Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-09-13

Sammanträde 2012-09-13

Datum
Klockan
09.00
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Fiskeläget

Dnr: 9.1-07967/2012 Handl: EJo

6 Nytt tillstånd för allmänheten på Café Egoiste

Dnr: 9.1-07498/2012 Handl: EJo

7 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Il Gatto Nero

Dnr: 9.1-06231/2012 Handl: KNy

8 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Hav fisk och catering

Dnr: 9.1-08715/2012 Handl: MZa

9 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Jensens Böfhus Kista

Dnr: 9.1-07858/2012 Handl: KNy

10 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Mejan

Dnr: 9.1-07996/2012 Handl: CCu

11 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Linje Tio

Dnr: 9.1-07641/2012 Handl: EJo

12 Ansökan om tillfälligt utökad serveringstillstånd på Restaurang Oscarsteatern

Dnr: 9.3-09438/2012 Handl: EJo

13 Ansökan om utökad serveringstid på Restaurang La Isla

Dnr: 9.3-08223/2012 Handl: CCu

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Café Opera/Operakällaren

Dnr: 9.5-06395/2012 Handl: CCu

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Matdistriktet

Dnr: 9.5.2-10133/2011 Handl: KNy

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Ciao Ciao Quattro

Dnr: 9.5.2-08545/2011 Handl: CWa

Anmälningar och information

17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2012-08-01 - 2012-08-31

18 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2012-08-01 - 2012-08-31

19 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3 st.)

20 Domar/beslut från kammarrätten (1 st.)

21 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-08-23 hade justerats 2012-08-24.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-09-17.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fiskeläget, Hötorgshallen

Dnr 9.1-07967/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Fiskeläget i Stockholm AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00-19:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Egoiste, Regeringsgatan 46

Dnr: 9.1-07498/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Brocante AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker medges för servering till slutna sällskap i två kojor på uteserveringen, dagligen mellan klockan 11:00-01:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Il Gatto Nero, Sandfjärdsgatan 14

Dnr: 9.1-06231/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge SDS restaurang HB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Il Gatto Nero och dess uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstillstånd medges till klockan 00:00 i restaurangen på prov ett år, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan att störningar uppkommer för närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till 00:00 i restaurangen avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänvisning till risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hav fisk och catering, Hötorgshallen

Dnr: 9.1-08715/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge 4E Enterprise AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-19:30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jensens Böfhus Kista, Kista Galleria, Hanstavägen 55F

Dnr 9.1-07858/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Jensens Böfhus AB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till allmänheten i restaurang Jensens Böfhus i Kista Galleria, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Handling som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Yttrande från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, daterat 2012-08-30, gällande alkoholservering Jensens Böfhus AB/Kista

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mejan, Fredsgatan 12

Dnr 9.1-07996/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå Josef Östlunds, med enskild firma, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Mejan mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL)

2. Utskottet beslutade att bevilja Josef Östlund med enskild firma, tillfälligt serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, 2012-09-13 – 2012-12-31 i restaurang Mejan mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Linje Tio, Hornsbruksgatan 24

Dnr 9.1-07641/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Linje Tio Aktiebolag, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurangen mellan klockan 11:00-01:00 och måndag till söndag i uteserveringen mellan klockan11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen samt till klockan 23:00 i uteserveringen under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av verksamheten under sen serveringstid, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen och till klockan 23:00 i uteserveringen på grund av ökad risk för buller - och ordningsstörningar, enligt 8 kap. 19 § AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:30 under prövotiden, därefter senast klockan 22:30. Detta med anledning av risk för buller – och ordningsstörningar, enligt 8 kap. 2 § AL.

5. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalerna, enligt 8 kap. 2 § AL.

6. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD – utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD – utbildning ska redovisas till förvaltningen senast 2013-03-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar, enligt 8 kap. 2 § AL.

7. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd, daterat 2012-08-23, innehållande yttrande över ansökan om alkoholservering–Linje Tio Aktiebolag samt skrivelse från bolaget, daterad 2012-08-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd i restaurang Oscarsteatern, Kungsgatan 63

Dnr: 9.3-09438/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan från Oscarsteatern Aktiebolag, om tillfälligt utökat serveringstillstånd för servering till allmänheten i foajé innan föreställning under perioden 2012-10-13 – 2013-04-28.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ulrica Ågren, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang La Isla, Sankt Eriksgatan 51

Dnr: 9.3-08223/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan från La Isla AB, om utökad stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 i restaurang, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet beslutade att ge förvaltningen möjlighet att bevilja tillfälligt utökad serveringstid till klockan 05:00 vid ytterligare fem tillfällen under 2012 samt tio extra tillfällen under 2013.

3. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Stefan Spendrup och Fadi Georgos, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs en skriftlig presentation av La Isla.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt att förvaltningen ges möjlighet att bevilja tillfälligt utökad serveringstid till klockan 05:00 vid ytterligare fem tillfällen under 2012 samt tio extra tillfällen under 2013.

§14 Åtgärd mot Aktiebolaget Operakällaren – Café Opera/Operakällaren, Operahuset

Dnr: 9.5-06395/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Aktiebolaget Operakällaren, tillståndshavare på Café Opera/Operakällaren en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dennis Johansson och Abbe Ibrahim, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2012-09-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Åtgärd mot Cous Cous Catering & Event AB – Matdistrikt, Rådmansgatan 57

Dnr: 9.5.2-10133/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Cous Cous Catering & Event AB, tillståndshavare på Matdistriktet en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2012-09-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Åtgärd mot Mixor AB – Ciao Ciao Quattro, Vanadisplan 1

Dnr: 9.5.2-08545/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Mixor AB, tillståndshavare på restaurang Ciao Ciao Quattro en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-08-01 – 2012-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§18 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-08-01 – 2012-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§19 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

1 dom och två beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och beslutet till handlingarna.

§20 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.

§21 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård informerade om att protokollen från tillståndsutskottets sammanträden nu finns på ”Insyn”.

Leif Fransson informerade om att NKI-indexet- företagares uppfattning om Stockholms stads service under 2011- var 63. 2010 var NKI-indexet 67.