Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-12-06

Sammanträde 2012-12-06

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare


Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-11-08 hade justerats 2012-11-14.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-12-12.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Melanders Fisk Hötorgshallen, Hötorgshallen

Dnr 9.1-10074/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Melanders Fisk i Nacka AB stadigvarande serveringstillstånd för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 – 18:30, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Indiskt Hjärta, David Bagares gata 18

Dnr: 9.1-10181/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Indians Hjärta Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen med serveringstid klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurang fredag och lördag medges även under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurang fredag och lördag avslås med hänsyn till störningsrisken för närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nosh & Chow, Norrlandsgatan 24

Dnr: 9.1-10017/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bistro Berns AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, måndag till söndag i restaurangen mellan klockan 11:00 - 02:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00 – 01:00. Vidare ges stadigvarande serveringstillstånd för servering från minibar och för roomservice dygnet runt, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang SPP:s Personalrestaurang, Vasagatan 8-10 (vån 3)

Dnr: 9.1-10130/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Stockholms Spis AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen, måndag till söndag klockan 11:00 – 23:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang El Cid/Denniso, Götgatan 82

Dnr: 9.1-06262/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Restaurang Denniso HB´s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang El Cid/Denniso med serveringstid klockan 11:00 – 01:00 i restaurang samt klockan 11:00 – 22:00 i uteservering, enligt 8 kap. 12 och 15 §§ alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2012-12-05 samt skrivelse från bolaget, daterad 2012-12-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fantastic, Jämtlandsgatan 151 B

Dnr 9.3-09054/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Restaurant Fantastic AB serveringstid till allmänheten i restaurang, fredag till lördag samt helgdag och dag före helgdag mellan klockan 01.00 – 03:00 på prov ett år, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstillstånd i restaurang till klockan 03:00 avslås, enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordande ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag – lördag, helgdag samt dag före helgdag, från klockan 22:00 och till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret, som ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2013-04-01, gäller därefter kontinuerligt.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid och uteservering i restaurang Kolingsborg, Södermalmstorg 2

Dnr 9.3-09710/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan från Blitz restaurang AB om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 05:00 i restaurangen samt stadigvarande serveringstillstånd till klockan 03:00 i uteservering, enligt 8 kap. 19 och 17 §§ alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd i restaurangen till klockan 05:00 fredagar och lördagar på prov ett år.

3. Servering till allmänheten i uteservering medges med serveringstid mellan klockan 11:00 – 01:00 under ett års prövotid för att säkerställa att uteserveringen inte medför ökade ordningsstörningar eller störningar till närboende, enligt 8 kap 14 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 01:30.

5. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör fredagar och lördagar från klockan 24:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. och att system för kontroll av det exakta gästantalet finns i lokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kent Bernhardsson, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2012-11-30

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog att utskottet skulle besluta att ge serveringstillstånd i restaurangen till klockan 05:00 fredagar och lördagar på prov ett år med därtill förenade villkor och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Patrik Silverudd (FP)

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund reserverade sig mot utskottets beslut.

§12 Omprövning av serveringstid i restaurang Habibi bar & café, Skånegatan 71

Dnr: 9.1-09347/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Sikali Bistro AB´s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Carl Sikali och Christina Sikali med biträde av Leif Ohlson och Leila Tabari, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Minnesanteckningar från polisen, daterade 2012-11-22, dukades vid sammanträdet.

Under sammanträdet ingavs skrivelse från Ted Åkerlund, daterad den 5 december 2012.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt bolagets ansökan.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18

Dnr: 9.1-10647/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Street Food Factory Sverige AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap dagligen i restaurang, med serveringstid till klockan 11:00 – 03:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Åtgärd mot Long Gruppen i Stockholm Handelsbolag – Longs Restaurang, Finn Malmgrens plan 5 - 7

Dnr: 9.5-09659/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Under sammanträdet meddelade Anders Häregård att serveringstillståndet upphört på tillståndshavarens begäran.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att ärendet skulle utgå från dagen sammanträde.

§15 Tillsynsärende på Café Mix, Sibyllegatan 2

Dnr: 9.5.2-00135/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Sushi Bar Suzuki AB tillståndshavare på Café Mix en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Tillsynsärende på restaurang Sandai me Kato, Sankt Paulsgatan 22 A

Dnr: 9.5.2-00134/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Sushi Bar Suzuki tillståndshavare på Sandai me Kato en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Åtgärd mot La Neta AB – La Neta, Barnhusgatan 2

Dnr: 9.5-10929/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela La Neta AB tillståndshavare på restaurang La Neta en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Åtgärd mot Buraks Restaurang Handelsbolag – Kärrtorps Krog, Långkärsvägen 6

Dnr: 9.5-09689/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Buraks Restaurang Handelsbolag tillståndshavare på Kärrtorps Krog en varning, enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Åtgärd mot Hornstulls Strand Etablissement – Hornstulls Strand Etablissement, Hornstulls Strand 4

Dnr: 9.5-05692/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hornstulls Strand Etablissement AB tillståndshavare på restaurang Hornstulls Strand Etablissement en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johan Wikner och ombudet Lars Edlund.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Åtgärd mot Indialord Handelsbolag – India Lord Dannemoragatan, Dannemoragatan 6 – Återremitterat ärende

Dnr 9.5.2-08624/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för India Lord Handelsbolag enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Johan Obel, Sushen Choudhury samt Mitali Choudhury, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 3 december 2012. Vid sammanträdet dukades även utdrag från bolagets skattekonto från och med 090101 till och med 121127.

Under sammanträdet ingavs fullmakt i original för advokat Johan Obel, daterad den 22 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Tillsynsärende på Trattoria Romana, Mälartorget 15 (f.d. Tyska Brinken)

Dnr 9.5-10932/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Alking AB tillståndshavare på Trattoria Romana, enligt 9 kap 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Åtgärd mot Greger Östberg Diné Aktiebolag – Bistro Epok, Bällstavägen 61

Dnr: 9.5-05241/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutar att återkalla serveringstillståndet för Greger Östberg Diné AB tillståndshavare på restaurang Bistro Epok, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen för beslutet redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringtillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-11-01 – 2012-11-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§24 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-11-01 – 2012-11-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§25 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 dom anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen till handlingarna.

§26 Domar/beslut/protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§27 Anmälan av skrivelse

Skrivelse från VISITA till Polismyndigheten i Stockholms län och socialnämndens tillståndsutskott, daterad 2012-11-28, anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

§28 Tillståndsenhetens förslag på ärendeberedning 2013 i tillståndsutskottet

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna förslaget.

§29 Information från tillståndsenheten