Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-12-03

Sammanträde 2009-12-03

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Jacobs

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Skolörtens Restaurang

Dnr: 01-2009-03150 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Cillans lunch cafe

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang The Regent Pub

Dnr: 01-2009-03463 Handl: SHö

9 Utökad serveringstid Restaurang Restaurang Lövholmen

Dnr: 05-2009-03227 Handl: EJo/jlh

10 Utökad serveringstid Restaurang Hornstull Strand Etablissement

11 Omprövning efter prövotid Restaurang Dovas Sveavägen

12 Omprövning efter prövotid Restaurang Tender

13 Omprövning efter prövotid Restaurang SLM:s klubblokal

Dnr: 25-2009-02849 Handl: SHö

14 Omprövning efter prövotid Restaurang JT Restaurang

15 Omprövning efter prövotid Restaurang Hotellet

16 Omprövning efter prövotid Restaurang Ett Litet Hak

17 Restaurang Grekiska kolgrillsbaren Globen

Dnr: 01-2009-03534 Handl: SHö

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

18 Återremitterat ärende Tillsynsärende Restaurang K15 kök och bar

Nya ärenden:

19 Tillsynsärende Restaurang Bistro Nouveau

20 Tillsynsärende Restaurang Röda Kvarn

21 Tillsynsärende Restaurang Venedig

22 Tillsynsärende Restaurang Sacré Coeur

23 Tillsynsärende Restaurang K Karaoke

24 Tillsynsärende Restaurang Karlavagnen

25 Tillsynsärende Restaurang Sjöhästen

26 Tillsynsärende Restaurang La Vita

27 Tillsynsärende Restaurang Ericas Hemlagat

28 Tillsynsärende Restaurang Pizza Hut, Götgatan

29 Tillsynsärende Restaurang Ät Gott

Anmälningar och information

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-10-28 - 2009-11-20

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-11-01 - 2009-11-24

32 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-11-01 - 2009-11-24

33 Domar/beslut från länsrätten (7 st)

34 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

35 Information från tillståndsenheten

Ärendeberedning för år 2010
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-11-05 hade justerats 2009-11-12.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-12-09.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jacobs, Liljeholmstorget 8

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jacobs med hänvisning till 7 kap. 7 och 8 §§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades utdrag ur Kronofogdens databas, daterat 2009-10-07 samt utdrag från Creditsafe, daterat 2009-10-20. Det dukades även skrivelse från bolaget innehållande ”Vidare ekonomiska upplysningar och verksamhet”, ”Konceptförklaring”, ”Investeringsplan med betalningsredovisning” samt ”Kontoutdrag”.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Skolörtens restaurang, Sandviksvägen 155, 2 tr

Dnr: 01-2009-03150

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-24:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cillans lunch cafe, Wallingatan 40

Dnr: 01-2009-03192

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Café Bar 40 HB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dront (numera The Regent Pub), Regeringsgatan 88

Dnr: 01-2009-03463

Tillståndsutskottets beslut

Dnr: 01-2009-03463

1. Utskottet beslutade att bevilja The Local Pub in Stockholm AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang, mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås på grund av risk för störningar till närboende

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2

Dnr: 05-2009-03227

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 02:00 dagligen i restaurangen under ett års prövotid, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 dagligen i restaurangen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL. Detta då risk för störningar till närboende föreligger.

 3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att minst två ordningsvakter ska tjänstgöra i serveringslokalerna, fredagar och lördagar, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat restaurangen.

 4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och till förvaltningen redovisat senast 2010-03-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Omprövning efter prövotid samt ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hornstull Strand Etablissement, Hornstulls Strand 4

Dnr: 05-2009-03455

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Hornstulls Strand Etablissement AB stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 dagligen i restaurangen Hornstull Strand Etablissement, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid ges också fredagar och lördagar till klockan 03:00 på prov ett år i restaurangen.

 3. Ansökan om stadigvarande tillstånd till klockan 03:00 i restaurangen fredag och lördag avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänsyn till risk för störningar till närboende.

 4. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 5. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Södermals stadsdelsnämnds sammanträde 2009-11-26, innehållande yttrande över ansökan om alkoholservering i restaurang Hornstull Strand Etablissement.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Omprövning efter prövotid i restaurang Dovas Sveavägen, Sveavägen 39

Dnr: 25-2009-02843

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid till klockan 03:00, vid servering till allmänheten i restaurang.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Omprövning efter prövotid i restaurang i restaurang Tender, Regeringsgatan 111

Dnr: 25-2009-02848

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 vid servering till slutna sällskap i restaurang på grund av störningar till närboende, enligt 6 kap.4 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang SLM:s klubblokal, Wollmar Yxkullsgatan 18

Dnr: 25-2009-02849

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge SLM-Stockholm stadigvarande serveringstid i restaurangen, dagligen mellan klockan 11:00-03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang JT Restaurang, Järntorget 78

Dnr: 25-2009-02852

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Jenny & Jans Restaurang stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning efter prövotid i restaurang Hotellet, Linnégatan 18

Dnr: 25-2009-02988

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid till klockan 02:00, vid servering till allmänheten i restaurang, fredag och lördag samt dag före helgdag.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang Ett Litet Hak, Grev Turegatan 15

Dnr: 25-2009-03861

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Shirazeh Handelsbolag stadigvarande serveringstid i uteserveringen, dagligen mellan klockan 11:00-24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekiska kolgrillsbaren Globen, Arenavägen 33

Dnr: 01-2009-03534

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Fallmans AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteutlåtande, daterat 2009-10-23, från Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning avseende remiss i ärende rörande alkoholservering – Grekiska kolgrillsbaren Globen.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Återremitterat ärende gällande eventuellt ingripande mot K15 kök och bar, Kungsgatan 15

Dnr: 07-2008-01545

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Giovanetta AB Aktiebolag tillståndshavare på serveringsstället K15, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hayrettin Ayranci och ombudet Gabriel Donner, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med inkomna skrivelser.

Vid sammanträdet dukades skrivelser från ombudet Gabriel Donner, daterade 2009-10-23 och 2009-11-30.

Under sammanträdet ingavs registeruppgift från Bolagsverket med utskriftsdatum 2009-11-27 samt fullmakt (daterad 2009-12-02), för Hayrettin Ayranci att företräda Giovanetta AB vid dagens sammanträde.

Handlingar som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.

 • Skrivelse från ombudet Gabriel Donner med bilaga (ändringsanmälan till Bolagsverket), daterad 2009-11-19.
 • Protokoll från extra ordinarie bolagsstämma från 2009-11-03.
 • Skrivelse från Hayrettin Ayranci, inkomststämplad 2009-11-20.
 • Skrivelse från ombudet Gabriel Donner med bilagor (Handlingsplan, Alkoholpolicy, Fördelningsschema, diverse diplom), daterad 2009-11-06.
 • Skrivelse från ombudet Gabriel Donner, daterad den 24 november 2009.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. M och ledamoten Jackie Nylander föreslog att tillståndshavaren skulle meddelas en varning.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl M och ledmoten Jackie Nylander (V)

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§19 Ingripande mot Kommendoran AB, restaurang Bistro Noveau, Kommendörsgatan 7

Dnr: 07-2008-01762

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kommendoran Aktiebolag tillståndshavare på restaurang Bistro Nouveau, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Gully-Siggi Handelsbolag – Röda Kvarn, Arenavägen 33

Dnr: 07-2009-00236

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Gully – Siggi Handelsbolag tillståndshavare på restaurang Röda Kvarn, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Johan Obel och Sigurjon Leifsson vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 30 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot La Piccola Venezia Handelsbolag – Venedig, Surbrunnsgatan 39

Dnr 07-2009-00526

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för La Piccola Venezia Handelsbolag på serveringsstället Venedig, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-09-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Emir Jusuframic – Sacré Coeur, Skånegatan 83-85

Dnr: 07-2009-00498

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Emir Jusuframic, tillståndshavare på Sacré Coeur, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Emir Jusuframic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot K Karaoke AB – K Karaoke, Odengatan 87

Dnr: 07-2009-00909

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela K karaoke AB tillståndshavare på restaurang K Karaoke en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Milic RS Handelsbolag – Karlavagnen, Fruängsgången 12

Dnr: 07-2009-01665

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Milic RS Handelsbolag tillståndshavare på restaurang Karlavagnen en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Red Root Aktiebolag – Sjöhästen, Långholmsgatan 24

Dnr: 07-2009-02344

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Red Root Aktiebolag tillståndshavare på restaurang Sjöhästen en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Karl-Johan Piipponen, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med skrivelse, daterad 2009-12-02, som inlämnades under sammanträdet.

Mot bakgrund av Karl-Johan Piipponens redogörelse föreslog förvaltningen under sammanträdet, att tillståndshavaren skulle meddelas en varning, i stället för återkallelse, som föreslagits i tjänsteutlåtandet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt det förslag som förvaltningen föreslog under sammanträdet.

§26 Ingripande mot Er-Pek handelsbolag – La Vita, Skebokvarnsvägen 193

Dnr: 07-2009-02445

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Er-Pek Handelsbolag en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2009-11-23.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Pulkka 02 – Ericas Hemlagat, Ringvägen 151

Dnr 07-2009-02518

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Pulkka 02, tillståndshavare på restaurang Ericas Hemlagat, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från Erica Pulkka, inkommen till förvaltningen 2009-12-01.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot NRG Pizza AB – Pizza Hut på Götgatan, Klarabergsgatan och Slöjdgatan, Götgatan 54-56, Klarabergsgatan 56, Slöjdgatan 1-11

Dnr: 07-2009-03425, 07-2009-03424, 07-2009-03423

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela NRG Pizza AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Colombe Handelsbolag – Ät Gott, Sankt Göransgatan 74

Dnr: 07-2009-03466

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Colombe Handelsbolag på serveringsstället Ät Gott, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-10-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Paulina Espinoza, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-10-28 – 2009-11-20

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-11-01 – 2009-11-24

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-11-01 – 2009-11-24

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§33 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

3 domar, 2 beslut och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten och protokollet till handlingarna.

§34 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§35 Information från tillståndenheten

Tillståndsenheten framlade förslag på tider för ärendeberedning för 2010.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att anta Tillståndsenhetens förslag på tider för ärendeberedning för 2010.