Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-11-11

Sammanträde 2010-11-11

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang ICA Kvantum Liljeholmen

Dnr: 9.1.1-00945/2010 Handl: EJo

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Hotel Wirwachs Malmgård

Dnr: 01-2010-01493 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tunnis Pizzeria & Kebab

8 Utökad serveringstid på Restaurang Noppe

Dnr: 9.3.81-00377/2010 Handl: SHö

9 Utökad serveringstid på Restaurang Blå Skåpet

10 Utökad serveringstid på Restaurang Bolero

Dnr: 9.3.81-00962/2010 Handl: SHö

11 Utökad serveringstid på Restaurang Rose

12 Stadigvarande tid på Restaurang Lois

13 Utökad serveringstid på Restaurang O´Learys (fd Honey Honey)

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Ethio Star Etiopien

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Sockenplans Thairestaurang

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Drottningen

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Mesogios

18 Tillsynsärende avseende Restaurang De svarta fåren

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Shalimar

Anmälningar och information

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten

21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-10-01 - 2010-10-32

22 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-10-01 - 2010-10-32

23 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2 st.)

24 Domar/beslut från kammarrätten (2 st.)

25 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-10-14 hade justerats 2010-10-20.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-11-16.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i ICA Kvantum Liljeholmen, Liljeholmstorget 3

Dnr: 9.1.1-00945/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge STORBUTIKEN I LILJEHOLMEN AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurangen i ICA Kvantum Liljeholmen, mellan klockan 11:00-21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Birger Karlsson och Peter Sjöström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Protokollsutdrag, daterat den 20 oktober 2010, från Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd innehållande yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Hotel Wirwachs Malmgård, Ansgariegatan 5

Dnr: 01-2010-01493

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hotel Malmgården AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen enligt följande:

- Serveringstillstånd till allmänheten i restaurang/frukostmatsal, mellan klockan 11:00-01:00.

- Serveringstillstånd till allmänheten i konferenslokaler, mellan klockan 11:00-01:00.

- Serveringstillstånd till allmänheten i hotellets lobby, mellan klockan 11:00-01:00.

- Serveringstillstånd till allmänheten i bar, mellan klockan 11:00-01:00.

- Serveringstillstånd till allmänheten i atrium, mellan klockan 11:00-01:00.

- Serveringstillstånd till allmänheten i form av roomservice i samtliga hotellrum, mellan klockan 11:00-01:00.

- Serveringstillstånd till allmänheten i uteservering, mellan klockan 11:00-22:00.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), på grund av risk förstörningar till närboende.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tunnis Pizzeria & Kebab, Rinkebytorget 8

Dnr: 01-2010-01823

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Tunnis Pizzeria & Kebab i Rinkeby AB serveringstillstånd i restaurang Tunnis Pizzeria & Kebab, för spritdrycker, vin och starköl, dagligen till allmänheten i restaurangen mellan klockan 11:00 och 01:00 under ett års prövotid med grundtiden klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade även att ge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl, dagligen till allmänheten i uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § AL.

4. Stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 inomhus avslås med hänvisning till risken för störningar, enligt 6 kap.4 § AL.

5. Ovanstående beslut om serveringstillstånd gäller under förutsättning att driftstillstånd för gasolanläggning visats, i enlighet med brandmyndighetens bedömning. Tillståndsbevis utfärdas först när driftstillståndet kommit in till förvaltningen. Senast 2011-02-11 ska driftstillståndet ha kommit in till förvaltningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Noppe, Ingmar Bergmans gata 1

Dnr: 9.3.81-00377/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2010-12-31. Därefter gäller villkoret och redovisningsskyldigheten fortlöpande vid anställning av ny personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 7 kap. 5 § och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Blå Skåpet, Götgatan 53

Dnr: 05-2010-02435

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang på gatuplan till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Goran Sarbast och Johanna Eriksson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs lista med namnteckningar från hyresgäster, daterad 2010-09-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bolero, Klarabergsgatan 25

Dnr: 9.3.81-00962/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 01:00 måndag till söndag, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen(AL)

2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurang lördagar, medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang avslås enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra då serveringstid pågår till klockan 03:00, från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringslokalerna, enligt 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

5. Villkor meddelas även att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2010-01-31. Därefter gäller villkoret och redovisningsskyldigheten fortlöpande vid eventuell nyanställning av personal. Villkor om STAD-utbildning fattas enligt 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Rose, Hamngatan 2

Dnr: 05-2010-02226

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge RSI Nattklubb AB serveringstid dagligen till klockan 05:00, på prov under ett år.

2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället alla dagar från klockan 24:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Vidare meddelas villkor om att samtliga personer som stadigvarande arbetar med servering samt ordningsvakter och entrévärdar genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt vid anlitande av ny personal. Villkor meddelas även om att ett system för kontroll av antalet gäster används.

3. Stadigvarande serveringstid till klocka 05:00 avslås, enligt 7 kap. 5 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om en prövotid på ett år och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Lois, Grev Turegatan 8

Dnr: 25-2010-02542

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge L&B Stockholm AB serveringstid måndag-söndag till klockan 02:00 på prov sex månader.

2. Stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 avslås.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Jörgen Jansson och Lois El-Moussaoui, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs rättegångsfullmakt, daterad 2010-11-10 och skrivelse från Wallenstam Bostad AB, daterad 2010-11-09.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Skrivelse från bolaget, daterad 2010-10-22

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om en prövotid på sex månader och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Ethio-Star Etiopien Restaurang och bar – Ethio Star Etiopien Restaurang, Saltmätargatan 19 A

Dnr 07-2010-02737

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren på Ethio Star Etiopien Restaurang en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Thai Thai Sockenplan AB – Sockenplans Thairestaurang, Enskedevägen 85

Dnr: 07-2010-00689

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet Thai Thai Sockenplan AB tillståndshavare på serveringsstället Sockenplans Thairestaurang, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-09-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2010-11-10, från tillståndsenheten till bolaget med bilaga. Bilagan innehöll yttrande från bolaget, daterat 2010-11-08.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mikael Eriksson, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs fullmakt, daterad 2010-11-10, för Mikael Eriksson att företräda bolaget.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Sjövall Food Aktiebolag – De svarta fåren, Stortorget 16

Dnr: 07-2010-00994

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Sjövall Food Aktiebolag en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 9 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot M42 Food AB – Shalimar, Drottningholmsvägen 322

Dnr: 07-2010-02738

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela M42 Food AB tillståndshavare på serveringsstället Shalimar en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-10-01 – 2010-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§18 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-10-01 – 2010-10-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§19 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§20 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm 3 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§21 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§22 Information från tillståndenheten

Anders Häregård upplyste om att han börjat titta på förslag på sammanträdestider för tillståndsutskottet 2011.