Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-04-05

Sammanträde 2012-04-05

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-03-08 hade justerats 2012-03-12.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-04-11.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taverna, Sturegatan 6

Dnr 9.1-00152/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Catering Riche Sturehof AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurangen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Vidare medges serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 på prov under ett år. Detta för att säkerställa att störningar inte uppstår till närboende.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas om att minst tre förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen, fredag-lördag, från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter ska utökas med en per hundra gäster enligt följande: vid 301 gäster: 4 vakter, vid 401 gäster: 5 vakter osv. Vidare meddelas villkor om att samtliga personer som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning. Villkoret gäller fortlöpande.

5. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndigheten godkänt lokalen, att lokalen registrerats hos miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning, att en fullständig meny redovisats samt att dispositionsrätten styrkts fullt ut. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2012-10-31. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Holy Monkey, Centralplan 1

Dnr: 9.3.2-10115/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Holy Monkey Stockholm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-00:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Meat, Vasagatan 7

Dnr: 9.1-04245/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Meat Packing STHLM AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00-23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukade tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2012-04-02, i vilken det huvudsakligen anges, att sökanden ändrar ursprunglig sökt serveringstid mellan klockan 11:00-03:00 i restaurangen, till att avse serveringstid i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brydling´s på Åhléns, plan 4, Klarabergsgatan 50

Dnr: 9.1-04885/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bo Vetekorn AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Flippin Burgers, Kungsholmsstrand 157

Dnr: 9.3.1-09881/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge JAYDUB AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 17:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Casablanca, Jenny Linds Gata 6

Dnr 9.1-04242/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge den enskilda firman Casablanca Pizzeria serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-00:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Under Kastanjen, Kindstugatan 1

Dnr 9.1.1-09721/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Under Kastanjen HB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Boqueria, Jakobsbergsgatan 17

Dnr 9.1.1-06054/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Boqueria AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen och uteserveringen medges dessutom under ett år prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen och uteserveringen med hänvisning till att den sena serveringstiden kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet samt störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas om att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22:00, fredag och lördag, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

5. Villkor meddelas om att samtlig fast anställd personal genomgår STAD-utbildning. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2012-06-30 och gäller sedan löpande vid anställning av personal som inte endast tillfälligt anlitas.

6. Villkor meddelas om bordsservering, i den delen av uteserveringen som inte är i direkt anslutning till restaurangen, från klockan 11:00 till klockan 20:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i sattelitservering på Medborgarplatsen/Melanders Fiskrestaurang, Medborgarplatsen

Dnr: 9.2-04254/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i separat uteservering på Medborgarplatsen, dagligen med serveringstid klockan 11:00-00:00 under perioden 2012-04-01 – 2012-09-30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst en förordnad ordningsvakt tjänstgör i sattelitserveringen, torsdag-lördag från klockan 19:00 till dess att samtliga gäster har lämnat serveringsstället. Detta på grund av det allmänna ordningsläget på Medborgarplatsen, enligt 8 kap. 2 § AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i Restaurang Honey Honey, Folkungagatan 59

Dnr: 9.3.81-05586/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 respektive 02:00, då den sena serveringstiden befaras medföra olägenheter i fråga om säkerhet, ordning och nykterhet. Vidare befars risk för störningar till närboende. Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hotellet, Linnégatan 18

Dnr: 9.3.81-00147/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen, fredag – lördag samt dag före helgdag, samt serveringstid i uteserveringen till klockan 23:00. Detta med hänvisning till att serveringstiden befaras medföra risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Birger no 76, Birger Jarlsgatan 76

Dnr: 9.1-00265/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Eva Ålund, Café och Trädgård tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Heart of India AB – RAMA Kummin & koriander, Krukmakargatan 5

Dnr: 9.5.2-02523/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Heart of India AB, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Liton Miah och ombudet Pernilla Thelin, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs fullmakt i original för Pernilla Thelin att företräda bolaget samt årsredovisning för Heart of India AB avseende räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Åtgärd mot Öcal DK Handelsbolag – Råcksta Krog, Multrågatan 54

Dnr: 9.5.2-05073/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Öcal DK Handelsbolag, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2011-12-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-03-01 – 2012-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§20 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-03-01 – 2012-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§21 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§22 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård informerade om att:

· c:a 25% av ärendena kommer in via e-tjänster idag.

· tillståndsenheten kommer att ha en tillsynsomgång på alla krogar på Södermalm och Gamla stan den 25 maj. Utskottets ledamöter inbjöds till att delta.

· sekretessärenden ej kan skickas till I-pad. Andra lösningar kan vara möjliga, vilka Anders Häregård kommer att undersöka.

Anders Häregård presenterade medarbetarna Carina Cutlip och Rebecca Boavida (vilka deltog på sammanträdet) för tillståndsutskottet.

Anders Häregård redogjorde för bedömningsgrunderna för mat – och kökskrav.

Bedömningen av om en restaurang kan anses uppfylla kraven på lokaler och utrustning för stadigvarande servering till allmänheten enligt 8 kap. 15 § AL görs i fyra steg.

Tillståndsenheten tittar på:

1. Menyn

2. Tillredning

3. Utrustning

4. Sammanvägd bedömning