Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-10-11

Sammanträde 2012-10-11

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-09-13 hade justerats 2012-09-17.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-10-17.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Beijing 8, Hornsbruksgatan 26

Dnr 9.1-09046/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge B8 Nao AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00 och måndag till söndag i uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ballbreaker Kungsholmen, Lindhagensgatan 114

Dnr: 9.1-09444/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ballbreaker Kungsholmen AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurangen mellan klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang ICA Supermarket, Folkungagatan 56

Dnr: 9.1-07779/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Håkan Lönnberg AB stadigvarande serveringstillstånd för vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang ICA Supermarket mellan klockan 11:00-23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Ovanstående gäller under förutsättning att serveringstället uppfyller alkohollagens krav och att förvaltningen efter besiktning godkänner serveringsstället. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2012-11-30. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Saluplats Husman, Hötorgshallen

Dnr: 9.1-09340/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Silvertjuren AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Saluplats Husman mellan klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang O´Learys Kista Restaurang & Gokart, Kista Galleria (vån. -3)

Dnr: 9.1-09902/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hollywood Kista AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kung Albert, Hornsbergs Strand 57

Dnr 9.1-08215/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hornsbergsrestaurangen AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2012-11-30 medges även serveringstid till klockan 01:00 inomhus.

4. Om serveringstid till klockan 01:00 skulle medges, meddelas även villkor om att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

5. Ovanstående förutsätter att kunskapskravet i alkohollagstiftningen uppfylls fullt ut, enligt 8 kap. 12 § AL. Vidare att sökanden styrker att lokalen har blivit registrerad av miljöförvaltningen enligt bestämmelserna i 8 kap. 15 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållen enligt ovan ska vara uppfyllda senast 2012-11-30. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Creme Gärdet, Sandhamnsgatan 39

Dnr 9.1-04648/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Panatha AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen inne i restaurangen med serveringstid mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstid till klockan 00:00 i restaurang medges även under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klocka 00:00 i restaurang avslås med hänsyn till störningsrisken för närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Under förutsättning att sökanden senast 2013-01-11 inkommer till förvaltningen med ritning för uteserveringen som överensstämmer med gällande tillstånd för markupplåtelse, uppgift om antal sittplatser samt visad avgränsning som förvaltningen kan godta, medges serveringstillstånd även för uteserveringen klockan 11:00-22:00 under ett års prövotid.

5. Ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen avslås med hänsyn till störningsrisken för närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

6. Villkor meddelas om utrymning av uteserveringen senast klockan 22:30 på grund av störningsrisken, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

7. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Neta, Östgötagatan 12 B

Dnr: 9.1-08701/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på att inlett tillsynsärende av bolaget har behandlats.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ricardo Medrano med biträde av Nicklas Hultgren, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse och skrivelse som ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera i avvaktan på att inlett tillsynsärende av bolaget har behandlats.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gräddö, Frykdalsbacken 12-14

Dnr: 9.1-08004/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang Xi Le´s food Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kafé Esaias, Drottninggatan 102

Dnr: 9.3-04926/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kafé Esias AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00 i restaurang och mellan 11:00-22:00 i uteservering, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Åtgärd mot Whispers – Whispers, Swedenborgsgatan 40

Dnr: 9.5-07553/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Sozan Mikha med enskild firma Whispers en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sozan Mikha, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Åtgärd mot Three Bowl AB – Rice Asian Restaurant & Bar, Nybrogatan 16

Dnr: 9.5.2-08452/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Three Bowl AB en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-08-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Kareem Restaurangförvaltning AB – Kellys Bar, Folkungagatan 49

Dnr: 9.5-05691/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Kareem Restaurangförvaltning AB tillståndshavare i restaurang Kelly´s Bar en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL). Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet beslutade att återkalla bolagets serveringstillstånd i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 01:00-03:00, enligt 9 kap. 18 § AL. Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att återkalla bolagets serveringstillstånd i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 01:00-03:00.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Martin Larsson och Jim Yürekci, vilka redogjorde för omständigheterna i ärende i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 8 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Åtgärd mot BMA restaurang AB – Fenix, Götgatan 40

Dnr 9.5.2-00022/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för BMA restaurang AB enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén med biträde av restaurangchef Rick Bjers, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse från ombudet, daterad den 9 oktober 2012.

Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning angående Fenix från Tillståndsenheten, daterad 2012-10-10.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Åtgärd mot Lebanon Cuisine Restaurant AB – Lebanon Meza Lounge, Hamngatan 6

Dnr 07-2010-01045

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Lebanon Cuisine Restaurant AB tillståndshavare på Lebanon Meza Lounge, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lars Edlund, Paul Kassab och redovisningschef Johan Sandefelt, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad, 2012-10-04.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Åtgärd mot Arne Nilsson Restaurang AB – Magic Bar, Karlaplan 6

Dnr: 9.5.2-05249/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för närmare granskning av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Torsten Rietz och Arne Nilsson, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 9 oktober 2012.

Handling som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Yttrande från bolaget, daterat den 13 september 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för närmare granskning av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse.

§21 Åtgärd mot Jonas och Lalla Restaurang AB – Göta Källare, Götgatan 54-56/Folkungagatan

Dnr: 9.5-09318/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstilståndet för Jonas & Lalla Restaurang AB enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jonas Lange, Fredrik Lange och Magnus Ask, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med skrivelse som dukades vid sammanträdet

Handlingar som tillkommit efter kommunicering av tjänsteutlåtandet:

Polisrapport från krogtillsyn, daterad 2012-09-22, bolagets yttrande över rapporten, daterad den 2 oktober 2012 samt skrivelse från bolagets ombud, daterad den 3 oktober 2012

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-09-01 – 2012-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§23 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-09-01 – 2012-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§24 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

4 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§25 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§26 Information från tillståndsenheten

Den 22/10 kommer det att bli ett referensgruppsmöte i STAD-samarbetet.

Tillståndsenheten för förhandlingar med serviceförvaltningens kontaktcentrum angående jourtelefon.