Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-07-19

Sammanträde 2012-07-19

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-06-14 hade justerats 2012-06-20.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras senast 2012-07-27.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Östermalms Grillen, Östermalmstorg 4 A

Dnr 9.1.1-04094/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Östermalms Grill AB:s, ansökan om serveringstillstånd i restaurang Östermalms Grillen, enligt 8 kap. 12 och 14 §§ alkohollagen.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2012-07-10.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sabor Latino, Liljeholmstorget 7

Dnr: 9.1.-05302/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Anita Mendez med den enskilda firman Sabor Latino stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-22:00 och i uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid medges till klockan 01:00 i restaurang på prov under ett år. Detta för att förvaltningen ska vinna erfarenhet av om verksamheten kan bedrivas till denna tid utan att risk för störningar till närboende uppkommer.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 17 § AL. Detta med anledning av risk för störningar till närboende

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tobbes kök, Spångavägen 277

Dnr: 9.1.1-07753/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Torbjörn Stenberg med den enskilda firman Tobbes kök serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och 00:00 samt mellan klockan 11:00 och 22:00 i uteserveringen, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i uteserveringen, med hänvisning till att den sena serveringstiden kan befaras medföra olägenheter i fråga om störningar till närboenden. Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 på grund av störningsrisken enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hellbergs, Hötorgshallen 46

Dnr: 9.1-05267/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Hellbergs Fågel- och Viltaffär AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-18:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café V, Strindbergsgatan 35

Dnr 9.1-06221/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Victoria Enstedt med enskild firma, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Under förutsättning att sökanden senast 2012-10-19 inkommer med uppgift till förvaltningen om avgränsning av uteserveringen, som förvaltningen kan godta, och visad dispositionsrätt avseende uteserveringen, medges serveringstillstånd även för denna med serveringstid 11:00-22:00 under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan störningar för närboende.

3. Villkor meddelas om bordsservering på uteserveringen, då den i inte ligger i direkt anslutning till restaurangen.

4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 22:00 på uteserveringen avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

5. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden visar kunskaper genom godkänt resultat på FHI:s kunskapsprov. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2012-10-19, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Xarcuteria, Hantverkargatan 40

Dnr 9.1-07554/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Xarcuteria AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Samtidigt medges serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för catering till slutna sällskap dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 och 4 §§ AL.

3. Ansökan om serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges även under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås med hänsyn till störningsrisken för närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

5. Villkor meddelas om utrymning av uteserveringen senast klockan 22:30 på grund av störningsrisken, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

6. Villkor meddels att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för servering vid catering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § 2 st. AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90

Dnr 9.1.-06295/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Lundqvist & Lindqvist AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen med serveringstid 11:00-02:00 i restaurang Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Steam take away & canteen, Krukmakargatan 19

Dnr: 9.1-04939/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Steam take away AB, stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-23:00 och dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, det vill säga 22:30, med hänvisning till risk för störningar till närboende,

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Katana, Moa Martinssons Torg 12

Dnr: 9.1-05524/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ni-Hao AB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang med serveringstid mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang BARA/Underbara, Östgötagatan 33

Dnr: 9.3-04874/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå Stora och Goa AB:s, ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 med hänvisning till att det förekommer klagomålsärende hos såväl miljöförvaltningen som tillståndsenheten. Risken är överhängande att störningar till närboende fortsätter. Detta enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att medge serveringstid fredagar och lördagar till klockan 03:00 i restaurangen under ett års prövotid. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anne-Lie Rubach, Inga-Stina Seaton och Magnus Lingfjord, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Yttrande från bolaget daterat 2012-06-28.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge serveringstid till klockan 03:00 fredagar och lördagar under ett års prövotid och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning av serveringstid i restaurang Slakthuset, Slakthusgatan 6

Dnr: 9.1-06186/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge KLUBB & NÖJEN SLAKTHUSET i STOCKHOLM AB, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 03:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ersta Terrass, Erstagatan 1

Dnr: 9.3.1-10100/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Lokus Fest och Konferens AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för slutet sällskap i konferensavdelningen dagligen med serveringstid mellan klockan 11:00 till klockan 03:00.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Dovas, Hornsgatan 84

Dnr: 9.1-06545/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå A.S. Cakir AB:s, ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 fredag-lördag i restaurang Dovas på grund av risk för störningar till närboende och olägenheter i fråga om ordning och säkerhet, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid fredagar och lördagar i restaurang till klockan 03:00 under ett års prövotid.

3. Villkor meddelas om att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, fredag och lördag.

4. Villkor meddelas om att samtlig fast anställd personal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2012-09-30 och gäller sedan löpande vid anställning av personal som inte tillfälligt anlitas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ahmet Özdemir och Johan Dannqvist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge utökad serveringstid fredagar och lördagar till klockan 03:00 under ett års prövotid med därtill hörande villkor och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang NYPE, Norrlandsgatan 23

Dnr 9.3.81-00896/2010

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Public House Stockholm AB:s, ansökan om utökad serveringstid, fredag och lördag, till klockan 05:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mickael Milroy, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse och skrivelse, vilken ingavs under sammanträdet. Under sammanträdet ingavs även skiss över restaurangens läge.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Collage, Ingmar Bergmansgata 2

Dnr 9.3.81-07756/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Collage Sthlm AB:s, ansökan om utökad serveringstid till klockan 05:00 i restaurang och uteservering, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av verksamhetschef Behrang Nabizadeh, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om omprövning efter prövotid i restaurang O´Learys Farsta, Farstaplan 2

Dnr: 9.3-08144/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå Farsta Sportbar AB:s, ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till allmänheten i restaurang till klockan 02:00.

2. Serveringstid till klockan 02:00 i medges under sex månaders prövotid. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge utökad serveringstid till klockan 02:00 under sex månaders prövotid.

§21 Åtgärd mot Jonas & Lalla Restaurang AB – Göta Källare, Götgatan 54-56/Folkungagatan

Dnr: 9.5-04218/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Jonas & Lalla Restaurang AB, tillståndshavare på restaurang Göta Källare, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jonas Lange, Lars Nilsson och ombudet Staffan Wilow, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs mailkorrespondens från 2012-06-27 och 2012-07-17, mellan bolaget och Medborgarplatsens poliskontor.

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Yttrande från bolagets ombud, daterat den 29 juni 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S).

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

Särskilt uttalande från ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Patrik Silverudd (FP) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S).

”Mot bakgrund av de åtgärder som till synes gett en positiv effekt och de positiva omdömen som avgetts från såväl STAD som polisen, beslutar tillståndsutskottet att tilldela Jonas & Lalla Restaurang AB, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Utskottet vill påpeka att det är av yttersta vikt att den förbättring av ordning och nykterhet som skett bibehålls. Samarbetet med polisen och andra myndigheter bör utvecklas”.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Jackie Nylander (V) haft förslagsrätt hade han också föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning. Jackie Nylander (V) ansluter sig till det särskilda uttalandet.

§22 Tillsynsärende på restaurang China Ringvägen, Ringvägen 110

Dnr: 9.5-04523/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Fisk och Sushi i Vällingby AB, tillståndshavare på restaurang China Ringvägen en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Tillsynsärende på restaurang Gandhi, Katarina Bangata 47

Dnr: 9.5.2-08535/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Atique Ahmed med enskild firma Restaurang Atique Ahmed, tillståndshavare på restaurang Gandhi en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2012-07-16.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Åtgärd mot Pinhong Handelsbolag – Ha Long Bay, Magnus Ladulåsgatan 7

Dnr: 9.5.2-07904/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Pinhong Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang Ha Long Bay en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-06-01 – 2012-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§26 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-06-01 – 2012-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§27 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§28 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 dom anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen till handlingarna.

§29 Information från tillståndsenheten