Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-07-19 hade justerats 2012-07-30.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-08-24.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Svandammens Fisk & Deli, Svandammsvägen 41

Dnr 9.1-05841/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Roland Karpati med den enskilda firman Roland Karpati Catering serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 dagligen i restaurangen avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 21:30

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang A Tavola, Odengatan 33

Dnr: 9.1-04870/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Stockholms smörhall AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 00:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vasastans Ost & Matmarknad, Sankt Eriksgatan 90

Dnr: 9.1-06958/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge AB Vasastans Ost & Matmarknad, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 12:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att det sökande bolaget visar att kunskapskravet avseende alkohollagstiftningen är uppfyllt enligt 8 kap. 12 § 2 st. AL och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov (FHIFS 2010:7). Senast 2012-11-30 ska ovanstående förbehåll vara uppfyllt. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tändstickspalatset/Ivars Matsal/TP lounge, Västra Trädgårdsgatan 15

Dnr: 9.1-06410/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lundqvist & Lindqvist Konferens Aktiebolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen med serveringstid klockan 11:00-02:00 i restaurang, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Indian Dining, Folkungagatan 128

Dnr 9.1-06161/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Indian Dining Stockholm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-22:00 och dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Caffé Coppola, Hamngatan 37

Dnr 9.1-05639/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Caffé Ca AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-20:00 och dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00-20:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Molly, c/o Riddarfjärds Marina, Norr Mälarstrand

Dnr 9.1-07012/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Konferensbåtar i Sverige AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker dels till slutna sällskap i inrikes trafikservering samt dels till allmänheten vid kaj, i serveringslokalen M/S Molly, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 1 och 2 §§ alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden avlägger Statens Folkhälsoinstituts (FHI) kunskapsprov med godkänt resultat enligt 8 kap. 12 § 2 st. AL och FHI:s föreskrifter om kunskaps prov (FHIS 2010:7). Vidare ska lokalen registreras hos miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning och en godtagbar meny redovisats. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2012-11-30. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd vid Catering till slutna sällskap-Clustret i Sthlm AB

Dnr: 9.1-08532/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Clustret i Stockholm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker vid catering till slutna sällskap, dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för servering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-07-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Tillsynsärende på restaurang El Bocado, Selmedalsvägen 42

Dnr: 9.5.2-08918/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela den enskilda firman Suzana Veselinovic´s Hörna, tillståndshavare på restaurang El Bocado en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-07-01 – 2012-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§15 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-07-01 – 2012-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§16 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och till handlingarna.

§17 Information från tillståndsenheten och övriga frågor

Jonas Eklund påpekade vikten av att dagordning och protokoll läggs ut på internet (”Insyn”) så snart dagordningen är fastställd och protokollet är justerat. Den senaste dagordningen och det senaste protokollet som finns på ”Insyn” från tillståndutskottet är från maj i år.

Diskussioner fördes kring att få tillståndsutskottets ärenden på en Ipad. Anders Häregård och Leif Fransson framförde att anpassningen ej är klar och att det föreligger säkerhetsproblem som måste lösas.

Södermalms stadsdelsnämnd förväntas att tillstyrka serveringstillstånd på Ica Folkungatan.

Tillståndsutskottet kommer senare att besluta i ärendet. Anders Häregård upplyste om att ett beslut om ett eventuellt serveringstillstånd, kommer att gälla en separat restaurangdel i butiken.

Anders Häregård redogjorde för statistik angående beviljade stadigvarande serveringstillstånd. Den 31 december 2009 fanns 1697 stadigvarande serveringstillstånd, den 31 december 2010 var antalet 1756, den 31 december 2011 var antalet 1850 och sommaren 2012 var antalet 1880. Anders Häregård kommer att redovisa en närmare analys av de beviljade stadigvarande serveringstillstånden.