Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-03-10

Sammanträde 2011-03-10

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Mama Africa Restaurang & Bar

Dnr: 9.1.1-02472/2010 Handl: EJo

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Konstfack

Dnr: 01-2010-01290 Handl: SHö

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Teater Replica

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bianchi café Cycles

Dnr: 9.1.1-02735/2010 Handl: EJo

9 Utökad serveringstid på Restaurang La Habana

10 Utökad serveringstid på Restaurang BARA/Underbara

Dnr: 9.3.81-02978/2010 Handl: SHö

11 Omprövning efter prövotid på Restaurang Sidenkällaren

Dnr: 9.3.81-02969/2010 Handl: mza

12 Omprövning efter prövotid på Restaurang Spisen

Dnr: 9.3.81-00025/2011 Handl: EJo

13 Omprövning efter prövotid på Restaurang H1

Dnr: 9.3.81-02356/2010 Handl: EJo

14 Omprövning efter prövotid på Restaurang The Regent Pub

Dnr: 9.3.81-00183/2010 Handl: SHö

15 Omprövning efter prövotid på Restaurang Skyddsrummet

Dnr: 9.3.81-02707/2010 Handl: MOn

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang M/S Borgila

Dnr: 9.3.81-02709/2010 Handl: MOn

17 Omprövning efter prövotid på Restaurang Stockholm Stadion, serveringstältet "Gropen"

Dnr: 9.3.81-02789/2010 Handl: MOn

18 Omprövning efter prövotid på Söderstadion, bakom Norra Läktaren

Dnr: 9.3.81-02784/2010 Handl: MOn

19 Omprövning efter prövotid på Restaurang Huset under bron

Dnr: 9.3.81-02990/2010 Handl: mza

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Rosa Drömmar

21 Tillsynsärende avseende Restaurang Grekiskt Kök & Bar

22 Tillsynsärende avseende Restaurang King´s Town

Dnr: 9.5.2-02549/2010 Handl: mza

23 Tillsynsärende avseende Cafe och Restaurang Djurgårdsbron

Dnr: 9.5.2-02426/2010 Handl: KNy

24 Tillsynsärende avseende Cafe och Restaurang Ballbreaker

Dnr: 9.5.2-01636/2010 Handl: KNy

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Abyssinia

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2011-02-01 - 2011-02-28

27 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2011-02-01 - 2011-02-28

28 Domar/beslut från förvaltningsrätten

29 Domar/beslut från kammarrätten

30 Domar/beslut från Högsta förvaltningsdomstolen

31 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-02-03 hade justerats 2011-02-07.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-03-15.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mama Africa Restaurang & Bar, Danmarksgatan 1

Dnr: 9.1.1-02472/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mama Africa Restaurang & Bar AB stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, i restaurang och uteservering dagligen mellan klockan 11:00 – 01:00 respektive 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges servering till slutna sällskap dagligen till klockan 03:00 i restaurangen. Servering till klockan 03:00 förenas med ett års prövotid för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten utan ordningsstörningar eller klagomål från närboende, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om servering till allmänheten mellan klockan 01:00 – 03:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § AL.

4. Ansökan om servering mellan klockan 22:00 – 01:00 i uteserveringen avslås på grund av risk för ordningsstörningar och störningar till närboende, enligt 8 kap 19 § AL.

5. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 § och 8 kap. 19 § AL.

6. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar av fast personal. Bolaget ska senast 2011-05-31 till förvaltningen redovisa att villkoret är uppfyllt, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, daterat 2011-02-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Konstfack, LM Ericssons väg 14

Dnr: 01-2010-01290

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Haninge Matmakarna AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klocka 11:00 – 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid till och med 2012-03-10, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang, enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till att det föreligger risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 § AL och 8 kap. 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Tillståndsutskottets beslut

Dnr: 04-2010-00458

Utskottet beslutade att ge Replica Projekt och Forskningsgruppen, serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i Restaurang Replica, i paus under pågående föreställning, dagligen mellan klockan 14:00 och 01:00, enligt 8 kap.1 § och 15 § 4 st. alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Bianchi Café & Cycles Norrlandsgatan 20

Dnr: 9.1.1-02735/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Bianchi Café & Cycles Stockholm AB stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang La Habana, Sveavägen 108

Dnr: 05-2010-02636

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 02:00 i restaurang på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen och då det inte visats att ombyggnationerna medfört acceptabla ljudnivåer samt att avsaknad av fullständiga uppgifter om ägarförhållandena gör att det inte går att utröna om nödvändiga kunskaper i alkohollagen finns.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang BARA/Underbara, Östgötagatan 33

Dnr: 9.3.81-02978/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurang till klockan 03:00 med hänvisning till att det föreligger risk för störningar till närboende, enligt 8 kap 19 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 medges i restaurang på prov i ett år till och med 2012-03-10, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Södermalms Stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – Bara/Underbara, daterad 2011-02-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att servering endast får ske i nedre lokaldelen fram till klockan 03:00 på prov ett år.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jonas Eklund (MP).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

§11 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Sidenkällaren, Repslagargatan 15

Dnr: 9.3.81-02969/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Upmarks Festvåning AB stadigvarande serveringstid till slutna sällskap till klockan 03:00 dagligen i restaurang, enligt 8 kap 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Restaurang Spisen, Postiljonsvägen 6

Utskottet beslutade att medge Stora Restaurangen Spisen Ilyas Sener stadigvarande serveringstid mellan klockan 11:00 – 01:00 inomhus i Restaurang Spisen, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang H 1, Hagagatan 1

Dnr: 9.3.81-02356/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge Georgos Restaurang AB stadigvarande serveringstid mellan klockan 11:00-03:00 inomhus i restaurang H 1, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från Miljöförvaltningen, daterat 2011-02-24. Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2011-03-09, med förslag från förvaltningen att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang H 1 på grund av störningar till närboende under prövotid, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen och med förslag på att serveringstid till klockan 03:00 medges i restaurang H 1 under maximalt 6 månaders prövotid till och med 2011-08-10 , enligt 8 kap.19 § AL.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fadi Georgos och Jack Soume. Med på sammanträdet var även Claes Kårell, fastighetsägare. Företrädarna för bolaget och fastighetsägaren redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande, daterat 2011-02-11.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang The Regent Pub, Regeringsgatan 88

Dnr: 9.3.81-00183/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge The Local Pub in Stockholm City AB stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning av serveringstillstånd i restaurang Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25

Dnr: 9.3.81-02707/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Frans August Festvåning AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap, årligen under perioden 20/3-10/6 i restaurang Skyddsrummet med en serveringstid i restaurangen dagligen från klockan 17:30 till klockan 03:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, om att minst två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen samt att alla anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning av serveringstidtillstånd i restaurang M/S Borgila, Söder Mälarstrand, Kajplats 1

Dnr 9.1.81-02709/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Slussens Lokaler AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap, årligen under perioden 20/3-10/6 på m/s Borgila med en serveringstid i restaurang och uteservering dagligen från klockan 17:30 till klockan 03:00 respektive 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, om att minst två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen samt att alla anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

3. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 01:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 § och 8 kap 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Omprövning av serveringstillstånd på Stockholms stadion, serveringstället ”Gropen”, Lidingövägen

Dnr 9.3.81-02789/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till medlemmar i Djurgårdens fotboll med säsongskort i inhägnad serveringsyta, den s.k. ”Gropen” mot Valhallavägen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Beslutet förutsätter att innebörden av begreppet säsongskort inte förändras i avsevärd omfattning.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), mfl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet avslår ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap i den s.k. ”Gropen” mot Valhallavägen. Skälen för beslutet är följande.

a) Gruppen medlemmar i Djurgårdens IF som innehar säsongskort är inte ett slutet sällskap i 8 kap. 2 § alkohollagens mening ( se tillståndsenhetens tjänsteutlåtande s. 4 och länsstyrelsens beslut 2006-02-06 med bet. 7051-06-56558). Det skulle därför strida mot lag att bevilja det ansökta tillståndet.

b) Kommunfullmäktige har i gällande riktlinjer för serveringstillstånd fastslagit att stor återhållsamhet bör gälla i ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till ungdomar.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP).

Reservation

Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

Särskilt uttalande, från Jonas Eklund (MP)

Av tjänsteutlåtandet framgår klart och tydligt att gruppen med säsongskort enligt förvaltningen inte är ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Om det inte finns något slutet sällskap är det inte möjligt att bevilja det ansökta serveringstillståndet. Ändå föreslår förvaltningen att bevilja permanent serveringstillstånd, ”eftersom förvaltningen inte ser någon rimlighet i att på nytt framlägga ett förslag om avslag”.

Som ledamöter i utskottet har vi till uppdrag att fatta beslut enligt alkohollagen. Till vår hjälp har vi en förvaltning med kompetenta tjänstemän. Det enda rimliga är naturligtvis att förvaltningen lägger fram förslag till utskottet som enligt förvaltningens uppfattning har stöd i alkohollagen.

§18 Omprövning av serveringstillstånd på Söderstadion, serveringsstället bakom Norra Läktaren, Arenavägen 7

Dnr: 9.3.81-02794/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till medlemmar i Hammarby fotboll med säsongskort i inhägnad serveringsyta, bakom norra läktaren, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Beslutet förutsätter att innebörden av begreppet säsongskort inte förändras i avsevärd omfattning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), mfl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet avslår ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap i inhägnad serveringsyta bakom norra läktaren på Söderstadion. Skälen för beslutet är följande.

c) Gruppen medlemmar i Hammarby fotboll som innehar säsongskort är inte ett slutet sällskap i 8 kap. 2 § alkohollagens mening ( se tillståndsenhetens tjänsteutlåtande s. 4 och länsstyrelsens beslut 2006-02-06 med bet. 7051-06-56558) det skulle därför strida mot lag att bevilja det ansökta tillståndet.

d) Kommunfullmäktige har i gällande riktlinjer för serveringstillstånd fastslagit att stor återhållsamhet bör gälla i ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till ungdomar.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP).

Reservation

Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

Särskilt uttalande, från Jonas Eklund (MP)

Av tjänsteutlåtandet framgår klart och tydligt att gruppen med säsongskort enligt förvaltningen inte är ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Om det inte finns något slutet sällskap är det inte möjligt att bevilja det ansökta serveringstillståndet. Ändå föreslår förvaltningen att bevilja permanent serveringstillstånd, ”eftersom förvaltningen inte ser någon rimlighet i att på nytt framlägga ett förslag om avslag”.

Som ledamöter i utskottet har vi till uppdrag att fatta beslut enligt alkohollagen. Till vår hjälp har vi en förvaltning med kompetenta tjänstemän. Det enda rimliga är naturligtvis att förvaltningen lägger fram förslag till utskottet som enligt förvaltningens uppfattning har stöd i alkohollagen.

§19 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Huset under bron, Hammarby Slussväg 2

Dnr: 9.3.81-02990/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Huset under bron AB stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Restaurang Rosa Drömmar i Stockholm HB – Rosa Drömmar, Essinge Brogata 5

Dnr: 07-2010-00066

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Rosa Drömmar i Stockholm HB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud, daterad 2011-02-28.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Taverna Pireus AB – Grekiskt Kök & Bar, Kungsgatan 44

Dnr: 07-2010-02817

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Taverna Pireus AB en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag, Ringvägen 104.

Dnr: 9.5.2-02549/2010

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag, tillståndshavare i restaurang King´s Town en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurangen Öster om Djurgårdsbron AB – Cafe och Restaurang Djurgårdsbron, Strandvägskajen

Dnr: 9.5.2-02426/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurangen Öster om Djurgårdsbron AB tillståndshavare på Cafe och Restaurang Djurgårdsbron, enligt 9 kap. 18 § 1 st. alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Ballbreaker Gärdet AB – Ballbreaker, Sehlstedtsgatan 4

Dnr: 9.5.2-01636/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att återkalla Ballbreaker Gärdet AB:s serveringstillstånd till den del det rör serveringstid mellan klockan 22:00 och 03:00, enligt 9 kap. 18 § 1 st. 3 p. alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, enligt 8 kap. 19 § 3 st. AL.

3. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet till den del det rör serveringstid mellan klockan 22:00 och 03:00.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anders Nilsson, Jan Eriksson och ombudet Olof Hallberg, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 8 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Restaurang Abyssinia AB – Abyssinia, Ringvägen 105

Dnr: 07-2010-03030

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Abyssinia AB tillståndshavare på restaurang Abyssinia, enligt 9 kap. 18 § 1 st. alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-02-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades mail med tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterat den 8 mars 2011 samt skrivelse från bolagets ombud, daterad 2011-02-28.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-02-01 – 2011-02-28

§27 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-02-01 – 2011-02-28

§28 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

4 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§29 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§30 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§31 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att det är väldigt få som klarar det nya kunskapsprovet i alkohollagen, vilket medför att det blir stopp i ärendehanteringen av ansökningar om serveringstillstånd.