor.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Xin Sun Zhan, Weizheng Zhan och Samer Mahmud (entrévärd), vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Pizzeria Skönstaholm Handelsbolag – Pizzeria Lilla Hörnan, Söndagsvägen 40

Dnr: 07-2009-02060

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Pizzeria Skönstaholm Handelsbolag, på serveringstället Pizzeria Lilla Hörnan, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades yttrande från bolagets ombud daterat 2009-10-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot American Bistro Sweden Aktiebolag – T.G.I Friday’s Birger Jarlsgatan, Birger Jarlsgatan 16

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§28 Ingripande mot Restaurang Fredsgatan 12 AB – Fredsgatan 12, Fredsgatan 12

Dnr 07-2009-02254

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson, Melker Andersson och
Danyel Couet, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§29 Ingripande mot Bandhagsplans Pizzeria HB – Bandhagens Pizzeria, Bandhagsplan 4

Dnr 07-2009-02439

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Bandhagsplans Pizzeria HB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Pizzabutik Enskede Handelsbolag – Enskede Restaurang, Stora Gungans väg 11

Dnr 07-2009-02513

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§31 Ingripande mot Restaurang Vienna Handelsbolag – Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20

Dnr 07-2009-02519

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Vienna Handelsbolag, tillståndshavare i Lilla Wien, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Markus Josefsson, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2009-10-05. Vid sammanträdet inlämnades skrivelse daterad 2009-10-02 och utdrag ur tillståndsenhetens ärende 07-2006-00040, s. 2.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl M och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl M och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S).

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut.

§32 Ingripande mot Fredrik Eriksson Restaurang AB – Långbro Wärdshus, Stora Mans

Dnr 07-2009-02521

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-09-01 – 2009-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§35 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-09-01 – 2009-09-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§36 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

2 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§37 Information från tillståndenheten

Tillståndsutskottet fick en inbjudan till Brottsförebygganderådets seminarium – ”Krogrelaterad organiserad brottslighet – så kan vi arbeta mot den”. Seminariet äger rum i Göteborg den 11 november 2009.

§38 Mötet avslutas

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) avslutade sammanträdet.