Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-02-04

Sammanträde 2010-02-04

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Restaurang Momo

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Medelhavets Kolgrill

Dnr: 01-2009-03852 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Aarts mat och dryck

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grill & Wok Stugan

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Guapa mat å sånt

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Phuket House Thai Food

11 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Skyddsrummet

12 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang M/S Borgila

13 Utökad serveringstid på Restaurang Miss Yan

14 Utökad serveringstid på Restaurang Sidenkällaren

15 Ändring i tillstånd på Restaurang F/L Bar

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang Clarion Hotell Sign

17 Omprövning efter prövotid på Restaurang Hatam

18 Omprövning efter prövotid på Restaurang Stockholms Stadion "Gropen"

19 Omprövning efter prövotid på Restaurang Söderstadion, serveringsstället bakom Norra Läktaren

20 Tf tillstånd till allmänheten på Restaurang China Teatern

21 Tf tillstånd till allmänheten på Restaurang Oscarsteatern

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Il Forno Da Nova

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Restaurang Lejonbacken

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Blecktornskällaren

25 Tillsynsärende avseende Restaurang South of Siberia

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Fleming

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Aubergine

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Tvärsöver

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Lilla Capri

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Gustafs Krog

Anmälningar och information

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-01-01 - 2010-01-27

32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-01-01 - 2010-01-27

33 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-01-01 - 2010-01-27

34 Domar/beslut från länsrätten (1 st)

35 Information från tillståndsenheten. Inbjudan till seminarium 26 mars "Krogrelaterad organiserad brottslighet - så kan vi arbeta mot den".

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordförande Elisbeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-01-14 hade justerats 2010-01-20.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-02-10.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Medelhavets Kolgrill, Bandhagsplan 3-5

Dnr: 01-2009-03852

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Daniel Isho, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Tjänsteanteckning från Tillståndsenheten, daterad 2010-01-29 dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återemittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Aarts mat och dryck, Åsögatan 176

Dnr: 01-2009-04168

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Harissa Restauranger AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00 i restaurangen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar för närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om nytt serveringstillstånd i restaurang Grill & Wok Stugan, Varuvägen 9

Dnr: 01-2009-04200

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Grill & Wok Stugan Cash AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Grill & Wok Stugan och dess uteservering från klockan 11:00 till 01:00 samt till slutna sällskap inomhus i restaurangen till klockan 03:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Guapa mat å sånt, Hökens gata 3

Dnr: 01-2009-04295

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges enligt 7 kap. 5 § AL när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2010-07-31 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

3. Ovanstående gäller under förutsättning att sökande redovisar finansiering fullt ut, att hyreskontrakt upprättats, att beslutet om registrering av livsmedelslokal från miljöförvaltningen uppfyller kraven enligt 7 kap. 8 § AL samt att en meny med varierat allsidigt matutbud presenteras. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2010-05-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan med förbehåll.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Phuket House Thai Food (tidigare Thai House)

Dnr: 01-2009-04436

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Phuket Thai Food Restaurang Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:30 respektive 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om nytt serveringstillstånd restaurang Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25

Dnr: 02-2009-01571

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Frans August Festvåning AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, årligen under perioden 20/3-10/6 i restaurang Skyddsrummet med en serveringstid i restaurangen dagligen från klockan 17:30 till klockan 03:00 under en prövotid t.o.m. 2010-08-31, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd avslås med hänvisning till verksamhetens inriktning samt risken för störningar till intilliggande bostadskvarter.

3. Villkor meddelas om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkor meddelas även om att samtliga anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL. Villkoret om STAD-utbildning för nuvarande personal ska redovisas till förvaltningen senast 2010-05-31. Därefter gäller det kontinuerligt.

4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att beslut om registrering av livsmedelslokal från miljöförvaltningen inkommer till förvaltningen samt att det visas att köket uppfyller kraven enligt 7 kap. 8 § AL. Dessa uppgifter ska ha inkommit till förvaltningen senast 2010-05-31. Tillståndsbevis utfärdas först när saknade uppgifter har inkommit.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zoran Ruvceski och Birgitta Lundgren, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 16

Dnr: 02-2009-02051

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Slussens Lokaler AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, årligen under perioden 25/3-31/5 på M/S Borgila med en serveringstid i restaurang och uteservering dagligen från klockan 17:00 till klockan 03:00 respektive 01:00 under en prövotid t.o.m. 2010-08-31, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd avslås med hänvisning till verksamhetens inriktning samt risken för störningar till intilliggande bostadskvarter.

3. Villkor meddelas om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkor meddelas även om att samtliga anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL. Villkoret om STAD-utbildning för nuvarande personal ska redovisas till förvaltningen senast 2010-05-31. Därefter gäller det kontinuerligt.

4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att beslut om registrering av livsmedelslokal från miljöförvaltningen inkommer till förvaltningen samt att det visas att köket uppfyller kraven enligt 7 kap. 8 § AL. Dessa uppgifter ska ha inkommit till förvaltningen senast 2010-05-31. Tillståndsbevis utfärdas först när saknade uppgifter har inkommit.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zoran Ruvceski och Birgitta Lundgren, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Miss Yan, Askängsbacken 2

Dnr: 05-2009-04167

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av remissvar från Bromma stadsdelsnämnd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av remissvar från Bromma stadsdelsnämnd.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Miss Yan, Askängsbacken 2

Dnr: 05-2009-04310

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

2. Utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 medges dock under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen samt för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-13 och föreslagit att utskottet skulle dels skulle besluta att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om omprövning av serveringstillstånd efter prövotid samt ansökan om ändring i serveringstillstånd i restaurang F/L Bar, Lilla Nygatan 16

Dnr: 25-2009-03920

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang dagligen till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 02:00 fredag och lördag avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende och ordningsproblem.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning efter prövotid i restaurang Clarion Hotell Sign, Östra Järnvägsgatan 35

Dnr: 25-2009-03919

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Clarion Hotel Sign serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-24:00 i uteservering enligt alkohollagens 7 kap. 5 §.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning efter prövotid i restaurang Hatam, Kammakargatan 9

Dnr: 25-2009-03922

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hatam Invest AB tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen till klockan 03:00 enligt alkohollagens 7 kap. 5 §.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

3. Pargrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Omprövning av serveringstillstånd på Stockholms Stadion, serveringstältet ”Gropen”, Lidingövägen

Dnr: 25-2009-03923

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att förlänga serveringstillståndet dagligen till klockan 24:00, för slutet sällskap i serveringstält vid ”Gropen” mot Valhallavägen för medlemmar i Djurgårdens IF som innehar säsongskort, med ett års prövotid.

2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

3. Tidigare meddelade villkor.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Alf Johansson, Ken Börjesson och Jesper Schönbeck, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Skrivelse, daterad 2010-01-28 dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om förlängt serveringstillstånd dagligen till klockan 24:00 med ett års prövotid.

§18 Omprövning av serveringstillstånd på Söderstadion, serveringsstället bakom Norra Läktaren, Arenavägen 7

Dnr: 25-2009-03926

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att förlänga serveringstillståndet för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, d.v.s. medlemmar i Hammarby fotboll med säsongskort dagligen till klockan 01:00 i inhägnad serveringsyta bakom norra läktaren, med ett års prövotid.

2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Göran Rickmer och Lars Wikström, vilka redogjorde gör omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 1 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om förlängt serveringstillstånd dagligen till klockan 01:00 med ett års prövotid.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang China Teatern, Näckströmsgatan

Dnr 28-2009-04313

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge tillfälligt serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, under perioden 2010-02-11 - 2010-04-10, i teaterns foajé klockan 14:00 – 20:00 på lördagar samt 18:00 – 20:00 övriga dagar.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ulrika Ågren, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oscarsteatern, Kungsgatan 63

Dnr 28-2009-04317

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge tillfälligt serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten under perioden 2010-03-03 – 2010-05-01, i teaterns foajé klockan 14:00 – 20:00 på lördagar samt 18:00 – 20:00 övriga dagar.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ulrika Ågren, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5

Dnr: 01-2010-00006

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge JACK AND MICKS TEQUILA BAR Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att ge serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år, under förutsättning att ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden inkommer till förvaltningen senast 2010-05-04.

3. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att den slutliga finansieringen styrks fullt ut. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter att ovanstående förbehåll uppfyllts. Senast 2010-05-04 ska förbehållet vara uppfyllt.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Birol Korkmaz och Hans Geisewall, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser, daterade den 29 januari 2010 och den 1 februari 2010. Under sammanträdet ingavs ”Försäkran” och mailkorrespondens daterade den 3 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet dels skulle besluta enligt förvaltningens förslag, dels att serveringstid till klockan 01:00 ges i restaurang på prov ett år under förutsättning att ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden inkommer till förvaltningen.

§22 Ingripande mot Karatas Ristorante AB – Il Forno Da Nova, Gullmarsvägen 2

Dnr: 07-2009-00902

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Karatas Ristorante AB tillståndshavare på restaurang Il Forno Da nova, en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ohran Karatas, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurang Leijonbacken AB – Restaurang Lejonbacken, Allmänna Gränd 2-4

Dnr: 07-2009-02232

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för restaurang Lejonbacken AB tillståndshavare på Restaurang Lejonbacken, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Wodek Kleinwichs och Paul Altan, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 1 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Menderes HB c/o Blecktornskällaren, Ringvägen 147

Dnr 07-2009-02914

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Menders Handelsbolag tillståndshavare på restaurang Blecktornskällaren en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Fleming Event Aktiebolag – Fleming, Fleminggatan 2

Dnr: 07-2009-03393

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren Fleming Event Aktiebolag en varning.

2. Utskottet beslutade att återkalla serveringstiden mellan klockan 02:00 och klockan 03:00, i restaurang och uteservering vid serveringsstället Fleming.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 och 9 §§ samt 7 kap. 19 och 20 §§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstiden mellan klockan 02:00 och klockan 03:00.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén, Jouni Talso och Mattias Gustavsson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 29 januari 2009.

Under sammanträdet ingavs fullmakt i original, daterad den 3 februari 2010 samt den dukade skrivelsen i underskrivet skick.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot AB Grönsaken Aubergine i Stockholm – Aubergine, Linnégatan 38

Dnr: 07-2009-03467

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela AB Grönsaken Aubergine i Stockholm tillståndshavare på Aubergine en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Vinbar Vin & Oliv AB – Tvärsöver, Bondegatan 1C

Dnr: 07-2009-03865

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Vinbar & Oliv Aktiebolag tillståndshavare på serveringsstället Tvärsöver en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-11-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Bucco`s-co Yacob – Lilla Capri Rutger Fuchsgatan 3

Dnr: 07-2009-03979

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Bucco´s-co Yacob, tillståndshavare på restaurang Lilla Capri, en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Gassan Yacob och Basel Tomi, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-01-01 – 2010-01-27

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-01-01 – 2010-01-27

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§32 Domar/beslut/protokoll från Länsrätten

3 domar och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§33 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om en inbjudan från BRÅ, till seminarium den 26 mars avseende ”Krogrelaterad organiserad brottslighet- så kan vi arbeta mot den”.