Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-05-05

Sammanträde 2011-05-05

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Studion

Dnr: 9.1.1-03709/2011 Handl: CWa

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Slakthuset

Dnr: 9.1.1-01590/2010 Handl: EJo

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Gamla Enskede bageri

Dnr: 9.1.1-02223/2011 Handl: FWe

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Helmers Café

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Café Mariaberget

Dnr: 9.1.1-02990/2011 Handl: KNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Zeeside

Dnr: 9.1.1-02853/2010 Handl: SHö

11 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Sektionslokal

Dnr: 9.1.1-01443/2010 Handl: KNy

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Samba Sushi

Dnr: 9.1.1-02362/2011 Handl: KNy

13 Omprövning efter prövotid på Restaurang Theodora

Dnr: 9.3.81-03069/2011 Handl: CWa

14 Omprövning efter prövotid på Restaurang Vapiano Kungsbron

Dnr: 9.3.81-03063/2011 Handl: KNy

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Mistral

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Tomrik mat & dryck

Dnr: 9.5.2-01839/2010 Handl: EJo

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Rodizio & Esther

Anmälningar och information

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-04-01 - 2010-04-26

19 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3 st.)

20 Domar/beslut från kammarrätten (1 st.)

21 Information från tillståndsenheten.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-04-07 hade justerats 2011-04-12.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-05-10.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Beata´s, Beata Sparres gränd 3, Hässelby

Dnr: 9.1.1-03709/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Comus AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang respektive uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Slakthuset, Slakthusgatan 6

Dnr: 9.1.1-01590/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge KLUBB & NÖJEN SLAKTHUSET I STOCKHOLM Aktiebolag (556811-6536) stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom beslutade utskottet att medge serveringstid till klockan 03:00 under ett års prövotid för att vinna erfarenhet av verksamheten, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås på grund av ökad risk för ordningsstörningar vid servering efter klockan 01:00, enligt 8 kap 19 § AL.

4. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalerna, enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning ska redovisas till förvaltningen senast 2011-10-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla Enskede bageri, Stora Gungans väg 2

Dnr: 9.1.1-02223/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Gamla Enskede Bageri AB serveringstillstånd för vin till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och klockan 22:00 i restaurangen och på uteserveringen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades remissvar rörande alkoholservering från Storstockholms brandförsvar, daterat 2011-04-27.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Helmers Café, Gamla Brogatan 13

Dnr: 01-2010-01300

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Grönqvist Café AB serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-19:30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen, samt att bolagets verksamhetsbeskrivning innehåller sådana uppgifter, vilka påvisar att bolaget ämnar laga eller på annat sätt tillreda mat, enligt kraven i 8 kap. 15 § AL. Ovanstående förutsätter även att sökanden visar att kunskapskravet i alkohollagstiftningen är uppfyllt, enligt 8 kap. 12 § AL. Detta innebär att sökanden måste avlägga Folkhälsoinstitutets kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2011-08-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Mariaberget, Bastugatan 19

Dnr: 9.1.1-02990/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Café Mariaberget stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Café Mariaberget, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

2. Serveringstillstånd ges även dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00 och 22:00.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Södermalms Stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – Café Mariaberget, daterad 2011-04-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zeeside, Henriksdalskajen 10

Dnr: 9.1.1-02853/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Zee the Group AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, till och med 2012-05-05, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § AL.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 § AL och 8 kap. 19 § AL.

5. Serveringstillstånd i restaurangens uteservering enligt ovan förutsätter att polismyndighetens tillstånd för uteservering föreligger. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2011-06-30. Tillståndbevis utfärdas först när det sökande bolaget visat att de har dispositionsrätt till uteserveringen, innan dess får alkoholservering i uteserveringen inte påbörjas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sektionslokal, Osquars Backe 21

Dnr: 9.1.1-01443/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd till Kongliga Datasektionen för medlemmar i Datasektionen och Sektionen för Medieteknik samt en särskild inbjuden gäst per medlem, för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker dagligen mellan klockan 11:00 och klockan 03:00 under ett års prövotid med en grundtid till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL). Eventuella gäster ska ha anknytning till Datasektionen och Sektionen för Medieteknik eller någon av sektionsmedlemmarna personligen.

2. Stadigvarande serveringstillstånd till klockan 03:00 avslås med hänsyn till att prövotid behövs för att vinna erfarenhet av verksamhetens miljö- och hälsoeffekter. Detta på grund av den sena serveringstiden, arten och inriktningen av verksamheten.

3. Villkor meddelas att personer som utses som serveringsansvariga, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt, vilket innebär att alla tillkommande personer som anmäls som serveringsansvariga ska ha STAD-utbildning och detta ska anmälas till förvaltningen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Samba Sushi, Götgatan 28

Dnr: 9.1.1-02362/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Samba Sushi AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Samba Sushi, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstillstånd ges även dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00 och 22:00 dagligen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang Theodora, Sankt Eriksgatan 53 B

Dnr: 9.3.81-03069/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Pinetta Handelsbolag stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 i restaurang Theodora, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor vad gäller ordningsvakter och STAD-utbildning kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Omprövning efter prövotid i restaurang Vapiano Kungsbron, Kungsbron 15

Dnr: 9.3.81-03063/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge GLR Västra City AB stadigvarande serveringstid till allmänheten i restaurang och uteservering till klockan 01:00 i restaurang Vapiano, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Krogen Lartsim i Sverige AB – Restaurang Mistral, Sockenvägen 529

(Återremitterat ärende)

Dnr: 07-2010-02909

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Krogen Lartsim i Sverige AB tillståndshavare på restaurang Mistral en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet har förvaltningen redovisat sina skäl för att föreslå återkallelse av serveringstillståndet. Utskottet bedömer dock att en varning är en tillräcklig åtgärd.

Bolaget ska till förvaltningen varje månad redovisa skattedeklaration och bevis på att skatten har inbetalats till Skatteverket från och med maj 2011 och ett år framåt.

2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-03-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Christer Andersson och Fredrik Andersson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Tjänsteanteckning från Tillståndsenheten, daterad 2011-05-02, angående Mistral dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

§16 Ingripande mot Norrmälarstrands Bar och Kök KB – Rodizio & Esther, Upplandsgatan 7

Dnr: 07-2009-00625

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Norrmälarstrands Bar och Kök KB tillståndshavare på restaurang Rodizio & Esther, enligt 9 kap. 18 § 1 st. alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-04-01 – 2011-04-26

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§18 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

2 domar och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§19 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§20 Information från tillståndsenheten

Sammanträdet den 10 juni 2011 föreslogs börja kl. 09:00 i stället för 08:30.

Anders Häregård förberedde utskottet på att det troligtvis blir ett sammanträde den 14 juli 2011.