Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2011-12-01

Sammanträde 2011-12-01

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Arba Kokalari (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2011-11-10 hade justerats 2011-11-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2011-12-05.

§5 Bordlagt ärende

Ansökan om utökad serveringstid – Forno Romano- Bromma Flygplats, Bromma Flygplats

Dnr 9.3.81-02051/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid mellan klockan 06:00 till klockan 11:00 i serveringsyta (baren) efter säkerhetskontrollen och dit enbart resande med giltig biljett har tillträde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. (M) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jonas Eklund (MP). Föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. (M) och ledamoten Patrik Silverudd (FP).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Corner, Hornsgatan 37

Dnr: 9.3.1-08061/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Gökhan Handelsbolag (969696-6226) stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att det sökande bolaget styrker och redovisar finansiering kring förvärvet fullt ut. Ovanstående förutsätter även att bolaget visar att det innehar dispositionsrätten till lokalen. Serveringstillstånd i restaurangens uteservering enligt ovan förutsätter vidare att polismyndighetens tillstånd för uteservering föreligger. Senast 2012-02-01 ska ovanstående förbehåll vara uppfyllda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades Södermalms stadsdelsnämnds yttrande över ansökan om alkoholservering – Café Corno (numera Restaurang Corner), daterat 2011-11-24.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Aveqia, Döbelnsgatan 24

Dnr: 9.1.1-08338/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Aktiv matlagning i Stockholm AB, 556604-8400, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen med serveringstid klockan 12:00-01:00 i restaurang Aveqia, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från Norrmalms stadsdelsnämnd avseende Restaurang Aveqia, daterat 2011-11-23.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Reimersholme Hotell & Restaurang, Reimersholmsgatan 5

Dnr: 9.1.1-02974/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Reimersholme Hotell & Restaurang stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen med serveringstid klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan bedriva verksamheten till denna tid utan att störningar uppkommer till de närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang och uteservering avslås enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att prövotiden skulle omfatta hela den sökta serveringstiden, d.v.s. från klockan 11:00-01:00, i restaurang och uteservering. Detta på grund av risk för störningar till närboende.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund reserverade sig mot utskottets beslut.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pong, Hornsbergs strand 31

Dnr: 9.1.1-04783/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Weiling Restaurang AB, 556843-4756, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, daglien i restaurang Pong med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 avslås enligt 8 kap. 17 § AL. Detta med anledning av att det saknas luftljudsisoleringsprotokoll med erforderliga värden och att det föreligger risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang City Biljard, Götgatan 101

Dnr 9.1.1-07767/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Brorsan och Jag AB (556837-1289) stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstid till klockan 01:00 under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Potstickers Dumpling Bar, Regeringsgatan 71

Dnr 9.1.1-07355/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Potstickers AB, 556778-7816, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen, med serveringstid klockan 11:00 till 23:00 i restaurang Potstickers Dumpling Bar, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Omprövning efter prövotid i restaurang Pubologi, Stora Nygatan 20

Dnr 9.3.81-07390/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang Leijontornet AB, 556179-1558, stadigvarande serveringstid till klockan 01:00, för servering till allmänheten i restaurang Pubologi, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid samt ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bolero, Klarabergsgatan 25

Dnr: 9.3.81-07135/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 lördagar och utökad serveringstid till klockan 03:00 på fredagar, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredag och lördag från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat serveringslokalerna, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Villkor meddelas även att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller fortlöpande eventuell anställning av ny personal, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Omprövning efter prövotid i restaurang Gedda, Norra Hammarbyhamnen, Kajplats 301/302

Dnr: 9.3.81-07944/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge HRB International AB, 556442-4277, stadigvarande serveringstid till klockan 01:00, för servering till slutet sällskap i restaurang Petter Gedda, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Jimmys Steakhouse Sjöstaden AB – Jimmys Marina Steakhouse, Kölnagatan 26-28

Dnr: 9.5.2-02545/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Jimmmys Steakhouse Sjöstaden AB, 556626-6275, en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Neko Sushi & Wok, Regeringsgatan 19

Dnr: 9.5.2-02532/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Folkunga Sushi AB, org. nr. 5566007372, tillståndshavare på Neko Sushi & Wok, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Handling som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet.

Skrivelse från bolagets ombud Johan Obel, daterad den 18 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot restaurang Crane Garden, Banérgatan 6/Storgatan 50

Dnr: 9.5.2-08741/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Crane Garden AB, org. nr. 556633-2614, tillståndshavare på Crane Garden, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot restaurang Nagano, Rådmansgatan 58

Dnr: 9.5.2-08538/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Tateki Takahashi, tillståndshavare på restaurang Nagano, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2011-11-01 – 2011-11-23

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§20 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2011-11-01 – 2011-11-23

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§21 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 protokoll och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen och beslutet till handlingarna.

§22 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård hade en genomgång av tillståndsenhetens E-tjänster, vilka beräknas att lanseras den 13 december.