Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-08-19

Sammanträde 2010-08-19

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Pizzeria Arikan

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang 66:ans Corner

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gamla Enskede bageri AB

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Macho! Tex-Mex

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Mocco/Nybrogatan

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Mocco/Kungsholmsgatan

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Momi

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Dubbel W

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Connect Hotel City

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café af Chapman (fartyget)

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Douglas Sportsbar

16 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Birka Cruises

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang AC Åbergs mat och catering

18 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro Bestick

19 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Kulturhuset Stories

20 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Restaurang Gröndal

21 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bryggarsalen restaurang & konferens

22 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Carousel

23 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Paris

24 Nytt tillstånd för trafikservering på M/S Evert Taube

25 Utökad serveringstid på Restaurang Nordic Sea Hotel

26 Utökad serveringstid på Restaurang The Flying Horse

27 Uteservering på Restaurang Och himlen därtill

28 Omprövning efter prövotid på Restaurang Zinkentältet

29 Omprövning efter prövotid på Restaurang Dubliner

30 Omprövning efter prövotid på Restaurang Harry B James

31 Omprövning efter prövotid på Restaurang Dharma


Dnr: 25-2010-02537 Handl: SHö

32 Omprövning efter prövotid på Restaurang Loj


Dnr: 25-2010-02538 Handl: SHö/EJo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

33 Tillsynsärende avseende Restaurang Roxy


Dnr: 07-2009-03441 Handl: MVu/MTo

34 Tillsynsärende avseende Restaurang Spelbomskan

35 Tillsynsärende avseende Restaurang Blå Skåpet

36 Tillsynsärende avseende Restaurang Asia City Restaurang

37 Tillsynsärende avseende Restaurang Tender

38 Tillsynsärende avseende Restaurang Blue Chili

39 Tillsynsärende avseende Restaurang Mother India

40 Tillsynsärende avseende Restaurang Le Rouge

41 Tillsynsärende avseende Restaurang Grill

42 Tillsynsärende avseende Restaurang Kungsholmen, Orangeriet & Pontonen

43 Tillsynsärende avseende Restaurang Restaurangen

44 Tillsynsärende avseende Restaurang Fredsgatan 12

45 Tillsynsärende avseende Restaurang Fyran

Anmälningar och information

46 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-05-26 - 2010-07-31

47 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-05-26 - 2010-07-31

48 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-05-26 - 2010-07-31

49 Domar/beslut från förvaltningsrätten (11 st.)

50 Domar/beslut från kammarrätten (8 st.)

51 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st.)

52 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-06-03 hade justerats 2010-06-09.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-08-26.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pizzeria Arikan, Trondheimsgatan 3

Dnr: 01-2009-04497

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå enskilda firman Pizzeria Arikans ansökan om serveringstillstånd för vin, starköl och spritdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00 och 22:00 enligt 7 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738), AL. Köket uppfyller inte kraven på allsidig matlagning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang 66:ans Corner, Västerlånggatan 66

Dnr: 01-2010-00262

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge 66:ans Corner tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i restaurang till klockan 01:00 medges på prov under ett års tid, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget daterad 2010-08-16.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Macho! Tex-Mex, Klarabergsgatan 29

Dnr: 01-2010-01339

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 11:00 – 22:00.

2. Ovanstående gäller under förutsättning att lämplig köksutrustning installeras på serveringsstället samt att menyn kompletteras så att alkohollagens krav på kök och allsidig matlagning i 7 kap. 5 uppfylls. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-12-31, i annat fall upphör det här beslutet att gälla. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Bolaget företräddes av Philip Löfgren, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget daterad 2010-08-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge serveringstillstånd enligt ansökan, att förbehåll meddelas att lämplig köksutrustning installeras på serveringsstället och att menyn kompletteras så att alkohollagens krav i 7 kap. 5 § uppfylls. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-12-31.

§8 Ansökan om nytt serveringstillstånd i restaurang Mocco, Nybrogatan 61

Dnr: 01-2010-01341

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Million Dollar Baby AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalen samt i uteservering från klockan 11: 00 till 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om nytt serveringstillstånd i restaurang Mocco, Kungsholmsgatan 16

Dnr: 01-2010-01342

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Mocco AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalen samt i uteservering från klockan 11: 00 till 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Momi, Humlegårdsgatan 6

Dnr: 01-2010-01469

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Momi i Stockholm AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Momi och dess uteservering dagligen från klockan 11: 00 till klockan 21:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dubbel W, Sankt Eriksgatan 45

Dnr: 01-2010-01495

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering dagligen klockan 11:00 – 20:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Tillståndet förenas med villkor om att servering av vin och starköl i uteservering endast får ske genom bordsservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Connect Hotel City, Alströmergatan 41

Dnr: 01-2010-01702

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Connect City AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 – 01:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökande styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i Café af Chapman (fartyget), Flaggmansvägen 8

Dnr: 01-2010-01790

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Svenska Turistföreningen serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen på serveringsstället från klockan 11:00 till 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Douglas Sportsbar, Skärholmstorget 7

Dnr: 01-2010-01991

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Dagllas AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00 – 01:00 respektive klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att avslå serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, fredag-lördag, med hänvisning till risken för störningar till närboenden.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risken för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

4. Serveringstillstånd medges enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § under förutsättning att sökanden redovisar finansiering fullt ut och att hyreskontrakt upprättas. Förbehållen ska vara uppfyllt senast 2010-10-31. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

5. Utskottet justerade beslutet omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Birka Cruises, Stadsgårdsterminalen

Dnr: 01-2010-02071

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Birka Cruises AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:30 – 24:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet justerade beslutet omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang AC Åbergs mat och catering, Svarvargatan 18

Dnr 01-2010-02078

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för den enskilda näringsidkaren AC Åbergs mat och catering, på restaurang AC Åbergs mat och catering, Svarvargatan 18 enligt 7 kap. 7 alkohollagen (1994:1738), AL. Köket uppfyller inte kraven på allsidig matlagning enligt 7 kap. 8 § AL.


Skälet för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet beslutade att ge AC Åbergs mat och catering serveringstillstånd enligt 7 kap. 5 § AL för slutet sällskap på restaurang AC Åbergs mat och catering, dagligen mellan klockan 11:00 och 22:00.

3. Ansökan om serveringtillstånd till slutet sällskap till klockan 01:00 dagligen avslås med hänsyn till risk för störningar enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ann-Charlotte Åberg vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget daterad 2010-08-10 och yttrande från Kungsholmens stadsdelsnämnd 2010-06-16.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Bestick, Bryggargatan 8

Dnr: 01-2010-02234

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bistro Bestick AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalen samt i uteservering från klockan 11:00 till 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § AL.

3. Serveringstillståndet medges under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2010-09-30. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kulturhuset Stories, Sergels torg 3

Dnr: 01-2010-02248

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kulturhuset Stories AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 – 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § AL.

3. Serveringstillståndet medges under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2010-09-30. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gröndal, Gröndalsvägen 40

Dnr 01-2010-02358

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bröderna Altunisiks Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i
restaurang dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00 enligt 7 kap. 5 §
alkohollagen.

2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Serveringstillstånd medges enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § under förutsättning att sökanden redovisar finansiering fullt ut och sökanden registrerat verksamheten hos miljöförvaltningen för livsmedelshantering och att denna uppfyller kraven enligt
alkohollagen gällande allsidig matlagning. Förbehållen ska vara uppfyllda senast
2010-10-31. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

5. Utskottet justerade beslutet omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i Bryggarsalen restaurang & konferens, Norrtullsgatan 12 N

Dnr: 01-2010-02420

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hamburgerbryggeriet AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 – 01:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökande styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-06-29 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Carousel, Karusellplan 14

Dnr: 01-2010-02533

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge CaEr Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta då risk för störningar till närboende föreligger.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd daterat 2010-08-04.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i festvåningen Paris, Blå Bodarna 16

Dnr: 02-2010-01945

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ananth & Alm AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl, till slutna sällskap, dagligen i festvåningen Paris från klockan 19:00 till 03:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2010-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-30 föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Evert Taube, Strandvägen, Kajplats 15

Dnr: 03-2010-02375

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Gamla Stans Rederi AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl i inrikes trafik – trafikservering – till allmänheten i serveringslokalen M/S Evert Taube, dagligen mellan klockan 11:00 till klockan 01:00 enligt 7 kap. 5 och 12 §§ alkohollagen (1994:1738), AL.

2. Utskottet justerade paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om utökad serveringstid – Nordic Sea Hotel, Vasaplan 2-4

Dnr: 05-2010-00585

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid från klockan 09:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 8 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang The Flying Horse, Odengatan 44

Dnr: 05-2010-02225

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00 samt i uteserveringen till klockan 24:00 alternativt till klockan 23:00. Detta med hänvisning till risken för störningar till närboende. Beslut fattas enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Och Himlen Därtill´s uteservering, Götgatan 78

Dnr: 11-2010-00763

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Våning 31 AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurangens uteservering på plan 25 från klockan 11:00 till klockan 22:00.

2. Serveringstid till klockan 03:00 medges på prov ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Omprövning av serveringstillståndet på serveringsstället Zinkentältet, Ringvägen 16

Dnr: 25-2010-01935

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, för servering i Zinkentältet på Zinkendamms idrottsplats årligen under perioden 30/10 – 31/3 från klockan 17:00 till klockan 23:00.

2. Villkor meddelas att minst fem förordnade ordningsvakter tjänstgör vid serveringsstället under hela serveringstiden.

3. Villkor meddelas även att åldersgräns på 20 år tillämpas för tillträde till serveringstältet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang Dubliner, Holländargatan 1

Dnr: 25-2010- 02535

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge The Dubliner Restaurang i Stockholm AB stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, fredag-lördag mellan klockan 11:00 – 03:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet justerade beslutet omedelbart mot bakgrund av att prövotiden upphör 2010-08-20.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Omprövning efter prövotid – Harry B James, Regeringsgatan 47

Dnr: 25-2010-02536

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 vid servering till allmänheten i uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

3. Utskottet justerade beslutet omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Dharma, Valhallavägen 153

Dnr: 25-2010-02537

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Långholmsfood stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00 och 23:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet justerade beslutet omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-29 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Loj, Katarina Bangatan 20

Dnr: 25-2010-02538

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Rimax Café AB stadigvarande serveringstid i restaurangen, dagligen mellan klockan 11:00 och 23:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet justerade beslutet omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-07-29 och förslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Farfar Pär, Norr Mälarstrand 64

Dnr: 01-2010-02314

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Farfar Pär AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering Farfar Pär, Norr Mälarstrand, mellan klockan 11:00 och 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (1994:1738), AL.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om godkänt ljudisoleringsprotokoll saknas.

3. Om sökanden kan uppvisa ett ljudisoleringsprotokoll senast 2010-12-31 som godkänns av miljöförvaltningen, medges även serveringstid till klockan 01:00 inomhus i restaurangen.

4. För det fall senare serveringstid senare skulle meddelas till klockan 01:00 inomhus, meddelas villkor att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende (7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § AL).

5. Villkor meddelas att bordsservering ska ske i den del av uteserveringen som inte ligger i omedelbar anslutning till restaurangen för att motverka olägenheter i fråga om ordning och nykterhet (7 kap. 5 § jmf med 7 kap. 9 § AL).

6. Utskottet justerade beslutet omedelbart.


Ärendet

Ärendet dukades på sammanträdet. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-28 och förslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Daniel Hillman vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag med den ändring att datum för uppvisande av isoleringsprotokoll ändras från 2010-11-19 till 2010-12-31.

§33 Ingripande mot Food Culture Stockholm AB – Roxy, Nytorget 6

Dnr 07-2009-03441

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Food Culture Stockholm AB en varning enligt
7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-11 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ingripande mot Spelbomskan AB – Spelbomskan, Sveavägen 71-73

Dnr 07-2010-00190

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-23 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Roland Stolt och ombudet Niclas Ihrsén vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud daterad 2010-08-16.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter i ärendet.

§35 Ingripande mot G.S.R. Investment Handelsbolag – Blå Skåpet, Götgatan 53

Dnr 07-2010-00656

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela G.S.R. Investment HB tillståndshavare på restaurang Blå Skåpet, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-01 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ingripande mot Asia City Rest & Bar – Asia City Restaurang, Sveavägen 88

Dnr 07-2010-01187

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Asia City Rest & Bar, tillståndshavare på Asia City Restaurang, enligt 7 kap 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-02 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Xu Yue Hua och ombudet Allan Nyrén vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Tina Ghasemi (M) yrkade att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S), ledamoten Jackie Nylander (V) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (MP) yrkade att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att utskottet beslutade enligt framlagt förslag av vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S), ledamoten Jackie Nylander (V) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (MP).

Reservation

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Tina Ghasemi (M) reserverade sig mot beslutet.

§37 Ingripande mot Tender Mat i Stockholm AB – Tender, Regeringsgatan 111

Dnr 07-2010-01505

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-10 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§38 Ingripande mot Blue Chili AB – Blue Chili, Surbrunnsgatan 38

Dnr 07-2010-01193

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-11 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§39 Ingripande mot Mother India Handelsbolag – Mother India, Upplandsgatan 6

Dnr 07-2010-01895

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mother India Handelsbolag tillståndshavare på serveringsstället Mother India, Upplandsgatan 6, enligt 7 kap. 19 alkohollagen 1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-28 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Salma Aziz, Cynthia Aziz och Eje Sandberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§40 Ingripande mot Restaurang Brunnsgränd AB – Le Rouge, Österlånggatan 17 / Brunnsgränd 2-4

Dnr 07-2010-02019

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Brunnsgränd AB tillståndshavare på Le Rouge, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-04 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson och Danyel Couet vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§41 Ingripande mot F 12 Grill AB – Grill, Drottninggatan 89

Dnr 07-2010-02020

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela F 12 Grill AB tillståndshavare på Grill, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-03 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson och Danyel Couet vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§42 Ingripande mot Kungsholmen & Pontonen AB – Kungsholmen, Norr Mälarstrand/Kajplats 464

Dnr 07-2010-02022

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kungsholmen & Pontonen AB tillståndshavare på restaurang Kungsholmen, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-04 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson och Danyel Couet vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§43 Ingripande mot Oxtorgsgatan Restaurangen AB – Restaurangen, Oxtorgsgatan 14

Dnr 07-2010-02025

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Oxtorgsgatan Restaurangen AB tillståndshavare på Restaurangen, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-04 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson och Danyel Couet vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§44 Ingripande mot Restaurangen Fredsgatan 12 AB – Fredsgatan 12, Fredsgatan 12

Dnr 07-2010-02027

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Fredsgatan 12 AB tillståndshavare på restaurang Fredsgatan 12, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-04 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson och Danyel Couet vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§45 Ingripande mot Restaurangen Fyran AB – Fyran, Tegeluddsvägen 3-5

Dnr 07-2010-02029

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurangen Fyran AB tillståndshavare på Fyran, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (1994:1738), AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-06-04 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Magnus Jansson och Danyel Couet vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§46 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende servering till allmänheten under perioden 2010-05-26 – 2010-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§47 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-06-01 – 2010-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§48 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-05-26 – 2010-07-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§49 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

2 domar dukades. 10 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§50 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 beslut, 3 domar och 4 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§51 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§52 Information från tillståndenheten

Tillståndsenheten informerade kort om den gångna sommaren.

Tillståndenheten informerade att enheten har fått ett nytt verksamhetssystem – Public 360. E-tjänsterna kommer igång under september 2010.

§53 Mötet avslutas

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) avslutade sammanträdet.