Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-07-14

Sammanträde 2011-07-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-06-09 hade justerats 2011-06-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-07-19.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Entré, Roslagstullsbacken 21

Dnr 9.1.1-03805/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Fågelängens Catering AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för catering till slutna sällskap dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00 och 01:00 till och med 2012-06-30, enligt 8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen (2010:1622), AL.

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för cateringservering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet enligt 8 kap. 4 § 2 st AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Frida & Jag, Fridhemsgatan 3

Dnr: 9.1.1-04512/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Frida & Jag AB, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang Frida & Jag, Fridhemsgatan 3, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 20:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622), AL.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Tillståndsutskottets beslut

Dnr: 9.1.1-03735/2011

1. Utskottet beslutade att ge Middlepoint AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap i restaurang Middlepoint meeting, Kronborgsgränd 1, dagligen mellan klockan 12:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622), AL.

2. Serveringstid till klockan 01:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Ovanstående förutsätter att sökanden visar att kunskapskravet i alkohollagstiftningen är uppfyllt enligt 8 kap. 12 § 2 st AL och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov (FHIFS 2010:7). Senast 2011-10-14 ska förbehållet vara uppfyllt. Först när intyg över godkänt resultat på kunskapsprovet kommit in till förvaltningen, utfärdas tillståndsbevis. Om inte förbehållet undanröjts inom denna tid, gäller inte serveringstillståndet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Köket i Gallerian, Hamngatan 37

Dnr: 9.1.1-00067/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Soup Stores Sweden AB:s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Köket i Gallerian, Hamngatan 37, enligt 8 kap. 15 § alkohollagen (2010:1622) AL.

Skälen för avslag redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Cafeteria, Hornsbergs Strand 53

Dnr: 9.1.1-04742/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge La Cafeteria Stockholm AB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang La Cafeteria, med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sturebadet Konferens, Sturegallerian 36

Dnr 9.1.1-02220/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sturebadet AB, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för servering till slutet sällskap i Sturebadet Konferens, med serveringstid klockan 11:00-22:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Rianns, Essingebrogatan 5

Dnr 9.1.1-04088/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Riann´s Krog AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten i restaurang Rianns, med serveringstid klockan 11:00-01:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Chez Betty, Roslagsgatan 43

Dnr 9.1.1-03058/2011

1. Utskottet beslutade att ge Mode Provencale AB, serveringstillstånd för vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringtid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid till och med 2012-06-30, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende.

4. På grund av risk för störningar till närboende, meddelas villkor att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 §, 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Misteln källaren, Kåkbrinken 1

Dnr: 9.1.1-00137/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Matcafé Misteln Kommanditbolags ansökan om serveringstillstånd i restaurang Misteln Källaren, enligt 8 kap. 15 § alkohollagen (AL).

Skälen för avslag redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokaten David Massi och Zoran Dukic vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet ingavs fullmakt för ombudet daterad 2011-07-14, meny samt kopia av tidigare ägares tillstånd (dnr 27-2006-01559, 060720).

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sven Harry´s, Eastmanvägen 12

Dnr: 9.1.1-03279/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sven Harry Restaurang AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och 22:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid till och med 2012-07-14, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 §, 19 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Montmartre, Hornsgatan 70

Dnr: 01-2010-02245

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Café Montmartre – Gyula Adamek, serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid till och med 2012-07-14, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 §, 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Miss Yan, Störtloppsvägen 15

Dnr: 9.1.1-05590/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Miss Yan Västertorp KB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, AL.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2011-10-14, medges även serveringstid till klockan 01:00 inomhus på prov i ett år.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas med stöd av 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Pierrot, Götgatan 68

Dnr: 9.1.1-02564/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Café Pierrot Handelsbolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00 respektive mellan klockan 12:00-22:00 enligt 8 kap 2 § alkohollagen, AL.

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 8 kap. 2 § och 8 kap. 19 § AL.

5. Ovanstående förutsätter även att det sökande bolaget styrker att det ombyggda köket i lokalen har blivit omregistrerat hos miljöförvaltningen samt att bolagets verksamhets-beskrivning innehåller sådana uppgifter vilka påvisar att bolaget ämnar laga, eller på annat sätt tillreda mat, enligt bestämmelserna i 8 kap. 15 § AL. Ovanstående förutsätter vidare att bolaget visar att det innehar dispositionsrätten till lokalen. Serveringstillstånd i restaurangens uteservering enligt ovan förutsätter att polismyndighetens tillstånd för uteservering föreligger. Senast 2011-10-14 ska ovanstående förbehåll vara uppfyllda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta att serveringstid i restaurangen och uteservering beviljas enligt ansökan från kl 11:00 – 22:00 respektive 12:00 – 22:00, att serveringstid till kl 01:00 i restaurangen beviljas på prov ett år, att stadigvarande serveringstid till kl. 01:00 i restaurangen avslås och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Miro Lounge, Sankt Eriksgatan 50 ng

Dnr: 9.1.1-04219/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Miro Production AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00 enligt 8 kap 2 § alkohollagen, AL.

2. Serveringstid till klockan 01:00 medges dessutom dagligen i restaurangen under ett års prövotid till och med 2012-07-14, enligt 8 kap. 2 § AL. Prövotiden behövs för att säkerställa att bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Forno Romano, Liljeholmen, Liljeholmstorget 5

Dnr: 9.1.1-03698/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hanmas AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang respektive uteservering mellan klockan 11:00 och 21:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas om bordsservering enligt 8 kap. 2 § AL i den delen av serveringsytan som inte är i direkt anslutning till restaurangen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tevere, Skånegatan 81

Dnr: 9.1.1-02997/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge P & P DELIKATESS HANDELSBOLAG serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om uteservering i närliggande park avslås enligt 8 kap. 14 § AL. Detta då uteserveringen i parken inte ligger i direkt anslutning till serveringslokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av José Luis Bermejo Rodriguez vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang PIZZERIAN, Upplandsgatan 9 B

Dnr: 9.1.1-03021/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Vår Pixelhatt Läderhatt Guldtand AB stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 - 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet.
Tillståndenhetens tjänsteanteckning daterad 2011-06-28 om att kunskapsprov med godkänt resultat avlagts 2011-06-23.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag, med tillägg att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Södermanna Vegetariska, Medborgarplatsen 3-5

Dnr: 9.1.1-04305/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge To life i Stockholm AB stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 19 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

3. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden avlagt Statens Folkhälsoinstituts (FHI) kunskapsprov med godkänt resultat enligt 8 kap. 12 § 2 st AL och FHI:s föreskrifter om kunskapsprov (FHIFS 2010:7). Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2011-10-31. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades Södermalms stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering daterad 2011-06-22, nämnden har ingen erinran. Vid sammanträdet dukades också skrivelse från bolaget daterad 2011-07-04 ang. sökt serveringstid på uteserveringen skulle ha varit till klockan 24.00. Förvaltningen informerade utskottet om
att bolaget har informerats om sin möjlighet att genom en ny ansökan få sin sak ang. serveringstid i uteservering till klockan 24:00 prövad.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Beijing 8, Kocksgatan 52

Dnr: 9.1.1-04019/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge B8 Sverige AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 24:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov i ett år enligt 8 kap. 2 § AL när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2011-10-31 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 24:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas p.g.a. risk för störningar till närboende. Beslutet fattas med stöd av
8 kap. 2 § AL och 8 kap. 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Rätten, Mäster Samuelsgatan 20

Dnr 9.1.1-02550/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till slutet sällskap i restaurangen dagligen från klockan 11:30 till klockan 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vin Valvet, Hornsgatan 2

Dnr: 9.3.1-03075/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Vinvalvet 1644 Sverige AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till allmänheten i restaurangen till klockan 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid på uteserveringen till klockan 23:00 med en grundtid till klockan 22:00 medges på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande, enligt
8 kap. 2 § AL.

3. Stadigvarande serveringstid på uteserveringen till klockan 23:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL med hänvisning till den befarade risken för störningar.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:30, med en grundtid till klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg i p. 4 ang. uteserveringens grundtid till klockan 22:30.

§26 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Studion, Sergels Torg 3

Dnr: 9.3.81-04752/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kulturhuset Stories AB stadigvarande serveringstid i restaurang Studion, från klockan 11:00 till 03:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag-lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, p.g.a. lokalens beskaffenhet, verksamhetens omfattning och den sena serveringstiden.

3. Villkor meddelas även om att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Omprövning av serveringstid i restaurang Marions Gastro Diner, Kungsgatan 7

Dnr: 9.3.81-03065/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Marions Gastro Diner AB stadigvarande serveringstid mellan klockan 11:00 – 03:00 inomhus i Restaurang Marions Gastro Diner, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag-lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, p.g.a. lokalens beskaffenhet, verksamhetens omfattning och den sena serveringstiden.

3. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 00:30, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Omprövning av serveringstid i restaurang Urban Deli, Nytorget 4

Dnr 9.3.81-02286/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Urban Deli AB stadigvarande serveringstid dagligen i restaurangen till klockan 01:00 enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Söder Bistro AB – Glada Stinsen, Rosenlundsgatan 23

Dnr: 9.5.2-02537/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Söder Bistro AB en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zdravka Putnik, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot FCB i Älvsjö AB – Älvgården, Älvsjövägen 7

Dnr: 9.5.2-02535/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela FCB i Älvsjö AB, tillståndshavare på Älvgården, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-05-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Åtgärd mot Tirab AB – Tiramisu, Upplandsgatan 6 A

Dnr: 07-2009-02436

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Tirab AB, tillståndshavare på restaurang Tiramisu, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från advokaten Bernt Sandström daterad 2011-07-09 och tillståndsenhetens tjänsteanteckning daterad 2011-07-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Restaurang Folkungagatan 95 AB – En Thai till, Folkungagatan 95

Dnr: 9.5.2-02551/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Folkungagatan 95 AB, tillståndshavare på restaurang En Thai till enligt 9 kap. 18 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från ombudet Per Nilsbo daterad 2011-07-10.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot MickiBella AB – restaurang Kouzina på Söder, Skånegatan 47

Dnr: 9.5.2-02531/2011

Utskottet beslutade att meddela MickiBella AB, tillståndshavare på Kouzina på Söder, en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en erinran.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-06-01 – 2011-06-29

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§35 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-06-01 – 2011-06-29

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§36 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§37 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 domar och 2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och protokollen till handlingarna.

§38 Domar/beslut/protokoll från Högsta Förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och protokollen till handlingarna.

§39 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.