Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-01-19 hade justerats 2012-01-27.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-02-13.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Därmed Pasta, Långholmsgatan 5

Dnr 9.1.1-08791/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Därmed Pasta Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cubanita Café, Hammarby Allé 117

Dnr: 9.1.1-06218/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Cubanita Café AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 12:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås, enligt 8 kap. 19 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

3. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges under ett års prövotid. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan bedriva verksamheten till denna tid utan att störningar uppkommer till de närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bar 60, Sveavägen 60

Dnr: 9.1.1-07370/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bar 60 AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och i uteserveringen mellan kockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstillstånd med ett års prövotid mellan klockan 22:00-01:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 i uteserveringen avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, d.v.s. 01:30 under prövotiden och därefter 22:30.

5. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Flying Horse, Odengatan 44

Dnr: 9.3.81-08548/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och till klockan 23:00 i uteservering för Odengatan Pub & Bar AB gällande restaurang The Flying Horse, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).

2. Utskottet beviljade utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och till klockan 23:00 i uteservering för Odengatan Pub & Bar AB gällande restaurang The Flying Horse under en prövotid om ett år.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag-lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen.

4. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret om utbildning ska vara uppfyllt och redovisat till Tillståndsenheten senast 2012-05-09. Villkoret och redovisningsskyldigheten gäller fortlöpande vid anställning av ny personal.

5. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 23:30 med hänvisning till risk för störningar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd vid catering, Berns Salonger, Berzelii Park

Dnr: 9.3.83-08540/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Berns Group AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid catering till slutna sällskap dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för servering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Fleming, Fleminggatan 2

Dnr 9.3.81-08432/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 03:00 för allmänheten i restaurang och uteservering för restaurang Fleming, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

2. Utskottet ger utökad serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och uteservering för Restaurang Fleming under en prövotid om ett år.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Daniel Stoichkov, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Sitting Bull, Hantverkargatan 73

Dnr 9.3.81-09262/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 då den sena serveringstiden befaras medföra olägenheter i fråga om säkerhet, ordning och nykterhet. Vidare befaras risk för störningar till närboende. Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Senol Akdag med biträde av Tomas Perra, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Tillsynsärende på restaurang Garam Masala, Sveavägen 96

Dnr: 9.5.2-08536/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Garam Masala AB, tillståndshavare på restaurang Garam Masala en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Åtgärd mot Caprese Handelsbolag –Al Bacio, Lagaplan 1-3

Dnr: 9.5.2-05258/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Caprese Handelsbolag tillståndshavare på restaurang Al Bacio, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2012-02-08, med bilaga (Yttrande från bolaget, daterat 2012-02-07).

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-01-01 – 2012-01-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§15 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-01-01 – 2012-01-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§16 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§17 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård informerade om att tillståndsenheten ser över sina rutiner när de utövar tillsyn på restaurangerna samt påminde utskottet om den förestående ”Krögarmässan” den 20 februari i Münchenbryggeriet.