Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-12-02

Sammanträde 2010-12-02

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Radisson Blu Stockholm Waterfront Hotel

Dnr: 9.1.1-01527/2010 Handl: SHö

6 Nytt tillstånd till slutet sällskap på Hotel Petter Gedda

Dnr: 9.1.1-00052/2010 Handl: HKa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Zee The Restaurant

Dnr: 9.1.1-01484/2010 Handl: SHö

8 Omprövning efter prövotid på Restaurang Oj Oj Oj

Dnr: 9.3.81-01775/2010 Handl: SHö

9 Omprövning efter prövotid på Restaurang Hornstull Strand Etablissement

Dnr: 9.3.81-01919/2010 Handl: KNy

10 Utökad serveringstid på Restaurang Little Persia Globen

Dnr: 9.3.81-00893/2010 Handl: MVu

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

11 Tillsynsärende avseende Restaurang Bella Vista

12 Tillsynsärende avseende Restaurang Olles Krog

13 Tillsynsärende avseende Restaurang Energikällan

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Drottningen

Anmälningar och information

15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-11-01 - 2010-11-25

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-11-01 - 2010-11-25

17 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-11-01 - 2010-11-25

18 Domar/beslut från kammarrätten ()

19 Domar/beslut från regeringsrätten ()

20 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-11-11 hade justerats 2010-11-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-12-08.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Radisson Blu Stockholm Waterfront Hotel, Nils Ericsons plan 4

Dnr: 9.1.1-01527/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Rezidor Hotel & Congress AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten enligt följande:

- I hotellets restaurang, mellan klockan 11:00-01:00.

- I hotellets bar, mellan klockan 11:00-01:00.

- I form av roomservice i samtliga 414 hotellrum, mellan klockan 11:00-03:00.

- I hotellets 21 konferenslokaler, mellan klockan 11:00-03:00.

- För servering i minibarer ges tillstånd dygnet runt.

Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör de dagar serveringstid till klockan 03:00 nyttjas, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalerna, enligt 7 kap. 5 och 9 §§ AL (stadens riktlinjer).

3. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering, och inte enbart är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 och 9 §§ AL (stadens riktlinjer). Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2011-04-30.

4. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen. Senast 2011-01-31 ska förbehållet vara undanröjt. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Petter Gedda, Norra Hammarbyhamnen, Kajplats 301/302

Dnr: 9.1.1-00052/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge HRB International AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i restaurang Petter Gedda, med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet medger serveringstid till klockan 01:00 på prov i ett år enligt 6 kap. 4 § AL, för att vina erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurang avslås, med hänvisning till att tiden ligger utanför den så kallade normaltiden för alkoholservering, samt risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zee The Restaurant, Jan Inghe-Hagströms Torg 24

Dnr: 9.1.1-01484/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Zee the Group AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Oj Oj Oj, Söderhallarna 309

Dnr: 9.3.81-01775/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, på grund av risk för störningar till närboende och risk för ökade ordningsstörningar i området, enligt 6 kap 4 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen medges dock under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen samt för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan att alkoholpolitiska olägenheter uppstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornstull Strand Etablissement-omprövning efter prövotid, Hornstulls Strand 4

Dnr: 9.3.81-01919/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hornstull Strand Etablissement stadigvarande serveringstillstånd fredagar och lördagar till klockan 03:00 i restaurang Hornstull Strand Etablisssement, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Inger Österbo och ombudet Lars Edlund, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-11-30.

Även fullmakt dukades för Lars Edlund att företräda bolaget.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att ge bolaget stadigvarande serveringstillstånd till klockan 03:00 och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Little Persia, Slakthusplan 4

Dnr: 9.3.81-00893/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§11 Ingripande mot Restaurang Bella Vista, Victor Balcksvägen 101

Dnr 07-2010-01716

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för tillståndshavaren på restaurang Bella Vista, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Mickael Milroy, Stefan Radovanovic och Radjonka Drinic vilka redogjorde för omständigheterna ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-11-29.

Under sammanträdet ingavs ett flertal handlingar.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ingripande mot M.E. Club AB – Olles Krog, Kottbygatan 7

Dnr: 07-2010-01465

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för M.E. Club AB tillståndshavare på restaurang Olles Krog, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Gadha Makdesi-Elias och Fadi Gebara, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 29 november 2010.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Restaurang Nya Energikällan HB–Energikällan, Solkraftsvägen 23

Dnr: 07-2010-02753

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-11-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie ljungberg Schött (M), m.fl. (M) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (S) och ledamoten Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. (M).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. (M) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jackie Nylander (V) reserverade sig mot utskottets beslut.

§14 Ingripande mot Badur Pizzeria AB – Drottningen, Valhallavägen 176

Dnr: 07-2009-02586

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Badur Pizzeria AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-10-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-11-01 – 2010-11-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§16 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-11-01 – 2010-11-25

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§17 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§18 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm 1 dom och 3 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollen till handlingarna.

§19 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§20 Information från tillståndenheten

Preliminär plan för tillståndsutskottets ärendeberedning 2011 delades ut.

Anders Häregård informerade om att det den 1 december 2010 fattats beslut om ny alkohollag.

Tillståndsutskottets ledamöter tackade varandra för ett gott samarbete de senaste 4 åren.