Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-03-08

Sammanträde 2012-03-08

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-02-09 hade justerats 2012-02-14.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-03-12.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vigårda, Regeringsgatan 13

Dnr 9.1.1-09639/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mejan AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i och uteservering mellan klockan 11:00-23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL)

2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen enligt bestämmelserna i 8 kap. 15 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2012-04-08, i annat fall upphör detta beslut att gälla.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bibimbab co, Folkungagatan 89

Dnr: 9.1.1-06163/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Thai & Sushi Borlänge Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Annas Lax, Lugnets Allé 44

Dnr: 9.1.1-09645/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Annas Lax AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen med serveringstiden klockan 11:00-22:00 i restaurang Annas Lax, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Under förutsättning att dispositionsrätt finns för uteserveringen, beviljas serveringstillstånd till allmänheten i uteserveringen dagligen klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § AL. Dispositionsrätten ska styrkas senast 2012-06-01. I annat fall upphör detta beslut att gälla i denna del. Tillståndsbevis omfattande uteserveringen utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ICHAICHA, Norrlandsgatan/Mäster Samuelsgatan

Dnr: 9.1-00201/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Oshu Group AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndigheten godkänt lokalen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2012-05-31. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Angelas Deli, Rörstrandsgatan 16

Dnr: 9.1.1-05438/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Angelas Deli tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Creperie L´Armorique, Östermalmsgatan 5

Dnr 9.3.1-05930/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Creppan AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Söder Espresso, Söderhallarna 315

Dnr 9.1.1-08450/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Söder Espresso AB stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl för servering till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 21:30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Under förutsättning att dispositionsrätt för uteserveringen finns, beviljas serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i uteserveringen dagligen klockan 111:00-21:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Dispositionsrätten ska styrkas senast 2012-06-01. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis som omfattar uteserveringen utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Motwalls Kök & Specerier, Roslagsgatan 20

Dnr 9.1.1-07210/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Swedevent AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstid till klockan 01:00 avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Om Swedevent AB senast 2012-06-30 redovisar luftljudsisoleringsprotokoll med godkända mätvärden för verksamheten medges serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Huset under bron, Hammarby Slussväg 2

Dnr: 9.3.81-00148/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Huset under bron AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i Huset under bron, Hammarby Slussväg 2

Dnr: 9.3.81-00171/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 05:00, då den sena serveringtiden befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet samt störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 05:00 i restaurangen medges dock under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan att utan att alkoholpolitiska olägenheter uppstår.

3. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade.

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökade serveringstider i restaurang Forno Romano, Bromma Flygplats, enligt förvaltningsrättens beslut, mål nr 208-12

Dnr: 9.3.81-02051/2010

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå restaurang Forno Romanos yrkande att ha servering dygnet runt.

2. Utskottet beslutade att avslå restaurang Forno Romanos yrkande att ha serveringstid anpassat efter flygtrafiken, exempelvis två timmar före första plan lyfter/landar till en timme efter att sista plan lyft/landat.

3. Utskottet beslutade att avslå restaurang Forno Romanos yrkande att ha servering från klockan 06:00 på samtliga serveringsytor.

4. Villkor meddelas att serveringsytorna ska vara utrymda senast en halvtimme efter serveringstidens utgång om inte förseningar i flygtrafiken föranleder att gäster önskar sitta kvar i restaurangen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jan Goliats, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2012-03-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Lionbar Söder, Långholmsgatan 40

Dnr: 9.3.1-09152/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan från Jifs Bar AB gällande stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 samt i uteserveringen till klockan 00:00. Den sena serveringstiden befaras medföra olägenheter i fråga om säkerhet, ordning och nykterhet samt störningar för närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hotellet, Linnégatan 18

Dnr: 9.3.81-00147/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Fasching, Kungsgatan 63

Dnr: 9.3.81-09134/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 torsdag till lördag.

2. Tidigare villkor om ordningsvakter och STAD-utbildning kvarstår.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande från tillståndsutskottet

”Med anledning av de förekommande polisrapporterna anser utskottet att det i dagsläget inte är möjligt att utöka serveringstiden. Om Fasching kommer till rätta med dessa problem och liknande händelser inte sker under en längre tid, välkomnar utskottet en ny ansökan.”

§19 Tillsynsärende på restaurang Mandira, Apelbergsgatan 36

Dnr: 9.5.2-08616/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Mandira Indisk Restaurang AB, tillståndshavare på restaurang Mandira en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-11-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Majoge AB – Nya Olles krog, Kottbygatan 7

Dnr: 9.5.2-08925/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Majoge AB tillståndshavare i restaurang Nya Olles Krog en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Åtgärd mot Public House Stockholm AB – NYPE – Nyman & Pindel, Norrlandsgatan 23

Dnr: 9.5.2-02698/2010

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Public House Stockholm AB, en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Åtgärd mot Röda Pioner Restaurang AB – Lilla Asien, Gjörwellsgatan 17

Dnr: 9.5.2-08074/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Röda Pioner Restaurang AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2012-03-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurang Oj oJ oj AB, Söderhallarna 309

Dnr: 9.5.2-02643/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Oj oj oj AB, enligt 9 kap 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet. Återkallelsegrunden vad gäller omnämnd restaurangrapport i motiveringen utgår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén och Mikail Dincer, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 6 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Åtgärd mot Sulle & Nusins Restaurang Handelsbolag - Fridhem

Dnr: 9.5.2-09012/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Sulle & Nusins Restaurang Handelsbolag enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet..

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Åtgärd mot Sevepub Handelsbolag – Hägern, Inteckningsvägen 84

Dnr: 9.5.2-01751/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Sevepub Handelsbolag, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nuran Isik med biträde av Anneli Seppänen, Ove Persson och Safir Özdemir, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs sammanställning av ägarförhållanden för Sevepub samt preliminär balansrapport för perioden 11-01-01 – 11-12-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Åtgärd mot Hasses Bar Kök AB – Fyrskeppet – Liman, Fyrskeppsvägen 61

Dnr: 9.5.2-10043/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter som framkom under sammanträdet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hakki Korkmaz och Atila Korkmaz, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs fullmakt i original för Hakki Korkmaz att företräda Hasan Korkmaz.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter som framkom under sammanträdet.

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-02-01 – 2012-02-29

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§28 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-02-01 – 2012-02-29

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§29 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§30 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård informerade om att:

· c:a 10 % av ärendena kommer in via e-tjänster och att tillståndsenheten under våren kommer att marknadsföra tjänsten

· det har provanställts två nya medarbetare på tillståndsenheten, Diana Ferm och Rebecca Boavida

· Krögarmässan i stort sett var bra. C:a 120 personer besökte mässan