Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-08-18

Sammanträde 2011-08-18

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-07-14 hade justerats 2011-07-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-08-22.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang SoFo Bistro, Skånegatan 71

Dnr: 01-2010-00707

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sikali Bistro AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades utbytessida av sidan 3 i tjänsteutlåtandet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Rosen, Österlånggatan 9

Dnr: 9.1.1-03876/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Roos Fastigheter AB serveringstilstånd för vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 18:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-07-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sabor Latino, Vårbergstorget 11

Dnr: 9.1.1-04083/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sabor Latino serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 21:30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-07-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cafe Saray, Norrlandsgatan 25

Dnr: 9.1.1-04130/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Café Helga AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-07-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bishops Arms, Sturegatan 22

Dnr: 9.3.1-00094/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Elite Hotels of Sweden AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00, i uteservering mellan klockan 11:00-22:00 samt i lobbyn mellan klockan 11:00-01:00. Vidare ges stadigvarande serveringstillstånd att servera från minibar och rumsservering dygnet runt. Detta enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-07-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café B 100, Birger Jarlsgatan 100

Dnr 9.3.1-04901/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Café B 100 Handelsbolag stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte för att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 dagligen i restaurang och till klockan 23:00 i uteservering avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 22:30, enligt 8 kap 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

5. Ovanstående förutsätter att finansieringen styrks fullt ut. Tillståndsbevis utfärdas först när redovisning inkommit till förvaltningen. Om redovisning inte inkommer senast 2011-12-31, upphör detta beslut att gälla.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-07-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ingripande mot Yacht Concept Sweden AB – S/Y Concept

Dnr: 9.5.2-01759/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Yacht Concept Sweden AB, tillståndshavare på S/Y Concept, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-06-30 – 2011-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§13 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

4 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§14 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.