Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-11-05

Sammanträde 2009-11-05

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Återremitterat ärende Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Spelbomskan

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taco Bar Slussen

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kafé Klavér

Dnr: 01-2009-03117 Handl: SHö

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lugnet före stormen

9 Nytt tillstånd till slutna sällskap påRestaurang Carnegie

10 Nytt tillstånd för pausservering på Restaurang Biografteatern Rio

11 Utökad serveringstid påRestaurang NYPE - Nyman & Pindel

12 Utökad serveringstid på Restaurang Oj Oj Oj

13 Omprövning efter prövotid på Restaurang Himlen

14 Omprövning efter prövotid på Restaurang Taco Bar Vasagatan

Dnr: 25-2009-02846 Handl: MOn/Mon

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

15 Tillsynsärende avseende Restaurang K15 kök och bar

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Caliente Tapas Bar

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Layer Cake Lounge (LCL)

18 Tillsynsärende avseende Restaurang Asha

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Sacré Coeur

Dnr: 07-2009-00498 Handl: jlh/Gkr

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Venedig

21 Tillsynsärende avseende Restaurang Houston Steakhouse

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Caponata

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Freys Hörna

Dnr: 07-2009-02399 Handl: EJo/Gkr

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Olles Krog

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Café Tabac

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-10-01 - 2009-10-27

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-10-01 - 2009-10-27

28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-10-01 - 2009-10-27

29 Domar/beslut från länsrätten (8 st.)

30 Domar/beslut från kammarrätten (1 st.)

31 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-10-08 hade justerats 2009-10-14.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-11-12.

§5 Återremitterad ansökan om serveringstillstånd i restaurang Spelbomskan, Sveavägen 71-73

Dnr: 01-2009-01956

Tillståndsutskottets beslut

 1. Tillståndsutskottet ger Spelbomskan AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 00:00 i uteservering medges på prov i ett år, för att vinna erfarenhet om verksamheten, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar Slussen, Katarinavägen 1

Tillståndsutskottets beslut

 1. Salamex Restaurang AB får tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, i restaurang dagligen till klockan 01:00 året runt på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avslås, enligt 7 kap. 9 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5

Dnr: 01-2009-03117

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Désirée von Bothmer med den enskilda firman Kafé Klavér serveringstillstånd för vin och starköl, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lugnet före stormen, Skeppsmäklargatan 5

Dnr: 01-2009-03420

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lugnet före stormen med hänvisning till 7 kap. 7 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Eugenia Rios Aybar, ombudet Hans Geisawall samt Kristian Burgi, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.

Skrivelse från ombudet Hans Geiswall, daterad 2009-10-20.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Carnegie, Regeringsgatan 56

Dnr: 02-2009-03109

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Sabis Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i restaurang och konferenslokaler från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 01:00 dagligen i restaurang och konferenslokaler under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 dagligen i restaurang och konferenslokaler avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i Biografteatern Rio, Hornstulls Strand

Dnr: 04-2009-01242

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning, i biografteaterns foajé, dagligen med serveringstid 11:00-23:00 på prov ett år. Servering får endast ske vid tillställningar av teater och scenkonstkaraktär som framförs på plats, eller direktsänds och inte vid ordinarie filmvisning.

 2. Beslutet gäller under förutsättning att sökanden visar kunskaper i Alkohollagen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast den 31 december 2009. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mikael Sandberg och Katja Uneberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan om serveringstillstånd i biografteaterns foajé, med ett års prövotid och med förbehåll att sökanden senast den 31 december 2009 visar kunskaper i Alkohollagen.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i NYPE – Nyman & Pindel, Norrlandsgatan 23

Dnr: 05-2009-02532

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 05:00 i restaurang och uteservering, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen .

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dragan Ciric, Torbjörn Nyman och Barbara Pindel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet, i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2009-11-03.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restauran Oj Oj Oj, Söderhallarna 309

Dnr: 05-2009-02910

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 på grund av risk för störningar till närboende och risk för ordningsstörningar i området. Beslut fattas enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurang medges under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen samt för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan att alkoholpolitiska olägenheter uppstår.

 3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag-lördag, från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkoret meddelas p.g.a. området karaktär och den sena serveringstiden, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

 4. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret och redovisningsskyldigheten gäller kontinuerligt vid eventuell anställning av ny serveringpersonal, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang i restaurang Himlen, Götgatan 78

Dnr: 10-2009-03324

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Våning 31 AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 söndag – torsdag i restaurang Himlen, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang Taco Bar, Vasagatan 42

Dnr: 25-2009-02846

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Norrmex Restaurang Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot K15 kök och bar, Kungsgatan 15

Dnr: 07-2008-01545

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hayrettin Ayranci och ombudet Gabriel Donner, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med inkomna skrivelser.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från ombudet Gabriel Donner, daterad den 4 november 2009.

Handlingar som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.

Två skrivelser från ombudet Gabriel Donner, daterade 2009-10-23 och 2009-10-26

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter.

§16 Ingripande mot LS & RK Aktiebolag – Caliente Tapas Bar, Sankt Eriksplan 2

Dnr: 07-2008-03088

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela LS & RK Aktiebolag tillståndshavare på restaurang Caliente Tapas Bar, en varning enligt 7 kap. 20 § Alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén, Robert Katic och Mecet Uhrun, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet inlämnades transportfullmakt från Johan Obel till Allan Nyrén, daterad den 4 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Layer Cake Stockholm AB – Layer Cake Lounge (LCL), Norrlandsgatan 31-33

Dnr: 07-2008-04833

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Layer Cake Stockholm AB tillståndshavare på restaurang Layer Cake Lounge, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Orient Garden i Stockholm AB – Asha, Ynglingagatan 13

Dnr 07-2009-00167

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Orient Garden i Stockholm AB på serveringsstället Asha, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Tjurskallen HB – Huston Steakhouse, Odengatan 85

Dnr: 07-2009-00910

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Tjurskallen Handelsbolag tillståndshavare i restaurang Huston Steakhouse, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Hörnan Belgo bar & restaurang – Freys Hörna, Bryggargatan 12

Dnr: 07-2009-02399

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Hörnan Belgo bar & restaurang tillståndshavare på serveringsstället Freys Hörna en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Recep Celik och ombudet Martin Lundquist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Följande handlingar dukades vid sammanträdet: Begäran om ändring av serveringstider, daterad den 1 november 2009, e-postmeddelande, daterat den 30 oktober 2009, brev till Skatteverket, daterat den 30 oktober 2009, fullmakt för advokat Martin Lundquist, daterad den 2 november 2009, protokoll från extra bolagsstämma, daterat den 3 november 2009, ändringsanmälan till Bolagsverket, daterad den 3 november 2009, kvittens på skickade uppdrag, daterad den 3 november 2009 samt registreringsbevis från Bolagsverket, utskrivet den 31 juli 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

§21 Ingripande mot M.E. Club AB – Olles Krog, Kottbygatan 7

Dnr: 07-2009-02433

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela M.E. Club AB tillståndshavare på restaurang Olles Krog en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 4 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Zorana Ivkovic – Café Tabac, Stora Nygatan 46

Dnr: 07-2009-02948

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Zorana Ivkovic på serveringsstället Café Tabac, Stora Nygatan 46, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10 15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse med bilagor, daterad den 2 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-10-01 – 2009-10-27

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-10-01 – 2009-10-27

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§25 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-10-01 – 2009-10-27

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§26 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

6 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§27 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

5 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§28 Information från tillståndenheten

Anders Häregård upplyste om att han kommer att skicka ut förslag på sammanträdestider för 2010.