Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-03-11

Sammanträde 2010-03-11

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Återremitterat ärende, Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Medelhavets Kolgrill

Dnr: 01-2009-03852 Handl: SHö

Nya ärenden:

6 Nytt Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gamla Orangeriet Restaurang & Café i Bergianska Trädgården

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Möbelcafe

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Capital

Dnr: 01-2009-04298 Handl: SHö

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Courtyard by Marriott Hotel

Dnr: 01-2009-04431 Handl: SHö

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Huset under bron

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Divan

Dnr: 01-2009-04435 Handl: SHö

12 Nytt Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Moon River Thai

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Brunnsgatan 6 fd Fellows

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Forno Söder

15 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Mat & Prat

Dnr: 02-2009-04711 Handl: SHö

16 Nytt tillstånd för pausservering på Restaurang Turteatern

17 Utökad serveringstid på Restaurang La Dame Noire

18 Omprövning efter prövotid på Restaurang Res. De Trevi

19 Omprövning efter prövotid på Restaurang Kafé Mäster Olof

20 Omprövning efter prövotid på Restaurang Story Hotel

21 Omprövning efter prövotid på Restaurang Retro

22 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Momo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

23 Tillsynsärende avseende Restaurang J. Gray Deli

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Naga

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Carl-Michael

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Sjögräs

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Sjätte Tunnan

Dnr: 07-2009-03313 Handl: SHö

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Portofino

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Porto Cervo

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Thang Long Pho

31 Tillsynsärende avseende Restaurang Två

Dnr: 07-2009-03517 Handl: SHö

32 Tillsynsärende avseende Restaurang Jacobs-Centralstation

Dnr: 07-2009-03612 Handl: SHö

33 Tillsynsärende avseende Restaurang Jimmys Marina Steakhouse

34 Tillsynsärende avseende Restaurang Örtagården

35 Tillsynsärende avseende Restaurang First Hotel Amaranten/O´Learys

36 Tillsynsärende avseende Restaurang Gustafs Krog

37 Tillsynsärende avseende Restaurang Broder Tuck

38 Tillsynsärende avseende Restaurang Bar Ristorante Paparazzi

39 Tillsynsärende avseende Restaurang South of Siberia

Anmälningar och information

40 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-02-01 - 2010-02-28

41 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-02-01 - 2010-02-26

42 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-02-01 - 2010-02-28

43 Domar/beslut från länsrätten/förvaltningsrätten (6)

44 Domar/beslut från kammarrätten (3)

45 Domar/beslut från regeringsrätten (1)

46 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman (S) samt Christina Elffors-Sjödin (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-02-04 hade justerats 2010-02-10.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-03-15

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Medelhavets Kolgrill, Bandhagsplan 3-5

Dnr: 01-2009-03852- återremitterat ärende

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för ett förtydligande av de ekonomiska transaktionerna i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget ombudet av Allan Nyrén, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse daterad 2010-03-04. Vid sammanträdet dukades även fullmakt för ombudet.

Vidare dukades tjänsteanteckning från förvaltningen daterad 2010-03-09.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet med motivering som framgår av beslutet.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Orangeriet Restaurang & Café, Veit Wittrocks väg 7

Dnr: 01-2009-03966

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Lena Stighagen Project & Guidance Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalen och i uteservering från klockan 12:00 till klockan 19:00 samt till slutna sällskap inomhus och i uteservering till klockan 00:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Möbelcafé, Upplandsgatan 34

Dnr: 01-2009-04166

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge AKDM Coffee Street AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att ge serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen på prov ett år under förutsättning att godkänt ljudisoleringsprotokoll redovisas till förvaltningen senast 2010-09-01.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL. Detta på grund av risk för störningar till närboende.

 

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå den.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet dels skulle besluta enligt förvaltningens förslag, dels att serveringstid till klockan 01:00 ges på prov ett år i restaurangen om ett av miljöförvaltningen godkänt ljudisoleringsprotokoll ges in till förvaltningen.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Capital, Kungsbroplan 1

Dnr: 01-2009-04298

Tillståndsutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Mamas and Tapas på Söder AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

  1. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen och att brandmyndigheten inte har några anmärkningar ur brandsäkerhetssynpunkt. Senast 2010-04-30 ska ovanstående förbehåll vara undanröjda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan med förbehåll.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Courtyard by Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50

Dnr: 01-2009-04431

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge SHG Courthotel Lindhagensplan AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang Björk Bar & Grill och dess uteservering mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00 och till roomservice mellan klockan 11:00 och 01:00. Serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen mellan klockan 11:00-01:00, beviljas även i övriga utrymmen enligt ansökan. Beslut fattas enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL)

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta dels enligt förvaltningens förslag, dels att tillstånd även ges till roomservice enligt ansökan.

§10 Ansökan om serveringstillstånd restaurang Huset under bron, Hammarby Slussväg 2

Dnr: 01-2009-04394

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade ge Huset under bron AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl i restaurang, dagligen mellan klockan 11:00-03:00. Beslut fattas enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid mellan klockan 11:00-01:00 i uteservering medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i uteservering avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap 4 § och 7 kap 9 § AL.

4. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag, från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter ska utökas med en per hundra gäster enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Villkoret meddelas p.g.a. verksamhetens inriktning, områdets karaktär och den sena serveringstiden, enligt 7 kap 5 § AL och 7 kap 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

5. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Villkoret, som ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2010-06-30, gäller därefter kontinuerligt. Lagstöd föreligger i 7 kap 5 § AL och 7 kap 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

6. Ovanstående förutsätter att sökanden:

- styrker dispositionsrätten till serveringslokalen

- styrker finansieringen kring restaurangförvärvet fullt ut

- styrker att brandmyndigheten slutligen godkänner lokalen

- styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen, samt att bolagets verksamhetsbeskrivning innehåller sådana uppgifter vilka påvisar att bolaget ämnar bedriva allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap 8 § AL.

Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-06-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla med förbehåll, dels avslå ansökan.

Christina Elffors-Sjödin (M) anmäler jäv och närvarar inte under överläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Divan, Torsgatan 68

Dnr: 01-2009-04435

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade ge Isak Company AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang, mellan klockan 11:00-22:00 enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås på grund av risk för störningar till närboende enligt 6 kap 4 § AL. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2010-06-11, medges även serveringstid till klockan 24:00 inomhus.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Moon River Thai, Hornsgatan 85

Dnr: 01-2009-04519

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Moon River Thai Restaurang AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Moon River Thai från klockan 11:00 till 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brunnsgatan6, Brunnsgatan 6-8

Dnr: 01-2009-04642

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Slussens Lokaler AB stadigvarande serveringtillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten och till slutet sällskap i restaurang Brunnsgatan6 dagligen till klockan 01:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

2. Serveringstid i restaurangen till slutna sällskap klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar för närboende.

3. Ovanstående gäller under förutsättning att dispositionsrätten redovisats fullt ut. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2010-06-30 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-21 och föreslagit att utskottet skulle dels besluta att bifalla med förbehåll, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zoran Ruvceski och Björn Lidström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Forno Söder, Åsögatan 90

Dnr: 01-2010-00129

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2010-08-31 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mat & Prat, Lindhagensgatan 86

Dnr: 02-2009-04711

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sabis Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i restaurang från klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen, AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsstället Turteatern, Lågskärsvägen 13

Dnr: 04-2009-04709

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge TUR Teatern Ekonomisk förening serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning i Turteaterns foajé, dagligen från klockan 18:00 till klockan 23:30 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad tid i restaurang La Dame Noire, Scheelegatan 3

Dnr: 05-2009-04463

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid inomhus i restaurangen till allmänheten torsdag-lördag till klockan 02:00 under ett års prövotid, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL) under förutsättning att sökanden inkommer med ett godkänt luftljudsisoleringsprotokoll. Detta för att säkerställa att olägenheter i fråga om störningar till närboende inte uppkommer. Beslut verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts, dock senast 2010-12-30.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang torsdag-lördag till klockan 02:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till att det finns risk för störningar till närboende.

3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL att minst två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra på serveringstället, fredag-lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat detta.

4. Villkor meddelas även enligt 7 kap. 5 § AL att all personal som stadigvarande arbetar med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2010-12-30. Villkoret gäller därefter kontinuerligt vid nyanställning av personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla med förbehåll, dels avslå ansökan.

På sammanträdet dukades remissvar från Kungsholmens stadsdelsnämnd, inkommet till förvaltningen 2010-03-04, som tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang De Trevi, Förmansvägen 11

Dnr: 25-2010-00142

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen, dagligen till klockan 00:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i uteservering/innergård efter prövotid i Kafé Mäster Olof, Svartmangatan 6

Dnr 25-2010-00143

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Kulturkafét Mäster Olof ekonomisk förening stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap i uteservering/innergård, dagligen mellan klockan 18:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Story Hotels uteservering, Riddargatan 6

Dnr 25-2010-00145

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering, dagligen mellan klockan 22:00-02:00 med hänvisning till att bostad finns i nära anslutning till serveringsstället. Klagomål har inkommit på verksamheten och det föreligger fortsatt risk för störningar till närboende. Beslut fattas enligt 6 kap 4 § och 7 kap 9 § AL (alkohollagen).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Retro, Sveavägen 120

Dnr: 25-2010-00146

Tillståndsutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att ge Sveavägen Sportbar AB stadigvarande serveringstid fredag-lördag i restaurang till klockan 03:00 och i uteserveringen till klockan 23:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

  1. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Deli Lilla Essingen AB-J.Gray Deli, Primusgatan 79

Dnr: 07-2008-04672

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Deli Lilla Essingen AB tillståndshavare på J Gary Deli, enligt 7 kap 19 § alkohollagen (1994:1738).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

På sammanträdet dukades skrivelser inkomna från tillståndshavaren 2010-02-18 och 2010-03-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Taste of Texas – Naga, Rörstrandsgatan 23

Dnr: 07-2009-00178

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Taste of Texas AB på serveringsstället Naga, enligt 7 kap. 19 § p.1 och 4 alkohollagen (1994:1738) (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Hjalmar Litzén & Co AB – Sjögräs, Timmermansgatan 24

Dnr: 07-2009-03055

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hjalmar Litzén & Co AB tillståndshavare på restaurang Sjögräs en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hjalmar Litzén och ombudet Roland Liljedahl vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse daterad 2010-03-09.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Jadstrand Smakeria HB – SjätteTunnan, Stora Nygatan 41-43

Dnr: 07-2009-03313

Tillståndsutskottets beslut

  1. Utskottet beslutade att meddela Jadstrand Smakeria HB tillståndshavare på serveringsstället Sjätte tunnan, en varning enligt 7 kap 19 § alkohollagen (AL).

  1. Villkor meddelas att bolagets företrädare ska genomgå policyutbildning.

  1. Vidare meddelas villkor att ska all personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning gäller kontinuerligt vid anställning av ny serveringspersonal.

  1. Villkoret om policyutbildningen och STAD-utbildningen ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2010-09-30.

Ärendet

Förvaltningen hade tidigare redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet. Vid sammanträdet dukas nytt förslag till beslut innebärande att bolaget meddelas en varning enligt tjänsteanteckning 2010-03-09, med villkor om policyutbildning och STAD-utbildning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Henrik Piehl och Joel Jadstrand, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta, enligt förvaltningens förslag, att meddela bolaget en varning samt villkor om policy- och STAD-utbildning

§26 Ingripande mot Restaurang Brännkyrkagatan 93 AB – Portofino, Brännkyrkagatan 93

Dnr: 07-2009-03513

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Brännkyrkagatan AB tillståndshavare på serveringsstället Portofino en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Restaurang Carpenter AB – Porto Cervo, Timmermansgatan 38

Dnr: 07-2009-03515

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Carpenter AB tillståndshavare på serveringsstället Porto Cervo en varning enligt 7 kap 20§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Wei Restaurang AB – Thang Long Pho, Upplandsgatan 51

Dnr: 07-2009-03532

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Wei restaurang AB tillståndshavare på Thang Long Pho, enligt 7 kap 19 § alkohollagen (1994:1738).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot MGMS Bar AB – Restaurang Två, Rörstrandsgatan 9 A

Dnr: 07-2009-03517

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela MGMS Bar AB tillståndshavare i restaurang Två, en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken "Motivering" i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Bistro JB AB – Jacobs – Centralstation, Centralplan 29

Dnr: 07-2009-03612

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Bistro JB AB

tillståndshavare på restaurang Jacobs-Centralstationen, enligt 7 kap 19 § alkohollagen, (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jacob Bergström vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse daterad 2010-03-02.

Vidare dukades tjänsteskrivelse upprättad 2010-03-09 från förvaltningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Jimmy Steakhouse Sjöstaden AB – Jimmys Marina Steakhouse, Kölnagatan 26-28

Dnr: 07-2009-03734

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Jimmys Steakhouse Sjöstaden AB, på serveringsstället Jimmys Marina Steakhouse enligt 7 kap 19§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jimmy Vrahnos, Joannis Kokotos, Ioannis Vulalas samt ombudet Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse daterad 2010-03-09.

Marie Ljungberg Schött (M) anmäler jäv och närvarar inte under överläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Ordförande Elisabeth Brandt Ygeman (S) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Röda Kvarnens Handelsbolag – Örtagården, Nybrogatan 31

Dnr: 07-2009-03867

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Röda Kvarnens Handelsbolag tillståndshavare på serveringsstället Örtagården enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nazir Saliba, Elias Georges och Fadhel Giljana samt ombudet Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Tribe Hotel Mangemant AB – First Hotel Amaranten / O´ Learys, Kungsholmsgatan 31

Dnr: 07-2009-04327

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för att utreda dels hur bolagets ekonomiska situation ser ut i dagsläget, dels om kammarrättsdomen beslutad 2010-02-25 där serveringstillstånd inte kunde återkallas på grund av underlåtenhet att anmäla byte av suppleant, påverkar bedömningen i detta ärende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Rickard Svartvik, Ole Soethe samt ombudet Wodek Kleinwichs, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt skrivelse daterad 2010-03-09 som dukades.

Vidare dukades tjänsteskrivelse upprättad 2010-03-09 från förvaltningen.

Förslag till beslut

Christina Elffors-Sjödin (M) yrkade att utskottet skulle återremittera ärendet för att utreda om kammarrättsdomen beslutad 2010-02-25 där serveringstillstånd inte kunde återkallas på grund av underlåtenhet att anmäla byte av suppleant, påverkar bedömningen i detta ärende.

Patrik Silverudd (FP) yrkade att återremissen även skulle innehålla att utreda hur bolagets ekonomiska situation ser ut i dagsläget.

Jackie Nylander (V) yrkade avslag på yrkandet om återremiss och yrkade att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att utskottet beslutade att återremittera ärendet med den motivering som framgår av beslutet.

Jackie Nylander (V) reserverade sig mot beslutet.

§34 Ingripande mot Gustaf´s Krog Handelsbolag, Tivolivägen 2

Dnr: 07-2009-04413

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Gustaf’s Krog Handelsbolag på serveringsstället Gustafs Krog, enligt 7 kap. 19 § p. 4 alkohollagen (1994:1738) (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ali Haydar Yücel, Sahin Sarihan samt ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse daterad 2010-03-08.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot Tucken Restaurang Aktiebolag – Broder Tuck, Götgatan 85

Dnr: 07-2009-04652

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Tucken Restaurang Aktiebolag en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget daterad 2010-03-04.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ingripande mot Il Forna Tre Vedugnen AB – Bar Ristorante Paparazzi, Rådmansgatan 52

Dnr: 07-2009-04743

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2010-02-01 – 2010-02-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-02-01 – 2010-02-26

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§39 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-02-01 – 2010-02-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§40 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§41 Domar/beslut från kammarrätten

3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut:

Utskottet beslutade att lägga besluten till handlingarna.

§42 Domar/beslut från Regeringsrätten

1 beslut från Regeringsrätten anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut:

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§43 Information från tillståndenheten

Anders Häregård, Enhetschef, informerade om den nyligen utgivna skriften om STAD-samarbetet. Skriften delades ut på sammanträdet.

____________